FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


HACIYEVA LALƏ SABİR qızı


Fizika-riyaziyyat elmləri nəmizədi
BDU-nun Fizika Problemləri ETİ,elmi işçi

Optika və molekulyar fizika kafedrasının dosenti

İş telefonu İş tel. ETİ: +994 12 439-06-93; +994 12 539-05-07

Elektron poçt: lala-h@mail.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 21 noyabr 1964-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Orta təhsili 1981-ci ildə Bakıda alıb. Ailəlidir, bir övladı var.


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1981-1986 Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin tələbəsi
 • 1986-1990 Bakı Dövlət Universiteti Bərk cisimlər fizika kafedrasının aspirantı
 • 1990 Bərk cisimlər fizikası ixtisası üzrə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi 01.04.07, Bakı Dövlət Universiteti. Elmi işin mövzusu: „Trigonal quruluşu psevdoilmenit seqnetoelektriklərin elektron halları və optik xassələri“


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1986 ADNA-nın Ümumi fizika kafedrası, laborant, Bakı,
 • 1995 ADNA-nın Ümumi fizika kafedrası, assistent, Bakı,
 • 1998-2007 ADNA-nın Ümumi fizika kafedrası, dosent, Bakı,
 • 2007 –h/h Bakı Dövlət Universitetinin Optika və molekulyar fizika kafedrasının dosenti,Bakı.


TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Bəzi mürəkkəb oksidlərin energetik spektrlərin və kristal quruluşunun keçid elementləri əsasında daxili əlagələrin təyini.
 • Nəzəri konformasiya analizi və kimyəvi-kvant hesablamalar əsasında peptid molekulların quruluşunun tədqiqi.


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2018.XXIX Beynəlxalq elmi-praktik konfrans "Müasir elmin nailiyyətləri və problemləri" Sankt-Peterburq
 • 2017.X Beynəlxalq konfrans "XXI əsrdə elmin inkişafı." Kharkov
 • 2017.X Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransı. "Müasir elmin problemləri: problemlər, meyllər və perspektivlər". Moskva
 • 2016.IX Conference on “Modern Trends in Physics”. BSU.
 • 2016.V Beynəlxalq elmi-praktik konfrans "Müasir elmin problemləri və perspektivləri." Moskva.
 • 2015.Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransı. Bakı.
 • 2015. Rusiya Biofiziklərin Konqresi, Simferopol.
 • 2014.1st International Scientific Conference of young scientists and spetialist.Baku.
 • 2014.II International Scientific Conference of Young Reserchers.Baku.
 • 2013.Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Konfransı.Bakı.
 • 2013.VII Respublika elmi-praktik konfrans. Bakı
 • 2012.Rusiya Biofiziklərin Konqresi. Nijni Novqorod.
 • 2007.II Beynəlxalq konfrans, Bakı
 • 1992.X-Junter On Jahn-Teller Effect, Kişinyov, Moldova
 • 1990. Fizik-Kimya Əsasları üzrə II Ümumittifaq Konfransı.Moskva-Zvenigorod, Rusiya
 • 1989. XII Ümumittifaq Konfransı, Rostov, Rusiya
 • 1989. VIII Ümumittifaq Konfransı, VUB-89, İrkutsk, Rusiya
 • 1986. XI, Ümumittifaq Konfransı, Kiyev, Ukrayna


SEÇİLMİŞ ELMİ MƏQALƏLƏRİ

 • Мамедов А.М. Гаджиева Л.С. Спектры отражения  K Ta О3 в области фундаментального    поглощения, ФТТ СССР  1984г.т.26,В9,с.583-584
 • Мамедов А.М. Гаджиева Л.С. Оптические свойства ниобата калия в области фундаментального поглощения. ФТТ СССР 1984г.т.28.с.2862-2864.
 • Мамедов А.М. Гаджиева Л.С. Спектр характеристических потерь в кислородно-октаэдрических сегнетоэлектриках. ФТТ СССР,1985г,т.21,В3 с.877-881.
 • Mamedov A.М. Haciyeva L. VUV reflectivity electron states in LiNbO3, PHYS.B.1985.128.№1.p.61-68.
 • Мамедов А.М. Гаджиева Л.С. Энергетический спектр и оптические свойства сегнетоэлектриков со структурой перовскита. Тезис. ХI. Всесоюзная конференция. Киев - 1986.т.1, с.216.
 • Мамедов А.М. Гаджиева Л.С. Электронные состояния и ВУФ спектроскопия сегнетоэлектриков. II Всесоюзная конференция ФХТ.Москва-Звенигород,1987,с.161-162.
 • Мамедов А.М. Гаджиева Л.С. Спектроскопия энергетических потерь в АВО3 сегнетоэлектриках. Тезис.ХII Всесоюзная Конференция Ростов,1988,т.2,с.126.
 • Mamedov A.М. Haciyeva L.S. VUV reflectivity of LiNbO3, and LiTa O3 single crustales. Appl.PHYS. 1989, 34№3,p.189-192.
 • Мамедов А.М. Гаджиева Л.С. Электронные состояния и ВУФ спектры отражения SrTi O3 и  LiTa O3. Тезис.VIII Всесоюзная Конференция ВУФ-89. Иркутск-1989. Часть 1,с.137-138.
 • Мамедов А.М. Гаджиева Л.С. Электронные состояния NbO6 комплекса в различных решетках. Доклад IX конференция. 1990.Иркутск. Ч.1 с.141-142.
 • Мамедов А., Гаджиева Л.С. Электронные состояния и ВУФ спектроскопия сегнетоэлектриков, Тезисы Докл II Всесоюзной Конференции по физ-хим. Основам. Техн. Москва, Звенигород, 1990, с.161-162
 • Мамедов А. Гаджиева Л.С.  Применение синхротронного излучения.Тезис. Конференция по физ-хим основам. Москва.1991. с.5.
 • Mamedov A.М. Haciyeva L.S. The effect of ANbO6 cluster ammetry on electron stryctry of ANO3 X-Junter On Jahn-Teller Effect Kishinov,1992,p.56-58.
 • А.Агасиев, Л.С.Гаджиева Л.С. Спектры оптического поглощения пленок. Тезисы докладов научной конф, 1993, 6,72
 • Гахраманов Н.Ф. Гаджиева Л.С. Некоторые электрические и оптические свойства соединений Au3Ga5Sl9. Fizikanən aktual problemləri.1 Respublika Elmi konfransı.1994. s.74-75.
 • Гахраманов Н.Ф. Гаджиева Л.С.Диаграмма состояний Au3In3Sl9. Fizikanın aktual problemleri. Respublika Elmi konfransı.1995,s.62-63
 • Hacıyev S.A. Hacıyeva L.Protonun stabilliyi və materiyanın guruluşu. BDU xəbərləri.Bakı.1996,s.5-9.
 • Vəliyev E.M. Hacıyeva L.S.” Spektral xətlərin incə quruluşu” Metodiki göstəriş. Bakı, 1997
 • Гаджиев С. А., Гаджиева Л.С. Классическая механика и детерминизм, Bakı Universitetinin Xəbərləri, Bakı, №3,1998, s.115-121.
 • Гаджиева Л. Мамедов А. Гаджиев С. Вычисление функции Грина и глюоновой вершины в некоторых однозначных калибровках. Краткие сообщения ОЙЯЙ Дубна, 1998 №1,87,с.31-38.
 • Гаджиева Л.С. Классическая механика и детерминизм. Вестник БГУ,1999г,с.115-121.
 • α-zərrəciklərin səlpilməsi. Metodiki göstəriş.Bakı 2000. S.1-13.
 • Гаджиева Л.С. Гаджиева С.А. Механический детерминизм и причинность в классической физике. Вестник БГУ,№7,2001,с.142-148.
 • Гаджиева Л.С. Классическая концепция механики Ньютона. SDU “Elmi Xəbərlər”,Sumqayıt 2001,№3,s.21-24.
 • Гаджиева Л.С. Структура материи с точки зрения элементарных частиц, Ю-Р.Г.И. «Межвузовский сборник» научных статей, №1, Ростов-на-Дону, 2003, с. 37-44
 • Гаджиева Л.С.  Философское понимание симметрии законов природы, Ю-Р.Г.И. «Меж.сбор. научн.статей», Ростов-на-Дону, 2004, с.45-59.
 • Гахраманов Н. Гаджиева Л.С. Спектры поглощения Au3In3Sl9. Нефть и газ,2005, №3-4 с.108-109.
 • Tagiyev Z.H., Qasimova R.C., Щаъыйева L.S., Мяммядов М.Я. Периодик структурлу мцщитлярдя икинъи щармониканын эенерасийасы. “Физиканын актуал проблемляри” I Респ. конфрансынын мягаляляр топлусу, Бакы, БДУ, Физика проблемляри институту, 6-8 декабр, 2007, сящ. 39-40.
 • L. Gadjieva. G. Akverdiyeva .Spatial strukture and dynamiks of deltorphins I and II.I Beynəlxalq konfrans, II kitab,Bakı, 01-03 Noyabr,2007, s.418
 • L.Hacıyeva. G.Haqverdiyeva.Dermorfinin konformasiya dinamikası. II Beynəlxalq konfrans, II kitab,Bakı, 01-03 Noyabr,2007, s.51-54.
 • L.Hacıyeva. E.Həsənov. L.Ağayeva. N.Əhmədov.R.Abbaslı.Ş.Hacıyeva.Olipeptid molekullarının quruluşlarının kompüterdə modelləşdirilməsi. II Beynəlxalq konfrans, II kitab,Bakı, 01-03 Noyabr,2007, s.419-423.
 • С.Д. Демухамедова. И.Н. Алиева. Н.С.Набиев. Л.С.Гаджиева «Электронное строение таутомерных форм биокарнозина и его комплексов с цинком» Fizikanın müasir problemləri II Respublika Konfransının Materialları,28-29 noyabr,2008,s.135-138.
 • L. Hacıyeva. N.Əhmədov. L.İsmaylova. R.Abbaslı. Kardiofəal heptapeptid molekulunun fəza guruluşu. Journal of Qafqaz University,number 21,2008,p.60-66.
 • İsmailova L.İ. Haciyeva L.S  Электронно - конфармационные свойства молекулы Вилон. Journal of Qafqaz University;number 25,2009,p.69-75.
 • Р.Дж.Касумова. Л.С.Гаджиева. Г.А.Сафарова  О путях повышения эффективности преобразования лазерного излучения..AMEA-nın xəbərləri. Fizika-riyaziyyat və teznika elmləri seriyası,fizika və astronomiya nömrə 2,2009,s.137-140.
 • Гаджиева Л.С. Исмаилова Л.И.Пространственная структура иммуноактивного дипетида GLY-PRO. Journal of Qafqaz University,2010.p.52-56
 • Касумова Р.Дж. Гаджиева Л.С. Сафарова Г.А Квазисинхронная генерация в кубичной нелинейной среде. III Международная научно-практическая конференция,2010, стр.83-85.
 • Касумова Р.Дж.  Гаджиева Л.С. Сафарова Г.А. Оптимальные условия для максимальной эффективности преобразования в среде с кубичной нелинейностью. BDU Fizika problemləri institutu. IV Respublika konfransının materialları. 24-25 dekar, Bakı-2010,s. 89-91.
 • Tağıyev Z.H., Qasımova R.C., Hacıyeva L.S., Əmirov Ş.Ş. METAMATERİALLARDA İKİNCİ HARMONİKANIN GENERASİYASI.Fizikanın aktual problemlerı, VI Respublika Elmi Konfransının materialları, 20 noyabr, Bakı 2010.s. 34.
 • R. J. Kasumova, L.S.Hajieva. G.A. Safarova. Phase effects at parametric interaction in intense light fields in noncentrosymmetrical media,Baki Universİteti Xəbərləri,fizika-riyaziyyat elmlər seriyası nömrə1,2011. S.145-156.
 • Гаджиева Л.С.Исмаилова Л.И.Конформационные свойства молекулы PRO-PRO-ILE,Baki Universİteti Xəbərləri,fizika-riyaziyyat elmlər seriyası nömrə1,2011. S.90.
 • Гаджиева Л.С Структурная организация молекул Вилона и Эпиталона.Тезис.IVСъезд биофизиков России. Симпози­ум I. Нижний Новгород, 20-26 августа 2012.
 • Гаджиева Л.С.,Исмаилова Л.И.,КОНФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МОЛЕКУЛЫ ЭПИТАЛОН Məqalə. Journal of Qafqaz University, N34, 2012.
 • Гаджиева Л.С.,Исмаилова Л.И.,Структура пептидной молекулы эпиталон.Məqalə. Fizikanın aktual problemləri, VII Respublika elmi konfransının materialları, 26 noyabr,Bakı, 2012.
 • Haqverdiyeva Gülnarə, Hacıyeva Lalə. Gənc Tədqiqatçıların İ Beynəlxalq Konfransı.25-27 Aprel 2013. Arg-Lys-Asp-Val-Tyr- kristallin molekulunun quruluş tədqiqatları. (tesis) - Fizika Problemləri İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti.
 • G.Ə.Səfərova, L.S. Hacıyeva Selmeyer əmsallarından istifadə etməklə Zn1-xMgxSe  kristalında sinxronizm bucağının hesablanması Optonanoelektronika və kondinsə olunmuş  mühit və yüksək enerjilər fizikası. VII Respublika elmi-praktik konfransın materialları.20-21 dekabr 2013.
 • Л.И. Исмаилова. Л.С.Гаджиева. КОНФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА И ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА МОЛЕКУЛЫ ЭПИТАЛОН. BDU-nun Xəbərləri, №1,2013, c.140-144.
 • G.A. SAFAROVA, L.S. HACIYEVA Journal of Qafqaz University physics, Volume 1 p.84-87, 2013
 • R. J. Kasumova,G.A. Safarova,L.S.Gadjieva. CALCULATION OF THE ANGLES OF PHASE-MATCHINGθs IN AgGa(Se1-xSx)2 CRYSTALS WITH THE USEOF SELMEYER’S COEFFICIENTS. Institute for Physics Problems, Baku State University. Phase effects at parametric interaction in intense light fields in noncentrosym­metrical media. Bakı Universitetinin Xəbərləri, №1, 2013, p.145-156
 • G.C.Abbasova,N.Ə.Hənifəyeva,L.S.Hacıyeva.TYR-ALA-GLY-THR-VAL-VAL-ASN-ASP-LEU molekulunun fəza quruluşu. Fizikanın muasir problemləri,VIII Respublika konfransı. Bakı 24-25 dekabr,2014.s.363-364.
 • Л.И Исмайлова, Р.М.Аббаслы,Н.А.Ахмедов,Л.С.Гаджиева.Пространственная структура пептида селезенки. BDU-nun 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Fizikanın muasir problemləri VIII Respublika konfransı 24-25 dekabr,2014.c. 368-370,
 • Г.Дж.Аббасова,Л.С.Гаджиева,Н.А.Ганифаева.Изучение конформационных изменений биополимеров методом ультразвуковой спектроскопии. 1st International Scientific Conference of young scientists and spetialist,15-16. Oktober 2014,p. 201-202,
 • L.S.Hacıyeva A.Nəzərli. GLY-LYS dipeptid molekulunun fəza quruluşunun tədqiqi. Tezis; II International Scientific Conference of Young Reserchers.18-19 april,2014 s.8-9.
 • L.S.Hacıyeva, N.Heydərov. G.Ə.Səfərova.Zn1-xMgxSe kristalında tezlik çevrilməsində fazalar fərqinin təsiri. Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransı. 17-18 Aprel,2015,s.43-45.
 • Л.С.Гаджиева, Г.Дж.Аббасова.Структура комплексов Ди-глюкозы с оксидом железа. V съезд биофизиков России. Южный федеральный университет. Тезис, 4-10 октября 2015,c.295.
 • Г.Дж.Аббасова, Л.С.Гаджиева.Использование ИКТ технологий в дистанционном обучении на уроках в ВУЗах. IV Beynəlxalq Elmi konfrans. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.C.11-14.21/11/15.
 • Аббасова Г.Дж. Гаджиева Л.С.ЭЛЕКТРОННО-КОНФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МОЛЕКУЛЫ ” Cys-Arg-Glu-Lys-Ala “Bakı, 24-25 dekabr 2015. IX Conference on “Modern Trends in Physics”, Тезис, P.323-324.
 • Низкоэнергетические конформационные состояния молекулы Cys-Arg-Glu-Lys-Ala по МЕТОДОМ теоретического конформационного анализа.Тезис, FİZİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ VIII RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI Bakı, 17 dekabr 2015 с.360-361, Аббасова Г.Дж. Гаджиева Л.С.
 • Аббасова Г.Д. Гаджиева Л.С «Конформационные свойства пептида Т7».V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы современной науки». Сборник статей.  ISI.  Выпуск № 5, г. Москва 25.03.2016.с.87-94.
 • Аббасова Г.Д. Гаджиева Л.С. Алиев Э.З.  «Исследование пространственного строения молекулы GREKA».,Х Международная заочная конференция «Развитие науки в ХХI веке» НИЦ «Знание» 4 часть, г.Харьков 15.02.2016.с.9-15.
 • Аббасова Г.Д. Гаджиева Л.С.,Исследование конформационных возможностей аналогов пептида GREKA» VII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы науки ХХI века»,COGNITIO, сборник статей часть 1, г. Москва 29.02.2016.с.164-168.
 • Аббасова Г.Д. Гаджиева Л.С. «Молекулярная динамика молекулы Cys-Arg-Glu-Lys-Ala» Материалы XI международной научно-технической конференции, БФФХ, г. Севастополь 25.04.2016.  ч.1.с.267-269.
 • Abbasova G.C., Hacıyeva L.S.“Cys-Arg-Glu-Lys-Ala“, MOLEKULUNUN ANALOQLARININ DƏMİR OKSİDİ   KOMPLEKSLƏRİNİN ELEKTRON QURULUŞU”, RESPUBLIKA ELMI-PRAKTIK KONFRANSIN  MATERIALLARI. MODERN  TRENDS IN PHYSICS 20-22 April 2017, BAKU. Internatinal Conference.p.4-7.
 • Г.Дж.Аббасова, Л.С.Гаджиева «ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО СТРОЕНИЯ МОЛЕКУЛЫ Cys-Arg-Glu-Lys-Ala» X Международная научно-практическая конференция. «Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и перспективы.» Москва 13/03/17г., с.88-94.
 • Аббасова Г.Д. Гаджиева Л.С.МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЫ CREKA,  ХVIII Международная научно-практическая конференция. «Достижения и проблемы современной науки». Москва 4 апреля 2017г.с.38-46.
 • ГаджиеваЛ.С.Сафарли.Г.Р Аббасова Г.Д «Пространственное исследование аналогов нонапептидной молекулы Tyr329-Ala-Gly-Ala-Val-Val-Asn-Asp-leu337»,.XXIX Международная научно-практическая конференция,«Достижения и проблемы современной науки» Санкт-Петербург 03.04.2018.т.1.с.14-20.
 • «The study of the spatial structural organization of the molecule   of the herpes virus» Hashimova N.H. Abbasova. G.C Hajiyeva. L.S. Safarli G.R “Fizika və astronomiya problemləri” Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları,Gəncə,04-05 may 2018-ci il,196-197s.
 • Гаджиева Л.С. Сафарли.Г.Р. Аббасова Г.Д. «Исследование пространственной структурной организации молекулы вируса герпеса», XXIX Международная научно-практическая конференция «Достижения и проблемы современной науки» Санкт-Петербург 03/04/18.т.1.с.20-25.
 • G.C.Abbasova G.R.Safarli L.S.Hajiyeva. The study of spatial structural organization of molecule of the herpes virus.  Modern Trends in Physics, 01-03 may 2019,Baku,p.101-102.
 • Гаджиева Л.С.Сафарли.Г.Р. Аббасова Г.Д. Исследования строения и свойств пептидной молекулы CYS-ARG-GLU-ALA, Достижения и проблемы современной науки; выпуск 9(42) научный журнал Globus, Санкт-Петербург,2019,с.5-13.

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti