FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Haqverdiyeva Gülnara Əhməd

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu: 050-532-09-65

E-mail: HagverdiGulnara@mail.ru


QISA
BİOQRAFİK MƏLUMAT

1959-cu il iyul ayının 29-da Azərbaycanın Şamaxı şəhərində anadan olub.

1976-ci ildə Bakı şəhərinin Yasamal rayonundakı 52 №-li məktəbini bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2000: Dosent “Biofizika” ixtisası üzrə
 • 1988: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, "molekulyar fizika" ixtisası, mövzu: "Beta- və qamma- melanotrpinlırin quruluş- funksiya təşkilatı", Fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
 • 1981: Ali təhsil,fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universitet, (fərqlənmə diplomu).
 • 1976-1981: Tələbə, Fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 11.2005 – dən hal-hazıra qədər: Aparıcı elmi işçi, Fizika Problemləri Institutu, BDU
 • 05.1998-dən 11.2005-dək:Aparıcı elmi işçi, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 02.1996-dən 05.1998-dək: Böyük elmi işçi, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 02.1995-dən 02.1996-dək: Elmi işçi, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 02.1984-dən 02.1995-dək: Kiçik elmi işçi, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 09.1983-dən 09.1993-dək: Baş laborant, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 02.1983-dən 09.1983-dək: Baş laborant, fizika fakültəsi, BDU
 • 11.1981 to 02.1983: Mühəndis, fizika fakültəsi, BDU

84 elmi işin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

QİÇS-ə qarşı terapevtik təsirə malik peptid T-nin, dermorfin, deltorfin, kiotorfin, neokiotorfin, hemorfin opioid peptidlərinin quruluş-funksiya əlaqələrinin tədqiqi. Alınan nətcələrin və aparılmış bioloji testlərin əsasında bu peptidlərin reseptorlarla bağlanmaq üçün vacib quruluş xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək, onların fizioloji təsir mexanizmini molekulyar səviyyədə araşdırmaq.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2008, Октябрь, Минск, Беларусия; III Международная конференция “Химия, структураи функциябиомолекул”
 • 2008, İyun, Bakı, Azərbaycan; «Fizikanın aktual problemləri. Beşinci Beynəlxalq Elmi-texniki Konfrans
 • 2008, August – September, Opatija, Groatia; XXIX Europian Congress on molecular specstereoscopy
 • 2008, Aпрель, Москва


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Akvеrdiеva G.A. Insights into bioactivе conformation of melanotropins // Azerbaijan Journal of Physics, 2017, vol. XXIII, No. 4, Sеries: Еn,  p.6-12.
 • Akvеrdiеva G.A. Insights into spatial structure of dеltorphins // Journal of Qafqaz Univеrsity, 2016, vol.4, No. 1, p.13-20.
 • Akvеrdiеva G.A. Insights into bioactivе conformation of dеrmorphin // Azerbaijan Journal of Physics, vol. XXII, No. 2, Sеction: Еn, July, 2016, p.12-20.
 • Haqverdiyeva G.Ə. Bioloji aktiv molеkulların quruluş-funksiya münasibətləri // Journal of Qafqaz Univеrsity, 2014, vol.1, No.2, p.166-172.
 • Ахвердиева Г.А. Структурные исследования кристаллина // Journal of Qafqaz Univеrsity, 2013, vol. 1, No. 2, p.131-136.
 • Ахвердиева Г.А. Cтруктурно-функциональные отношения опиоидных пептидов // Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып. 1, с.18-20.
 • Ахвердиева Г.А. Сравнительный анализ динамических свойств киоторфина и его биологически активного аналога // Российский аллергологический журнал, 2011, №4, вып. 1, с.35-37. Haqvеrdiyеva G. Ə. Dеrmorfinin quruluş-dinamik xassələri // Journal of Qafqaz Univеrsity, No. 32, 2011, p.7-12.
 • Godjayеv N.M., Akyuz S., Akyuz T. Dogan N.Е. Molеcular Mеchanics Studiеs of Antihypеrtеnsivе Val-Tyr Dipеptidе // Asian Journal of Chеmistry, 2010, Vol. 22, No.1, p.311-318

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti