FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Həsənova Xavər Tağı qızı

Fizika-üzrə fəlsəfə doktoru, Kiçik elmi işçi

İş telefonu: (+99450) 539-11-98

E-mail: Xaveraylin@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1958-cu il oktyabr ayının 26-da Azərbaycanın Şəmkirı şəhərində anadan olub.
 • 1976-ci ildə Gədəbəy  rayonunda orta  məktəbi bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2015  böyük elmi  işçi “Biofizika” ixtisası üzrə
 • 2013: kiçik elmi işçi “Biofizika” ixtisası üzrə
 • 1911: Fizika-üzrə fəlsəfə doktoru, "Molekulyar fizika" ixtisası, mövzu: "Polietilenqlikol-çaxır turşusunun natrium duzu-su ikifazalı sistemlərin tədqiqi", Fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
 • 1981: Ali təhsil, fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti.
 • 1976-1981: Tələbə, Fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 01.2012 – dən hal-hazıra qədər: böyuk elmi işçi, Fizika Problemləri Institutu, BDU
 • 01.2012 – dən hal-hazıra qədər: kiçik elmi işçi, Fizika Problemləri Institutu, BDU
 • 26..1999-dan 11.2005-dək:laborant, Günəşin Fraunhofer  Spektri ETL , BDU

50 elmi işin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Polimer üzvi duzlar su – ikifazlı sistemlərin  tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2001, 4th International Conference on Biological Physics, Kyoto International Conference Hall, Kyoto, Japan, s. 124
 • 2005, Geleneksel Erzurum Fizik Günleri-II, Türkiye, Erzurum,
 • 2007, Международная Научная Конферен-ция «Проблемы физики полупровод-ников и теплофизики». Баку, Инсти-тут Физики НАН Аз.
 • 2007, XVI Internationalal Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (RCCT 2007), Suzdal.
 • 2009, BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfrans
 • 2013, 1st İnternational chemistry and chemikal engineering conference, 17-21 april, Baku Azerbaijan.

SEÇİLMİŞELMİ ƏSƏRLƏRİNSİYAHISI

 • 2015.  Həsənova X.T,  Məsimov E.Ə.,  Həsənov A.Ə., Ocaqverdiyeva S.Y.  Структурная темпе­ра­тура и свободная энергия активации вязкого течения водных растворов Москва «Академия Естествознания» Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. №4, часть 1, стр. 45,.
 • 2015. Həsənova X.T,  Məsimov E.Ə.,  Bağırov T.O. Ocaqverdiyeva S.Y. Bağırova S.R. Polimer-su ikifazalı sistemlərdə paylanma metodunun biotexnologiyada və tibbi diaqnostikada tətbiqi. BDU, FPİ-nun 10 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxlq konfransın materialları, Bakı, 25-26 dekabr, 2015.
 • 2014. Bağırov T.O. , Məsimov E.Ə.,  Ocaqverdiyeva S.Y.  Влияние карбамида на разделительную способность двухфазной системы ПЕГ-C6H5O7Na3-H2O. BDU, FPİ, “Fizikanın Müasir  Problem-ləri" VIII Res.Konf. materialları, Bakı, 20-21 dekabr, 2014.
 • 2013. Həsənova X.T. E.Ə.Məsimov, Bağırov T.O., A.Ə.Həsənov, Ocaqverdiyeva S.Y. Polimer-su ikizalı sistemlərində fazalara ayrılmanın xarakterik xüsusiyyətləri. 1st İnternational chemistry and chemikal engineering conference, 17-21 april, , Baku Azerbaijan
 • 2011. Həsənova X.T., Məsimov E.Ə., Bağırov T.O., Həsənov A.Ə. Ikifazalı PEQ-C6H5O7Na2-H2O sistemində fazaəmələgəlmə prosesinə polimerin molekul kütləsinin təsiri. Journal of Qafqaz University №32
 • 2011. Həsənova X.T., Bağırov T.O., Prudko V.V., Qarayev E.S., Məmmədov M.S. Xarici amillərin polimer-su ikifazalı sistemlərin hal diaqramlarına təsiri.  “Opto-nanoelektronika və kondensə olunmuş mühit fizikası” Respublika Elmi Konfransı, 16-17 dekabr
 • 2009.  Həsənova X.T., T.O. Bağırov.  Ag və Cu ionlarının PEQ – C4O6H4Na2 – H2O və polimer-polimer-su ikifazalı sistemlərinin hal diaqramlarına təsiri. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, Təbiət elmləri, 30-31 oktyabr, səh.194-196.
 • 2008. Гасанова X.T., Э.А.Масимов.Т.О. Багиров..Определение параметра взаимодействия между фазообразующими компонентами двухфазныхводно-полимерных систем  Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология, Иваново, , том 51, вып.2,с.123-126.
 • 2007. Гасанова X.T., Т.О.Багиров, Ч.И. Ибрагимов. Определение термодинамических параметров взаимодей-ствия компонентов двухфазных систем декстран – ПВПД – вода и ПЭГ – С4О6Н4Na2-H2O. XVI Internationalal Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (RCCT), Suzdal, 2007, стр. 241.
 • Гасанова X.T., Э.А.Масимов, Х.Ф.Аббасов, Т.О.Багиров. Структурные особенности двухфазной системы полиэтиленгликоль – C4O6H4Na2-N2O Международная Научная Конферен-ция «Проблемы физики полупровод-ников и теплофизики». Баку, Инсти-тут Физики НАН Аз.-на, «Физика», 2007, 13, № 1-2, с.334-336.

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti