FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Budaqov Kərəmxan Məhəmməd oğlu

Fızıka-rıyazıyyat elmləri namizdi,

Fizika Problemleri İnstitutunun "Bioloji sistemlər fizikası" şöbəsi

böyük elmı ışçı  Tel.: (+99412) 539-11-98, mob. (+99450) 532-00-19

email: Budaqov.Karamxan@bsu.az


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1949-cu ildə Gürcüstan Respublikasının Bolnisi rayonu İmirhəsən kəndində anadan olmuşdur.


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1972: BDU-nun Fizika fakültəsi, fizik
 • 1988: F.e.n., "Silisium-maye kristal-metal sistemində kontakt hadisələri" mövzusunda namizədlik dissertasiyanı müdafiə etmişdir


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1986- hal hazıra kimi: böyük elmı ışçı,Fizika Problemleri İnstitutunun "Bioloji sistemlər fizikası" şöbə­sinin BDU
 • 1981-1986: Kiçik elmi işçi, BDU
 • 1974-1981: "Azon" zavodunda mühəndis-texnoloq ,sahə rəisi.
 • 1972-1974: Hərbi xidmətdə


TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Maye kristal-yarımkeçirici əsaslı inhikas qurğuları, bioloji sistemlər fizikası, mikroelektronika


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • IV Всесоюзная школа по оптической обработке информации, Минск, 1982
 • V научная конференция соц.стран по жидким кристаллам, Одесса, 1983
 • Всесоюзное совещание "Электрооптика границы раздела жидкий кристалл-твердое тело",Москва, 1985
 • II Международная научно-практическая конференция «Современные информационные и электронные технологии», Одесса, 2001
 • «Физика-2005» международная конференция, Баку, 2005
 • V Международная научно-техническая конференция Баку, 2008
 • BDU-nun 90 illik Yub həsr olunmuş res elmi kon 22-23 may 2009
 • BDU 4-cü Res konf 25-26 dekabr 2010
 • 1-İnter Cemistry and Cemical Enginerig Confrance 17-23 april 2013
 • International conference Modern trends in Physcs 20-22 April 2017,Baku.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Будагов К.М., Гусейнов А.Г., Пашаев Б.Г.  О механизме возникновения фото-эдс на контакте жидлий кристалл-монокристалл кремния Жур Физической Химии. 2017, том 91, №3, с.558-561
 • Байрамов Г.М., Будагов К.М., Ибрагимов Ч.И., Амирасланова Р.А.  Методы получения однородной ориентации жидкого кристалла для реализации различных электрооптических эффектов Int. cgnf. Modern  trends in Physcs, 20-22 April 2017, Baku, p.103-107.
 • Будагов К.М., Байрамов Г.М., Ибрагимов Ч.И.,  Алекперов Ш.Ш. О механизме проводимости тонких слоев смектических жидких кристаллов Науч журнал “ Globus”вып 9(13) том 1 г Санкт-Петербург, 2016, с.128-132.
 • Будагов К М., Расулов Э А.,  Алекберов Ш.Ш., Насиров Г А., Мамедов Ш Т.  Разработка и компьютерное моделированные электрической схемы управляемого выпрямителя  Жур Проблемы энергетики, №3, 2015, с.38- 44
 • Будагов К М Расулов ЭА Алекберов Ш Ш Фотоэлектрические свойства границы раздела монокристалла кремния-ЖК  Журн  Проблемы энергетики  №4 2015  с 38-44
 • Məsimov E.Ə., Bayramov Q.M., Budaqov K.M.,Ələkbərov Ş.Ş. Polietilenqlükol-Qliserin –Su sistemində səthi gərilmənin tədqiqi. Bakı universitetinin xəbərləri, №1, 2015, s.15-19.
 • Мамедов Н А., Насиров Г А., Будагов К М., Расулов Р А., Алекберов Ш Ш. Ионизаторы с периодическими неоднородностями активных элементов  Azərb Dövlət Dəniz Akad Ⅶn 2 2014 s.103-105
 • Budaqov K M., Bayramov Q.M., Ələkbərov Ş.Ş. NaSO410HO-su məhlulunun səthi gərilmə əmsalının temperaturdan asılılığı BDU-nun 95 illik yub həsr olunmuş Fizikanın müasir problemləri 8-ci Respublika konfransı  24-25 dekabr  2014, s.186-188.
 • Мамедов Н А.,  Будагов К М.,  Расулов Э А., Алекберов Ш.Ш. Учет влияния температуры на разложения фенолов в водных растворах озонированием 1 Internat Chemistry and Chemical Engineerinq Coference 17-21 April 2013 p 1031-1034
 • Məsimov E.Ə., Budaqov K.M., Bayramov Q.M. Ələkbərov ŞŞ Dekstran(60000)-karbomid –su sistemində səthi gərilmənin tədqiqi BDU-nun xəbərləri Fizika Jur 2013
 • Məsimov E.Ə., Budaqov K.M., Bayramov Q.M., Bağırov T.O. Dekstran(60000)-Su-PEQ(300) sisteminin səthi gərilməsi Jour of Qafqaz Un Phisica, 2012, №34, s.31-34.
 • Budaqov K.M., Bayramov Q.M., Həsənov H.Ş., Paşayev B.G.  Mq ionlarının hüceyrələrin fəaliyyətində gizli və digər ionlarla qarşılıqlı əlaqəsi  Jur Kİmya problemləri, №2, 2011.
 • Budaqov K.M., Bayramov Q.M., İbrahimiov Ç.İ., Ələkbərov Ş.Ş. Əzələ relaksantlarının təsir mexanizminin bəzi fiziki-kimyəvi aspektləri // Kimya Problemləri jurnalı, AMEA, 2009, № 1, səh.56-60
 • Budaqov K.M., Bayramov Q.M. Kalium ionlarının orqanizmin fəaliyyətində əhəmiyətli rolu, BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransı, Kimya bölməsi
 • Budaqov K.M., Bayramov Q.M., İbrahimiov Ç.İ.- Kvartasol məhlulunun reoloji və termik xassələri, Fizikanın Aktual Problemləri III Respublika Elmi Praktik Konfıransı, 2009
 • K.M.Budaqov, Q.M.Bayramov, Ç.İ.İdrahimov, F.C.Səfərova. Orqanizmdə Na-un arıqlığı halında sərbəst suyun qıtlığının təyini metodu haqqında. Kimya problemləri   jurnalı.(AMEA-nın Kimya İnstitutu ). №1. 2010. səh. 98-100.
 • Paşayev B.G., Bağırova A.A., Həsənov H.Ş., Budaqov K.M. Poliqlykinin və reopoliqlyukinin özlü axınının aktivləşmə parametrlərinin və istidən genişlənmə   əmsalının təyini. Kimya problemləri №2, 2010, s. 267-270
 • Budagov K.M., Bayramov Q.M., Ibragimov Ch.I. “The basic role Ca2 + for functionality organism”, V  International scientific and technical conference, Baku, 2008, p.103-104
 • Masimov E.A., Abbasov H.F., Budagov K.M. Influence of a lidocaine-hydrochloride for water structure. / J. "Physics", NASA, 2008, №4, v.13, p.11-14
 • Budagov K.M., Bayramov Q.M. The energetic model a liquid crystal-electrode. / Chemical problems, NASA, 2006, №1, p.57-62
 • Budagov K.M., Bayramov G .M. Relaxation of a direct reverse current and the polarisation mechanism in nematic liquid crystals./ Chemical problems, NASA, 2005, s.648-649
 • Budagov K.M., Bayramov Q.M. Some physico-chemical aspects of optically controlled structure B12SiO20-NLC-SnO2. / Chemical problems, NASA, 2004, №3, s.73-76

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti