FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


“Fizikanın müasir problemləri” III Respublika konfransı 2009

MÜNDƏRİCAT

IBÖLMƏ

NANOSTRUKTURLAR, NAZİKTƏBƏQƏLƏR, KOMPOZİTMATERİALLARFİZİKASI


Q.Q. Məmmədov, M.Ə. Ramazanov, V.H. Bədəlov, C.Ə. Nağıyev, A.Ə. Mehdiyeva,

M.M. Bəkirova. Abşeron yarimadasinda təbii və antropogen radionuklidlərlə çirklənmiş ərazilərin tədqiqi

Ə.F. Quliyev. Cu1-x Jnx Cr2 S4 sistem  ərintilərində  maqnit  momentinin dəyişməsi

S.S.Lətifova, N.F. Qəhrəmanov. Ag3Ga5Se9 birləşməsinin nazik təbəqəsinin optik  xassələrinin tədqiqi

S.S.Lətifova, N.F. Qəhrəmanov. Cu3In5Se9 monokristalının nazik təbəqəsinin alınması və onun fotoelektrik  xassələrinin tədqiqi

R.N. Rəhimov, İ.X. Məmmədov, A.Ə. Xəlilova., D.H. Araslı. Aşqarlanmiş GaSb-FeGa1,3 evtektik kompozitin mikrostrukturu

Z.S. Musayev, V.İ. Əhmədov, Ş.Ə. Həkimzadə. (FePt)1-x (SiO2)x nanokompozit materialının maqnitooptik xassələri

А.А.Агасиев, М.М. Панахов, Ч.Г.Ахундов, М.З.Мамедов, С.Н.Сармасов. Эпитаксиальные пленки PbTe/Bi

М.М. Зарбалиев, Э.Г. Мамедов, К.А. Гулиева. Влияние локального изменения плотности на теплопроводность монокристаллов твердых растворов в системе  TlInSe2 – TlDySe2

A.N.Abbasov. A2B6 birləşmələrində aşqarların  lokal rəqslərinin tədqiqi

В.И.Эминова, М.Б.Джафаров, Ф.Ф.Алиев, Н.А.Вердиева. Количественное несогласии электропроводности и коэффициента Холла  в AG2S при фазовом переходе

М.Б.Джафаров, А.А.Саддинова, Ф.Ф.Алиев. Влияние фазового перехода на электрические и термодинамические свойства Ag2Se

R.Q.Məmmədov, M.A.Yeganeh, K.Ə.Yusifova. Nanoölçülü kontaktlarla Au-nSi Şottki diodlarının qeyri-bircinsliyinin tədqiqi

Ş.Q.Əsgərov. Nanoelektronika üçün paradiqma

A.Q.Həsənov, F.H.Paşayev, S.Ə.Axundov. Au16 nanohissəciyinin kvantmexaniki tədqiqi

İ.M.Əfəndiyeva,  L.K.Abdullayeva, T.Z.Quliyeva, Ş.M.Qocayeva, M.N.Ağayev, .S.Süleymanov. Amorf xəlitəli Al0,8Ni0,2/n-Si  diodlarının  elektrofiziki parametrləri arasında korrelyasiyanın tədqiqi

Н.Н.Лебедева, В.И.Орбух, Г.М. Эйвазова, Ч.Г.Ахундов,   Т.З.Кулиева, Ч.А.Султанов. Использование природного цеолита как эмитирующего катода в газоразрядных устройствах

Э.В.Насиров, Ю.Г.Асадов. Полиморфные переходы в монокристалл → монокристалл K0,975Rb0,025NO3

İ.Q.Paşayev , M.N.Ağayev,  M. H.Həsənov, R.F.Mehtiyev. Silisium əsasında müxtəlif mate­riallardan hazırlanmış Şottki diodların   parametrləri arasında korrelyasiya

М.А.Нуриев. Получение сверхструктурной фазы CuGaTe2 и образование твердых  растворов на основе сверхрешеток состава CuGa1-X GeXTe2

Б.Г.Ибрагимов, И.М.Мамедов. Исследование и оценка влияния дисперсии на эффективности волоконно-оптических линий связи

М.Г.Гасанов. Оптоэлектронные приборы и позиционно-чувствительный фотодетектор в оптических системах передачи

 

II   BÖLMƏ

YÜKSƏK ENERJİLƏR FİZİKASI, NƏZƏRİ, RİYAZİ FİZİKA, ASTROFİZİKA


G.H.Cəbrayılova, T.H.İsmayılov. Keyn tipli  yarımkeçirici  kvant quyusunda Faradey effekti.

В.Э.Багиев, М.А.Зарбалиев, Н. Г.Дарвишов. Аномальная дисперсия  коэффициента  отражения  в  области примесного поглощения

Р.Г.Агаева. Когерентные состояния квантовой точки.

Ф.М. Гашимзаде, Д.А. Гусейнова, М.А.Низаметдинова, Г.С. Оруджев. Расчет  фононного  спектра   TlGaSe2 из первых принципов методом   функционала плотности.

Sh. Mamedov. Diagonal form of Klein-Gordon equation in a chromoelectric field

И.Г.Джафаров, Ф.Т.Халил-заде, С.С.Рзаева, А.С.Рзазаде. SU(3)CxSU(3)LxU(1) модель элек­тро­слабого взаимодействия

C.İ.Hüseynov, F.Q.Əsədov. ErSnSe2 kristallarının bəzi xüsusiyyətləri.

F.M.Haşımzadə, M.M.Babayev, B.H.Mehdiyev, X.A.Həsənov. Parabolik  potensiallı  kvant  çuxurunda  elektron  qazının  termoelektrik  hərəkət  qüvvəsinə fonon şövqünün  təsiri

V.H.Bədəlov. Səth Vud-Sakson potensiallı sahədə Şredinger tənliyinin həlli.

Н.А.Гусейнов. Оптическая переменност сейфертовской галактики NGC 3516 в 1989-1994 гг.

S.Mamedov and M.Rustamova. Two-point correlation function in AdS/QCD.

V.İ.Sarıyev. Ju 1.90Te-da polimorf  çevrilmə.

Г.Б.Ибрагимов, Р.Г.Абасзаде, А.М.Алиева, Р.З.Ибаева. Внутризонное поглощение электромагнитного излучения в кольца Волкано.

А.С.Гулиев, У.Д.Поладова. Формула для определения визуальных звездных величин комет зависящая от четырех параметров.

Д.Н.Рустамов. Исследование межзвездных линий поглощения NaI5890 и NaI5896  в  спектре звезды типа Вольфа-Райе HD 192163.

S.Q.Abdullayev, A.İ.Muxtarov, M.Ş.Qocayev. Neytrino (antineytrino)-nuklon səpilməsində asimmetriyalar.

L.A.Agamalieva, T.H.Alieva, R.G.Jafarov. Meson contribution to quark mass in non leading singularity approximation of pseudoscalar amplitude

Р.Дж.Касумова, Л.С.Гаджиева, А.А.Карими. Эффективность преобразования при внутри­резонаторной квазисинхронной генерации

M. Babayev, B. Mehdiyev, Kh. Hasanov, F. Hashimzade. Negative transverse magnetoresistance of the degenerate 2D electron gas in quantum well with parabolic confinement potential in plane magnetic field

I.N.Askerzade (Askerbeyli). Numerical modeling of vortex nucleation in two-band Ginzburg-Landau theory

Г.Гулиева. Функция Вигнера для когерентных состояний релятивистского линейного осциллятора во внешнем однородном поле

F.R.Qocayev, S.A.Cəfərov. Qıraq yüklü dislokasiyaların enerji spektri

M.M.Bəşirov. Pİ mezonun fotoyaranmasının  kvantxromodinamiki tədqiqi.

Y.Q.Nurullayev, S.X.Xəlilov, S.C.Məmmədov. Fizikanın tədrisində problem təlim.

Д.М.Кули-Заде, Т.Г.Алиева, З.Ф.Шабанова, Р.Сертипзаде. Параметры асимметрии профилей линий инфракрасного триплета СаII  в спектре солнца

X.Ş.Abdullayev, D.İ.Truxanov, B.C.Nəsirova. Nüvənin optik modeli çərçivəsində Ca40-dan Zn65 qədər neytronların elastiki səpilməsinin təyini

M.Dvornikov. Neutrino flavor oscillations in rotating matter.

R.G.Jafarov, V.E.Rochev.Calculation of multiquark functions in effective models of strong interaction

A.Khelashvili and T.Khachidze. Why the Coulomb potential?

Г.И.Гамидов. Помехоустойчивость корпоративных оптических сетей оптоэлектронного канала связи.

D.B.Bayramova, N.S.Nəbiyev. molekulunun kvant kimyəvi üsullarla hesablanması.


III BÖLMƏ

MOLEKULYAR FİZİKA. BİOLOJİ   SİSTEMLƏR  FİZİKASI


Q.İ.Qəribov. Uzununa maqnit sahəsində yerləşdirilmiş qaz boşalması plazması rəqslərinin tədqiqi

N.A.Əhmədov, R.M.Abbaslı, L.İ.İsmayılova, E.M.Həsənov. Pro-Met-Ser-Met və Met-Leu-Arg-Leu-NH2 tetrapeptid fraqmentlərinin konformasiya analizi

Т.И.Исмаилова,  Р.М.Аббаслы,  Л.И.Исмаилова. Динамические свойства гептапептидной молекулы.

Ş.N.Hacıyeva, N.F.Əhmədov, N.A.Əhmədov. Ser-Val-Gln-Asp-Asn pentapeptid fraqmen­tinin konformasiya analizi.

S.H.Abbasov, R.E.Əliyev. Noqiseptin molekulunun C-sonluqlu Gly-Glu-Lys-Glu-Leu-Glu fraqmentinin konformasiya xüsusiyyətləri.

S.H.Abbasov, R.E.Əliyev. Noqstatin molekulunun N-sonluqlu fraqmentinin konformasiya xüsusiyyətləri.

H.Ş.Həsənov, B.G.Paşayev, Ç.İ.İbrahimov, R.Ş.Əhmədova. Su-polietilenqlikoL (3000)-NaOH (0.1 mol/l) sisteminin reoloji xassələrinin tədqiqi.

Г.А.Агаева. Исследование конформационного поведения аналогов молекулы кассинина.

Ш.М.Гасанли, У.Ф.Самедова, М. А.Нуриев, М.Р.Аллазов. Влияние коронного разряда на спектры токов термостимулированной деполяризации.

Н.А.Мамедов, Б.Б Давудов, К.М.Дашдамиров, Г.М.Садыхзаде, Ш.Ш.Алекберов. О некоторых процессах, происходящих в озонаторах барьерного разряда

T.O.Bağırov, X.T.Həsənova, N.Ə.Məmmədov, B.B.Davudov, S.R.Bağırova. Polimer-polimer-su və PEQ-C4O6H4Na2-H2O ikifazali sistemlərində fazalara ayrılma prosesinə Ag  və  Cu  ionlarinin təsiri

E.Ə.Məsimov, T.O.Bağırov, S.Y.Ocaqverdiyeva, Ə.A.Bağırov, H.F.Mehdiyev. Polimer-su ikifazalı sistemlərində paylanma metodunun tətbiq sahələri

С.Д.Демухамедова, З.И.Гаджиев, И.Н.Алиева. Моделирование и AB INITIO  исследование структуры и колебательного спектра молекулы карнозина

М.К.Дащдамиров, А.М. Магеррамов, М.А.Нуриев, Х.В. Багирбеков. Сравнительный анализ электретных свойств плёнок полиэтилена низкой и высокой плотности

G.M.Əhmədova,  N.M.Abbasova. birləşməsi əsasında bərk məhlul ərintilərinin fiziki-kimyəvi və termoelektrik xassələrinin tədqiqi

В.В.Прудько, Р.Ш.Ахмедова. Исследование системы агар-вода-хлорид натрия

Э.А.Масимов, В.В.Прудько. Реологическое исследование растворов и студней агара

K.M.Budaqov, Q.M.Bayramov, Ç.İ.İbrahimov. ²Kvartasol²  məhlulunun bəzi fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi

E.Ə.Məsimov, A.R.İmaməliyev. Qeyri-üzvi əlavələrin köməyi gelin reoloji xassələrinin idarə olunması

G.Ə.Haqverdiyeva. Opioid peptidlərinin fəza quruluşlarının kompyuter modelləşdirilməsi

E.Ə.Məsimov, H.F.Abbasov. Polietilenqlikolun sulu məhlulların molekulüstü quruluşuna təsiri.

Г.М.Садыгзаде. Волны ионизации при пробое длинной трубки в аргоне.

Г.Г.Нуруллаев. Определение энтальпии образования карбонатов редкоземельных элемен­тов.

N.M.Məsimov, M.S.Muradova. Texnogen  fiziki  çirklənmələr  və onların  atmosferdə  paylan­ması.

М.М.Тагиев. Исследование распространения волн в вязко-упругих трубках заполненных жидкостью

Г.Г.Нуруллаев. Энтальпии образования двуокиси кремния.

 

IV BÖLMƏ

BƏRK CİSİMLƏR FİZİKASI

А.М.Пашаев, Б.Г.Тагиев, С.А.Абушов, О.Б.Тагиев. Фотолюминесценция SrGa2S4: Eu, Ce.

С.М.Сеид-Рзаева. Влияние  обменного  взаимодействия  на поляронные  массы  электронов  в полумагнитных полупроводниках

Э.М.Годжаев, Ш.М.Эфендиев, Э.М.Мамедов, С.А.Насибова. Оптические свойства системы TlIn1-xGaxSe2.

Я.Ю.Гусейнов, Д.Д.Байрамов, М.М. Годжаев,  У.М.Мустафаева. Состав-свойства системы .

H.B.Qasımov, N.E.Həsənov, R.M.Rzayev. Cu1.80S monokristalında quruluş keçidləri və onların kinetikası.

N.S.Sərdarova. TlİnSe2 –TlEuSe2 bərk məhlulların alınması və onlarda köçürmə hadisələri.

N. S.Sərdarova. Tlİn1-xEuxSe2 bərk məhlullarında  çevirmə effekti.

Ə.Ş.Abdinov, H.M.Məmmədov, V.U.Məmmədov, Q.İ.Qəribov, R.F.Mehdiyev, R.M.Rzayev,

N.Ə.Rəhimova. Arqon mühitində termik emalın n-Si/Cd1-xZnxS heterokeçidlərinin elektrik xassələrinə təsiri.

Р.С.Мадатов, Т.Б.Тагиев, Т.М.Аббасова, Ф.П.Абасов, Г.М.Гасумов, В.Г.Гасумова. Спектры фотолюминесценции кристаллов  GaS0,90Se0,10<Er> облученных  гамма-квантами.

S.N. Mustafayeva, E.M.Kərimova, S.Q. Cəfərova. A.İ. Cabbarov, L.A.İsmayılzadə. (TlInSe2)1-x(TlGaTe2)x monokristalların elektrik və termoelektrik xassələri.

Г.А.Гасанов, Р.Ш.Рагимов. Эффект усиления фототока в структурах Шоттки на пористом кремнии.

Э.А.Джафарова, З.А.Искендерзаде,  Л.А.Алиева, Э.С.Таптыгов, П.А.Аскерова. Реактивные свойства кремниевых и германиевых  транзисторных структур.

А.Х.Мурадов, Т.Х.Гусейнов. Динамические сопротивление дугового разряда с накаленным катодом в неоне в конической трубке.

Ç.İ.Əbilov, Ş.S.İsmayılov, M.F.Ağayeva. (JoSb2)1-xPbx ərintilərinin termoelektrik xassələri.

H.İ.Zeynalov. sistemi bərk məhlullarının elektrik keçiriciliyində anomaliya.

Ə.Ş.Abdinov, N.M.Mehdiyev, R.F.Babayeva, H.M.Məmmədov, N.Ə.Rəhimova. Lantanoid atomları ilə aşqarlanmış indium monoselenidi kristallarında optik yorulma effekti.

Н.Н.Нифтиев, А.М.Аллахвердиев, Е.А.Дадашзаде, Ф.М.Мамедо. Диэлектрическая проницаемость и проводимость  на переменном токе.

S.M.Rzayeva. InAs və InxGaxAs kristallarında elektrik xassələrinə şüalanmanın təsiri.

Ш.К.Казымов. О полиморфных превращениях в кристалле AgCuSe.

Г.А.Сафарова. Преобразование оптических волн в слоистых нелинейных средах.

Р.Г.Велиев, Э.М.Керимова, Ф.М.Сеидов, Р.З.Садыхов, Н.З.Гасанов. Диаграмма состояния систем TlS – FeS, TlSe – FeSe и некоторые физические свойства полупроводниковых соединений TlFeS2, TlFeSe2.

А.Ф.Хазиева, Ю.Г.Асадов, В.И.Насиров. Кинетика  полиморфного IV→III превращения в Rb0,95Cs0,05NO3.

A.C.Nəsibli, A.M.Qurbanov. PB1-XTBXSE sistem ərintilərinin termoelektrik effektivliyi.

Г.С.Оруджев, Н.Н.Абдулзаде, Н.Н.Мурсакулов. Оптические свойства и энергетический спектр Ag2S.

С.А.Джафаров. Влияния внешних упругих полей на электрический спектр электронных состояний в монокристаллах  ZnS  и ZnSe.

Y.Q.Nurullayev, V.H.Səfərov, S.K.Novruzova. Yarımkeçiricilərdə  müxtəlif təbiətli defektlərin yaranma mexanizmi.

В.Т.Аббасов. Отражение кристаллов  .

М.А.Джафаров, Т.О.Багиров, Э.Ф.Насиров. Получение наночастиц сульфоселенида цинка из раствора с полиэтиленьгликоля.

М.А.Джафаров, Р.Ф.Мехтиев, Э.Ф.Насиров, Р.М.Рзайев. Перспективность метода осаждения из раствора в солнечной энергетике и нанотехнологии.

İ.Məmmədov Ş.F.Sərdarov. (SnTe)1-x(PrTe)x sistem ərintilərinin termo E.H.Q.-nin temperatur asılılığı

С.А.Садраддинов, Э.С.Гараев. Френкелевская понижения барьера в  органических полупроводниках

С.А.Садраддинов, Э.С.Гараев. Пироэлектрический эффект в органических полупроводников

 

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti