FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Bağırova Sənubər Rəhim qızı

Elmi işçi

İş telefonu: 050-539-11-98

E-mail: bagirovasanubar@gmail.com


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 27.08.1964-cü ildə Abşeron şəhərində anadan olub.1981-ci ildə Siyəzən  şəhəri 2№-li orta  məktəbi bitirib.

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1982-1987-ci illərdə-C.İldirim adina Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Avtomatika və Hesablama Texnikasi fakültəsini bitirib.


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 06.01.2016 tarixdən Fizika Problermləri İnstitutunun Bioloji Sistemlər Fizikasi şöbəsində elmi işçi
 • 22.12.1992 tarixdən, Maddə quruluşu kafedrasının Makromolekul məhlullarının fiziki-kimyası ETL-də mühəndis ,
 • 20- dən artıq elmi işin müəllifidir


TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Polimer duz - su – ikifazlı sistemlərin  tədqiqi


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • III Ulusal Atom ve Molekül Fizigi Sempoziumu, 25-27 mayis 2000, Türkiye, s. 26,
 • «Структура и динамика молекулярных систем», Материалы конференция, Ялчик, 2008, стр. 14
 • Материалы ХI международной научно-технической конференции «Актуальные вопросы биологической физики и химии», Севастополь, 25-29 апреля 2016, стр.75-79
 • Международная научная конференция "Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы будущего", 13-16 сентября 2016 г., г. Иваново, Россия, стр. 222-223
 • ХI Всероссийская школа-конференция молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем», 30 октября-4 ноября 2017, Иваново, стр. 161-162.
 • Актуальные вопросы биологической физики и химии, БФФХ-2017, Материалы ХII международный научно-технической конференции, Севастополь, 2-6 октября 2017, с. 197-199.

 

SEÇİLMİŞELMİ ƏSƏRLƏRİNSİYAHISI

 • Исследование системы агароза-сахара-вода .  Məsimov E.Ə., Prudko V.V., Musayeva S.M., Nəsirova B.C./.Əhmədova S.M. Международная научная конференция Проблемы сольватации и комплексообразрвания в растворах. Суздаль, Россия, 1 -6 июлья 2018, стр 166-167
 • Həsənova X.T., G. Novruzova, G.Şahbazova, S.R.Bağırova , E.Ə.Məsimov. Bir sıra duzların sulu məhlullarında  ionların hidratasiya ədədlərinə polimerlərin təsiri. II İnternathional scientific conference  of young researchers, Mühəndislər Univers. Bakı 27-28 aprel 2018.  səh. 101-104
 • Масимов Э.А., Багирова С.Р., Гасанов А.А., Багиров Т.О. Определение параметра взаимодействия между фазообразующими компонентами водно-полимерных двухфазных систем, ХI Всероссийская школа-конференция молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем», 30 октября-4 ноября 2017, Иваново, стр. 161-162.
 • Масимов Э.А., Багирова С.Р., Ширинов Н.З., Прудко В.В., Гасанова Х.Т., Багиров Т.О. Распределения веществ в водных полимерных двухфазных системах, ХI Всероссийская школа-конференция молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем», 30 октября-4 ноября 2017, Иваново, стр. 161.
 • Масимов Э.А., Прудко В.В., Багирова С.Р., Ширинов Н.З., Багиров Т.О. Параметры взаимодействия между компонентами в двухфазной системе декстран-поливинилпирролидон-вода, Актуальные вопросы биологической физики и химии, БФФХ-2017, Материалы ХII международный научно-технической конференции, Севастополь, 2-6 октября 2017, с. 194-197.
 • Масимов Э.А., Прудько В.В., Багиров Т.О., Багирова С.Р., Насирова Б.Д. Характеристическая вязкость водносолевых растворов полиэтиленгликолей, Актуальные вопросы биологической физики и химии, БФФХ-2017, Материалы ХII международный научно-технической конференции, Севастополь, 2-6 октября 2017, с. 197-199.
 • Məsimov E.Ə., Şirinov N.Z., Bağırova S.R., Həsənova X.T., Prudko V.V., Bağırov T.O. İkifazalı dekstran-polivinilpirrolidon-su sistemlərinin hal diaqramına polimerin molekulyar kütləsinin və şəkərlərin təsiri, Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransı, Gəncə, 4-5 may 2017, s.241-244.
 • Masimov E.A., Bagirova S.R., Hasanova Kh.T., Bagirov T.O. Definition of parametr of interaction between phase forming components of aqueous two-phase systems dextran-polyvinylpyrrolidone, International Conferense: Modern Trends in Physics, 20-22 April, Baku – 2017, p.271-274
 • N.Z. Şirinov, E.Ə. Məsimov., Bagirova S.R., Dekstran-polivinilpirrolidon-su ikifazalı sistemlərinin hal diaqramına polivinilpirrolidonun molekulyar kütləsinin təsiri IV İnternational Scientific Conference of Young Researchers, Qafqaz University, 29-30 april, 2016, Baku, Azerbaijan, səh. 92-93
 • E.Ə. Məsimov, N.Z. Şirinov T.O. Bağırov. Dekstran-polivi­nilpirrolidon-su ikifazalı sistemlərinin hal diaqramına polivinilpirrolidonun molekulyar kütləsinin təsiri BU-nin xəbərləri, Fizika-riyaziyyat seriyası, 2016, № 3, səh.
 • E.Ə.Məsimov, Həsənova X.T., Ə hmədov N.F. Bağırov T.O.Polietilenqlikol və polivinilpirolidonla çaxır turşusunun Na duzunun sulu məhlullarında alınmış ikifazalı sistemlərin hal diaqramlarının müqayisəli təhlili, “Fizikanın aktual problemləri” XI Respublika Elmi Konfransı, 22 dekabr 2016-Bakı
 • Масимов Э.А.,Багиров Т.О., Бабашова З.М. Прудько В.В. Метод распределения в водных полимерных двухфазных системах Международная научная конференция "Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы будущего", 13-16 сентября 2016 г., г. Иваново, Россия, стр. 222-223.
 • Масимов Э.А.,  Багиров Т.О. Термодинамический анализ фазовых диаграмм водных полимерных двухфазных систем декстран-полиэтиленгликоль и декстран-поливинил­пирролидон Материалы ХI международной научно-технической конференции «Актуальные вопросы биологической физики и химии», Севастополь, 25-29 апреля 2016, стр.75-79
 • Məsimov E.Ə., Bağırov T.O., Ocaqverdiyeva S.Y., Həsənova X.T., Polimer-su ikifazali sistemlərində paylanma metodunun biotexnologiyada və tibbi diaqnostikada tətbiqi. 25-26 dekabr 2015-də Fizika Problemləri İnstitutunun 10 illiyinə həsr olun “Opto- nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” möv. IX Beynəlxalq elmi konfrans, s.256-258
 • Bağırov T.O., Həsənova X.T., Məmmədov N.Ə., Davudov B.B. Polimer-polimer-su və PEQ-C4O6H4Na2-H2O iki­fazalı sistemlərində fazalara ayrılma prosesinə Ag və Cu ionlarının təsiri «Fizikanın aktual problemləri» III Respublika konfransı, Bakı, 2009, s.125-127.
 • Masimov E.A.., Гарайев Е.М., Полимерлярин сулу мящлулларында гаршылыглы тясирляр  вя нисби щидрофоблуг.. Труды пятой международной научно-технической конференции посвящен-ной 85-летию Гейдара Алиева «Актуальные проблемы физики». Баку, 25-27 июня 2008 года, с.119-121

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti