FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


2007

İnstitut 2007-ci il 6-8 dekabrda “Fizikanın müasir problemləri” I Respublika konfransı keçirilmişdir.

I  BÖLMƏ

YÜKSƏK ENERJİLƏR FİZİKASI, NƏZƏRİ,  RİYAZİ FİZİKA,  ASTROFİZİKA

V.H.Badalov, H.I.Ahmadov, S.V.Badalov, Analytical solutions of the Klein-Gordon

equation with the Woods-Saxon potential for arbitrary l-state

Sh. Mamedov, Diagonalization of Klein-Gordon equation in an axial color magnetic field

S. S. Agaev, Interference of soft end-point and mass corrections in the vertex function Fhgg(Q2,w,h)

A.I.Ahmadov, Sh.M.Nagiyev, E.A.Dadashov, Infrared renormalons and single

meson production in proton-proton collisions

Е.В.Мамедова, Метод бегущей константы взаимодействия и электромагнитный

формфактор каона

Ш.М.Нагиев, М.Ю.Эфендиев, Пропагатор для некоторых одномерных

релятивистских квантовых систем

V.A.Hüseynov, R.E.Qasımova, Maqnit sahəsində tərs yüklü lepton parçalanması

proseslərində polyarlaşma effektləri

С.К.Абдуллаев, А.И.Мухтаров

Поляризация 0-гиперона в полуинклюзивных реакциях µ-+)Nνµ(νµ)Λ0X

С.К.Абдуллаев, М.Ш.Годжаев, Поляризационная асимметрия в полуинклюзивных

Реакцииях µ-N µ-hX

İ.M.Nəcəfov, M.R.Rəcəbov, S.B.Musayev, Kristal mühitlərdə müon–foton leysanının

yaranması

F.S.Sadıxov, Adronların gözəllik və üstünlük kvant ədədləri

М.М.Мирабуталыбов, Возбуждение гигантских резонансов в ядрах неупругим

рассеянием протонов

Р.А.Ахмедов, И.К.Эфендиева, Мезонообразование  в p-p рассеяниях

R.C.Qasımova, G.Ə.Səfərova, N.A.Həsənova

Mühitin kubik qeyri–xəttiliyilə əlaqədar olan qeyri–xətti qavrayıcılığının təyini

R.C.Qasımova, Z.H.Tağıyev, L.S.Hacıyeva, M.Ə.Məmmədov

Periodik strukturlu mühitlərdə ikinci harmonikanın generasiyası

И.М.Абуталыбов, М.Б.Асадова, И.Г.Джафаров

Переходное излучение плоскослоистой ограниченной среды, возбуждаемой полем равномерно движущейся заряженной частицы

V.H.Bədəlov, Bircins maqnit sahəsində Dirak tənliyinin simmetriya xassələri

N.Ə.Əliyev, Ə.M.Əliyev, S.Əşrəfli, Köçürmə hadisəsinin araşdırılması

А. М. Алиев, Н. А. Алиев, Исследование распределения тепла и процесса

диффузии на полупроводниковом образце

В.Ю.Бабанлы, Э.В.Бабанлы,Структура течения вязкой жидкости

Д.М.Кули-Заде, З.Ф.Шабанова, О предварительной классификации фраунгоферовых линий по характеру асимметрии их профилей

С.Г.Мамедов, Н.С.Джалилов, Замечание о роли турбулентных (нетепловых)  движений в нагреве солнечной короны

С.Г.Алиев, Атмосферы магнитных Bp-звезд с аномальным содержанием гелия и кремния

F.Q.Qasımov, Ə.O.Allahverdiyev

Maqnetarların izahında “fossil field” modellərinin reallığa uyğunluğu haqqında

А.И.Асваров, Х.И.Новрузова

Монте-карло моделирование статистики  остатков сверхновых

Y.M.Məhərrəmov 6 CAS (A3İa+) ulduzunun spektrində haxətti profilinin tədqiqi

S.Q.Zeynalov, Y.M.Məhərrəmov

HD 198478 55 QU (B3Ia) ulduzu spektrində haxətti profilinin öyrənilməsi

Н.З.Исмаилов, П.Н.Шустарев, С.О.Меджидова

Спектральное распределение энергии молодых  звезд DI CEP,  SU AUR иT TAU

C.M.Quluzadə, S.Q.Zeynalov, Z.A.Səmədov, Ə.M.Xəlilov, Ə.R.Həsənova

νHER (F2II) ulduz atmosferinin tədqiqi

Р.Э.Гусейнов, К.И.Алышева, А.Г.Алили

Уточнение суммарного потока энергии, излучаемого планетарными туманностями

в области l>912 Å и коэффициента заполнения

Н.А.Гусейнов, М.Е.Шукюров, Н.И.Гюльмалиев

Наблюдения ядра сейфертовской галактики NGC 3516

Д.Н.Рустамов

Cпектральное исследование звезды типа Вольфа–Райе HD 192163

 

II  BÖLMƏ

MOLEKULYAR FİZİKA,  BİOLOJİ  SİSTEMLƏR FİZİKASI

N.Ə.Hənifəyeva, F.A.Əhmədov

Sərt quruluş elementlərindən təşkil olunmuş polimerlərdə relaksasiya

 

N.F.Əhmədov, S.X.Sadıxova, Polimer plastifikator sistemində relaksasiyanın xüsusiyyətləri

F.H.Paşayev, A.Q.Həsənov, D.B.Bayramova

Açiq elektron təbəqəli ikiatomlu molekullarin spektroskopik parametrlərinin hesablanması

С.Дж.Керимли, С.А.Абасов, Р.З.Садыхов, Электретное состояние композицийна основе полиэтилена высокой плотности и бариевого гексаферрита марки М6БН240

T.H.Əliyeva, M.Z.İmamquliyeva

π–elektronlu yaxınlaşmada piridin molekulunun elektron spektrinin hesablanması

А.Р.Мехтиева, У.Г.Нуруллаева, Термоэлектрические свойства карбоцепных полимеров со системой сопряженных связей

С.М. Усейнова, Температурная динамика термодинамических параметров и

молекулярное строение  циклопентанона

K.M.Budaqov, Q.M.Bayramov, Ç.İ.İbrahimov, M.Ş.Məmmədov

Maye kristal-silisium strukturunun optoelektron qurğularında tətbiq imkanları

Я.Х.Шахвердиев

К вопросу применения метода криоскопии при исследовании растворов

Ş.N.Hacıyeva, N.Ahmədov, ASP-PRO-LYS-GLN-ASP-PHE-MET-ARG-

PHE-NH2 molekulunun yan zəncirlərinin konformasiya mütəhərrikliyi

З.И.Гаджиев, С.Д.Демухамедова

Исследование колебательного спектра молекулы мета-нитроанизола

С. Д. Демухамедова, И. Н. Алиева, Н. М. Годжаев

Влияние различных конформационных состояний дипептидов сL- и D-

стереоизомерами аминокислот на их электронную структуру

Г.А.Агаева, Конформационный анализ участка цепи тахикининового рецептора NK1

Г.А.Агаева, Н.Н.Керимли, Конформационная динамика молекулы физалаемина

l.N.Ağayeva, R.M.Abbaslı, N.Ahmədov, LYS1-ASN2-GLU3-PHE4-ILE5-ARG6

-PHE7-NH2 molekulunun yan zəncirlərinin кonformasiya sərbəstliyi

Л.И.Исмаилова, Р.М.Аббаслы,Пространственная структура аналогов костно-мозговых медиаторов пептидной природы

Т.И.Исмаилова, Л.И.Исмаилова

Конформационная  подвижность аминокислот молекулы семакс

Ə.M.Nəbiyev, G.Ə.Haqverdiyeva, N.M.Qocayev, LVV-hemorfin-4 peptidinin fəza quruluşu.

Г.Ахвердиева, Конформационные исследования d-замещенных аналогов пептида Т

Г.Д.Аббасова, Н.С.Набиев, И.Н.Алиева, Электронно-конформационные

свойства противоопухолевого лекарственного препарата-creka.

Р.Э.Алиев, Ф.А.Кадымова,Теоретический конформационный анализ

некоторых модельных субстратов пенициллопепсина

М.А.Мусаев Конформационные свойства нейропептида аллатостатина-1

E.Ə.Məsimov, A.R.İmaməliyev, S.Z.İmaməliyeva, F.N.Tatardar

Aqar gəlinin axın xassələrinin öyrənilməsi

E.Ə.Məsimov, T.O.Bağırov, X.T.Həsənova, S.Y.Ocaqverdiyeva, S.F.Cəfərov

Polietilenqlikol-caxır turşusunun K, Na duzu-su ikifazalı sisteminin fiziki-kimyəvi

xassələrinin tədqiqi

Т.О.Багиров, Н.И.Алиева, Р.Ш.Ахмедова, С.Р.Багирова

Метод распределения в водных полимерных двухфазных системах

М.Вагабова,Расчет симметризованных молекулярных орбиталей молекулы пропана

В.В.Прудко, Р.Ш.Ахмедова

Влияние сульфата  натрия на студнеобразующую способность васто-агара

E.Ə.Məsimov, H.F.Abbasov, P.İ.Ağaməmmədova

Polietilenqlikolun duru sulu məhlullarının strukturu haqqında

H.F.Abbasov, H.S.Həsənov, B.Q.Paşayev, İ.F.Suleymanova

0.1 mol/l NaOH –polietilenqlikol duru sulu məhlullarının reoloji xassələri

S.H.Abbasov, R.E.Əliyev

Noqistatin və noqiseptin molekullarinын müqayisəli кonformasiya analizlərinin təhlili

N.Ə.Məmmədov, B.B.Davudov, K.M.Daşdəmirov, N.F.Cavadov

Ozon texnologiyasının sənaye çirkab sularının təmizlənməsində tətbiqi

E.S.Babayev

Space weather changes and their possible influence on the biological systems including

human physiological аnd cardio-health state

 

III BÖLMƏ

NANOSTRUKTURLAR, NAZİK TƏBƏQƏLƏR,  KOMPOZİT

MATERİALLAR FİZİKASI

А.М.Магеррамов, Ф.В.Гаджиева, М.А.Рамазанов

Структура и фотолюминесцентные свойства нанокомпозиций на основе ПП+СdS

А.М.Магеррамов, А.Г.Мурадова, С.А.Талыбова, М.Б.Мурадов, М.А.Аллахвердиев

Нанокомпозиты на основе сульфида меди и диоксида кремния, полученные методом ионного наслаивания и золь-гель технологии

Р.Г.Гаджимамедов, М.Б.Мурадов, Г.М.Эйвазова, Диэлектрические свойства

нанокомпозитов на основе наночастиц сульфида кадмия и поливинилового спирта

Х.С.Ибрагимова, М.А.Рамазанов, С.А. Абасов, Р.Л.Байрамова

Влияние электрообработки на прочностные свойства и эпр спектры полимерных композитов на основе полимер пьезоэлектрик

Р.К.Мамедов, Полупроводниковые преобразователи на основе наноконтактов

метал-полупроводник

М.А.Джафаров

Технологические особенности получения наноразмерных  пленок соединений А2В6

E. Ş. Hacıyev, A. İ. Mədədzadə, C. İ. İsmailov

Elektronoqrafiya metodu ilə Yb3(1-х)SmхAs4S9birləşməsinin nanoqalınlıqlı amorf

təbəqələrində yaxın nizam qurululuşunun tədqiqi

М.А.Джафаров, Р.М.Мехтиев, С.А.Мамедова

Физические свойства пленок  CdSе1-хТeх, осажденных из водного раствора

T.H.İsmayılov, Ə.R.Aslanova

Səthi potensial cəpərli metal–silisium kontaktlarda elektrik deşilmə

Ш.О.Эминов, А.А.Раджабли, И.И.Аббасов, Т.И.Ибрагимов, Характеристики

эпитаксиальных слоев HgCdTe, полученных методом жидкофазной эпитаксии

А.Ш.Абдинов, Г.М.Мамедов, Н.М.Мехтиев, Р.М.Рзаев, С.И.Амирова,

Р.Ф.Мехтиев, В.Г.Сафаров

Электрические и фотоэлектрические неустойчивости в пленках Cd1-хZnхS1-ySey.

Ш.Г.Аскеров, И.Г.Пашаев, Деградационные свойства диодов Шоттки

изготовленных на основе кремния с аморфных металлических сплавов NiTi

И.M.Afandiyeva, Ş.Altındal, İ.Dökme, T.Z.Guliyeva, Ş.M.Gocayeva

The barrier height fluctuations in Al-TiW+Pd2Si/n-Si Schottky diodes

Э.М.Годжаев, С.С.Османова, Ш.А.Зейналов

Термостимулированная деполяризация композиций ПЭНП+X об.%AIIIBIIICVI2

С.А.Садраддинов Исследование пленочных структур с барьером Шоттки

на основе фталоцианина свинца

Э.Н.Заманова

Получение и физические свойства барьеров Шоттки типа Al/ZnS1XSeX

F.Ə.Rüstəmov, V.X.Şərbətov, Ç.Q.Axundov, S.R.Muradov, E.F.Nəsirov

Nazik təbəqələrin qalinliğinin və optik parametrlərinin ellipsometrik üsulla təyini

Н.Г.Дарвишов, В.А.Багиев, Ш.А.Годжаева

Фотолюминесцентные свойства пленок Zn1-xCdxSe, осажденных из раствора

Е.С.Гараев, С.Н.Сармасов, Т.Ш.Абдуллаев, Электрические и

фотоэлектрические свойства  гомопереходов на основе пленок PbTe

А.К.Оруджов, А.К.Елчиева

Термоэмиссионные свойства пленочной системы Мо(100)-Ba

Б.Ш.Бархалов, Р.Ю.Алиев, К.И.Магеррамова,Термоэлектрические свойстватвердого раствора р-Bi0,5Sb1,5Te3, легированного атомами диспрозия

М.М.Алиев, У.Г.Гезалов, Е.А.Зеленкова

Влияние мощности дозы g-излучения на закономерность образования локализованных

и делокализованных зарядов в оксидных диэлектриках

М.М.Алиев, Т.Г.Алиева, У.Ф.Самедова, Роль размерного фактора (эффекта) u

фазового состояния в миграции электронных возбуждений вg-облученных оксидах

Ф.Ш.Мамедов,Изучение локальных состояний в олигонафтолах

И.И.Али-Заде, Р.Т.Каджаров, Н.М.Зейналов, Фазовый состав

приповерхностных сплавов системы Fe-Mo, полученных лазерным легированием

А.А.Ахмедов, Ч.И.Ибрагимов, С.И.Мамедова, Ш.М.Эфендиев

Температурная зависимость показателя преломления сегнетополупроводникаBiSI

В.И.Орбух, Н.Н.Лебедева, Г.М.Эйвазова

О возможности влияния стабилизированного газового разряда на электрофизические

свойства полупроводников и композитных материалов на их основе

А.Г.Гусейнов, Р.М.Мамедов

Влагочувствительные тонкие пленки соединения Ag3Ga5S9.

N.N.Niftiyev, O.B.Tağıyev, S.N.Niftiyev

MnIn2Se4 birləşməsinin dəyişən elektrik sahəsində bəzi elektrik xassələri.

Г.П.Пашаев, Б.А.Таиров, М.Б.Джафаров, Ф.Ф.Алиев, О температурной

зависимости электропроводности термоэ.д.с. и термический анализ в Ag2Se

E.F.Nasirov, S. A.Mamedova, R.M.Bagirov, B.T.Abbasov

Characteristics of CdSexTe1-xthin films deposited from solution

R.Ş.Rəhimov, H.Ə.Həsənov

Qalın və məsaməli silisium təbəqəsinə malik olan test strukturlarının VAX-ı

T.M.Pənahov, V.İ.Əhmədov, Z.S.Musayev

Fe-Co əsasli nizamli ərintilərin quruluşu və xassələrinə plastik deformasiyanin təsiri

Ш.М.Гасанлы, З.С.Гасанов, Р.К.Гусейнов, О некоторых проблемах и

перспективах изготовления полупроводниковых приборов на основе кремния

G.I.Abytalybov, S.Z.Dzhafarova, N.A.Ragimova

Effect of hydrostatic pressure on velocity of аcoustic-wave propagation in ε-GaSe

Y.Q.Nurullayev, S.X.Xəlilov, N.S.Sərdarova

Qəfəs defektlərinin halkogen komponentli As2S3–As2Te3 bərk məhlul kristallarının termoelektrik xassələrinə təsiri

М.М.Зарбалиев, Н.С.Сардарова, А.М.Ахмедова, А.Б.Нагиев

Влияние структурных несовершенств на тепловпроводность поликристаллов

твердых растворов TlIn1-хYbxSe2

 

IV BÖLMƏ, BƏRK CİSİMLƏR FİZİKASI

Б.М.Аскеров, С.Р.Фигарова, М.М.Махмудов

Магнитосопротивления слоистых электронных систем

Э.М.Годжаев, Г.С.Оруджев, С.Р.Джафарова

Расчет зонной структуры слоистого соединения TlGaTe2

Д.М.Кафарова, Г.С.Оруджев, Б.Г.Гараджаев

Эффективная масса электронов и дырок соединения TlGaTe2

В.М.Салманов, А.А.Салманова, Н.Р.Султанова, А.Ф.Халилова

Экситонное поглощение в кристаллах GаSе и InSе при пикосекундном лазерном

возбуждении

А.Ш.Абдинов, Р.Ф.Бабаева, Р.М.Рзаев, Ш.А.Аллахвердиев

Отрицательная фотопроводимость и гашения неравновесных проводимостей в

кристаллах p-GaSe<РЗЭ>

E.V.Nəsirov, R.C.Alıyeva, K0,95Rb0,05NО3 monokristallarinda polimorfizm

А.А.Исмаилов, Н.Д.Ахмедзаде, М.М.Ширинов

Термостимулированная спектроскопия  в монокристаллах TlS

A.A.Mövsümov, X.S.Xəlilova, S.X.Ağayeva

TlIn1-xGdxSe2 kristallarında tenzoeffektin tədqiqi

А.О.Алиев, Л.Г.Гасанова, А.З.Магомедов, С.А.Джахангирова, Э.Г.Гасанов

Влияние лазерного излучения на вольт-амперную характеристику

сегнетополупроводникового кристалла SbSI

İ.R.Qədirova, NBSE2 birləşməsinin dielektrik nüfuzluğu

T.X.Əzizov, G.M.Ağamirzəyeva, Q.H.Hüseynov

Fe0,76In2,16Se4 monokristallarının kristal quruluşu və maqnit xassələri

R.H.Əhmədova, S.M.Hacıyev, Kondensə olunmuş halda AIIIAV qrup

elementlərinin xalkohalogenidlərinin valentelektronlarinin paylanma diaqrami

H.B.Qasımov, Q. M. Cəfərov

Cu1.75S monokristalinda (1,2) quruluş keçidinin kinetikasinin tədqiqi

M. M. Qurbanov, S. D. Məmmədov, Ə. B. Məhərrəmov

GaTe birləşмəsinin istidən genişlənməsi və qəfəs istilikkeçиrməsində anizotropiya.

Р.Мадатов, Т.Б.Тагиев, Т.М.Аббасова, Электрические и фотоэлектрические свойствалегированных эрбием монокристаллов GaS0,85 Se0,15 облученных γ–квантами

Р.С.Мадатов, М.А.Мехрабова, Т.Г.Тагиев, Ф.П.Аббасов, Г.М.Гасымов

Гетеропереходы на основе кристаллов GaS и InSe

С.С.Алиев, И.И.Ализаде, Г.Г.Исфендияров, С.А.Алиев

Фазовые превращения в железо-никелевых сплавах при облучении электронами

Ф.Ф.Алиев, М. Б.Джафаров, А.А.Саддинова

Влияние флуктуаций на электронные, фононные процессы и на параметр

Упорядочения Ag2Te, Ag2Se и Ag2S в области фазового перехода

Ф. Ф.Алиев, М.Б.Джафаров, А.А.Кулиев

Закон дисперсии электронов в b -Ag2S.

М.Т.Дадашов, А.А.Мовсумов, Характеристики тензодатчиков на основе цепочечных кристаллов типаAIIIBIIIX2VI .

А.Х.Мурадов, А.А.Мамедов,Расчет динамической ВАХ слаботочного разряда

Т.Х.Гусейнов, Установление параметров плазмы после скачкообразного

изменения разрядного тока

С.А.Алиев, С.С.Алиев, Н.М.Зейналов

Релаксация быстрого ионного пучка в плазме с высокочастотной накачкой

T.M.Pənahov, İ.Ə.Mirzəliyev, N.T.Pənahov

Amorf yumşaq ərintilərin strukturu və xassələri arasında əlaqə

H.Ə.Həsənov, Yüksək məsaməliliyə malik olan silisiumda xüsusi elektrik

keçiriciliyinin temperatur asılılığı

Z.Seidov, A.Krimmel, M.Reissner, W.Steiner,G.Guseinov, A.Najafov,

H-A.Krug von Nidda and A.Loidl

Crystal  structure and magnetic properties of the  spinel compound  Fe0.76In2.17S4.

Э.А.Эйвазов, С.Ш.Гурбанов, С.А.Зейналов, Я.М.Аббасов, В.И.Гусейнов

Спектры электронного парамагнитного резонанса системы FeCr2S4-xSex

Ф.Харирчи, Ш.М.Гасанли, Взаимосвязь между электрическими и структурными параметрами  варисторов на основе оксида цинка с примесями

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti