FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


2011

I BÖLMƏ

OPTO-, NANOELEKTRONİKA

А.Г. Кязым-заде, В.М. Салманов, А.А. Салманова, И.М. Алиев, А.М. Алиева
Механизмы поглощения лазерного излучения в полупроводниках и  прозрачных диэлектриках

A.Sh. Abdinov, H.M. Mamedov, V.U. Mamedov, N.A. Rahimova
Preparation and investigation of heterojunction solar cells p-si/n-cd1-xznxs1-ytey

Р. К. Мамедов
Исследование АСМ методикой действующей роли ДЭП в образовании потенциального барьера  диодов шоттки

Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Ф.Т. Салманов, Р.С. Агаева
Вольтамперные характеристики и эффект Пула-Френкеля в кристалле TlFeS2    

А.Ш. Абдинов. Р.Ф. Бабаева, С.И. Амирова,Н.А. Рагимова, Р.М. Рзаев, Я.Г. Гасанов
K вопросу о специфических особенностях примесных фотоэффектов в монокристаллах селенида галлия

Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Ф.Т. Салманов, Н.А. Алиева, Р.Ш. Агаева, М.М. Сеидов
Прыжковая проводимость в твердых растворах Tl(GaTe2)x (InSe2)1-x

Ш.Г. Аскеров
Причина расхождения экспериментальных значений высоты барьера контакта  металл-полупроводник

Ə.R.Aslanova, M.A.Yeganeh
Şottki diodunun (Ag-NSi) potensial cəpərinin temperatur asılılığının və emissiya qeyri bircinsliyinin AQM ilə tədqiqi

М.М. Зарбалиев, У.М. Агаева, Э.Г. Мамедов, А.Б, Нагиев
О негатронных эффектах  в  твердых растворах системы TlInS2-TeSmS2

С.А. Садраддинов
Отрицательный фотодиэлектрические и электрические эффекты во фталоцианине в сегнетоэлек-трическом состоянии


С.А.Садраддинов
Поглащение дебаевского типа во фталоцианине в полярной фазе

L.H. Həsənova,  Ə.Z. Məhəmmədov, S.Ə.Cahangirova, R.S.Cəfərli
Cu3In5S9  monokristalinda təbii polyarizasiya

C.C. Bayramov, R.M. İsmayılov, M.M. Qocayev, Ü.M. Mustafayeva
bərk  məhlullarin istidən genişlənməsi və fotokeçiriciliyi

И.Г. Пашаев, М.Н. Агаев Р.Ф. Мехтиев, М.Г. Гасанов
Изучение электрофизических  свойств    диодов Шотки

M.İ. Murquzov, C.İ. Hüseynov, Ş.S. İsmayılov, R.F.Məmmədova, G.İ.Kərimzadə
SnSe  kristallarının zona quruluşu və elektofiziki xassələrinin ümumi xüsusiyyətləri

M.M. Qurbanov, S.C. Məmmədov, Ə.B. Məhərrəmov, C.C. Bayramov
TlGa1-xGdxS2 (0,01≤x≤0,03) bərk məhlulunun istidən genişlənməsi

M. M. Zərbəliyev, Ü. M. Ağayeva, E. H. Məmmədov, N. S. Sərdarova
TlIn1-xSmxS2 bərk məhlulları əsasında termoelementlər

N.F. Qəhrəmanov, S.S. Lətifova
monokristalinın fotokeçiriciliyi

N. N. Niftiyev, M.B. Muradov, F.M. Məmmədov
FeGaInS4 monokristalinin dielektrik nüfuzluğunun tezlik və temperaturdan asılılığı

М.М. Годжаев, Р.М. Исмайлов, В.Д. Шукурова,  Х. И. Алиева
Оптические свойства  кристаллов    

Ю.Г. Шукюрлу
Действие нанопримеси селена на количество и размеры кристаллитов микрофибрилл фиброина

H.İ. Zeynalov, A.M. Əmədova, G.N. Əzizova
TlIn1-xDyxS2 (x=0,01; 0,02; 0,05; 0,08) bərk məhlullarinin izotermik sixilmasi və bəzi elastiklik parametrləri

А.М. Пашаев, Ф.М. Сеидов, Э.М. Керимова, А.Б. Магеррамов, П.И. Гасанова
Взаимодействие TlSe с ErSe и тепловые свойства кристаллов TlErSe2

Б.Ш. Бархалов, Т.Д. Алиева, Н.М. Ахундова, Р.Ю. Алиев, К.И Магеррамова
Механизм протекания тока в сплавном контакте (Bi-Sn) / Bi0,7Sb1,3Te2,93Se0,07

Ф.Ф. Алиев, Г.А. Гасанов, Р.Ш. Рагимов
Повышение термоэлектрической добротности в твердых растворах  путем замещения атомов свинца атомами самария

И.М. Эфендиева
Влияние на вольт-амперные характеристики диода Шоттки Al-TiW-PtSi/n-Si

Y.Q. Nurullayev, B.Ş. Barxalov, S.K. Novruzova, V.H. Səfərov
monokristalının fotokeçiriciliyi

Р.М. Рзаев
Особенности индуцированной электрическим полем   примесной  фотопроводимости в монокри-сталлах p-GaSe

С.Н. Мустафаева, Э.М. Керимова, А.И. Джаббаров, С.Г. Джафарова,  Г.М. Ахмедова, X.Ш. Велибеков
Параметры локализованных состояний в твердом растворе  (TlInSe2)0,1(TlGaTe2)0,9

Y.Q. Nurullayev, S.K. Novruzova
atomları ilə aşqarlanmış n-InSe və p-GaSe monokristalında cərəyanın alçaq tezlik ossilyasiyaları

А.Г. Гусейнов, Р.М. Мамедов
О механизме излучательной рекомбинации в тонких пленках   

V.M. Dadaşova, U.H. Nurullayeva
Mеtаl-InSe<Cd> kontaktında çeviricilik effekti

F.A. Rüstəmov, M.Z. Məmmədov, N.H. Dərvişov, Y.Y. Bobrova,  H.O. Qafarova, V.X. Şərbətov
Oksidləşdiricinin çatişmazliği rejimində sirkə turşusunun bircins məsaməli silisium təbəqələrinin alınmasına təsiri

H. B. Qasımov
(PBTE)1 – X  (GETE)X  bərk məhlulu monokristalinin rentgenoqrafik tədqiqi (x =  0,1 at %)

В.И. Орбух, Н.Н. Лебедева, Ч.Г. Ахундов
Стационарный ток в нанопористом цеолите

М.М. Махмудов
Термоэдс вырожденного электронного газа размерно-квантованной полумгнитно-полупровод-никовой пленки


В.Э. Багиев, Ш.М. Эфендиев, Н.Г. Дарвишов, В.Х. Шарбатов
Температурные характеристики фотоотклика в Bi12TiO20 при освещении  импульсами АИГ: Нд3+ лазера

Д.Дж. Аскеров, С.Г. Абдинова, А.М. Агаев.
Барьерные структуры на основе GaSe

М.А. Джафаров, Э.Ф. Насиров.
Физико-химические особенности формирования наноразмерных пленок на основе сульфидов цинка и кадмия

М.А. Джафаров, Э. Ф. Насиров
Физико-химические закономерности получения пленок твердых растворов ZnxCd1−xSe  методом послойного гидрохимического осаждения

В.Э.Багиев,Ш.М.Эфендиев,Н.Г.Дарвишов В.Х.Шарбатов.
Люкс-характеристики фотоотклика  в Bi12TiO20 при освещении  импульсами
АИГ: Нд3+ лазера

N.S. Sərdarova
atomları ilə aşqarlanmış   bərk məhlul kristallarının elektrik və istilik xassələriII BÖLMƏ

KONDENSƏ OLUNMUŞ MÜHİT VƏ NƏZƏRİ FİZİKA


E.Ə. Məsimov, T.O. Bağırov, A.Ə. Həsənov, X.T.Həsənova,  S.Y. Ocaqverdiyeva
Polietilenqlikolun molekulyar kütləsinin PEQ-limon turşusunun natrium  duzu- su ikifazalı siste-mində fazalara ayrılma prosesinə təsiri

С.Д. Демухамедова, И.Н. Алиева, З.И. Гаджиев
Исследование электронной и пространственной структуры комплексов тетракарнозина с атомом меди

N.A. Əhmədov, R.M. Abbaslı, S.R. Əhmədova
Miomodulin i və c molekullarinin yan zəncirlərinin konformasiya imkanları

T.O. Bağırov, V.V. Prudko, X.T. Həsənova, E.S. Qarayev, M.Ş. Məmmədov, N.F.Əhmədov
Xarici amillərin polimer-su ikifazali sistemlərinin hal diaqramlarina təsiri

E.Ə. Məsimov, H.F. Abbasov, N.Ə. İbrahimov
Kalium hidroksidin duru suluməhlullarinda ionlarin hidratlaşma ədədlərinin refraktometrik üsulla təyini

Н.А. Мамедов, Б.Б. Давудов, К.М. Дашдамиров, Г.М. Садых-заде
Oзонная технология для очистки загрязнённых вод

E.Ə. Eyvazov, S.N. Abdullayev, S.A. Zeynalov
İon rabitəli mayelərin dinamik özlülüyü

Л.С. Гаджиева, Л.И. Исмаилова
Конформационные свойства молекулы PRO-PRO-ILE

Л. С. Гаджиева, Л. И. Исмаилова
Пространственная  структура  иммуноактивного дипептида GLY-РRO

G.C. Abbasova, F.Ə. Qədimova
Peptid crekanin analoqlarinin dəmir oksidi (Fe3O4)komplekslərinin elektron quruluşu

G. Ə. Haqverdiyeva
VAL-TYR antihipertenziv dipeptidinin  konformasiya- elektron  xassələri

L.İ. Vəliyeva, Е.Z.  Əliyev
HIS5-LEU11 fraqmentinin fəza quruluşunun əsas elementlərinin tədqiqi

M.R.Vahabova, F.B. Abdulov
π-elektronlu yaxınlaşmada antrasen molekulunun  simmetrikləşdirilmiş molekulyar orbitallarının tapılması

M.R.Vahabova, N.S. Nəbiyev, X.İ. Rzayev
Naftalin molekulu üçün bir elektronlu dalğa funksiyalarinin qrup nəzəriyyəsi metodundan istifadə etməklə tapılması

В.В. Прудько, А.А. Багиров, С.М. Мусаева, С.М. Ахмедова
Вискозиметрическое исследование растворов ПЭГ

Q. Q. Məmmədov, M. Ə. Ramazanov, V. H. Bədəlov, C. Ə. Nağıyev
Abşeron yarimadasinin torpaqlarinda dozimetrik və spektrometrik ölçmələr

Ş.X. Xəlilov. V.N. Abbasov
Karbohidrogen-mürəkkəb efir qarışıqlarının dinamik özlülüyü

T.M. Pənahov, A.Ə. İsayeva, G.A. Əmənova, S.M. Həmidova
Amorf  və nanokristallik maqnit materialların  alınması və onların xassələri

Г.Дж. Аббасова, И.Н. Алиева, А.И.Омарова
Моделирование пространственной структуры и  конформационные  свойства  пептида Т7

Р.Э. Алиев, Ф.А. Кадымова
Конформационные аспекты взаимодействия пенициллопепсина с метиламидом N-ацетил-L-лейцином

А.М. Магеррамов, М.К. Дащдамиров, Х.В. Багирбеков.
Электретные свойства радиационно модифицированных плёнок полиэтиленов разной плотности

З.И. Гаджиев, С.Д. Демухамедова, С.Г. Аббасов, И.Н. Алиева
Исследование колебательных спектров и  межмолекулярных взаимодействий водородных связей при образовании  комплексов М-нитроанизола с анилином и Н-пропиламином

Б.Е. Керимова
Влияние электро термополяризации на зарядовое состояние нанокомпозиций ПЭ+Cr И ПЭ+PbCrO4

Л.И. Велиева Н.А. Ганифаева
Пространственное строение молекулы соматоcтатин

В.Б. Мамедов Э.А. Эйвазов, К.Д. Гусейнов
Некоторые практические аспекты высокотемпературной  cверхпроводимости

Ф.Ш. Мамедов
Способы замедления деградации и защиты  втсп-материалов

С.Х. Садыхова Н.А. Ганифаева
Акустические свойства растворов биологических макромолекул

С. М. Усейнова
О вариационном методе исследования диэлектрических свойств жидкостей и  растворов

С. М. Усейнова
Графические способы применения вариационного метода  при определении диэлектрических па-раметров

T.M. Pənahov, V.İ. Əhmədov, Z.S. Musayev
Təzyiqin amorf metallik Fe-Ni-Si-B ərintilərin maqnit  xarakteristikalarina  təsiri

S.A. Əliyev, S.S. Əliyev
Plazma – kimyəvi üsulla maddələrin səthlərinin təmizlənməsi

A.O. Mehrabov, S.S. Əliyev, İ.İ. Əlizadə, N.M. Zeynalov, T.Q. Şamilov
Dəmir-bor əsasli maqnit yumşaq amorf ərintilərin maqnit xassələri

Г. И. Гарибов
Взаимодействие мод стратовых колебаний в аргоновом разряде  

А. Х. Мурадов
Измерение вольтамперной характеристики высокоомного полупроводникового  зонда, погружен-ного в плазму аргонового разряда

T. H. Əliyeva
Çoxmərkəzli spin-spin qarşiliqli təsir inteqrallarinin Sleyter funksiyalarının köçürmə düsturu tətbiq etməklə analitik hesablanmasi

С. К. Абдуллаев, М. Ш. Годжаев
Продольная поляризация  -гиперона в полуинклюзивной реакции    

V. H. Bədəlov
- ölçülü Şredinger tənliyinin Vud-Sakson potensialli  sahədə   hali üçün  supersimmetrik həlli

Х. Ш. Абдуллаев, Г. Я. Труханов, М. Ш. Мамедов, Н. А. Ибрагимов
Оценка упругого рассеяния нейтронов кальцием в рамках оптической модели

Т. А. Имамова
Газовый состав подземных вод прикаспийской  низменности

Г.Т. Аразов, А. Г. Новрузов, Ю. Б.Фарханг
Об эволюции чувствительности численных схем моделей нелинейных хаотических динамических систем

D.B. Bayramova, N. S. Nəbiyev
Poliqlisinin dn  (n=1,2) elektron konfiqurasiyasina malik atom və ionlarla komplekslərinin elektron-fəza quruluşunun xüsussiyyətləri

P. R. Məmmədov
Gümüş nanohissəciklərin fotolüminisent spektrlarinin tədqiqi

G. Ə. Ağayeva
Bioloji aktiv peptid birləşmələrin fəza quruluşlarinin və quruluş-funksiya əlaqələrinin tədqiqi

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti