FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


“Fizikanın müasir problemləri” VII Respublika konfransı 2013

GÖRKƏMLİ FİZİK-ALİM AKADEMİK BƏHRAM MEHRALI OĞLU ƏSGƏROV

I BÖLMƏ

OPTO VƏ NANOELEKTRONİKA

 

А.М. Пашаев, Б.Г. Тагиев, О.Б. Тагиев, С.А. Aбушев, Oптическoе свойства соединения монокристалловCa4Ga2S7:Eu

А.Г. Кязым-заде, В.М. Салманов, А.А. Салманова, Г.М. Азимли, Анизотропия фотопроводимости в кристаллах GaSeпод действием лазерного излучения

M.Ə. Ramazanov, A.A. Qəribli, U3O8/nano-Si kompozit sistemlərinin radioaktivliyi

Ə.H. Muradov, V.İ. Orbux, Q.M. Eyvazova, N.N. Lebedeva, Klinoptilolitin dielektrik nüfuzluğunun həqiqi və xəyali toplananlarının tezlikdən asılılığı

H.M. Məmmədov, V.C. Məmmədova, Zn1-xCdxO nazik təbəqələrinin səth morfologiyasına katod çökdürmə potensialının təsiri

С.Г. Aбдинова, Д.Д. Аскеров, А.М. Агаев, Спектральное распределение отклика нелинейного детектора γ-излучения на основе TlInSe2

В.И. Орбух, Н.Н. Лебедева, Влияние ионно-обменных свойств цеолита на его электропроводность

Ş.M. Həsənli, A.Y. İmanova, Ü.F. Səmədova, C.C. Xəlilov, Yаrımkеçirici (Si) - pоlimеr əsаslı kоmpоzit qеyri-хətti müqаvimətlərin mехаniki хаssələri

R.K. Hüseynov, N.İ. Quliyev, S.K. Rüstəmova, Si/oliqo- β-naftol /metal heterostruturlarında elektrik keçiricilik mexanizmlərinin xüsusiyyətləri

S.M. Abdullayev, N.İ. Quliyev, S.O. Məmmədova, Ag2S birləşməsinin faza keçidi və onun yaxın ətrafında elektrik xassələrinin öyrənilməsi

V.İ. Nəsirov, R.V. Abasov, R.B. Bayramov, A.G. Rzayeva, Cu1,96Ni0,04Semonokristallarında quruluş faza çevrilmələri

H.M. Məmmədov, V.U. Məmmədov, Termik işlənməninp-GaAs/n-Cd1-xZnxS1-yTeyheterokeçidlərininelektrik xassələrinə təsiri

S.N. Sərməsov, E.S. Qarayev, heterokeçidlərinin tədqiqi

C.İ. Hüseynov, M.İ. Murquzov, Ş.Y. Abdullayeva, T.A. Cəfərov, Dy2SnSe4 birləşməsinin rentgen quruluş analizi və istilikkeçiriciliyi

Б.Ш. Бархалов, Р.Ю. Алиев, М.М. Тагиев, Г.З. Багиева, Теплопроводность экструдированных образцов Bi0,7Sb1,3Te2,93Se0,07, легированных атомами диспрозия

N.F. Qəhrəmanov, N.S. Sərdarova, S.S. Lətifova, G.Ə. Əzizli, TlIn1-xEuxS2 sistem ərintilərinin sintezi və monokristalların yetişdirilməsi ()

М.М. Зарбалиев, У.М. Агаева, Н.Ф. Гахраманов, О переключающих свойствах твердых растворов

M.N. Ağayev, M.H. Həsənov, V.Q. Səfərov, E.S. Qarayev, Ə.G. Talıbov, Ultrabənövşəyi şüalanma oblastında amorf silisium () Şotki baryerli strukturların fotohəssaslığı

Н.М. Насруллаев, Р. Ф. Гасанов, А.Р. Ахмедова, Образование графене на поверхности рении и иридии

А.А. Гарибли, Рентгенофазовый анализ в системе композитовU3O8 /нано-Si

S.İ. Əhmədova, Y.Q. Əsədov, Q.H. Hüseynov, CuGaIn2Se5 tərkibli kristallar və poletilen əsaslı nano ölçülü təbəqələrin tezlikdən asılı parametrlərinin təyini

С.У. Атаева, А.И. Исаев, С.И. Мехтиева, Влияние легирования самарием на структуру халькогенидного стеклообразного полупроводника

R.M. Sardarly, A.Z. Badalov, T.N. Musa-zade, J.H. Jabbarov, I.M. Aliev, Bloch terahertz waves on the mesoscopic structures of АIIIВIIIСVI2 crystals

В.Д. Рустамов, З.М. Зейналов, Й.Б. Намазов, Е.А. Мовсумов, Пьезоэлектрические свойства соединений TlAg0,01In0,99Se2

 

II BÖLMƏ

KONDENSƏ OLUNMUŞ MÜHİT

А.Ш. Абдинов, Р.Ф. Бабаева, С.И. Амирова, К.М. Абдуллаева, Я.Г. Гасанов, Гетерогенные фотовольтаические элементы с управляемыми параметрами

А.Ш. Абдинов, Р.Ф. Бабаева*, С.И. Амирова, Н.А. Рагимова, Р.М. Рзаев, А.Э. Магеррамли, Кристаллы АIIIBVI, как перспективные материалы для полупроводниковой опто- и фотоэлектроники

F.Ə. Rüstəmov, B.Ə. Baqiyev, N.X. Dərvişov, M.Z. Məmmədov, Y.Y. Babrova, H.O. Qafarova, Oksidləşdiricinin çatışmamazlığı rejimində kimyəvi aşilama üsulu ilə alınmış məsaməli silisiumun antirefleksion xassələri

Б.Б. Давудов, К.М. Дашдамиров, Физико-химические процессы в барьерном разряде

Н.А. Мамедов, Б.Б. Давудов, К.М. Дашдамиров, Г.И. Гарибов, Г.М. Садыгзаде, Ш.Ш. Алекперов, Озон в системах водоподготовки

H.O. Mehrabov, A.O. Mehrabov, İ.İ. Əlizadə, S.S. Əliyev, T.Q. Şamilov, Həcmli metallik şüşələrdə faza çevrilmələri

С.А. Садраддинов, Емкостные характеристики МДМ–структур на основе фталосианина меди

D.F. Rüstəmova, İ.M. İsmayılov, E.A. Allahyarov, A.M. Məhərrəmov, Maqnit sahəsində kristallaşdırılmış polietilen-Fe3O4 kompozitinin elektret  xassələri

Х.Ш. Абдуллаев, Г.Я. Труханов, М.Ш. Мамедов, Н.А. Ибрагимов, Распределения медленных нейтронов в неоднородных системах

Д.Н. Рустамов, А.Ф. Абдулкеримова, Поиск возможных предшественников маломассивных рентгеновских двойных систем

F.R. Qocayev, S.A. Cəfərov, Plastik deformasiya nəticəsində alınan qıraq dislokasiya kristalın elektron xassələrinə təsiri

З.А. Джахангирли, Т.О. Байрамова, Исследование глубоких уровней антиструктурных дефектов полупроводниковых кристаллов методом функции Грина

Э.Р. Гасанов, Р.К. Гасымова, Отрицательный импеданс проводящих сред в магнитном поле

Х.Г. Гасанов, А.Н. Джафарова, Х.О. Садиг, Влияние переменного электрического поля на теплоемкость релаксирующей жидкости

V.İ. Tahirov, T.Q. Cəfərov, A.İ. Salmanova, N.F.Qəhrəmanov, Germanium və silisium monokristal özəyinin hazırlanma üsulu

N.N. Niftiyev, F.M. Məmmədov, M.B. Muradov, S.N. Niftiyev, FeIn2Se4 monokristalının dielektrik nüfuzluğunun dəyişən elektrik cərəyanının tezliyindən və temperaturdan asılılığı

О.М. Гасанов, И.Ф. Дуньямалиев, Получение и исследование термоэлектрических материалов на основе  PbTe-YbTe

X.A. Adgözəlova, K.Z. Əhmədova, Sistem ərintilərinin termoelektrikxassələri

N.A. Əliyeva , Q.H. Hüseynov, Q.M. Cəfərov, Cu4SeTe kristallarinda quruluş faza keçidləri

A.S. Ələkbərov, C.M. Səfərov, R.B. Bayramov, L.V. Əliyeva, Qamma şüalanmanın Ge1-xSmxS (x=0,005) monokristalının elektrik və fotoelektrik keçiriciliyinə təsiri

İ.M. Məmmədov, G.K. Məmmədova, Q.Ə. Şahsuvarova, Sn0,99Pr0,01Те kristalının rentgenoqrafik tədqiqi

H.İ. Zeynalov, A.M. Əhmədova, TlIn1-XDyXS2 bərk məhlullarında istidən genişlənmə və atomların ortakvadratik dinamik yerdəyişməsi

Ş.F. Sərdarov, A.Ə. Nəbiyev, A.C. Nəsibli, S.T. Səfərova, M.Ə. Həsənova, E.M. Cəfərova, NdSeTe2 üçlü birləşməsinin alınması texnologiyası və fiziki kimyəvi analizi

М.А. Асланов, Ф.Ш. Мамедов, И.М. Исмайлов, Электромеханическое преобразование в различных фазах жидкого кристалла

F.Ş. Məmmədov, M.Ə. Aslanov, İ.M. İsmayılov, Y.M. Zeyniyeva, ReOFeAs tipli birləşmələrin maqnit xassələri və təzyiqin böhran temperaturuna təsiri

С.Х. Агаева, Фотолюминесценция в твердых растворах

Ş.S. İsmayılov, L.Ə. Quliyeva, M.S. Murquzova, Gdx Sn1-x Se sisteminin termoelektrik xassələri

N.T. Mövsümlü, R.F. Məmmədova, C.İ. Hüseynov, Birləşməsində Holl yürüklüyü və termomaqnit xassələri

M.İ. Murquzov, C.İ. Hüseynov, G.E. Məmmədova, Ce metalı ilə aşqarlanmış Dy2 Sn Se4 kristalının termoelektrik xassələri

Г.С. Сеидли, Н. M. Шукюров, Оптические свойства понокристаллов

G.İ. Tahirova, Yb metal ilə aşqarlanmış PbSe kristallarının elektrofiziki xassələri

G.M. Sadıq–zadə, M.N. Ağayev, Tutumu qeyri–monoton dəyişən boşalma borusunda ionlaşma dalğasının tədqiqi

H.B. Qasımov, N.E. Həsənov, R.M. Rzayev, Cu1.70CO0.05S bərk məhlulunun kristalının alınması və rentgenfaza analizi

Р.М. Багиров, О.Ш. Багирова, Г.А. Турабова, Исследование электропроводимости комплексных соединений ионов  железа с синтетическим и натуральным меланинами

Н.А. Вердиева, Н.Р. Султанова, О характере механизма рассеяния электронов в Аg2Se

Т.З. Кулиева, Ч.Г. Ахундов, Ш.М. Годжаева, О кристаллической структуре 1(S)- диэтил-2-изобутил-7-гидрокси-7 метил–5 фенил-1,2 диазоспиро [1,1] декан-4,6-дикарбоксилат (С25Н38N2O5)

Y.Q. Nurullayev, B.Ş. Barxalov, Ş.Ə. İsmayılova, Y.A. Bayramov, Cdx Hg1-xTe monokristalinda qizmar elektronlarin termo-fotoelektrik hərəkət  qüvvəsi

A.Q. Huseynov, S.Sh. Babaeva, Established a new method of determination of the coefficient of thermal  conductivity

Ю.Г. Нуруллаев, Я.А, Байрамов, С.Х. Халилов, С.Дж. Мамедов, Б.Дж. Алиев, Эффект переключения в структурах M-InSe-M

А.К. Оруджов, А.О. Daшдемиров, F.A. Оруджов, А.Ф. Исмайылова, Р.Н. Исмаилова, Диффузия атомов индия в иридий через промежуточный монослой графита

А.К. Оруджов, А.О. Daшдемиров, F.A. Оруджов, А.Ф. Исмайылова, А.Б. Байрамова, Поверхностная ионизация молекул NaCl на поверхности рения с двумерной графитовой пленкой

А.П. Абдуллаев, Н.А. Алиева, Ф.Т. Салманов, С.Ф. Самедов, X.З. Фатализаде, Дж.Г. Джаббаров, Эффект пула-френкеля в твердого раствора(TlInSe2)1-x(TlGaTe2)x (x=1; 0,9; 0,8)


III BÖLMƏ

BİOLOJİ SİSTEMLƏR FİZİKASI

А.С. Атогой, Структурные особенности воды

E.Ə. Məsimov, A.R. İmaməliyev, A.H. Əmrahova, Maddənin gel halının bəzi xüsusiyyətləri

М.А. Мусаев, Р.А. Ахмедов, Х.О. Садиг, И.И. Аббасов, Лазерный опто-акустический метод исследования некоторых физических параметров нефти и нефтепродуктов

Л.И. Исмаилова, Р.М. Аббаслы, С.Р. Ахмедова, Н.А. Ахмедов, Кардиоактивные тетрапептиды, их структура и свойства

N.A. Əhmədov, L.İ. İsmayılova, R.M. Abbaslı, N.F. Əhmədov, Beta-neoendorfin molekulunun yan zəncirlərinin konformasiya imkanları

G.Ə. Haqverdiyeva, Kristallının konformasiya və elektron xassələri

K.M. Budaqov, Q.M. Bayramov, Ç.İ. İbrahimov, Polietilenqlikol-karbomid-su iki və üç qat sistemlərində səthi gərilmə

Ə.Ə. Əliyev, Ə.L. Bəxtiyarov, Neft məhsullarindan qazolinin bəzi istilik fiziki və optik xassələrinin təyini

В.Г. Гасанов, Дж.Я. Назиев, Уравнение состояния скорости звука в углеводородах и спиртах для жидкой фазы

F.Q. Abdullayev, H.Ş. Həsənov, Y.A. Cəbiyev, N.İ. Cəfərova, Propilbenzol doymuş buxarı təzyiqinin temperaturdan asılılığın təcrübi tədqiqi  və analitik ifadəsi

Г.Т. Гасанов, А.Н. Джафарова, М.А. Джафарова, Вязкость при течении неньютоновской жидкости по круглым цилиндрическим трубам

X.Ə. Kərimova, G.Ə. Ağayeva, N.M. Qocayev, Antibakterial baktenetsin 5 molekulunun tetrapeptid analoqlarının konformasiya xüsusiyyətləri

T.M.Pənahov, V.İ.Əhmədov, N.M.Rəfiyev, Kobalt və dəmirin maqnityumşaq ərintiləri

Э.А. Масимов, Г.Ш. Гасанов, Б.Г. Пашаев, Н.М. Бахшиева, Электропроводность водного раствораMg SO4

T.İ. Binnətova, G.Ə. Ağayeva, TYR-SER-LEU antixərçəng tripeptid molekulunun konformasiya xassələri

F.Ə. İsmayılzadə1, G.Ə. Ağayeva2L-Val-LVal-D-Valantibakterial tripeptid molekulunun konformasiya xassələri

Т.А. Имамова, Гидрогеохимическая характеристика подземных вод прикаспийской низменности

E.M. Cəfərov, Lys-Gly dipeptid molekulunun fəza quruluşu

Э.А. Масимов, В.В. Прудько, Влияние сахарозы на реологические свойства растворов агара

С.М. Усейнова, Влияние концентрации неполярного растворителя на температурную зависимость статической диэлектрической проницаемости жидкостей

С.М. Усейнова, Равновесные диэлектрические свойства чистого циклопентанона

T.E. Kərimli, N.M. Qocayev, GLU-LYS dipeptid molekulunun konformasiya analizi

М.Дж. Тагиева, Н.И. Гулиев, Н.А. Вердиева, Влияние внешних факторов на релаксационные переходы в полиэтилене

A.B. Nuriyeva, N.M. Qocayev, LYS – GLU dipeptid molekulunun fəza quruluşunun xüsusiyyətləri

С. Бабаева , Исследование химического состава (катионы) водных ресурсов реки Кура Азербайджана

Р.К. Керимова, В.С. Эльдаров, Исследование теплопроводности ассоциированных жидкостей

С.Д. Демухамедова, З.И. Гаджиев, И.Н. Алиева, Н.М. Годжаев, Исследование пространственной структуры олигомеров полиэтиленгликоля PEG4+Cl И PEG5+Cl с атомом хлора

T.O. Bağırov, A.Ə. Həsənov, A.E. Hacıyeva, N.F. Əhmədov, X.T. Həsənova, Polivinilpirrolidonun iştirakı ilə alınmış polimer-su ikifazali sistemləri və onların fiziki-kimyəvi xassələri

Ю. Шукюрлу, Стойкость фиброина натурального шелка на искровой разряд

G.Ə. Haqverdiyeva, Bioloji aktiv molekulların quruluş-funksiya aspektlərinin nəzəri tədqiqatları

Г.Д. Аббасова, Н.А. Ганифаева, Л.П.Алиев, Пространственное строение гептапептидного фрагмента Glu- Gln-Arg- Leu-Gly-Asn-Gln-Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met аминокислотной последовательности

Г.Д. Аббасова, И.Н. Алиева, М.А. Рамазанов, А.И. Омарова, Электронная структура комплексов пептида Т7 с оксидом трехвалентного железа

С.Х. Халилов, А.С. Рзаева, C.Дж. Мамедов, Б.Дж. Алиев, Релаксация фототока в органическом полупроводнике родамин 6Ж

D.B. Bayramova, Elektron təbəqəsinə malik bəzi keçid metallarının həcmi klasterlərinin kvant-kimyəvi tədqiqi

Ş.X. Xəlilov, A.B. İbrahimli, İ.M. Əlmərdanova, Butilbutiratin özlülüyü

IV BÖLMƏ

YÜKSƏK ENERJİLƏR, NƏZƏRİ VƏ ASTROFİZİKA

R.Q. Cəfərov, S.А. Hacıyev, Soyuq inflyasiya – körüklənən kainat və skalyar sahə

L.A. Ağamalıyeva, S.А. Hacıyev, Boqolyubov tərəfindən Landau kabusunun (moskva sıfırı) kvant sahə nəzəriyyəsindən dəf edilməsi başlanğıcının 50 ili

I.N. Askerzade, Modelling and simulation of josephson junction based quantum bits

S.Q. Abdullayev, M.Ş. Qocayev, Yarıinklüziv proseslərdə-hiperonun polyarizasiyası

V.H. Bədəlov, VUD - sakson potensiallı sahədə  - ölçülü Şredinger tənliyinin asimptotik iterasiya metodunun köməyilə həlli

Sh.A. Mammadov, N.C. Huseynova, Macrosofteson-nucleon coupling constant  from ads/qcd models in the  axial gauge

T.H. Əliyeva, Nüvə kvadrupol qarşılıqlı təsir inteqrallarının hesablanmasında molekulyar köməkçi funksiyaların tətbiqləri

И.Р. Гадирова, Двухфотонное поглощение в квантовой яме в магнитном поле

G.Ə. Səfərova, L.S. Hacıyeva, N.N. Heydərov, Selmeyer əmsallarindan istifadə etməkləZn1-xMgxSekristalında sinxronizm bucağının hesablanması

Q.Q Məmmədov, V.H. Bədəlov, C.Ə. Nağıyev, Abşeron yarımadası ərazilərində radioekoloji tədqiqatlar və onların nəticələri

М.А. Садыгов, Достаточные условия оптимальности высокого порядка

T.H. Hüseynov, A.T. Hüseynova, Ş.Ş. Rəcəbov, Bir inteqro-diferensial tənliklər sisteminin asimptotik həlli haqqında

Т.Т. Алиаскеров, Р.А. Алиев, О представимости интегралов типа Коши по своим граничным значениям на полуплоскости

Г.М. Аббасов, Об одном решении гиперболического уравнения, описывающего газлифтный процесс методом Галеркина

В.Ю. Бабанлы, А.М. Алиев, Стационарная задача о влиянии непроницаемого включения на приток нефти к скважине

Г.Т. Аразов, Т.Г. Алиева, Эволюция суммы бесконечно малых возмущений
J.S. Aliyev, Rw aur: is there long-period variability with time scale measured in months?
J.S. Aliyev, Solar activity II. Spin-Orbit Interaction
С.Г. Алиев, В.М. Халилов , Определение скорости осевого вращения магнитных СР – звезд
İ.İ. Qasımov, Y.B. Namazov, G.A. Məsləhi, Optronlarda informasiyanın verilməsi
Y.M. Məhərrəmov, Ə.Ş. Baloğlanov, HD225094 ulduzu atmosferində baş verən qeyri-adi dəyişkənliklər
A.S. Nəzərli, Gly-Lys  dipeptid molekulunun nəzəri konformasiya analizi

Ш.М.Гасанли, У.Ф.Самедова, А.Я.Иманова, Р.К.Гусейнов, Особенности электрической проводимости твердых растворов на основе  (CuInSe2)1-x (FeSe)x x=0.03,0.05,0.1

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti