FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Budaqov Kərəmxan Məhəmməd oğlu

Fızıka-rıyazıyyat elmləri namizədi,

Fizika Problemleri İnstitutunun

"Bioloji sistemlər fizikası" şöbəsinin

böyük elmı ışçı

Tel.:439-11-98

email: Budaqov.Karamxan@bsu.az

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1949-cu ildə Gürcüstan Respublikasının Bolnisi rayonu İmirhəsən kəndində anadan olmuşdur.


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1972: Fizika fakültəsi BDU, tələbə
 • 1988: F.e.n., "Silisium-maye kristal-metal sistemində kontakt hadisələri" mövzusunda namizədlik dissertasiyanı müdafiə etmişdir

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1986- hal hazıra kimi:böyük elmı ışçı,Fizika Problemleri İnstitutunun "Bioloji sistemlər fizikası" şöbə­sininBDU
 • 1981-1986: Kiçik elmi işçi, BDU
 • 1974-1981: "Azon" zavodunda mühəndis-texnoloq
 • 1972-1974: Hərbi qulluqda

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Maye kristal-yarımkeçirici əsaslı inhikas qurğuları, bioloji sistemlər fizikası, mikroelektronika


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • IV Всесоюзная школа по оптической обработке информации, Минск, 1982
 • Vнаучная конференция соц.стран по жидким кристаллам, Одесса, 1983
 • Всесоюзное совещание "Электрооптика границы раздела жидкий кристалл-твердое тело",Москва, 1985
 • II Международная научно-практическая конференция «Современные информационные и электронные технологии», Одесса, 2001
 • «Физика-2005» международная конференция, Баку, 2005
 • V Международная научно-техническая конференция Баку, 2008


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Budaqov K.M., Bayramov Q.M., İbrahimiov Ç.İ., Ələkbərov Ş.Ş.
 • Əzələ relaksantlarının təsir mexanizminin bəzi fiziki-kimyəvi aspektləri // Kimya Problemləri jurnalı, AMEA, 2009, № 1, səh.56-60
 • Budaqov K.M., Bayramov Q.M., - Kalium ionlarının orqanizmin fəaliyyətində əhəmiyətli rolu, BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransı, Kimya bölməsi
 • Budaqov K.M., Bayramov Q.M., İbrahimiov Ç.İ.- Kvartasol məhlulunun reoloji və termik xassələri, Fizikanın Aktual Problemləri III Respublika Elmi Praktik Konfıransı, 2009
 • K.M.Budaqov, Q.M.Bayramov, Ç.İ.İdrahimov, F.C.Səfərova. Orqanizmdə Na-un arıqlığı halında sərbəst suyun qıtlığının təyini metodu haqqında. Kimya problemləri   jurnalı.(AMEA-nın Kimya İnstitutu ). №1. 2010. səh. 98-100.
 • Paşayev B.G., Bağırova A.A., Həsənov H.Ş., Budaqov K.M. Poliqlykinin və reopoliqlyukinin özlü axınının aktivləşmə parametrlərinin və istidən genişlənmə   əmsalının təyini. Kimya problemləri №2, 2010, s. 267-270
 • Budagov K.M., Bayramov Q.M., Ibragimov Ch.I. “The basic role Ca2 + for functionality organism”, V  International scientific and technical conference, Baku, 2008, p.103-104
 • Masimov E.A., Abbasov H.F., Budagov K.M. Influence of a lidocaine-hydrochloride for water structure. / J. "Physics", NASA, 2008, №4, v.13, p.11-14
 • Budagov K.M., Bayramov Q.M. The energetic model a liquid crystal-electrode. / Chemical problems, NASA, 2006, №1, p.57-62
 • Budagov K.M., Bayramov Q.M. Relaxation of a direct reverse current and the polarisation mechanism in nematic liquid crystals./ Chemical problems, NASA, 2005, s.648-649
 • Budagov K.M., Bayramov Q.M. Some physico-chemical aspects of optically controlled structure B12SiO20-NLC-SnO2. / Chemical problems, NASA, 2004, №3, s.73-76

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti