FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Haqverdiyeva Gülnara Əhməd qızı

Dosent, Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, Aparıcı elmi işçi

İş telefonu: 050-440-71-85

E-mail: hagverdigulnara@gmail.com

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1959-cu il iyul ayının 29-da Azərbaycanın Şamaxı şəhərində anadan olub.
 • 1976-ci ildə Bakı şəhərinin Yasamal rayonundakı 52 №-li məktəbini bitirib.

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2018:             Fizika üzrə elmlər doktoru, "2206.01- Molekulyar fizika" ixtisası, mövzu:„ Bioloji aktiv molekulların təsir mexanizminin konformasiya-elektron aspektləri”, Fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
 • 2000:             Dosent “Biofizika” ixtisası üzrə
 • 1988:             Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, "01.04.14 -İstilik fizikası və molekulyar fizika" ixtisası, mövzu: "Beta- və qamma- melanotrpinlərin quruluş- funksiya təşkilatı", Fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
 • 1981:            Ali təhsil,  fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti (fərqlənmə diplomu)
 • 1976 - 1981:   Tələbə, fizika fakultəsi, Bakı Dövlət Universiteti


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 11.2005 – dən hal-hazıra qədər: Aparıcı elmi işçi, Fizika Problemləri Institutu, BDU
 • 05.1998-dən 11.2005-dək:         Aparıcı elmi işçi, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 02.1996-dən 05.1998-dək:         Böyük elmi işçi, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 02.1995-dən 02.1996-dək:         Elmi işçi, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 02.1984-dən 02.1995-dək:         Kiçik elmi işçi, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 09.1983-dən 02.1984-dək:        Baş laborant, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 02.1983-dən 09.1983-dək:         Baş laborant, fizika fakültəsi, BDU
 • 11.1981-dən  02.1983-dək:        Mühəndis, fizika fakültəsi, BDU

138 elmi işin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Bioloji aktiv molekulların konformasiya profillərinin, elektron quruluşlarının, dina­mik xassələrinin və quruluş-funksional əlaqələrinin konformasiya-elektron aspektlərinin tədqiqi
 • Bioloji aktiv molekulların spesifik reseptor molekulları ilə bağlanmaları üçün vacib quruluş xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi, onların qarşılıqlı təsiri üçün molekulyar dokinqin aparılması və  farmakofor modellərinin qurulması
 • Bioloji aktiv molekulların fizioloji təsir mexanizmlərinin atom-molekulyar səviyyədə araşdırılmasıBEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2019, октябрь, Сочи, Россия; VI съезд Биофизиков России,
 • 2019, May, Baku, Azerbaijan; International conference “Modern Trends in Physics” dedicated to the 100 th anniversary of Baku State University
 • 2018, май, Сумгаит, Aзербайджан; Международная конференция «Актуальные вопросы прикладной физики и энергетики - 2018»
 • 2017, октябрь, Севастополь, Россия; XII международная научно-техническая конференция «Актуальные вопросы биологической физики и химии, БФФХ-2017»
 • 2016, апрель, Севастополь, Россия; XI международная научно-техническая конференция «Актуальные вопросы биологической физики и химии, БФФХ-2016»
 • 2016, Octobеr, Baku, Azerbaijan; 10th IЕЕЕ Intеrnational Confеrеncе on Application of Information and Communication Tеchnologiеs (AICT-2016).
 • 2015, Белгород, Россия; VI Международная научно-практическая конференция “Теоретические и прикладные аспекты современной науки”
 • 2015, октябрь, Ростов-на-Дону, Россия; V съезд Биофизиков России,
 • 2015, dekabr, Bakı, Azərbayсan; BDU-nun Fizika Problеmləri İnstitutunun yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunmuş «Opto, nanoеlеktronika, kondеnsə olunmuş mühit və yüksək еnеrjilər fizikası» Bеynəlxalq konfransı
 • 2015, dekabr,  Bakı, Azərbayсan; «Fizikanın aktual problеmləri» Rеspublika еlmi konfransı
 • 2014, dekabr, Bakı, Azərbayсan; BDU-nun “Fizikanın müasir problemləri. Opto, nanoеlеktronika, kondеnsə olunmuş mühit və yüksək еnеrjilər fizikası» Bеynəlxalq konfransı
 • 2014, Май, Казань, Россия; Международный форум «Клиническая иммунология и аллергология – междисциплинарные проблемы»
 • 2013, April , Baku, Azerbaijan;  International scientific conference of young researchers,
 • 2013,dekabr, Bakı, Azərbayсan; Akademik B.M. Əskərovun 80 illiik yubileyinə həsr olunmuş “Fizikanın aktual problemləri” adlı Beynəlxalq elmi konfransı
 • 2013, Dekabr, Bakı, Azərbayсan; “Fizikanın müasir problemləri”. Opto, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası VII Respublika konfransının materialları
 • 2013, October, Baku, Azerbaijan; VII International Conference on Application of Information and Communication Technologies  (AICT2013)
 • 2013, April, Baku, Azerbaijan; 1st Interrnational Chemistry and Chemical Engineering Conference (CCE2013)
 • 2012, February, Moscow, Russia; National Conference on " Clinical Immunology and Allergology - Practical  Public Health Care "
 • 2013, April , Baku, Azerbaijan;  International scientific conference of young researchers
 • 2013,Dekabr,Bakı,Azərbaycan; Akademik B.M. Əskərovun 80 illiik yubileyinə həsr olunmuş “Fizikanın aktual problemləri” adlı Beynəlxalq elmi konfransı
 • 2013, Dekabr, Bakı, Azərbaycan; “Fizikanın müasir problemləri”. Opto, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası VII Respublika konfransının materialları
 • 2013, October, Baku, Azerbaijan; VII International Conference on Application of Information and Communication Technologies  (AICT2013)
 • 2013, April, Baku, Azerbaijan; 1st Interrnational Chemistry and Chemical Engineering Conference (CCE2013)
 • 2012,  Февраль, Москва, Россия; Национальная конференция «Клиническая иммунология и аллергология  – практическому здравохранению»
 • 2012, Август, Нижний Новгород, Россия; IV съезд биофизиков России. Симпозиум I  “Физико-химические основы функционирования биополимеров и клеток”
 • 2012,  October, Tbilisi, Georgia; VI International Conference on Application of Information  and Communication Technologies (AICT2012)
 • 2011, Июль, Москва, Россия; XI Международный конгресс «Современные проблемы иммунологии и иммунофармокологии»
 • 2011, Июнь, Курск,  Россия; IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Биомедицинская инженерия и биотехнология»
 • 2011, October, Baku, Azerbaijan; VI International Conference on Application of Information  and Communication Technologies  (AICT2011)
 • 2011, Апрель, Москва, Россия; 7-я Всероссийская конференция "Mолекулярное моделирование"
 • 2010, Июнь, Курск, Россия; III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Биотехнология и медицинская инженерия»
 • 2009, Апрель, Москва, Россия;  6-я Всероссийская конференция "Mолекулярное моделирование"
 • 2009, Июнь, Новосибирск, Россия; Научная конференция "Химическая биология  - Фундаментальные проблемы бионанотехнологии"
 • 2009, Ноябрь, Москва, Россия; VII Hациональная Kонференция "Рентгеновское, синхротронное излучения, нейтроны и электроны для исследования наносистем и материалов. Нанобиоинфо-когнитивные технологии". РСНЭ – НБИК
 • 2009, October, Baku Azerbaijan; The 3rd İnternational Conference on Application of Information and Communication Technologies, (AİCT 2009)
 • 2008, Октябрь, Минск, Беларусия; II Международная конференция “Химия, структура и функция биомолекул”
 • 2008, Октябрь, Минск, Беларусия; III Международная конференция “Химия, структура и функция биомолекул”
 • 2008, İyun, Bakı, Azərbaycan; «Fizikanın aktual problemləri. Beşinci Beynəlxalq Elmi-texniki Konfrans
 • 2008, August – September, Opatija, Groatia; XXIX Europian Congress on molecular spectroscopy
 • 2008, Aпрель, Москва, Россия; ХV Российский национальный конгресс “Человек и лекарство”,
 • 2007, Noyabr, Bakı, Azərbaycan; «Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnoloqiyalarının tətbiqi»  II Beynəlxalq konfrans
 • 2005, Май, Санкт-Петербург, Россия; “II Русский Симпозиум по химии и биологии пептидов"
 • 2004, August, Gothenburg, Sweden;"5-th International Conference on Biological Physics"(ICBP 2004)
 • 2004, Октябрь, Москва, Россия;"Международная конференция по физико-химической биологии"
 • 2001, November, Bangalore, India; International Symposium on Crystallography and Bioinformatics in structural biology
 • 2000, October, Nagoya, Japan; 37th Japanese Peptide Symposium
 • 2000, May, Erzurum, Turkey; III National Atomic and Molecular Physics Symposium
 • 1998, July, Ankara, Turkey; II National Atomic and Molecular Physics Symposium
 • 1997, September, Istanbul, Turkey;“International Symposium on Laser, Atomic and Molecular Physics”
 • 1995, October-November, Ankara, Turkey; Eurasian Symposium on Current Trends in Biotechnology
 • 1995, August, Istanbul, Turkey; International seminar on inclusion compounds
 • 1986, Пущино, Россия; VII Всесоюзный Симпозиум по межмолекулярным взимодействиям и конформациям молекул
 • 1985, Ноябрь, Тбилиси, Грузия; VI Симпозиум по конформационным изменениям биополимеров в растворах
 • 1984, Декабрь, Ленинград, Россия; Системы мозговых и немозговых пептидов
 • 1982, Июнь, Вильнюс, Литва;VI Симпозиум по межмолекулярным взаимодействиям и конформациям молекул


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Akverdieva G.A., Demukhamedova S.D., Godjayev N.M. Theoretical study of thymomimetic peptide H-Lys-Glu-OH (vilon) and its complex with the receptor. Collection of scientific papers “Modern Trends in Physics”, 2019
 • Akvеrdiеva G.A., N.M.Godjayev. Construction of the pharmacophore models of biologically active molecules based on a theoretical approach. Journal of low dimensional systems. v. 2, No 2, pp.29-35, 2018,
 • Akverdieva G.A, N.M.Godjayev. Improvement of program of calculation of molecular conformation. J.Modern Technology & Engineering, v.2, No. 2,  pp.140-145, 2017
 • Akverdieva G.A, N.A.Akhmedov, N.M.Godjayev. Insights into bioactive conformation of melanotropins. Azerbaijan Journal of Physics, v. XXIII, No. 4, Sеction: Еn, December, pp.6-12, 2017
 • Akvеrdiеva G.A. Insights into bioactivе conformation of dеrmorphin. Azеrbaijan Journal of Physics, v. XXII, No. 2, Sеction:Еn, pp.12-20, 2016
 • Akvеrdiеva G.A. Insights into spatial structurе of dеltorphins. Journal of Qafqaz Univеrsity,  v.4, No. 1, pp.13-20, 2016
 • Ахвердиева Г.А. Усовершенствование программы расчета молекулярных конформаций Сборник “Теоретические и прикладные аспекты современной науки”, г. Белгород, стр. 11-14, 2015
 • Haqverdiyeva G.Ə. Bioloji aktiv molеkulların quruluş-funksiya münasibətləri. Journal of Qafqaz Univеrsity, v.1, No. 2, pp. 166-172, 2014
 • Ахвердиева Г.А. Структурные исследования кристаллина.Journal of Qafqaz University, v.1,  Number 2, стр.131-136, 2013
 • Ахвердиева Г.А. Сруктурно-функциональные отношения опиоидных пептидов. Российский аллергологический журнал, №1, вып.1, стр. 18-20, 2012
 • Ахвердиева Г.А. Сравнительный анализ динамических свойств киоторфина и его биологически активного аналога. Российский аллергологический журнал, №4, вып.1, стр. 35-37, 2011
 • Haqverdiyeva G.Ə. Dermorfinin quruluş-dinamik xassələri. Journal of Qafqaz University, N.32,  2011, s.7-12, 2011
 • Набиев А.М., Ахвердиева Г.А., Годжаев.Н.М. Исследование электронной структуры пептида геморфин-4. Journal of Qafqaz University, N. 30, v. 2, cтp.25-32, 2010
 • Nəbiyev Ə.M., Haqverdiyeva G.Ə.,Qocayev N.M.  LVV-hemorfin-7 peptidinin quruluş-funksiya xassələri. АМЕА-nın Fizika jurnalı, № 2, cild XVI,  seriya: AZ, s.70-72, 2010
 • Nəbiyev Ə.M., Haqverdiyeva G.Ə. LVV-hemorfin-7 peptidinin konformasiya dinamikasi. Bakı Universitetinin xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, № 1, s.151-161, 2010
 • Akverdieva G.A., Godjayev N.M., Akyuz S., Akyuz T., Dogan N.E. Molecular Mechanics Studies of Antihypertensive Val-Tyr Dipeptide. Asian Journal of Chemistry, v. 22, N.1, p. 311-318, 2010
 • Набиев А.М., Ахвердиева Г.А., Годжаев Н.М. Квантовохимические расчеты электронной структуры активного центра геморфинов. Российский  аллергологический журнал, №1, вып.1., стр. 124-125, 2010
 • Akverdieva G.A., Godjaev N.M., Akyuz S. Comparative conformational analysis of peptide T analogs. Journal of  Molecular Structure, v. 917, p. 21-26, 2009
 • Nəbiyev Ə.M., Haqverdiyeva G.Ə. LVV-hemorfin-7 peptidinin C-tərəfli tripeptidinin konformasiya xassələri. Bakı Universitetinin xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, № 4,  s.159-164, 2008
 • Nəbiyev Ə.M., Haqverdiyeva G.Ə, Qocayev N.M. LVV-hemorfin-7 peptidinin fəza quruluşunun tədqiqi. Journal of Qafqaz University, N.23, p.72-78, 2008
 • Ахвердиева Г.А., Годжаев Н.М. Конформационные исследования глицин-замещенных аналогов пептида Т. Journal of Qafqaz University,  N.21, p.38-46, 2008
 • Ахвердиева Г.А. Пространственная структура и конформационные характеристики пептида Т. Российский аллергологический журнал, № 1, приложение 1., стр. 22-23,  2008
 • Nəbiyev Ə.M., Haqverdiyeva G.Ə., Qojayev N.M. Spinorfinin fəza quruluşunun tədqiqi. Journal of Qafqaz University, N.19, p.87-94, 2007
 • Qocayev N.M, Nəbiyev N.S., Haqverdiyeva G.Ə. Dermorfin, deltorfin-I və deltorfin- II  peptidlərinin fizioloji aktiv mərkəzlərinin konformasiya xüsusiyyətləri. Journal of Qafqaz University, N.19, p.51-54, 2007
 • Nəbiyev Ə.M., Haqverdiyeva G.Ə., Qocayev N.M. VV-hemorfin peptidinin fəza quruluşu. Journal of Qafqaz University, N.17, p.63-69, 2006
 • Haqverdiyeva G.Ə., Nəbiyev Ə.M.,  Qocayev N.M. Hemorfinlərin bioloji aktiv hissəsinin konformasiya tədqiqi . Journal of Qafqaz University, N.17, p.107-111, 2006
 • Ахвердиева Г.А., Годжаев Н.М., Набиев Н.С. Конформационные исследования киоторфина и его биологически активного аналога. Биофизика, т.50, №1, стр.5-12, 2005
 • Haqverdiyeva G.Ə., Nəbiyev N.S., Qocayev N.M, Eminzadə Ü.T. Dermorfinin tetrapeptid analoqlarının quruluş-funksiya əlaqələri. Bakı Universitetinin xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, N. 3, s.197-203, 2005
 • Haqverdiyeva G.Ə.Neokiotorfinin quruluş tədqiqatları. Journal of QafqazUniversity, N.14, p.7-14, 2004
 • Hasanov E.M, Tagiyev Z.H, Akverdieva G.A., Akhmedov N.A. Spatial structure of hexapeptide fragment of BAM-20P molecule. Fizika, v.9, p.64-67, 2003
 • Akhmedov N.A., Tagiev Z.H., Hasanov E.M., Akverdieva G.A .Theoretical conformational analysis of the bovine adrenal medulla 12 residue peptide molecule. Journal of Molecular Structure, v. 646, p.75-80, 2003
 • Akverdieva G.A. , Godjayev N.M. , Akyuz S. Conformational dynamics of peptide T molecule. Journal of  Molecular Structure, v. 609, p.115-128, 2002
 • Ахвердиева Г.А., Годжаев Н.М., Набиев Н.С. Квантовомеханические раcчеты электронных параметров пептида Т. Bakı Universitetinin xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, N.2, s.46- 51, 2002
 • Akverdieva G.A. Role of physiological active fragments in spatial formation of some peptides. University of Istanbul, faculty of science. The Journal of astronomy and physics, v.62, p.39-43, 2000
 • Akverdieva G.A., Godjayev N.M., Akyuz S.A. Molecular Mechanics Conformational Study of Peptide T. Journal of Molecular Structure, v. 403, p.95-110, 1997
 • Akverdieva G.A. Conformational aspects of the action of β- and γ-melanotropins. University of Istanbul, faculty of science. The Journal of astronomy and physics, v.61, p.61-66, 1996
 • Akhmedov N.A., Akverdieva G.A., Godjayev N.M., Popov E.M. Theoretical Conformational Analysis of Brain Peptides. β-melanocytostimulating Hormone. Int. J. Peptide Protein Res., v.27, p.95-112, 1986
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti