FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Təranə Hacıəli qızı Əliyeva

Bakı Dövlət Universiteti,  Fizika Problemləri İnstitutu,

“Yüksək enerjilər fizikası” qrupu, böyük elmi işçi

İş telefonu:510 18 22

e-mail: taranaaliyeva@rambler.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1965-ci il may ayının 14-də Zaqatala rayonu, Əliabad kəndində doğulmuşam.
 • 1982-ci ildə, Əliabad 1 N-li beynəlmiləl orta məktəbi bitirmişəm.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1987:             Diplom. (Ali təhsil), Bakı Dövlət Universiteti
 • 1991 - 1995: aspirant, Fizika fakultəsi, Kimyəvi fizika, Bakı Dövlət Universiteti
 • 1982 - 1987: tələbə,  Fizika fakultəsi, Bakı Dövlət Universiteti


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 11.2005 – dən:                            böyük elmi işçi, Nəzəri fizika şöbəsi, Fizika Problemləri Institutu, Bakı Dövlət Universiteti
 • 04.1998-dən 2005-dək :             böyük elmi işçi, Günəşin Fraunhofer spektri ETL, BDU
 • 02.1995– dən 1998-dək :           elmi işçi, Günəşin Fraunhofer spektri ETL, BDU
 • 11.1992- dən 02.1995-dək:        baş inspektor, Tədris hissəsi, BDU


TƏDQIQAT SAHƏSI

 • İstilik fizikası, molekulyar fizika.


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • International Conference on Astrophysics, 2009, May 23-25, Maragha, Iran. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illiyinə həsr olunmuş «BDU-90» Beynəlxalq konfrans,  29-30 oktyabr, 2009.
 • Fizikanın müasir problemləri, III  Respublika Konfransı, 17-18 dekabr 2009.  2010-cu ildə dərc olunmuş elmi məqalələr:
 • Beynəlxalq konfrans “Fizika-2010”, Bakı, 2010.
 • ”Fizikanın aktual problemləri”  III Respublika konfransı, Bakı, 2010.
 • 2008, Dekabr, Baku, Azərbaycan; “Fizikanın Müasir Problemləri” II Respublika konfransı
 • 2007, Noyabr, Baku, Azərbaycan; “Fizikanın Müasir Problemləri”  I Respublika konfransı
 • 2006, İyun, Baku, Azərbaycan; “Fizikanın Aktual Problemləri”
 • 2004, Fevral, Baku, Azərbaycan; “Fizikanın Aktual Problemləri”


SEÇİLMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • T.H. Əliyeva. Sleyter funksiyaları bazisində -iki və üçmərkəzli nüvə kvadrupol qarşılıqlı təsir inteqrallarının hesablanması. Fizika, c.XVI, №2, səh. 81-83. 2010.
 • Т.Г. Алиева, Л.А. АгамАлиева, Р.Г. Джафаров, Поправки к массе кварка и конденсату в ультрафиолетовом приближении мезонных амплитуд в модели нил посредством метода функционального преобразования лежандра. Материалы III Республиканской научной конференции ”Актуальные проблемы физики”, Баку, 2010.
 • Kuli-Zade,  T.H. Aliyeva, Z.F. Shabanova, On the Fraunhofer line profiles asymmetry and their classification in the spectrum of the Sun, D.M.  International Conference on Astrophysics, 2009, May 23-25, Maragha, Iran.
 • D.M. Kuli-Zade,  T.H. Aliyeva, Z.F. Shabanova, On the differential asymmetry variation inside of line profile in the spectrum of the Prosyon and solar flux. International Conference on Astrophysics, 2009, May 23-25, Maragha, Iran.
 • Алиева Т.Г., Шабанова З.Ф. Определение спектрофотометрических характеристик линии инфра­крас­ного триплета CaII в спектре центра диска Солнца. Международная конференция «БГУ-90», 29-30 октябр 2009.
 • R.G. Jafarov, T.H. Aliyeva, L.A. Agamalieva, Meson contribution to quark mass in non leading singularity appro­xima­ti­on of pseudoscalar amplitude. Fizikanın müasir problemləri, III  Respublika Konfransı, 17-18 dekabr 2009.
 • D.M. Kuli-Zade,  T.H. Aliyeva, Z.F. Shabanova, Сертипзаде Р. Параметры асимметрии профилей линий инфракрасного триплета CaII в спектре Солнца. Fizikanın müasir problemləri, III  Respublika Konfransı, 17-18 dekabr 2009.
 • I.I.Guseinov, Ü.Atav, A.Özmen, H.Yüksel, T.H.Əliyeva, Calculation of rotation coefficients for overlap integrals over arbitrary atomic orbitals, Journal of Computational Physics, 2003, ъXXIII, N.5 (II), сəщ. 88-91.
 • C.M.Quluzadə, T.H.Əliyeva, Z.F.Şabanova, Günəşin ayırd olunmamış spektrində oksigein infraqırmızı tripleti xətləri profillərinin asimmetriyası haqqında, Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fiz.-riy.elm. ser., 2000, N.1, səh..
 • T.H.Əliyeva, Birmərkəzli nüvə və kvadrupol qarşılıqlı təsir inteqrallarını Sleyter funksiyaları bazisində hesablanması, Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fiz.-riy.elm. ser., 2000, N.1, səh..
 • C.M.Quluzadə, T.H.Əliyeva, Z.F.Şabanova, Günəşin ulduz xarakteristikaları haqqında, Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fiz.-riy.elm. ser., 2002, N.3, səh. 48-52.
 • C.M.Quluzadə, T.H.Əliyeva, Z.F.Şabanova, X.T.Həsənova, FeI xətlərinin profillərinin inteqral və qalıq asimmetriyasının ekvivalent endən asılılığı, Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fiz.-riy.elm. ser., 2002, N.4, səh. 87-92.
 • T.H.Əliyeva, Коэффициент асимметрии контура линии  FeI в спектре солнца как звезды, “Fizikanın aktual problemləri” III Resp. Elmi Konfransının Materialları, Bakı, fevral 2004, səh. 24.
 • T.H.Əliyeva, Sleyter atom orbitallarının eksponensial parametrlərinin kompüterlə hesablaması, Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fiz.-riy.elm. ser., 2005, N.3, səh. 168-171.
 • C.M.Quluzadə, T.H.Əliyeva, Z.F.Şabanova, CrI xətləriin profillərinin diferensial asimmetriyasının Günəş diski boyunca dəyişməsi, Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fiz.-riy.elm. ser., 2005, N.4, səh. 174-179.
 • C.M.Quluzadə, T.H.Əliyeva, Z.F.Şabanova, Определение основных характеристик профилей D линий NaI в спекре проциона,“Fizikanın aktual problemləri” IV Resp. Elmi Konfransının Materialları, Bakı, 29-30 iyun 2006, səh. 13.
 • C.M.Quluzadə, T.H.Əliyeva, Z.F.Şabanova, X.T.Həsənova, CrI xətlərinin inteqral və qalıq asimmetriyasının Günəş diski boyunca dəyişməsi, Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fiz.-riy.elm. ser., 2006, N.1, səh. 213-217.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti