FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Demuxamedova Svetlana Davidovna

Fizika-riyaziyyatelmlərinamizədi

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu: (050)526 58 10

e-mail: svetlanabest@mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1950-ci il noyabr ayının 4-də anadan olub
 • 1967-ci ildə Bakı şəhəri 1 saylı məktəbi bitirib

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1980: fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, "Optika" ixtisası üzrə, mövzu: "Müxtəlif quruluşlupolimerlərin spektroskopik və konformasiya tədqiqatları", Moskva Dövlət Pedaqoji Universiteti, Moskva, Rusiya
 • 1972 - 1976: aspirant, ”Optika və molekulyar fizika” kafedrası, fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
 • 1972: ali təhsil, fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
 • 1967-1972: tələbə, fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 11.2005 – dən hal-hazıra qədər: Aparıcı elmi işçi, Fizika Problemləri Institutu,Bakı Dövlət Universiteti
 • 06.2001-11.2005: Aparıcı elmi işçi, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 11.1987-dən 06.2001-dək: Böyük elmi işçi, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 09.1980-dən 11.1987-dək: Kiçik elmi işçi, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 04.1974-dən 09.1980-dək: Baş laborant, fizika fakültəsi, “Optika və molekulyar fizika” kafedrası, BDU
 • 09.1972-dən 09.1974-dək: Baş laborant, AMEA-nın Neft-kimya prosesləri İnstitutunun 2 saylı Laboratoriyası, Bakı

100 artıq elmi işi var

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • İnfraqırmızı spektroskopiya. Molekulların rəqs spektrlərinin nəzəri hesablanmaları. Molekulların elektron və fəza quruluşlarının kvant-kimyavi hesablanmaları. Nanohissəciklərlə adsorbsiya olunmuş polimerlər və polimer təbəqələr.


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2019, May, Baku, Azerbaijan; International conference “Modern Trends in Physics” dedicated to the 100 th anniversary of Baku State University практическому здравоохранению”
 • 2019, октябрь, Сочи, Россия; VI съезд Биофизиков России
 • 2018, May, Sumgait, Azerbaijan, International scientific conference “Actual issues Applied physics and Energy”
 • 2018, July, Baku, Azerbaijan, 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (COIA-2018)
 • 2017, Aprel, Baku, Azerbaijan; “Modern Trends in Physics” International Conference
 • 2017, September, Louisville, KY. USA, 4th International Congress on Carnosine and Anserine
 • 2017, Oктябрь, Севастополь, Россия, ХII Международная научно-техническая конференция   “Aктуальные вопросы биологической физики и химии” ( БФФХ – 2017)
 • 2016, Апрель, Севастополь, Россия, XI Международная научно-техническая конференция «Актуальные вопросы биологической физики и химии» (БФФХ – 2016)
 • 2016, October, Baku, Azerbaijan,  10th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT-2016)
 • 2016, Dekabr, Bakı, Azərbaycan, “Fizikanın aktual problemləri”XI Respublika elmi konfransı
 • 2015, Белгород, Россия, “Теоретические и прикладные аспекты современной науки” VI Международная   научно-практическая конференция
 • 2015, Ростов на Дону, Россия, V съезд биофизиков
 • 2015, Dekabr, Bakı, Azərbaycan, “Fizikanın aktual problemləri” X Respublika elmi konfransı
 • 2015, Dekabr,Bakı, Azərbaycan, “Fizikanın müasir problemləri”. Opto, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası IX Respublika elmi-praktiki konfransın
 • 2014, Май, Казань, Россия, Международный форум “Клиническая иммунология и аллергология – междисциплинарные проблемы”
 • 2014, Dekabr, Bakı, Azerbaycan;   “Opto,-nanoelektronika kondensə olunmuş mühit və yksək enerjilər fizikasi” VII Respublika elmi-praktik konfransı
 • 2013, Aprel, Baku, Azerbaijan; Ist International chemistry and chemical engineering conference (CCE 2013)
 • 2013, Aprel , Baku, Azerbaijan; Ist International scientific conference of young researchers,
 • 2013, Dekabr, Bakı, Akademik B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Fizikanın aktual problemləri» Beynəlxalq elmi konfransı
 • 2013, Dekabr, Bakı, “Opto,-nanoelektronika kondensə olunmuş mühit və yksək enerjilər fizikasi” VII Respublika elmi-praktik konfransı
 • 2012, Август, Нижний Новгород, Россия; IV съезд биофизиков России. Симпозиум I “Физико – химические основы функционирования биополимеров и клеток”
 • 2012, Dekabr, Bakı, “Opto,-nanoelektronika kondensə olunmuş mühit və yksək enerjilər fizikasi” respublika elmi-praktik konfransı
 • 2012, Февраль, Москва, Россия; Национальная конференция“Клиническая иммунология и аллергология – практическому здравоохранению”
 • 2012, Noyabr, Bakı, Azerbaiycan; “Fizikanın aktual problemləri”VII Respublika elmi konfransının
 • 2011, Апрель, Москва, Россия, 7-ая Всероссийская конференция“Молекулярное моделирован ие”
 • 2011, Dekabr, Bakı, Azerbaycan;    “Opto, nanoelektronika və kondensə olunmuş mühit fizikasi” respublika elmi-praktik konfransı
 • 2011, Москва, Россия, Национальная конференция “Аллергология и клиническая иммунология
 • 2010, Москва, Россия, Национальная конференция  “Аллергология   и   клиническая   иммунология  – практическому      здравоохранению”.
 • 2010, Июнь, Курск, Россия; III Всероссийская научно-практическая конференция смеждународ ным участием:  “Биотехнология и биомедицинская инженерия”
 • 2010, Bakı, Azerbaycan;  “Fizikanın müasir problemləri”  IV Respublika elmi konfransı
 • 2010, Bakı, Azerbaycan;  “Fizikanın müasir problemləri”  VI Respublika elmi konfransı
 • 2009, Апрель, Москва, Россия, 6-я Всероссийская конференция “Молекулярное моделирование”
 • 2009, Июнь, Новосибирск, Россия, Научная конференция“Химическая биология – Фундаментальные проблемы бионанотехнологии”
 • 2009, Июнь, Казань, Россия, IV Российский Симпозиум “Белки и пептиды”
 • 2009, Ноябрь, Москва, Россия; VII Национальная Конференция“Pентгеновское, синхротронное излучения, нейтроны и электроны для исследования наносистем и материалов. Нано-Био- Инфо-Когнитивные технологии”. РСНЭ-НБИК
 • 2009, October, Baku, Azerbaijan; The 3rd İnternational Conference on Application of Information and Communication Technologies, (AİCT 2009)
 • 2009,  Bakı, Azerbaycan;  BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxəlg Elmi  Konfrans
 • 2009,  Bakı, Azerbaycan; “Fizikanın müasir problemləri”  III Respublika elmi konfransı

 

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • Demukhamedova S.D., Hasanova U.A., Alieva I.N., Gakhramanova.Z.O. Quantum chemical study of the spatial and electronic structure of a diazacrownether with H-LYS-LYS-OH dipeptide fragment in the macrocyclik ring.  Collection of scientific papers “Modern Trends in Physics”, 2019
 • Akverdieva G.A., Demukhamedova S.D., Godjayev N.M. Theoretical study of thymomimetic peptide H-Lys-Glu-OH (vilon) and its complex with the receptor. Collection of scientific papers “Modern Trends in Physics”, 2019 С.Д. Демухамедова, З.И.Гаджиев, И.Н.Алиева, Н.М. Годжаев. Квантовохимическое исследование структуры и колебательного спектра комплекса олигомера полиэтиленгликоля ПЭГ5 с ионной парой KCl. Учен. зап. физ. фак-та Моск. ун-та. 2018. № 3.1830401, с. 1-12
 • С.Д. Демухамедова,  З.И. Гаджиев,  И.Н. Алиева. Abinitio расчет структуры и ИК-спектра олигомера полиэтиленгликоля ПЭГ4. Materials International scientific conference “Actual issues Applied physics and Energy”. Sumgait, Azerbaijan 14-15 may 2018. P. 79-82
 • С.Д. Демухамедова, З.И.Гаджиев. Abinitio исследование структуры  и  ИК-спектра олигомера полиэтиленгликоля ПЭГ5.  Journal of Baku Engineering University. Journal of Baku Engineering University. PHYSICS. 2018. Volume 2, Number 1,  pp. 54-62
 • S.D. Demukhamedova, Z.I. Hajiyev, I.N. Aliyeva, N.M. Godjayev. Modeling of the processes of binding of carnosine with heme-containing soluble guanylate cyclase. 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications. COIA-2018. 11-13 July, 2018, Baku, Azerbaijan, pp. 107-109
 • C.Д. Демухамедова, З.И. Гаджиев. Пространственная и электронная структура комплекса олигомера полиэтиленгликоля ПЭГ5 с ионной парой KCl. “Modern Trends in Physics” International Conference, Baku. 20-22 Aprel.  `2017, p.131-135
 • C.Д. Демухамедова, З.И.Гаджиев. Теоретическое исследование ИК-спектра молекулы мета-толунитрил. I. Расчет частот нормальных колебаний молекулы мета-толунитрил. Journal of Baku Engineering University. PHYSICS. 2017. Volume 1, Number 1, pp. 83-95
 • C.Д.Демухамедова, З.И. Гаджиев Теоретическое исследование ИК-спектра молекулы мета-толунитрил. I. Расчетчастот нормальных колебаний молекулы мета-толунитрил. Journal of Baku Engineering University. PHYSICS. 2017. Volume 1, Number 1, pp.113-125
 • С.Д. Демухамедова.  Теоретическое  исследование  колебательных  спектров комплексов карнозина с цинком. ХII Международная научно-техническая конференция   «Aктуальные вопросы биологической физики и химии». БФФХ – 2017, г. Севастополь, 2-6 октября 2017 г.,c. 300-304
 • C.Д. Демухамедова, З.И. Гаджиев. Пространственная и электронная структура комплекса олигомера полиэтиленгликоля ПЭГ5 с ионной парой КСl. GESJ: Physics // 2017 | № 2 (18), стр. 33-38 (http://gesj.internet-academy.org.ge/download.php?id=2989.pdf)
 • С.Д. Демухамедова. Теоретическое исследование пространственного и электронного строения гомокарнозина. XI Международная научно-техническая конференция «Актуальные вопросы биологической физики и химии». БФФХ – 2016, г. Севастополь.  25-29 апреля 2016 г., с.196-200
 • С.Д. Демухамедова, З.И.Гаджиев. Теоретический расчет пространственной и электронной структуры комплекса олигомера полиэтиленгликоля PEG 5 с ионной парой NaCl.Хəбəрлəр АМЕА, fizika-riyaziyyat və texnika seriyasi, fizika bə astronomiya. 2016,  № 5, s.5-15
 • S.D. Demukhamedova, Z.I. Hajiyev, I.N. Alieva, N.М. Godjaev. Сomputer Modelling of Spatial and Electronic Structures of the Complex of PEG4 with KCl. AICT-2016, 10th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, 12-14 October 2016, Baku, Azerbaijan,  p.367-370
 • З.И. Гаджиев, С.Д. Демухамедова.  Моделирование белка убиквитина методом молекулярной динамики.  «Fizikanın aktual problemləri» XI Respublika elmi konfransın materialları, 22 dekabr, 2016-ci il, Bakı, Azərbaycan, s.210-213
 • С.Д. Демухамедова, Годжаев Н.М., Алиева И.Н.  Квантовохимическое исследование структуры двух замещенных N–оксид пиридина. «Fizikanın aktual problemləri» XI Respublika elmi konfransın materialları, 22 dekabr, 2016-ci il, Bakı, Azərbaycan, s.171-175
 • С.Д. Демухамедова, З.И.Гаджиев. Электронная структура комплексов олигомеров полиэтиленгликоля ПЭГ4 и ПЭГ5 с атомом хлора. “Теоретические и прикладные аспекты современной науки”Сборник научных трудов по материалам VI Международной научно-практической конференции. ЧастьI. г.Белгород, 2015, c.18-21
 • С.Д. Демухамедова. Теоретическое исследование пространственной структуры различных комплексов карнозина и анзерина с цинком.V съезд биофизиков, г.Ростов наДону, 2015, с.227
 • С.Д. Демухамедова, З.И.Гаджиев, И.Н.Алиева, Н.М. Годжаев. Расчет ИК спектра комплекса ПЭГ5+NaCl. «Fizikanın aktual problemləri» X Respublika elmi konfransın materialları, 17 dekabr, 2015-ci il, Bakı, Azərbaycan, s.206-210
 • С.Д. Демухамедова, З.И.Гаджиев, И.Н.Алиева, Н.М. Годжаев. Теоретическое abinitio исследование колебательного спектра комплекса олигомера полиэтиленгликоля ПЭГ5 с атомом хлора. “Fizikanın müasir problemləri”. Opto, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası. IX Respublika elmi-praktiki konfransın materialları,  25-26 dekabr, 2015-ci il, Bakı, Azərbaycan, s.304-308
 • С.Д. Демухамедова. Квантовохимическое исследование пространственного строения анзерина и его мономерных комплексов с цинком. “Fizikanın müasir problemləri”. Opto, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası. IX Respublika elmi-praktiki konfransın materialları,  25-26 dekabr, 2015-ci il, Bakı, Azərbaycan, s.308-312
 • S.D.Demuxamedova, Z.I. Hajiyev, I.N. Alieva, N.М. Godjaev. Theoretical calculation of spatial and electronic structures of the complex of oligomer of polyethylene glycol PEG4 with NaCl ion pair. Fizika. 2014, v. XX, № 4, p. 15-22
 • S.D.Demuxamedova. Теоретическое исследование природного дипептида анзерина и его комплексов с цинком  Труды международного форума “Клиническая иммунология и аллергология - междисциплинарные проблемы” Казань,  14-17 мая  2014г., с.65-67
 • Демухамедова С.Д., Гаджиев З.И., Алиева И.Н., Годжаев Н.М. Квантовохимическое исследование структуры и колебательного спектра комплекса олигомера полиэтиленгликоля ПЭГ4 с ионной парой NaCl. Journal of Qafqaz University-Physics, vol.2, № 2, 2014, p. 136-146
 • Демухамедова С.Д., Гаджиев З.И., Алиева И.Н., Годжаев Н.М. Исследование пространственной структуры олигомеров полиэтиленгликоля  PEG4 и PEG5 c ионной парой NaCl.  “Opto,-nanoelektronika kondensə olunmuş mühit və yksək enerjilər fizikasi” VII Respublika elmi-praktik konfransı, Bakı, 20-21 dekabr, 2014, s. 382-386
 • С.Д.Демухамедова, З.И.Гаджиев, И.Н.Алиева. “Моделирование и ab initio  исследование структуры и колебательного спектра молекулы карнозина”, «Fizikanın müasir problemləri»  III Respublika elmi konfransı, Bakı, 2009, ş. 129-131
 • Демухамедова С.Д., Гаджиев З.И., Алиева И.Н., Годжаев Н.М. Пространственная структура олигомеров полиэтиленгликоля с атомом калия. Ist International chemistry and chemical engineering conference CCE 2013, Abstracts & Proceedings, 17-21 aprel 2013, Baku, Azerbaijan, p.834-837
 • Демухамедова С.Д., Гаджиев З.И., Алиева И.Н., Годжаев Н.М., Нуриева Л.А. Квантовохимическое ab initio исследование ИК спектров олигомеров полиэтиленгликоля с атомом натрия. Ist International scientific conference of young researchers, QafqazUniversity, 26-27 aprel 2013, Baku, Azerbaijan, p.250-252
 • Демухамедова С.Д., Гаджиев З.И., Алиева И.Н., Годжаев Н.М. Аb initio расчет структуры и ИК спектров олигомеров PEG4+Сl и PEC5+Сl. Akademik B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Fizikanın aktual problemləri» Beynəlxalq elmi konfransın  Materialları, 6 dekabr, Bakı -2013-cu, s. 190-192
 • Демухамедова С.Д., Гаджиев З.И., Алиева И.Н., Годжаев Н.М. Электронная и пространственная структура олигомеров полиэтиленгликоля ПЭГ4 и ПЭГ5  с атомом натрия. Journal of Qafqaz University-Physics, vol.1, № 1, 2013, s.40-46
 • Демухамедова С.Д., Гаджиев З.И., Алиева И.Н., Годжаев Н.М. Исследование пространственной структуры олигомеров полиэтиленгликоля  PEG4+Cl  и PEG5+Cl с атомом хлора. “Opto,-nanoelektronika kondensə olunmuş mühit və yksək enerjilər fizikasi” VII Respublika elmi-praktik konfransı, Bakı, 20-21 dekabr, 2013, s.259-263
 • Демухамедова С.Д., Гаджиев З.И., Алиева И.Н., Годжаев Н.М. Пространственная структура олигомеров полиэтиленгликоля с атомом натрия. “Opto,-nanoelektronika kondensə olunmuş mühit və yksək enerjilər fizikasi” respublika elmi-praktik konfransı, Bakı, 14-15 dekabr 2012, s. 234-237
 • Демухамедова С.Д. Теоретическое исследование комплексов карнозина с кобальтом.      Российский аллергологический  журнал, 2012, №  1, вып.1, с.97-98
 • Демухамедова С.Д., Гаджиев З.И., Алиева И.Н., Годжаев Н.М. Пространственная структура олигомеров полиэтиленгликоля с атомом натрия. “Opto,-nanoelektronika kondensə olunmuş mühit və yksək enerjilər fizikasi” respublika elmi-praktik konfransı, Bakı, 14-15 dekabr 2012, s. 234-237
 • Демухамедова С.Д. Теоретическое исследование комплексов карнозина с кобальтом.      Российский аллергологический  журнал, 2012, №  1, вып.1, с.97-98
 • Демухамедова С.Д., И.Н.Алиева, Н.М.Годжаев Квантово-химический анализ  заселенностей координационных связей в димерных комплексах карнозина с атомами меди и воды. Хəбəрлəр АМЕА, fizika-riyaziyyat və texnika seriyasi, fizika bə astronomiya, 2011, № 2, с.65-77
 • Демухамедова С.Д., И.Н.Алиева, З.И.Гаджиев.  Исследование электронной и пространственной структуры комплексов тетракарнозина с атомом меди. “Opto, nanoelektronika və kondensə olunmuş mühit fizikasi” respublika elmi-praktik konfransı, Bakı, 16-17 dekabr 2011 ş.125-131
 • З.И.Гаджиев, Демухамедова С.Д., И.Н.Алиева. Исследование колебательных спектров и межмолекулярных взаимодействий водородных связей при образовании  комплексов м-нитроанизола с анилином и н-пропиламином. “Opto, nanoelektronika və kondensə olunmuş mühit fizikasi” respublika elmi-praktik konfransı, Bakı, 16-17 dekabr 2011, ş.184-188
 • С.Д. Демухамедова. Использование теоретических методов в моделировании новых лекарственных     препаратов    на    основе    карнозина.      Российский аллергологический  журнал, 2011, №  4, вып.1, с.101-102
 • С.Д.Демухамедова, Алиева И.Н., Годжаев Н.М.  “Пространственное и электронное строение мономерных и димерных комплексов  карнозина с цинком”, Журнал Структурной химии, 2010, 51, №5, с.860-869
 • С.Д. Демухамедова. Пространственная структура димерных комплексов карнозина  с медью. Journal of Qafqaz University,  2010, № 29, с. 37-47
 • S.D.Demukhamedova, I.N.Alieva, Z.I.Gajiyev. Quantum chemistry investigation of the carnosine polymer complex with zinc. Fizika. 2010, v. XVI, № 2, p.597-600
 • С.Д. Демухамедова. Использование теоретических методов в моделировании новых лекарственных     препаратов    на    основе    карнозина.      Российский аллергологический  журнал, 2010, №1,вып.1, с.55-56
 • С.Д.Демухамедова, И.Н. Алиева, З.И.Гаджиев.Полимерный комплекс карнозина с цинком. Теоретические расчеты и моделирование. Сборник трудов III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: Биотехнология и биомедицинская инженерия. Курск, 2010, 47-50
 • С.Д. Демухамедова, З.И. Гаджиев, И.Н. Алиева. Теоретический расчет колебательного спектра карнозина в таутомерной форме N3H методом функционала плотности.  «Fizikanın müasir problemləri»  IV Respublika elmi konfransı, Bakı, 2010, ş. 133-135
 • Демухамедова С.Д.. Исследование пространственной и электронной структуры некоторых пестицидов карбаматного ряда и их связи с функциональной активностью. Journal of Qafqaz University,2009, № 27, c.77-88
 • Демухамедова С.Д. Роль компьютерного моделирования в спектроскопических и квантовохимических исследованиях структуры и свойств многоатомных молекул. İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi, 3-cü Beynəlxalq Konfrans, 14-16 Okt.,2009, s.99-104
 • Демухамедова С.Д., Алиева И.Н., Годжаев Н.М. Влияние атомов переходных металлов на структуру координационных комплексов карнозина. İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi, 3-cü Beynəlxalq Konfrans, 14-16 Okt.,2009, s.105-108
 • С.Д.Демухамедова, З.И.Гаджиев, И.Н.Алиева. Исследование  электронной структуры и колебательного спектра двух таутомерных форм молекулы карнозина. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş, Beynəlxəlg Elmi Konfrans, Bakı, 2009, ş.189-191
 • Демухамедова С.Д., Алиева И.Н., Годжаев Н.М., Набиев Н.С. Электронное строение молекулы карнозина и его мономерных и димерных комплексов с цинком. Journal of Qafqaz University, 2009, №25, с.114-126
 • Демухамедова С.Д., Study of peptide bond deformation in model dipeptides by the semiempirical quantum chemistry methods, Fizika. 2009, т.XV, № 3, c.52-59
 • Алиева И.Н., Демухамедова С.Д., Годжаев Н.М.  Электронные эффекты в координационных  комплексах карнозина с атомом меди. Bakı Universitetinin Xəbərləri (fizika-riyaziyyat  seriyası), 2009, №3, с.163-173
 • Демухамедова С.Д., Алиева И.Н., Гаджиев З.И., Годжаев Н.М. Ab initio  исследование структуры и колебательного спектра молекулы карнозина.Journal of Qafqaz University, 2009, №27, c. 15-25

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti