FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Demuxamedova Svetlana Davidovna

Fizika-riyaziyyatelmlərinamizədi

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu: (050)526 58 10

e-mail: svetlanabest@mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1950-ci il noyabr ayının 4-də anadan olub
 • 1967-ci ildə Bakı şəhəri 1 saylı məktəbi bitirib

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1980: fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, "Optika" ixtisası üzrə, mövzu: "Müxtəlif quruluşlupolimerlərin spektroskopik və konformasiya tədqiqatları", Moskva Dövlət Pedaqoji Universiteti, Moskva, Rusiya
 • 1972 - 1976: aspirant, ”Optika və molekulyar fizika” kafedrası, fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
 • 1972: ali təhsil, fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
 • 1967-1972: tələbə, fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 11.2005 – dən hal-hazıra qədər: Aparıcı elmi işçi, Fizika Problemləri Institutu,Bakı Dövlət Universiteti
 • 06.2001-11.2005: Aparıcı elmi işçi, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 11.1987-dən 06.2001-dək: Böyük elmi işçi, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 09.1980-dən 11.1987-dək: Kiçik elmi işçi, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 04.1974-dən 09.1980-dək: Baş laborant, fizika fakültəsi, “Optika və molekulyar fizika” kafedrası, BDU
 • 09.1972-dən 09.1974-dək: Baş laborant, AMEA-nın Neft-kimya prosesləri İnstitutunun 2 saylı Laboratoriyası, Bakı

100 artıq elmi işi var

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • İnfraqırmızı spektroskopiya. Molekulların rəqs spektrlərinin nəzəri hesablanmaları. Molekulların elektron və fəza quruluşlarının kvant-kimyavi hesablanmaları. Nanohissəciklərlə adsorbsiya olunmuş polimerlər və polimer təbəqələr.


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2008, Octyabr, Minsk, Belorussiya. III Beynalxalq Konfrans “Химия, структура и функция биомолекул”
 • 2008, İyun, Bakı,Azərbaycan.H.Əliyevin 85-illiyinə həsr edilmiş “Fizikanın aktual problemləri” V Elmi-Texniki Beynəlxalq Konfransı
 • 2008, aprel, Moskva,Russia. XV


SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI


 • Демухамедова C.Д., Гаджиев З.И.Пространственная и электронная структура комплекса олигомера полиэтиленгликоля ПЭГ5 с ионной парой КСl. GESJ: Physics // 2017 | № 2 (18), стр. 33-38 (http://gesj.internet-academy.org.ge/download.php?id=2989.pdf).
 • Демухамедова С.Д. Теоретическое исследование колебательных спектров комплексов карнозина с цинком. ХII Международная научно-техническая конференция   «Aктуальные вопросы биологической физики и химии». БФФХ – 2017, г. Севастополь, 2-6 октября 2017 г., c. 300-304.
 • Демухамедова C.Д., Гаджиев З.И. Теоретическое исследование ИК-спектра молекулы мета-толунитрил. II. Расчет интенсивностей полос поглощения ИК-спектра молекулы мета-толунитрил. Journal of Baku Engineering University. PHYSICS. 2017. Volume 1, Number 1 pp.113-125.
 • Демухамедова C.Д., Гаджиев З.И.Теоретическое исследование ИК-спектра молекулы мета-толунитрил. I. Расчет частот нормальных колебаний молекулы мета-толунитрил. Journal of Baku Engineering University. PHYSICS. 2017. Volume 1, Number 1, pp. 83-95
 • Демухамедова С.Д., З.И. Гаджиев. Теоретический расчет пространственной и электронной структуры комплекса олигомера полиэтиленгликоля PEG 5 с ионной парой NaCl. Хəбəрлəр АМЕА, fizika-riyaziyyat və texnika seriyasi, fizika bə astronomiya. 2016,  № 5, s.5-15.
 • S.D.Demukhamedova, I.N. Alieva, Z.I. Hajiyev, N.М. Godjaev. Сomputer Modelling of Spatial and Electronic Structures of the Complex of PEG4 with KCl AICT-2016, 10th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, 12-14 October 2016, Baku, Azerbaijan,  p.367-370.
 • Демухамедова С.Д , Гаджиев З.И., Алиева И.Н., Годжаев Н.М.Квантовохимическое исследование структуры и колебательного спектра комплекса олигомера полиэтиленгликоля ПЭГ4 с ионной парой NaCl. Journal of Qafqaz University-Physics, vol.2, № 2, 2014, p.136-146.
 • S.D.Demukhamedova, Z.I. Hajiyev, I.N. Alieva, N.М. Godjaev Theoretical calculation of spatial and electronic structures of the complex of oligomer of polyethylene glycol PEG4 with NaCl ion pair. Fizika. 2014, v. XX, № 4, p. 15-22.
 • Демухамедова С.Д , Гаджиев З.И., Алиева И.Н., Годжаев Н.М. Пространственная структура олигомеров полиэтиленгликоля с атомом калия. Ist International chemistry and chemical engineering conference CCE 2013, Abstracts & Proceedings, 17-21 aprel 2013, Baku, Azerbaijan, p.834-837.
 • Демухамедова С.Д , Гаджиев З.И., Алиева И.Н., Годжаев Н.М.Электронная и пространственная структура олигомеров полиэтиленгликоля ПЭГ4 и ПЭГ5  с атомом натрия. Journal of Qafqaz University-Physics, vol.1, № 1, 2013, s.40-46.
 • Демухамедова С.Д , Гаджиев З.И., Алиева И.Н., Годжаев Н.М. Нуриева Л.А. Квантовохимическое ab initio исследование ИК спектров олигомеров полиэтиленгликоля с атомом натрия Ist International scientific conference of young researchers, Proceedings, QafqazUniversity, 26-27 aprel 2013, Baku, Azerbaijan, p.250-252.
 • Демухамедова С.Д . Теоретическое исследование комплексов карнозина с кобальтом.  Российский аллергологический  журнал, 2012, №  1, вып.1, с.97-98.
 • Демухамедова С.Д.  Теоретических моделирование различных комплексов  карнозина с атомами Cu(II).  Российский аллергологический  журнал, 2011, №  4, вып.1, с.101-102.
 • Демухамедова С.Д , Алиева И.Н., Годжаев Н.М. Квантово-химический анализ  заселенностей координационных связей в димерных комплексах карнозина с атомами меди и воды. Хəбəрлəр АМЕА, fizika-riyaziyyat və texnika seriyasi, fizika bə astronomiya, 2011, № 2, с.65-77.
 • S.D.Demukhamedova, I.N.Alieva, Z.I.Gajiyev. Quantum chemistry investigation of the carnosine polymer complex with zinc. Fizika. 2010, v. XVI, № 2, p.597-600.
 • Демухамедова С.Д. Использование теоретических методов в моделировании новых лекарственных препаратов на основе карнозина. Российский аллергологический , журнал, 2010, №1, вып.1, с.55-56.
 • Демухамедова С.Д. Пространственная структура димерных комплексов карнозина  с медью. Journal of Qafqaz University,  2010, № 29, 37-47.
 • Демухамедова С.Д , Алиева И.Н., Годжаев Н.М. Пространственное и электронное строение мономерных и димерных комплексов  карнозина с цинком. Журнал Структурной химии. 2010, т. 51, с. 854-863.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti