FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Gülnarə Ərəstun qızı Səfərova

Kiçik elmi işçi, Fizika Problemləri Institutu, BDU

İş tel.: 510 18 22

e-mail: gulnar72@rambler.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1972-ci il yanvar ayının 22-da Bakı şəhərində doğulmuşam.
 • 1988-ci ildə Tərtər şəhəri 1 N-li məktəbi bitirmişəm.

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1996: Diplom. (Ali təhsil), Bakı Dövlət Universiteti
 • 1983 - 1988: Fizika fakültəsi, Ümumi fizika kafedrası, BDU, disertant
 • 1989 - 1996: Fizika fakültəsi, BDU, tələbə

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 11.2008 – dən hal-hazıradək:kiçik elmi işçi, Fizika Problemləri Institutu, BDU
 • 11.2005 – dən 2008-dək: laborant , Fizika Problemləri Institutu, BDU
 • 10.1990- dan 11.2005-dək:laborant, Yüksək Enerjilər Fizikası Laboratoriyası, BDU

 

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Kvant elektronikası, lazer fizikası, qeyri-xətti optika – optik dalğaların qeyri-xətti mühitdə qarşılıqlı təsiri.


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2008, Dekabr, Baku, Azərbaycan; “Fizikanın Müasir Problemləri”
 • 2008, İyun, Baku, Azərbaycan; “Fizikanın Aktual Problemləri”
 • 2007, Noyabr, Baku, Azərbaycan; “Fizikanın Müasir Problemləri”
 • 2007, İyun, Tehran, Iran; IPM School & Conference on “Lepton and Hadron Physics”
 • 2013: Fizika üzrə fəlsəfə doktoru


SEÇİLMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • R.C.Qasımova,G.A.Safarova,Coherent polariton scattering,ХəbərlərАzər.Еlm. Акаd., fiz.-riy. . tex. elm. ser., 2003, cXXIII, N.5 (II), səh. 88-91.
 • R.C.Qasımova, G.A.Safarova,V.J. Damirova, Optical parametric oscillation in the external Resonator, Proceedings of SPIE“Fundamental Problems of Optoelectronics and Microelectronics V,” Khabarovsk, Russia, September 13-16, 2004, v.5851, p. 66-73.
 • R.C.Qasımova,G.A.Safarova,Efficiency parametric oscillation using optical resonator, “Fizika-2005” АМЕА-nın Fiz. İnst. 60 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın material toplusu, Bakı, Azərbaycan, iyun, 2005, səh. 663-666.
 • R.C.Qasımova,G.A.Safarova,Параметрическоевзаимодействиеинтенсивных световых волн в нецентросимметричных средах, “Fizikanın aktual problemləri” IV Resp. Elmi Konfransının Materialları, Bakı, 29-30 iyun 2006, səh. 20.
 • R.C.Qasımova, Z.H.Tagiev,G.A.Safarova,N.А. Аslanova, Qeyri-xətti optika metodunun köməyilə maddənin yüksək tərtibli qavrayıcılığının təyini, AMEA-nın Fizika jur., 2007, c.ХIII,№3, səh. 66-67.
 • R.C.Qasımova, G.A.Safarova, N.А.Həsənova, Mühitin kubik qeyri-xəttiliyilə əlaqədar olan qeyri-xətti qavrayıcılığının təyini, “Fizikanın müasir problemləri” I Resp. Konfransının Məqalələr toplusu, Bakı, 6-8 dekabr 2007, səh. 37-38.
 • R.C.Qasımova, Z.H. Tagiev, G.A. Səfərova, M.Ə. Məmmədov, N.V. Kerimova, Faza kvazisinxronizm rejimində işləyən yüksəkeffektli lazer tezlik çeviriciləri, AMEA-nın Fizikajur., 2007, c.ХIII №5, səh. 29-31.
 • R.C.Qasımova, Z.H. Tağıyev, G.A. Səfərova, Ə. Kərimi, Ardıcıl yerləşmiş müxtəlif qeyri-xətti mühitlərdə ikinci harmonikanın generasiyası, Xəbərlər Azər.Elm. Akad. Fiz.-riy. və tex. elm. ser., 2008, c.XXVII, N.2, səh. 149-151.
 • R.C.Qasımova, G.A.Səfərova, М.А. Mаmеdоv, Сравнительный анализ процессов квазисинхронного взаимодействия в слоях с квадратичной и кубичной нелинейностями, Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, BDU, 8-9 may 2008, səh. 478-479.
 • R.C.Qasımova, Z.H. Tağıyev,G.A.Səfərova, Periodik strukturlu qeyri-xətti mühitlərdə üçüncü harmonikanın generasiyası, Труды пятой междунар. научно-тех. конф. «Актуальные проблемы физики», 25-27 июня 2008г., Баку, с. 45-48.
 • R.C.Qasımova, Z.H. Tagiev,G.A.Safarova,A. Karimi, Frequency conversion to the second harmonic in different layer nonlinear media, Applied Optics, 2008, v.47, p. 3681-3688.
 • Tagiev Z. H., Kasumova Rena J.,and Safarova G. A. Third-harmonic generation in regular domain structures, Journal of Russian Laser Research, v. 31, N 4, p. 319-331, 2010
 • Г.А.Сафарова, Оптимальные условия генерации третьей гармоники в регулярно доменной структуре, Sumqayıt Dövlət Universiteti Elmi Xəbərlər, No.2, səh. 21-25, 2010
 • Р.Дж. Касумова, Г.А.Сафарова, Л.С. Гаджиева, Квазисинхронная генерация в кубичной нелинейной среде, Молодежь и наука:реалность и будущее, Материалы III Между-народной научно-практической конференции, Киев-Коламбия-Минск-Баку, т.V, с.88-90, 2010
 • Р.Дж. Касумова, Г.А.Сафарова, Л.С. Гаджиева, Оптимальные условия для максимальной эффективности преобразования в среде с кубичной нелинейностью, “Fizikanın müasir problemləri” IV Resp. Elmi Konfransının materialları, Bakı, səh.89-91, 24-25 dekabr 2010
 • Р.Дж. Касумова, Г.А.Сафарова, Л.С. Гаджиева, Параметрическое преобразование мощного лазерного излучения в нецентросимметричных средах, Молодежь и наука: реалность и будущее, Материалы III Между-народной научно-практической конференции, Киев-Коламбия-Минск-Баку, т.IV, с.218-220, 2011
 • R.J. Kasumova, G.A.Safarova, Quasi-phase-matched interaction of the optical waves at intracavity harmonics generation, Proceedings of Asia-Pacific Conference on Fundamental Problems of Opto- and Microelec-tronics (Samara, 4-8 July). - LPI,. Russia, Moscow- 1 DVD-ROM, SAMP 1. ISBN 978-5-902622-20-8, 2011
 • R.J. Kasumova, G.A.Safarova, Optical waves intracavity interaction in domain structures with quadratic and cubic nonlinearity, The International Academy of Science and Higher Education (Great Britain). VIII International Scientific and Practical Conference "Space and time - coordinate system of human development". August 25 – 1 Sept. 2011, p. 85-86
 • R.J. Kasumova, G.A.Safarova, L.S. Gadjieva, Phase effects at parametric interaction in intense light fields in noncentrosymmetrical media, Bakı Universitetinin Xəbərləri, № 1, s. 145 – 156, 2011
 • G.Ə. Səfərova, A.A. Hüseynova, Laylı quruluşda parametrik gücləndirmə, Magistrantların və gənc tədqiqatçıların “Fizika və astronomiya problemləri” VII Respublika Elmi Konfransının materialları, s.24, 19 may 2012
 • G.Ə. Səfərova, N.İ. Məcidli, Yüksək harmonikaların kvazisinxron generasiyasının optimal şərti, Magistrantların və gənc tədqiqatçıların “Fizika və astronomiya problemləri” VII Respublika Elmi Konfransının materialları, s.25, 19 may 2012
 • G.Ə. Səfərova, T.R. Məmmədov, Lazer resonator daxilində harmonika prosesinə parametrlərinin təsiri, Magistrantların və gənc tədqiqatçıların “Fizika və astronomiya problemləri” VII Respublika Elmi Konfransının materialları, s.26, 19 may 2012
 • G.Ə. Səfərova, N.İ. Məcidli, İki ardıcıl domendə üçünçü harmonikanın kvazisinxron generasiyasının optimal şərti, Magistrantların və gənc tədqiqatçıların “Fizika və astronomiya problemləri” VIII Respublika Elmi Konfransının materialları, s.77, 17 may 2013
 • G.Ə. Səfərova, L.S.Hacıyeva, N.N. Heydərov, Selmeyer əmsallarından istifadə etməklə Zn1-xMgxSe kristalında sinxronizm bucağının hesablanması, “Opto, nanoelektronika və kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” VI Respublika elmi-praktik konfransının Materialları, s.320-322, 14-15 dekabr 2013
 • G.A.Safarova, L.S. Gadjieva, Calculation of the angles of phase-matching in AgGa(Se1-xSx)2 crystals with the use of selmeyer’s coefficients, Journal of Qafqaz University-Physics, v. 1, p.84-87, 2013,
 • R.J. Kasumova, G.A.Safarova, Quasi-phase-matched third harmonic generation theory for a two-pass conversion arrangement, J.of Appl.Spectroscopy, v.79, No 6, p.874-880, 2013
 • N.N. Heydərov, G.Ə. Səfərova, L.S. Hacıyeva, Zn1-x MgxSe qarışıq kristalında IHG effektivliyin intensivlikdən asılılığı, “Opto, nanoelektronika və kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” VIII Respublika elmi-praktik konfransının Materialları, 24-25 dekabr, s.286-288 , 2014
 • R.C.Kasumova, G.A. Safarova, N.V.Kerimova, Ternary wide-bandgap chalcogenides LiGaS2 and BaGa4S7 for the mid IR, International Journal of Engineering and Computer Science, 2014
 • Rena J. Kasumova, G.A. Safarova, Sh.A. Shamilova, N.V. Kerimova Phase effects in metamaterials at THG, International J. of Engineering and Sciences,IJET-IJENS, 2015, v. 15, No -06, p. 1-13
 • Rena J. Kasumova, Sh.A. Shamilova, G.A. Safarova, L.S. Gadjieva Optical parametric oscillation in Hg1-x CdxGa2 S4, International J. of Engineering and Sciences, 2015, v.15, Issue 02 ISSN: 2077-1185
 • R.J.Kasumova, V.J. Mamedova, G.A. Safarova, N.V. Kerimli On increasing the conversion efficiency to second-harmonic for undoped and doped ZnO nanocomposites, International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), ISSN:2278-3075, v. 6, Issue 5, October 2016, p. 27 – 32
 • R.J.Kasumova, G.A. Safarova,V.C. Mamedova Phase effects at Second Harmonic Generation in zinc oxide, grown on glass substrate, International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), ISSN:2278-3075, v.5, Issue 9, February 2016, p. 7 – 13
 • R.J.Kasumova, S.R. Figarova, Sh.Sh. Amirov, G.A. Safarova, N.N. Heydarov On influence of temperature and doped concentrations on the frequency conversion efficiency in Erbium-doped Zinc Oxide Films, American J. of Optics and Photonics, 2016, 1 (4) p. 23-27
 • R.J.Kasumova, Z.H.Tagiyev, Sh.Sh. Amirov, Sh.A. Shamilova, G.A. Safarova Phase effects at parametrical interaction in metamaterials, Journal of Russian Laser Research, 2017, 38 (4), p.349-358
 • R.J.Kasumova, G.A. Safarova, A.R. Ahmadova The spectrum of the second-harmonic of a powerful laser pulse with the account of cubic nonlinearity in metamaterial, Optics Communications, 2018, 427, p. 584-588
 • R.J.Kasumova, G.A. Safarova, A.R. Ahmadova, and N.V. Kerimova Influence of self- and cross-phase modulations on an optical frequency doublimg process for metamaterials, Applied Optics, 2018, v. 57 (25), p. 7385-7390


QRANTLAR

 • Azərbaycan Prezidenti yanında Elmin inkişaf Fondu tərəfindən Qrant № 2013-9(15)
 • müsabiqəsində Nanostrukturların qeyri-xətti optik xassələri və metamateriallarda faza effektləri
 • (prof. T.İsmayılov) (01.03.2015-28.02.2016) icraçı (http://www.elmfondu.az)
 • BDU-nun 50+50 qrantı Üçqat və qarışıq kristallar-dan istifadə etməklə İQ diapazonun lazer şüasının tezliyinin çevrilməsi, 01.10.16-30.06.2017
 • Azərbaycan Prezidenti yanında Elmin inkişaf Fondu tərəfindən Qrant № EİF/MQM/Elm-Təhsil-1-2016-1(26)-71/11/1 müsabiqəsində Struktur disipasiyalı yarımxətti psevdohiperbolik tənliklər sisteminin qlobal həllərinin tədqiqi və onların kvant mexaniki sistemlərə tətbiqi (01.08.2018-31.07.2019) icraçı (http://www.elmfondu.az)
 • Nanostrukturların qeyri-xətti optik xassələri və metamateriallarda faza effektlər,  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun 2013-cü il qrantı (G.Səfərova) (http://www.elmfondu.az)
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti