FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Fərhad Ə. Rüstəmov

f.r.e.d. Yarımkeçiricilər fizikası şöbəsinin müdiri
İş telefonu: +(994) 12 439 06 93
e-mail: farhad.rustamov@bsu.az

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1957, Azərbayсan, Neftçala ş.

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2001: f.r.e.d., “Fotorefraktiv kristallarda dörddalğalı qarışma zamanı optik keçidlərin ikisəviyyəli modeli”, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1986: f.r.e.n., “İon amfifil maddələr əsasında liotrop maye kristallik sistemlərin liotrop polimorfizmi və dielektrik xassələri”, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1980 - 1983: aspirant, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU
 • 1973-1978: tələbə, Fizika fakültəsi, BDU

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005: Şöbə müdiri, Yarımkeçiricilər Fizikası şöbəsi, Fizika Problemləri İnstitutu, BDU
 • 1992 - 2005: Aparıcı elmi işçi, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU
 • 1989 - 1992: Böyük elmi işçi, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU
 • 1988 - 1989: Elmi işçi, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU
 • 1985 - 1988: Kiçik elmi işçi, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU
 • 1984 - 1985: Mühəndis, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU

 

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Mikro- və makroməsaməli silisiumun lyuminessent xassələri
 • Nanoməsaməli silisiumun elektrokimyəvi və kimyəvi aşılama texnologiyası ilə alınması və lyuminessent xassələrinin tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2010: XXI Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения ORİON-2010. Москва
 • 2010: Bakı, Azərbaycan, Fizikanın müasir problemləri, IV Respublika konfransı
 • 2008: Bakı, Azərbaycan, Fizikanın müasir problemləri, II Respublika konfransı
 • 1993: Tehran, Iran; II International Conference on lasers and their applications
 • 1991: Leninqrad, SSRİ, Koherent və Qeyri-xətti optika üzrə XIV Beynəlxalq konfrans


SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, V.E. Bagiev, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Influence of final treatment on the incubation period and antireflection properties of stain etched porous silicon. Phys. Status Solidi A. 210, No. 10, 2013, pp. 2174 - 2177.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Formation of lateral homogeneous stain etched porous silicon with acetic acid at oxidant insufficiency. Azerb. J. Phys. 18, No. 3, 2012, pp. 44 - 49.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Porous silicon bandgap broadening at natural oxidation. J. Lumin. 131, 2011, pp. 2078 - 2082.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Influence of acetic acid on the process of stain porous silicon formation at oxidant insufficiency. Azerb. J. Phys. 16, No. 3-4, 2010, pp. 89-91.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Formation of lateral homogeneous stain etched porous silicon with acetic acid at oxidant insufficiency. Azerb. J. Phys. 18, No. 3, 2012, pp. 44 - 49.
 • Fizika, 2010, c.XVİ, № 3-4, с.89-91. F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Influence of acetic acid on the process of stain porous silicon formation at oxidant insufficiency
 • AMEA, Xəbərlər. 2009, c.XXIX, № 5, c.132-135. Рустамов Ф.А. М.З. Мамедов, Н.Х. Дарвишов, С.Р. Мурадов, Е.Ю.Боброва. Получение и фотолюминесценция макропористого кремния p-типа.
 • ФТТ, т.49, №3, стр. 416-421, 2007. Ф.А. устамов, С.. Мурадов, В.Х. Шарбатов. Управление энергообменом при двойном двухволновом смешении в фоторефрактивных кристаллах.
 • Opt. Commun., v. 201, p.191-196, 2002. F.A. Rustamov, S.R. Muradov, V.K. Sharbatov A single analytic solution for transient simultaneous four-wave mixing in photorefractive crystals
 • Opt. Quantum Electron., v.32, p.1069-1079, 2000. F.A. Rustamov. Dynamic effects in photorefractive crystals at simultaneous read-write of holographic gratings
 • Opt. Quantum Electron., v.27, p.249-259 1995. F.A. Rustamov, E.A. Sadykhov. Positive and negative feedback effects of four-wave mixing in photorefractive crystals with two active centers
 • Opt. Quantum Electron., v.27, p.239-248, 1995. F.A. Rustamov. Positive feedback effect in four-wave mixing in photorefractive crystals with absorption
 • Opt. Quantum Electron., v.27, p.117-125, 1995. F.A. Rustamov. The amplitude and phase of a transmission holographic grating due to four-wave interaction in a photorefractive medium
 • Opt. Quantum. Electron., v.25, p.351-358, 1993. F.A. Rustamov. Two-level model of recording and reading of holographic gratings in photorefractive crystals: nonstationary case
 • Opt. Quantum Electron., v.24, p.1165-1172, 1992. F.A. Rustamov, F.N. Gadjiev. Exact solution of the stationary holographic four-wave mixing in photorefractive crystals: two-level model
 • Opt. Quantum Electron., v.23, p.613-619, 1991. F.A. Rustamov. Two-level model of recording and reading of volume phase holograms in photorefractive crystals of BSO- type

 

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • 1993 SOROS Fondunun qrantı
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti