FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


İbrahimov Çingiz İsfəndiyar oğlu

F.-r.e.n. Böyük elmi işçi.

İş tel.:439-11-98

e-mail: İbrahimov.Сhingiz@bsu.az

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1951-ci ildə Şəmkir rayonunda anadan olmuşdur.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1973: Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini bitirib.
 • 1986: Fizika elmləri namizədi və dissertasiya mövzüsünün adı „Polisaxaridlərin məhlul və gellərində öz-özünə diffuziya və NMR-relaksasiya“

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1974: Fizika Problemləri İnstitutunun „Bioloji sistemlər fizikası“ şöbəsində, BDU

43 məqalənin müəllifidir


TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Su və sulu məhlullarda struktur xüsusiyyətləri

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Kimyəvi termodinamika üzrə XVI Beynəlxalq konfrans, 1-6 iyul, Rusiya (RCCT 2007).
 • Beşinci elmi-texniki beynəlxalq konfranc. Fizikanını aktual problemləri, Bakı, 25-27 iyun 2008.
 • International Conference Chemical Thermodynamics in Russia. Kazan. June 29-July 3, 2009
 • VI Международная научная конференция. Иваново, Россия 21-24 сентября 2010
 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Kimyanın Aktual Problemləri” XII Beynəlxalq Elmi Konfrans Bakı, 3-4 may 2018


SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • Məsimov E.Ə., Paşayev B.G., Həsənov H.Ş., İbrahimov Ç.İ. Qeyri-üzvi elektrolitlərin təsirilə suyun strukturunun dəyişməsi. Bakı Universitetinin Xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2001, №3, s. 54-60.
 • Məsimov E.Ə., Paşayev B.G., Həsənov H.Ş., İbrahimov Ç.İ. Bəzi qeyri-üzvi maddələrin sulu məhlullarının struktur xüsusiyyətləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2002, № 4, s.12-24.
 • Məsimov E.Ə., Paşayev B.G., Həsənov H.Ş., İbrahimov Ç.İ. Su-tiokarbamid, su-tiokarbamid-NaCl sistemlərində özlü axının aktivləşmə parametrləri və struktur xüsusiyyətləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2004, № 4, s.101-108.
 • Məsimov E.Ə., Paşayev B.G., Həsənov H.Ş., İbrahimov Ç.İ. Suyun xüsusi istilik tutumunun temperatur və təzyiqdən asililiği. Bakı Universitetinin Xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2009, № 2, s.100-105.
 • Masimov E.A., Pashayev B.G., Hasanov H.Sh., Ibrahimov Ch.I. Structural features of water solutions of the acetic acid. International Conference Chemical Thermodynamics in Russia. Kazan. June 29-July 3, 2009, p.298.
 • Həsənov H.Ş., Paşayev B.G., İbrahimov Ç.İ., Əhmədova R.Ş. Su-polietilenqlikol (3000)-NaOH (0.1 mol/l) sisteminin reoloji xassələrinin tədqiqi. BDU, Fizika Problemləri İnstitutu: “Fizikanın Müasir Problemləri” III Respublika Konfransı. 17-18 dekabr, 2009, s.117-119.
 • Məsimov E.Ə., Həsənov H.Ş., Paşayev B.G., İbrahimov Ç.İ. Qələvi metal hidroksidlərinin sulu məhlullarinin ion elektrik keçiriciliyinin aktivləşmə parametrləri. AMEA, Fizika, CİLD XVI, №3-4, 2010, s.9-14.
 • Масимов Э.А., Гасанов Г.Ш., Пашаев Б.Г., Ибрагимов Ч.И. Параметры активации ионной электропроводности в водных растворах гидроксидов щелочных. VI Международная научная конференция. Иваново, Россия 21-24 сентября 2010, с.294.
 • Məsimov E.Ə., Həsənov H.Ş., Paşayev B.G., İbrahimov Ç.İ. Qələvi metal ionlarının sulu məhlullarinin aktivləşmə parametrləri. VI Respublika elmi konfransı. Fizikanın aktual problemləri, BDU. 20 noyabr 2010. s.89.
 • Məsimov E.Ə., Həsənov H.Ş., Paşayev B.G., İbrahimov Ç.İ., Budaqov K.M. Asetat turşusunun suyun strukturuna təsiri. Kimya problemləri №2, 2011, s.330-333.
 • Budaqov K.M., Bayramov Q.M., Həsənov H.Ş., Paşayev B.G., İbrahimov Ç.İ., Rəhimova N.Ə.  ionlarının hüceyrələrin fəaliyyətində gizli və digər ionlarla qarşılıqlı əlaqəsi. Kimya problemləri №2, 2011, s.362-364.
 • Məsimov E.Ə., Paşayev B.G., Həsənov H.Ş., İbrahimov Ç.İ. Su-KBr sisteminin struktur xüsusiyyətləri. AMEA, Fizika, CİLD XX, №3, 2014, s.9-12.
 • E.Ə. Məsimov, Ç.İ. İbrahimov, V.D. Skirda, Q.Q. Pimenov. Aqaroza gelində öz-özünə diffuziya. ДАН ССС, №4, т.278, №4, 1984, с.30-34.
 • Ç.İ. İbrahimov, V.D. Skirda, Q.Q. Pimenov, E.Ə. Məsimov, S.A. Hacyev. Polidispers nümunələrdə molekulyar-kütlə və diffuziya məsələlərinin tədqiqi. ДАН Аз.ССС, №10, 1985, с.30-34.
 • K.M.Budaqov Q.M.Bayramov M.Ş.Məmmədov Ç.İ.İbrahimov  Z.S.Cəfərova Polietilenqlkol-kalium xlorid-Su sistemlərində səthi gərilmənin tədqiqi. Kimya Probleləri. 2014. №1, səh. 83-85.
 • E.Ə.Məsimov, Q.M.Bayramov, K.M.Budaqov, Ş.Ş.Ələkbərov, Ç.İ.İbrahimov Polietilen-qlükol(3000)– qliserin–H2O sistemində səthi gərilmənin tədqiqi. Kimya Problemləri, 015, №2, s.187-189.
 • Budaqov K.M., Bayramov Q.M., İbrahimiov Ç.İ. Kvartasol məhlulunun reoloji və termik xassələri,
 • Budaqov K.M., Bayramov Q.M., İbrahimiov Ç.İ., Ələkbərov Ş.Ş. Əzələ relaksantlarının təsir mexanizminin bəzi fiziki-kimyəvi aspektləri, Kimya Problemləri jurnalı, AMEA, 2009, №1, s..56-60
 • K.M.Budaqov, Q.M.Bayramov, Ç.İ.İbrahimov  Orqanizmdə natrium-su balansı. BDU-nun 90 illik Yubileyinə həsr olunmuş  Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. Bakı 30-31 oktyabr 2009, s.178-179.
 • Fizikanın Aktual Problemləri III Respublika Elmi Praktik Konfıransı, 2009, s.138-139.

 

 

 • K.M.Budaqov, Q.M.Bayramov, Ç.İ.İdrahimov, F.C.Səfərova. Orqanizmdə Na-un arıqlığı halında sərbəst suyun qıtlığının təyini metodu haqqında. Kimya problemləri jurnalı. №1. 2010. səh. 98-100.

 

 • K.M.Budaqov, Q.M. Bayramov, Ç.İ.İbrahimov Hüceyrə membranlarından keçən yüklərin aktiv və passiv daşınmaları haqqıda. Fizikanın Müasir Problemləri  IV Respubika Konfransının Materialları. Bakı, 24-25 dekabr 2010. s.115-117.

 

 • Həsənov H.Ş., Budaqov K.M., Bayramov Q.M., Ibrahimov Ç.İ. MgSO4-H2O sistemində qarşiliqli təsirlərin tədqiqi. BDU-nun Fizika Problemləri İnstitutu. Fizikanın Müasir Problemləri. 6-cı Respublika elmi konfransı, 2012

 

 • Bayramov Q.M., Əmiraslanova R.A., Mirzai C.İ., Budaqov K.M., İbrahimov Ç.İ. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Kimyanın Aktual Problemləri” XII Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. Bakı, 3-4 may 2018, s.171-173.

 

 • Bayramov Q.M., Mehralıyeva N.R., İbrahimov Ç.İ. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş  “Kimyanın Aktual Problemləri” XII Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. Bakı, 3-4 may 2018, s.249-250.

 

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti