FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİŞÖBƏLƏR

“Fizika Problemləri İnstitutu” BDU-nun nəzdində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 07.01.2005-ci il tarixli 4 saylı qərarı, Təhsil Nazirliyinin 22.02.2005 tarixli 123 saylı əmri və BDU-nin rektorunun 29.03.2005-ci il tarixli R-16 saylı əmri ilə BDU-nin fizika fakültəsindəki “Yarımkeçiricilər fizikası”, “Kvant kimyası”, “Amorf təbəqələr fizikası”, “Bərk cisim elektronikası”, “Makromolekul məhlullarının fiziki-kimyası”, “Molekulyar biofizika”, “Yüksək enerjilər fizikası”, “Maye kristallar”, “Günəşin Fraunhofer spektri” və “Ozon generatorları” elmi-tədqiqat laboratoriyalarının bazasında yaradılmışdır. İnstitut 2005-ci ilin noyabr ayında öz Nizamnaməsi əsasında fəaliyyətə başlamışdır.
İnstitutda “
Yarımkeçiricilər fizikası”, “Nəzəri fizika” , “Bioloji sistemlər fizikası” şöbələri və “Yüksək enerjilər fizikası” qrupu fəaliyyət göstərir. Əməkdaşlarımız arasında AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 15 elmlər doktoru, 43 elmlər namizədi var. “Fizika Problemləri” institutunda Bakı Dövlət Universitetinin kafedralarının müəllimləri, tələbə və magistrləri , aspirant və dissertantları elmi-tədqiqat işləri aparır, ayrı-ayrı sahələr üzrə praktika keçirlər.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti