FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Gülşən Ələkbər qızı Ağayeva

Fizika-riyaziyyatelmlərinamizədi

İş telefonu: +99412 5192365

e-mail: gulshen@mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1954-cü il sentyabr ayının 21-dəBakışəhərində doğulmuşam.
 • 1971-ci ildə Bakı şəhəri 23 N-li məktəbi bitirmişəm.

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1986:Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi "İstilikfizikasımolekulyar fizika", Bakı Dövlət Universiteti
 • 1977:Diplom. (Ali təhsil), BDU
 • 1980 - 1985: Fizika fakultəsi,optikamolekulyarfizika kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti, dissertant
 • 1971 - 1977: Fizika fakultəsi, BDU, tələbə

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

11.2005 – dən hal-hazıra qədər: Aparıcı elmi işçi, Fizika Problemləri Institutu, BDU

12.1997- dən 11.2005-dək: Aparıcı elmi işçi, Molekulyarbiofizika Laboratoriyası, BDU

04.1994- dən 12.1997-dək:Böyük elmi işçi, Molekulyarbiofizika Laboratoriyası, BDU

03.1987- dən04.1994-dək:Elmi işçi, Molekulyarbiofizika Laboratoriyası, BDU

09.1980- dən 03.1987-dək:Kiçik elmi işçi, Molekulyarbiofizika Laboratoriyası, BDU

02.1978- dən 09.1980-dəkbaş laborant, Molekulyarbiofizika Laboratoriyası, BDU

03.1975- dən 02.1978-dəklaborant,FizikafakültəsiBDU

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Biomolekulların fəza quruluşlarının nəzəri modelləşdirilməsi,
 • Biomolekulların konformasiya mütəhərrikliyinin nəzəri analizi,
 • Peptid molekulların molekulyar mexanikası və molekulyar dinamikası,
 • Biomolekulların və onların komplekslərinin fəza quruluşu,
 • Biomolekulların electron quruluşlarının kvant-kimyəvi analizi,
 • Peptidlərin və onların analoqlarının quruluş-funksiya əlaqələrinin tədqiqi..

205 elmi işin müəlliyəm


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2013, aprel, Bakı, Azerbaycan Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş Cənc tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransı,
 • 2013, aprel, Baku, Azerbaijan 1st İnternational Chemistry  and Chemical Engineering Conference (CCE-2013),
 • 2013, october, Baku,7th International Conference on AICT 2013,
 • 2013, dekabr ,Bakı, Opto, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası”  VII Respublika elmi-praktik konfransı.
 • 2012, october , Tbilisi, Georgia, 6th International Conference on AICT,
 • 2012, november, Ankara, Turkey ,9th International conference on electronics, computer and computation ICECCO12,
 • 2012, dekabr, “Opto, nanoelektronik, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” adlı Vİ Respublika elmi-praktiki konfrans
 • 2012, август,  Нижний Новгород, Россия,IV Съезд Биофизиков России,
 • 2011 ,июнь, Курск , Россия, IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Биомедицинская инженерия и биотехнология»,
 • 2011, October,  Conference Proceedings of 5th International and communication technologies,AICT-2011, Baku
 • 2011, апрель, Москва, Россия, 7-ая  Всероссийская конференция « Молекулярное моделирование»,
 • 2011, noyabr, Gəncə, “Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri” II Beynəlxalq Konfransın Materialları,  Gəncə
 • 2010, декабрь, Баку, IV Республиканская научная конференция «Современные проблемы физики»
 • 2010, май, Баку, Республиканская научная конференция молодых исследователей. Университет Кавказ
 • 2010, июнь, Баку, Международная конференция “Physics-2010”
 • 2010, июнь, Курск, III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Биотехнология и биомедицинская инженерия»
 • 2009, апрель, Москва, 6-я Всероссийская конференция «Молекулярное моделирование»
 • 2009, июнь, Новосибирск, Научная конференция «Химическая биология-фундаментальные проблемы бионанотехнологии»
 • 2009, июнь, Казань, IV Российский симпозиум «Белки и пептиды»
 • 2009, октябрь, Баку, Международная научная конференция, посвященная 90-летию Бакинского Государственного Университета
 • 2009, ноябрь, Москва, VII Национальной конференции (РСНЭ-НБИК 2009)


SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • Agaeva U.T,  Agaeva G.A., Godjaev N.M. Conformational particularities of mouse/rat hemokinin-1 molecule. 1st İnternational Chemistry  and Chemical Engineering Conference (CCE-2013), 17-21 Aprel , 2013, (Abstracts and Papers),  pp.760-764.
 • Agaeva G.A., Agaeva U.T,  Godjaev N.M. Molecular mechanics and dynamics study of the spatial structure of human hemokinin-1. 1st İnternational Chemistry  and Chemical Engineering Conference (CCE-2013), 17-21 Aprel , 2013, (Abstracts and Papers),  pp.765-769.
 • Əliyeva Ü.F., Ağayeva G.Ə. Gly-His-Lys Antimikrob tripeptid molekulunun konformasiya xassələri. Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş Cənc tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransı, 25-26 Aprel, 2013, Bakı, Azerbaycan, Materiallar, pp.279-280.
 • Agaeva G.A., Agaeva U.T,  Godjaev N.M., Computer study of spatial and electronic structure of the C-terminal pentapeptides of hemokinin-1 molecules. Proceedings  of 7th Internation Conference on AICT 2013, Baku, Azerbaijan, 23-25 October 2013,  pp. 452-455.
 • Agaeva G.A. Theoretical analysis of conformational flexibility of peptide bioregulators. Journal of Qafqaz University, (Physics), N 35, 2013, p.11-32.
 • Агаева Г.А. Молекулярное моделирование взаимодействия вещества Р с внеклеточной петлей ЕС2 тахикининового рецептора NK1 . Российский аллергологический журнал, 2012, № 1, вып.1, стр.2-3.
 • У.Т.Агаева, Г.А.Агаева ,Н.М.Годжаев, Конформационные особенности N-концевого домена молекулы гемокинина-1 человека. Journal of  Qafqaz University, (Physics), N 33, 2012, p.46-52.
 • G.A.Agaeva,  Computational Study of the Conformational  Flexibility of  the Amphibian  Tachykinin Neuropeptides. Proceedings of  6th International  Conference on AICT, Tbilisi, Georgia, 17-19 October 2012,  pp. 461-464.
 • U.T.Agaeva, G.A.Agaeva, N.M.Godjaev, Computer Determination of Preferred  Conformations of Human Hemokinin-1. Proceedings  of 6th International  Conference on AICT, Tbilisi, Georgia, 17-19 October 2012,  pp. 402-404.
 • G.A.Agaeva, N.M.Godjaev, Computer study of the spatial and electronic structure of immunoglobulin E derived peptides. 9th International conference on electronics, computer and computation ICECCO12, November 1-3,2012, Ankara, Turkey, pp.53-56.
 • Ü.F.Əliyeva, Ağayeva,N.M.Gocayev, Hüceyrə artımını modullaşdıran plazma tripeptid molekulunun fəza quruluşu.  “Opto, nanoelektonik, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” adlı Vİ Respublika elmi-praktiki konfransın Materialları, 14-15 dekabr 2012, səh.214-218.
 • У.Т.Агаева, Г.А.Агаева  Н.М.Годжаев, Пространственное строение молекулы гемокинина-1 человека. BDU-nun Xəbərləri (fizika-riyaziyyat elmləri seriyası), 2012., səh.112-119.
 • Агаева Г.А. Структурные особенности тахикининовых пептидов, потенциальных агонистов NK1 рецепторов.  Российский аллергологический журнал, 2011, № 1, вып.1, стр.6-7.
 • Агаева Г.А. Сравнительный анализ молекулярной динамики тахикининовых пептидов филломедусина и физалаемина.  Сборник материалрв IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Биомедицинская инженерия и биотехнология», 7-8 июня,2011 год, Курск, стр.3-5.
 • Agaeva G.A. N.G.Hasanova, N.M.Godjaev, Structural information about antihipertensive peptide ovokinin (2-7), obtained by computer modeling, Conference Proceedings of 5th International and communication technologies, 12-14 october, 2011, Baku, pp.180-182.
 • S.Celik, A.E.Ozel,S.Akyuz,S.Kecel,G.A.Agaeva, Conformational preferences, experimental and theoretical vibrational spectra of cyclo (Gly-Val) dipeptide, Journal of Molecular Structure, 993, 2011, p.341-348.
 • S.Kecel, A.E.Ozel,S.Akyuz,S.Celik, G.A.Agaeva, Conformational analysis and vibrational spectroscopic investigation of L-Proline-tyrosine (L-Pro-Tyr) dipeptide., Journal of Molecular Structure 993, 2011, p.349-356.
 • G.Ə.Ağayeva, Antihipertenziv ovokinin (2-7) peptid molekulunun fəza quruluşu. “Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri” II Beynəlxalq Konfransın Materialları,  Gəncə, 25-27 noyabr, 2011 il, s.146-149.
 • Агаева Г.А. Сопоставление конформационных свойств нейропептидов агонистов NK1 тахикининового рецепторов. Журнал Университета Кавказ, 2011, № 32, с.13-18.
 • У.Т.Агаева, Г.А.Агаева, Н.М.Годжаев, Компьютерное моделирование конформационного поведения  октапептидного фрагмента молекулы гемокинина -1 человека. Journal of  Qafqaz University, (Mathematics and computer science), N 32, 2011, p. 105-111.
 • G.A.Agaeva , Molecular Mechanics and Dynamics Study of Eledoisin, Journal of Physics (International Conference “Physics-2010”, Baku, Azerbaijan.), v. XVI, N2,  pp. 576-580.
 • Г.А.Агаева, Конформационные свойства участка 178-190 внеклеточной петли тахикининового рецептора человека NK1. Сборник Материалов III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Биотехнология и биомедицинская инженерия», 7-8 июня, 2010, Курск, с.11-13.
 • Г.А.Агаева, Молекулярное моделирование трехмерной структуры тахикининового пептида эледоизина. Сборник Материалов III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Биотехнология и биомедицинская инженерия», 7-8 июня, 2010, Курск, с.8-10.
 • Г.А.Агаева, Структурные особенности иммуностимулирующих пептидов, фрагментов иммуноглобулина G человека. Российский аллергологический журнал, Москва, 2010, № 1, с.4-5.
 • G.A.Agaeva, Conformational aspects of structure-function relationships in biology active peptides. AICT2009 III Beynəlxalq Konfrans , 14-16 oktyabr, 2009 , Bakı , pp.48-53.
 • Г.А.Агаева, Р.Э.Алиев, Конформационные свойства молекулы антимикробного пептида тритрптицина , Journal of Qafqaz University, 2009, N 25, pp.101-110.
 • Г.А.Агаева, Пространственное строение нонапептида ламинина. Вестник БГУ , сер. физ.мат.наук, 2009, №1, с.178-188.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti