FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Gülşən Ələkbər qızı Ağayeva

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu:(+99450) 519 23 65

e-mail: gulshen@mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1954-cü il sentyabr ayının 21-də Bakı şəhərində doğulmuşam.
 • 1971-ci ildə Bakı şəhəri 23 N-li məktəbi bitirmişəm.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2018- Fizika üzrə elmlər doktoru ,"Molekulyar fizika", mövzu: “Peptid biotənzimləyicilərin konformasiya mütəhərrikliyinin nəzəri analizi” , Bakı Dövlət Universiteti
 • 1998 – Dosent elmi ad, “Biofizika” , Bakı Dövlət Universiteti
 • 1986- Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi "İstilik fizikası və molekulyar fizika", Bakı Dövlət Universiteti
 • 1980 - 1985: BDU-nun Fizika fakultəsinin,optika və molekulyarfizika kafedrasının dissertantı.
 • 1977- Diplom. (Ali təhsil), BDU
 • 1971 - 1977: Fizika fakultəsi, BDU, tələbə


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 11.2005 – dən hal-hazıra qədər: Aparıcı elmi işçi, Fizika Problemləri Institutu, BDU
 • 12.1997- dən 11.2005-dək: Aparıcı elmi işçi, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 04.1994- dən 12.1997-dək:Böyük elmi işçi, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 03.1987- dən 04.1994-dək:Elmi işçi, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 09.1980- dən 03.1987-dək:Kiçik elmi işçi, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 02.1978- dən 09.1980-dək baş laborant, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 03.1975- dən 02.1978-dək laborant,Fizika fakültəsi, BDU


TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Biomolekulların fəza quruluşlarının nəzəri modelləşdirilməsi,
 • Biomolekulların konformasiya mütəhərrikliyinin nəzəri analizi,
 • Peptid molekulların molekulyar mexanikası və molekulyar dinamikası,
 • Biomolekulların və onların komplekslərinin fəza quruluşu,
 • Biomolekulların electron quruluşlarının kvant-kimyəvi analizi,
 • Peptidlərin və onların analoqlarının quruluş-funksiya əlaqələrinin tədqiqi.

253 elmi işin müəllifiyəm

SON  İLLƏRDƏ
IŞTIRAK EDİLƏN BEYNƏLXALQ KONFRANS VƏ SİMPOZİUMLAR

 • Международный форум «Клиническая иммунология и аллергология. Междисципли­нарные проблемы»(14—17 мая 2014 г.Казань),
 • Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr edilmiş Cənc tədqiqatçıların Iİ Beynəlxalq Elmi Konfransı, 18-19 Aprel, 2014, Bakı, Azerbaycan
 • 8th İEEE International Conference on AICT 2014, Astana, Kazakhstan,15-17 October 2014
 • Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illiyinə həsr edilmiş Cənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı, 17-18 Aprel, 2015, Bakı, Azerbaycan
 • IX Международная  конференция  AICT (İEEE), Ростов-на-Дону, Россия , 14-16 октября 2015, Rostov-on-Don, Russian
 • V Съезд Биофизиков России, Южный Федеральный Университет,  4-10 октября, Ростов-на-Дону, 2015
 • I Научно-практическая конференция с международным участием «Фармацевтическая наука и практика: проблемы, перспективы, развития», 24-25 апреля 2016, Харьков
 • Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr edilmiş Cənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı, 29-30 Aprel, 2016
 • XI Республиканская научная конференция «Актуальные проблемы физики», 22 декабря 2016 г.
 • XI Международная  научно-техническая  конференция «Актуальные вопросы биологической физики и химии»,БФФХ-2016, г. Севастополь, 25-29 марта 2016 г.
 • “Modern Trends in Physics” International Conference, BSU, Baku, 2017
 • I International Scientific conference of young researchers. BSU, Baku,05-06 May, 2017
 • Международная научная конференция: Актуальные вопросы прикладной физики и энергетики, 24-25 мая, 2018
 • 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications COIA, July 11-13, 2018,Baku, Azerbaijan
 • II International Scientific conference of young researchers. BEU, Baku, 27-28 April, 2018
 • XIİ Международная  научно-техническая  конференция «Актуальные вопросы биологической физики и химии»,БФФХ-2018, г. Севастополь, 17-21 сентября 2018 г.
 • II научно-практическая  конференция с международным участием., Харьков,2018
 • “Modern Trends in Physics” International Conference, BSU, Baku, 2019


SON  İLLƏRDƏ (2014-2019) DƏRC OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

 • У.Т.Агаева, Г.А.Агаева, Н.М.Годжаев ,Структурно-функциональные взаимосвязи молекулы гемокинина-1 человека, Труды  Международного форума «Клиническая иммунология и аллергология —Междисциплинарные проблемы»(14—17 мая 2014 г.Казань) ,с.10-11
 • X.Ə.Kərimova, G.Ə.Ağayeva,,Baktenetsin 5 molekulunun F-R-P-X tipli tetrapeptid analoqlarinin konformasiya xüsusiyyətləri, Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr edilmiş Cənc tədqiqatçıların Iİ Beynəlxalq Elmi Konfransı, 18-19 Aprel, 2014, Bakı, Azerbaycan, Materiallar, pp.34-35
 • T.İ.Binnətova, G.Ə.Ağayeva, Antixərçəng xassəli  tripeptid molekulunun konformasiya xassələri. Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr edilmiş Cənc tədqiqatçıların Iİ Beynəlxalq Elmi Konfransı, 18-19 Aprel, 2014, Bakı, Azerbaycan, Materiallar, pp.14-15
 • F.A.İsmayılzadə , G.Ə.Ağayeva, Antibakterial L-Val-L-Val-D-Val molekulunun konformasiya xüsusiyyətləri. Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr edilmiş Cənc tədqiqatçıların Iİ Beynəlxalq Elmi Konfransı, 18-19 Aprel, 2014, Bakı, Azerbaycan, Materiallar, pp.44-45
 • U.T.Agaeva, G.A.Agaeva, N.M.Godjaev , Computer Simulation of Conformational Behavior of Human and Rat/Mouse Hemokinin-1 Molecules, Proceedings  of 8th İEEE International Conference on AICT 2014, Astana, Kazakhstan,15-17 October 2014,  pp. 464-466
 • X.Ə.Kərimova, G.Ə.Ağayeva,N.M.Qocayev,  Baktenetsin 5 molekulunun Phe-Arg-Pro-Xaa (Xaa=Trp,Phe,Tyr,Met) analoqlarının müqaisəli  konformasiya analizi., Journal of Qafqaz University –Physics, 2014, vol.2, number1, pp.40-46.
 • Г.А.Агаева, У.Т.Агаева, Н.М.Годжаев,Особенности пространственной организации молекул  гемокинина-1 человека и гемокинина-1 мыши/крысы., Биофизика, 2015,  т.60, вып.3, с.457-470.
 • G.Z.Nəcəfova, G.Ə. Ağayeva  ,BDNF molekulunun  tetrapeptid analoqunun  konformasiya analizi. Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illiyinə həsr edilmiş Cənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı, 17-18 Aprel, 2015, Bakı, Azerbaycan, Materiallar, pp.19-20.
 • A.V.Süleymanlı, G.Ə.Agayeva, Arg-Tyr antioksidant biopeptid molekulunun  fəza quruluşu. Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illiyinə həsr edilmiş Cənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı, 17-18 Aprel, 2015, Bakı, Azerbaycan, Materiallar, pp.14-16.
 • Ə.İ.İlyasova, G.Ə.Ağayeva , Phe-Phe dipeptid molekulunun fəza quruluşunun tədqiqi. Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illiyinə həsr edilmiş Cənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı, 17-18 Aprel, 2015, Bakı, Azerbaycan, Materiallar, pp.65-67.
 • Agaeva U.T., Agaeva G.A., Godjaev N.M  Molekular Dynamics Simulation of Spatial Structure of Rat/Mouse Hemokinin-1 // Материалы IX Международной  конференции  AICT (İEEE), Ростов-на-Дону, Россия , 14-16 октября 2015, Rostov-on-Don, Russia, p. 524-526.
 • Агаева Г. А., Агаева У.Т.,  Годжаев Н.М., Моделирование конформационной подвижности молекул гемокинина-1 человека и  гемокинина-1 мыши/крысы. Journal of Qafqaz University, Chemistry and Biology, vol. 3, № 2, 2015,  pp. 93-99.
 • Агаева У.Т., Агаева Г.А., Годжаев Н.М. Конформационная динамика молекул гемокинина-1 человека и гемокинина-1 мыши/крысы. / V Съезд Биофизиков России, Южный Федеральный Университет, Материалы докладов,  Том 1, 4-10 октября, Ростов-на-Дону, 2015, с. 62
 • Агаева Г.А., Пространственное строение тахикининового  нейропептида  уперолеина. / V Съезд Биофизиков России, Южный  Федеральный  Университет, Материалы докладов,  Том 1, 4-10 октября,    Ростов-на- Дону, 2015, с. 61.
 • Агаева Г.А., Агаева У.Т., Годжаев Н.М., Структурный анализ фрагментов и аналогов молекулы гемокинина-1 человека. Материалы I Научно-практической конференции с международным участием «Фармацевтическая наука и практика: проблемы, перспективы, развития», 24-25 апреля 2016, Харьков,с.18-19.
 • Агаева У.Т., Агаева Г.А., Электронные характеристики пространственных структур адресных фрагментов молекул гемокинина-1человека и гемокинина-1 мыши/крысы.  Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr edilmiş Cənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı, 29-30 Aprel, 2016, Bakı,  Materiallar,s.23-25.
 • Agaeva G.A., Agaeva U.T., Godjaev N. M., Comparison of conformational properties of human hemokinin-1 and rat/mouse hemokinin-1. Journal of Qafqaz University, Physics,  Vol. 4, № 2, 2016,  pp.93-98.
 • Агаева Г. А., Агаева У.Т.,  Годжаев Н.М.,Пространственное и электронное строение молекулы гемокинина-1 (4-11) человека. Материалы XI Республиканской научной конференции «Актуальные проблемы физики», 22 декабря 2016 г.
 • Агаева Г. А.,  Сравнительный конформационный анализ аналогов молекулы гемокинина-1 человека. Материалы XI Международной научно-технической конференции «Актуальные вопросы биологической физики и химии»,БФФХ-2016, г.Севастополь, 25-29 марта 2016 г., с.148-152.
 • Агаева Г. А. ,Агаева У.Т.,  Годжаев Н.М., Структурный анализ фрагментов и аналогов молекулы гемокинина-1 человека. Материалы I Научно-практической конференция с международным участием «Фармацевтическая наука и практика: проблемы,перспективы,развития»,24-25апреля 2016, Харьков,с.18-19.
 • Агаева Г. А.,  Агаева У.Т. , Электронные характеристики пространственных структур адресных фрагментов молекул гемокинина-1человека и гемокинина-1 мыши/крысы.  Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr edilmiş Cənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı, 29-30 Aprel, 2016, Bakı,  Materiallar, с.23-25.
 • Nəcəfova N.Z., Ağayeva G.Ə.,Beyin neurotrophic factoru BDNF molekulunun Ser-Lys-Lys-Arg tetrapeptidinin konformasiya analizi.. Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr edilmiş Cənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı, 29-30 Aprel, 2016, Bakı,  Materiallar, səh.33-34.
 • Süleymanlı A.V., Ağayeva G.Ə., Arg-Tyr dipeptid molekulunun fəza və elektron quruluşu. Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr edilmiş Cənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı, 29-30 Aprel, 2016, Bakı,  Materiallar, pp.14-16.
 • İlyasov Ə.İ.Ağayeva G.Ə., Phe-Phe dipeptid molekulunun konformasiya dinamikası. Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr edilmiş Cənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı, 29-30 Aprel, 2016, Bakı,  Materiallar,  səh.119-121.
 • Агаева Г. А., Агаева У.Т.,  Годжаев Н.М., Электронные характеристики и конформационные особенности молекулы гемокинина -1 (4-11) человека. Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, №1, 2017, с.155-162.
 • G.A.Agaeva, H.B.Qasimova, Conformational search of immunostimulating tripeptide glyleuphe structure by molecular mechanics method. BSU “Modern Trends in Physics” Intern. Conf., Baku, 2017,p.38-42.
 • G.A.Agaeva,M.N.Babaeva, The spatial structure of melanocyte-inhibiting factor (MİF-1), pro-leu-glyNH2 tripeptide molecule. BSU “Modern Trends in Physics” Intern. Conf., Baku, 2017, p.43-46.
 • Agaeva G.A., Qasımova U.B.,Conformational search of immunostimulating tripeptide gly-leu-phe structure by molecular mechanics method. GESJ Physics, 2017, No 2 (18),pp.47-52.
 • G.Nəcəfova, G.Ağayeva. Beta-amiloid peptid (31-35) molekulunun konformasiya analizi. Proceedings of I International Scientific conference of young researchers. BSU, Baku,05-06 May, 2017, pp.34-35.
 • 30.У.Б.Гасымова, Г.А.Агаева. Исследование пространственной структуры трипептида Gly-Leu-Phe NH2 , обладающего иммуностимулирующей активностью, методом теоретического конформационнного анализа. Proceedings of I International Scientific conference of young researchers. BSU, Baku,05-06 May, 2017, pp.73-74.
 • S.Y.Hüseynzadə, G.Ə.Ağayeva. HİV-1 virusuna təsir göstərən Arg-Gln-Gly molekulun fəza quruluşu. Proceedings of I International Scientific conference of young researchers. BSU, Baku,05-06 May, 2017, pp.86-87.
 • S.R.Məmmədova, G.Ə.Ağayeva. Antivirus xassəli Ala-Leu-Gly tripeptid molekulun fəza və elektron quruluşunun tədqiqi. Proceedings of I International Scientific conference of young researchers. BSU, Baku,05-06 May, 2017, pp.93-94.
 • T.B.Babayeva, G.Ə.Ağayeva.  Antihipertenziv xassəli Leu-Gln-Pro tripeptidin konformasiya analizi. Proceedings of I International Scientific conference of young researchers. BSU, Baku,05-06 May, 2017, pp.95-96.
 • G.K.Həsənova, G.Ə.Ağayeva. Leu-Lys-Pro tripeptidin konformasiya xassələri və elektron quruluşu. Proceedings of I International Scientific conference of young researchers. BSU, Baku,05-06 May, 2017, pp.96-97.
 • М.Н.Бабаева, Г.А.Агаева. Конформационный анализ трипептида Pro-Leu-GlyNH2. Proceedings of I International Scientific conference of young researchers. BSU, Baku,05-06 May, 2017, pp.106-107.
 • Агаева Г.А.,Агаева У.Т.,  Годжаев Н.М. Трехмерная структура молекулы гипотензивного пептида новокинина., Журнал Бакинского Инженерного Университета, серия Физика, 2018, том 2, №2, c.68-73.
 • Агаева Г.А., Трехмерная и электронная структура циклических пептидов-дикетопиперазинов. Материалы Международной научной конференции: Актуальные вопросы прикладной физики и энергетики, 24-25 мая, 2018, с.47-49.
 • Agaeva G.A., Conformational behaviour of sialokinin I tachykinin peptide by molecular mechanics and molecular dynamics simulation. Proceedings of the 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications COIA, July 11-13, 2018,Baku, Azerbaijan, vol.II, pp. 29-31.
 • İsmayılova Ü.E., ağayeva G.Ə, Gly-Arg-Met-NH2 molekulunun nəzəri konformasiya analizi, Proceedings of II International Scientific conference of young researchers. BEU, Baku, 27-28 April, 2018, pp.69-72.
 • Babayeva M.B., ağayeva G.Ə. The conformational properties of Pro-Leu-GlyNH2 (MİF) tripeptide., Proceedings of II International Scientific conference of young researchers. BEU, Baku, 27-28 April, 2018, pp.127-130.
 • Qasımova U.Б., ağayeva G.Ə. The conformational aspects of immunostimulating tripeptide Gly-Leu-Phe., Proceedings of II International Scientific conference of young researchers. BEU, Baku,27-28 April, 2018, pp.123-127.
 • Агаева Г.А.,Агаева У.Т.,  Годжаев Н.М. Конформационный анализ и квантово-химический расчет электронной структуры гипотензивных трипептидов., Вестник Бакинского университета, серия физ.мат.наук. 2018, №2, с.148-157.
 • Агаева Г.А., Агаева У.Т.,  Годжаев Н.М. Исследование пространственного строения и конформационных особенностей молекулы гемокинина-1 мыши/крысы. Ученые записки, Физика, №1,2018, с.42-50.
 • Агаева Г.А.,Гасымова У.Б. Конформационное поведение иммуностимулирующего пептида Val-Glu-Pro-Ile-Pro-Tyr. Russian Journal of Biological Physics and Chemistry, 2018. vol.3, N.2.,pp.316-319.
 • Агаева Г.А.,Бабаева М.Н. Конформационные особенности двух эндогенных пептидов мозга MIF-1 и  Tyr-MIF-1. Russian Journal of Biological Physics and Chemistry, 2018. vol.3, N.2.,pp.327-330.
 • Агаева Г.А., Агаева У.Т.,  Годжаев Н.М., Конформационные особенности гипотензивных трипептидов. Материалы II научно-практической конференции с международным участием, Харьков,2018 .с. 195.
 • Агаева Г.А.,Гасымова У.Б. Структурный анализ пептидных молекул Gly-Leu-Phe и  Val-Glu-Ile-Pro-Tyr, обладающих иммуностимули­рующей активностью методом молекулярной механики.  Материалы II научно-практической конференции с международным участием, Харьков,2018, с. 196.
 • Godjaev N.M., Agaeva G.A., Agaeva U.T.,Comparative study of conformational behaviour of angiotensin converting enzime inhibitory tripeptides, BSU “Modern Trends in Physics” Intern. Conf., Baku, 2019, p.130.
 • Agaeva G.A., Agaeva U.T., Godjaev N.M.,Molecular mechanics and dynamics study of hypotensive peptide novokinin, BSU “Modern Trends in Physics” Intern. Conf., Baku, 2019, p.127.

 

COMPARATIVE STUDY OF CONFORMATIONAL BEHAVIOUR OF ANGIOTENSIN CONVERTING ENZIME INHIBITORY TRIPEPTIDES

N.M.GODJAEV1,2, G.A.AGAEVA*1, U.T.AGAEVA U.T.1

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti