FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


2010

I BÖLMƏ

NANOSTRUKTURLAR, NAZİK TƏBƏQƏLƏR, NANOKOMPAZİT MATERİALLAR FİZİKASI

А.М. Пашаев, Б.Г. Тагиев, К.Ш.Кахраманов, Р.А.Ибрагимов, А.А.Сафарзаде Самоорганизация наноостровков примесей цинка на Ван-Дер-Ваальсовой поверхности GaSe

Q.Q.Məmmədov, M.Ə.Ramazanov, V.H.Bədəlov, M.Ə.Nuriyev, C.Ə.Nagıyev Abşeron yarımadasının bakıətrafı ərazilərində radioekoloji çirklənmələrin tədqiqi

V.İ.Tahirov, S.S.Lətifova, N.F.Qəhrəmanov Au3Ga5Se9 birləşməsinin nazik təbəqəsinin elektrik və optik xassələri

А.Г. Кязым-заде, А.А. Салманова, В.М. СалмановКвантовая механика и нанотехнология

В.Э.Багиев,Ш.М.Эфендиев,В.Х.Шарбатов, Н.Г.Дарвишов Микроскопическая подвижность неравновесных носителей тока в Bi12TiO20 индуцированных  пикосекундными импульсами лазера

В.Э.Багиев,Ш.М.Эфендиев,В.Х.Шарбатов, Н.Г.Дарвишов Время жизни неравновесных носителей тока в Bi12TiO20 при освещении

пикосекундными импульсами лазера

Z.S.Musayev, V.İ.Əhmədov Co əsaslı nanokompozit ərintilərin maqnitooptik xassələri

Ş.Q. Əsgərov Metal - yarımkeçirici kontaktlı cihazlarda metalın rolu

L.H.Həsənova, Ə.Z.Məhəmmədov, S.Ə.Cahangirova Cu3İn5S9 monokristalında çevirmə və yaddaş effekti

R.E.Bağırov, A.M.Məhərrəmov, S.A.Hüseynova Şirvanneft ərazisində radioekoloji tədqiqatlar

N.N. Niftiyev, M.B. Muradov,F.M. Məmmədov FeGaInS4 mohokristalinin dielektrik itkisinin tezlik və temperaturdan asılılığı

Ю.Г.Нуруллаев, Б.Ш.Бархалов, В.М.Дадашева, С.К. Новрузова Влияние - облучении на  термо э.д.с. горячих носителей тока в монокристаллеCdxHg1-xTe

S.S.Lətifova Au3İn5Se9 monokristalının alınması və onun elektrik xassələrinin tədqiqi

V.F. Gremenok, A.V. Mudryi, A.V. Korotki, E.P. Zaretskaya, N.N. Mursakulov, N.N. Abdulzade, Ch.E. Sabzaliyeva

Characterization of CuInSe2 thin films from nanoparticle precursors

II BÖLMƏ

YÜKSƏK ENERJİLƏR FİZİKASI, NƏZƏRİ, RİYAZİ FİZİKA

A.Г. Кязым-задеСовременные проблемы физики и астрономии

С.К. Абдулвагабова, Н.Ш.Бархалова, Т.О.Байрамова, С.М. Мусаева Дифракция в адрон-адронных  процессах при высоких энергиях

İ.H.Cəfərov, V.K.Abbasov Müxtəlif növ antineytrinoların elektrondan səpilməsi proseslərində spin asimmetriyasının tədqiqi

Л.А. Агамалиева, Т.Г. Алиева, Р.Г. ДжафаровПоправки к массе кварка и конденсату в ультрафиолетовом приближении мезонных амплитуд в модели нил посредством метода функционального преобразования Лежандра

İ.H.Cəfərov, Ş.M.Nağıyev, G.R.Novruzova İkiölçülü relyativistik sinqulyar ossilyator modeli üçün ümumiləşmiş koherent hallar

V.H. Bədəlov Vud - sakson potensialli sahədə  - ölçülü şredinger tənliyinin həlli

S.Q. Abdullayev, M.Ş.Qocayev Yarıinklüziv proseslərdə -hiperonun polyarizasiyası

H.B.İbrahimov, R.Q. Abaszadə, G.İ.Ağahüseynova Kvant çuxur strukturlarda elektronlar məhdud ölçülü fononlardan səpildikdə işığın sərbəst yükdaşıyıcılar ilə udulması

Sh. Mamedov Electromagnetic coupling constant for δ baryons in a hard-wall ads/qcd model

А.М. Халилов, А.Р.Гасанова, П.Н.Шустарев Поиск долгопериодических изменений профиля линии hα и значений ее параметров в спектре высокоширотного сверхгиганта 89 her (f2 ibe)

А.М.Халилов, А.Р.Гасанова, З.А.Самедов Исследование высокоширотногосверхгиганта 89 her (f2 ibe)

Ə.S. Dadaşov Komet təhlükəsi problemləri haqqında

В.Ю. Бабанлы Математическое моделирование работы системы нефтяной пласт – газлифтная  скважина

M. Г.КазымовЗависимость скорости ветра от рельефа местности в Нахчыванской АР

H.T.Arazov Təbiətdə kütlə və enerji paylanmalarının dəyişkənliyi haqqında

А. Г. МаммадлиДвижение звезды внутри слоисто - неоднородной эллиптической галактики. случай  переменной массы

Q.Ə. Həziyev Günəşdəki  irimiqyaslı  maqnit  sahələrinin  geofiziki  parametrlərlə əlaqəsi  haqqında

T.H.Hacıyev, M.H. Kazımov Şüşə  işıq  süzgəcləri   haqqında

Н.З.Исмаилов, Р.М. Кулизаде Быстрая переменность нα эмиссии АВ AUR

Р.Дж. Касумова, Л.С. Гаджиева, Г.А. Сафарова

Оптимальные условия для максимальной эффективности преобразования в среде с кубичной нелинейностью

Д.М. Кули-Заде, Н.А. Гусейнов, Р. Сартипзаде

Переменность блеска сейфертовской   галактик первого типа ngc 3516 и квазара 3с 273

İ.H. Cəfərov, Y.H. Hüseynəliyev, L.Y. Hüseynəliyeva Yüksək enerjili mənfi yüklü π –mezonların karbon nüvəsi ilə qarşılıqlı təsiri zamani əmələ gələn δ0 - rezonansların xassələrinin öyrənilməsi

Д.М. Кули-ЗадеCовременное состояние проблемы асимметричности профилей фраунгоферовых линий

J. S. Aliyev Linear perturbation of nonlinear system of the hydrodynamic equations

J. S. Aliyev On the 3d solutions of nonlinear system, origin of stellar clusters, and multiple systems

С.Г. Алиев, Ш.К. Исмайлова Определение физических параметров магнитной звезды эпсилон большой медведицы с учетом перпендикулярности атмосферы

Y.Q.Nurullayev, S.X.,Xəlilov, S.C Məmmədov, Fizika tədrisində ekoloji biliklərin verilməsi

 

III BÖLMƏ

MOLEKULYAR FİZİKA, BİOLOJİ SİSTEMLƏR FİZİKASI

E.Ə.Məsimov, H.F.Abbasov, Ş.Ə.Hümbətov Aqar gelinin spektral xassələrinə polietilenqlikolun və kalium hidroksidin təsiri

Н.А.МамедовПрименение озонной технологии в области физиологии человека, животных и растений

E.Ə.Eyvazov, N.C.Məmmədova, Y.M.Abbasov, A.V.İbrahimli Maye tsiklik  karbohidrogenlərin dinamik özlülüyü

K .M. Budaqov, Q .M. Bayramov, Ç. İ. İbrahimov Hüceyrə membranlarından passiv və aktiv daşınmalar haqqında

Н.А. Мамедов, Ш.Ш. Алекберов Oзонная технология очистки фенолосодержащих вод

B.Z. Rzayev, M.E. Əliyev, A.B. Rzayeva Nikel tioindatin  su mühitindən alınması

С.М. Усейнова Изучение динамики  температурной  зависимости диэлектрических характеристик концентрированных  бинарных  растворов циклопентанола в ацетоне

Э.А. Масимов, В.В.Прудько, Т.О.Багиров, Г.Ф.Мехтиев, С.М.Ахмедова Исследование структуры систем полиэтиленгликоль - вода

Ю. ШукюрлуСредства  для  влияния  на  процесс биосинтеза серицина

Ю. Шукюрлу  И. Р. Салманов Сорбция физетина кератином

С.Д. Демухамедова, З.И. Гаджиев, И.Н. АлиеваТеоретический расчет колебательного спектра карнозина в таутомерной форме n3h методом функционала плотности

Г.А. Агаева Конформационные свойства  аналогов с-концевого гептапептида молекулы физалаемина

Ə.M. Qarayev, B. Z. Rzayev, R.Y. Quliyev Tallium tiogermanatın su mühitində alınması

G.Ə.Haqverdiyeva, N.M.Qocayev, Ə.M.Nəbiyev Hemorfin peptidlərinin fizioloji aktiv mərkəzinin tədqiqi

Ş.X.Xəlilov. D.R.Vəliyeva Yağ turşusunun mürəkkəb efirlərininfiziki xassələri və quruluşu

L.İ.Vəliyeva, E.Z.Əliyev Bir sıra neyropeptidlərin kompüter proqramları vasitəsi ilə fəza quruluşunun tədqiqi

Р.Э.Алиев, К.А.Юсифова, Ф.А.Кадымова Теоретический конформационный  анализ молекулы индолицидина

М.А. Асланов, Ф.Ш. МамедовАкустоэлектрические взаимодействия в жидких кристаллах

E.Ə. Məsimov, H.Ş. Həsənov, B.G. Paşayev, S.İ. Musayeva Su-polietilenqlikol (1000)-KOH sisteminin özlü axınının aktivləşmə parametrləri və struktur xüsusiyyətləri

Т.А. Имамова Микроэлементы подземных вод прикаспийской низменности

N.F.Əhmədov, N.Ə.Hənifəyeva, F.A.Əhmədov Amorf polimerlərdə kompleks dinamik modula əsasən relaksasiya spektrinin hesablanması

A.R.İmaməliyev, A.İ.Abdullayeva Aqar gelinin bulaniqliğina polietilenqlikolun təsiri

IV BÖLMƏ

KONDENSƏ OLUNMUŞ MÜHİTLƏR FİZİKASI

А.Ш Абдинов, Г.М. Мамедов, В.У. Мамедов, В.Г. Сафаров, Э.Ф. Насиров, Н.А. Рагимова Электрические свойства структур p-GaAs/n-Cd1-xZnxSe1-yTe

Ə.Ş. Abdinov, R.F. Babayeva, R.M. Rzayev Qallium selen monokristallarinda termostimullaşdırılmış keçiriciliyə elektrik sahəsinin təsiri

Ф.К. Алескеров, Г.Т.Ахмедли, К.Ш. Кахраманов Нанокомпозиты системы sb2te3<se>

Б.Ш. Бархалов, Р.Ю. Алиев, М.М.Тагиев, Г.З. Багиева, К.И. Магеррамова, Р.А. Исмайлова Tермоэлектрические свойства сплавов на основе теллуридов и селенидов висмута, содержащих примеси редкоземельных элементов

V.V.Dadaşova n-Si-p-gasxse1-x heterokeçidlərinin uzununa  rejimdə  fotoelektrik xassələri

Ш.О. Эминов, Г.С. Сеидли, А.А. Раджабли, Э.А. Мамедова Дефектообразование в эпитаксиальных слоях InSb

H.Ə.Həsənov, R.Ş.Rəhimov Qadoliniumun kristallarında donor təsiri

И.Х.Мамедов, М.А. Джафарова, А.А. Халилова,  Р.Н.Рагимов, Д.Г. Араслы,

М.И. Алиев Особенности эвтектического композита GaSb-CoGa1.3

И.Г. Пашаев, Р.Ф. Мехтиев, М.Г. Гасанов Изучение  электрофизических  свойствдиодов шотки при прямых напряжениях

M.M.Qurbanov, M.M.Qocayev, A.M.Əhmədova (TlGaSe2) 0,9(TlInS2)0,1 birləşməsində istidən genişlənmə və optik udulma arasında

qarşılıqlı əlaqə

N.S. Sərdarova prosesinə bərk məhlullarında yükdaşıma eu aşqarının təsiri

Н.А.Вердиева, Н.А.Султанова Ag2Se в качестве  n-ветви   термоэлектрических генераторов и охлаждающих устройств

Y.Y. Hüseynov, C.C.Bayramov, Ü.M.Mustafayeva TlInSe2-TlGdSe2 sistem ərintilərinin izotermik sıxılması və fonokeçiriciliyi

С.А.Садраддинов,   Н.М.Насруллаев Исследование    на  переменном  токе  мдм – структуры на основе  магний  фталоцианина        195

H.İ.Zeynalov, E.S.Qarayev, C.C.Bayramov TlInSe2-TlDySe2 sistemində “tərkib-elektrik xassəsi” diaqramı

Г.М. Садых-заде, Т.Я. ОруджевКолебания по типу плазменных на заднем фронте волны ионизации в длинной газоразрядной трубке

Г.И. Гарибов Исследование параметров страт в магнитном поле

Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, М.М.Панахов, Дж.Г.Джаббаров, А.М. Кадирова Особенность  электрической  проводимости  в  ре­лак­соре ТiInS2<Fe>

А.П. АбдуллаевОсобенности диэлектрической релаксации в кристаллах TlGaTe2

H. İ.Zeynalov M.M. Qocayev,  R. M. İsmayılov, Ü. M. Mustafayeva,  X. İ Əliyeva Tl2InGdSe4 birləşməsinin   istilik   və  elastiqiyyat  xassələri

M.M.Zərbəliyev, E.H.Məmmədov, Ü.M.Zərbəliyeva, N.S.Sərdarova, Ə.B.Nağıyev bərk məhlullarının  kristallarında stexio­metrik tərkibdən kənara çıxmaların xüsusiyyətləri

С.Н. Мустафаева, Э.М. Керимова, М.А. Алджанов, С.Г. Джафарова, Н.А. Алиева, А.К. Заманова, Г.М. Ахмедова, Л.А. Исмаилзаде

Электрические и диэлектрические свойства монокристаллов TlInSe2, TlGaTe2 и  твердых растворов на их основе

М.А. Джафаров, Э.Ф. Насиров, Р.Ф.МехтиевФизико-химические основы совершенствования технологии осаждения пленок сульфидов кадмия и цинка

М.А. Джафаров, Э.Ф. Насиров, Ю.Г.Нуруллаев Получение наночастиц сульфида кадмия p-типа в микроэмульсионных системах

М.А. Джафаров, Э.Ф. Насиров, Р.Ф.МехтиевНизкотемпературная технология создания фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии

Ç.İ.Əbilov, S.A.Zeynalov, M.Ə.Həsənov (InTe)1-x (TlGaTe2)x bərk məhlul kristallarında defektlərin təbiəti

Т.З.Кулиева, Г.М.Эйвазова, Н.Н.Лебедева, В.И.Орбух, Ч.Г.Ахундов Исследование природного азербайджанского цеолита-клиноп­тило­ли­та методом  рентгенографии и ИК- спектроскопии

Мурадов А.Х.Измерение производных вольт-амперных характеристик контакта высокоомного полупроводникового зонда с плазмой  разряда в аргоне

Мурадов А.Х. Bлияние внешнего излучения на плавающий потенциал полупроводникового зонда в низкотемпературной аргоновой плазме

B.B. Davudov,K. M Daşdəmirov Silindrik ozon generatorunun hesablanması

V.H.Səfərov, E.S.Qarayev, M.N.Ağayev, G.D.Məmmədova CaIn2Se4 və (GaS)1-x(Bi2S3)X bərk məhlul kristallarında ikifotonlu fotokeçiricilik və optik düzlənmə

O.R.Əhmədov, M.E.Əliyev,A.S.Abbasov Cu2Se- Sm2Se3 sisteminin termodinamik xassələri

M.H. Hüseynəliyev CuInS2 monokristallarinda məxsusi fotokeçiriciliyin infraqırmızı sönməsi

Ф.А. Рустамов, М.З. Мамедов, Н.Г. Дарвишов, Е.Ю. Боброва, Х. О. Гафарова Уширение оптической ширины запрещенной зоны нанопористого кремния при естественном окислении

V.İ.Tahirov, Ə.F.Quliyev, Z.Y. Həsənov, Ü.V.Tahirov, N.F. Qəhrəmanov Binar bərk məhlulların monokristallarının zona əritmə yolu ilə alınma­sında hamarlanmasının yeni tətbiqi

N.A.Əhmədov, R.M.Abbaslı, L.İ.İsmayılova Мiomodulin f molekulunun yan zəncirlərinin konformasiya imkanları

Л.И. Исмаилова. структурно-функциональная организация пептидных молекул и молекулярных комплексов

 

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti