FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Həsənov Həsən Şirin oğlu

F.-r.e.n. Aparıcı elmi işçi, dosent.

İş tel.: 439-11-98

e-mail:Hasanov.Hasan@bsu.az


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1938-ci ildə Tovuz rayonunda anadan olmuşdur.


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1972-ci ildə BDU-nun fizika fakültəsi bitirmiıdir
 • 1988-ci ildə "Silisium-maye kristal-metal sistemində kontakt hadisələri" mövzusunda namizədlik dissertasiyani mudafiə etmişdir


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1961-1975-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunda aspirant, baş elmi işçi,
 • 1975-1986-cı illərdə Naxçıvan Dövlət Pedeqoji İnstitutuda dosent,
 • 1986-1990-cı illərdəOdessa Dəniz Donanması Mühəndislər İnstitutunun Bakı filialında dosent işləmişdir.
 • 1990-cı ildən BDU-nun, Fizika Problemləri İnstitutunun Bioloji sistemlər şöbəsində çalışır.

Bioloji sistemlərin ultrasəs metodu ilə tədqiqi, Bioloji sistemlərin termodinamikası fənlərindən dərs yükləri aparır.

100-dən artıq məqalənin müəllifidir.


TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Su və sulu məhlullarda struktur xüsusiyyətləri


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Kimyəvi termodinamika üzrə XVI Beynəlxalq konfrans, 1-6 iyul, Rusiya (RCCT 2007).
 • Beşinci elmi-texniki beynəlxalq konfranc. Fizikanını aktual problemləri, Bakı, 25-27 iyun 2008.
 • Kimyəvi termodinamika üzrə Beynəlxalq konfrans, Rusiya, Kazan, 29 iyun-3 iyul, 2009.
 • VI Beynəlxalq konfrans. İvanov, Rusiya 21-24 sentyabr 2010


SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • Məsimov E.Ə., Həsənov H.Ş., Paşayev B.G., Həsənov N.H. Özlü axının aktivləşmə parametrlərinin təyini üsulları. Bakı Universitetinin Xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2005, № 2, s.138-150.
 • Məsimov E.Ə., Həsənov H.Ş., Abbasov H.F., Paşayev B.G. KOH və NaOH-ın duru sulu məhlullarının dielektrik xassələri. AMEA, Fizika, №3, 2006, s.11-13.
 • Məsimov E.Ə., Paşayev B.G., Həsənov H.Ş., Hüseyinova S.V. Polietilenqlikolun (PEQ) sulu məhlulunun struktur xüsusiyyətləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2007, № 1, s.101-108.
 • Məsimov E.Ə., Paşayev B.G., Həsənov H.Ş., Abbasov H.F. NaOH və KOH-ın duru sulu məhlullarının struktur xüsusiyyətləri. AMEA, Fizika, №1-2, 2006, s.139-143.
 • Məsimov E.Ə., Paşayev B.G., Həsənov H.Ş., İbrahimov N.Ə. Su-etanol-karbamid sistemlərində özlü axininin aktivləşmə parametrləri və struktur xüsusiyyətləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2008, № 1, s.120-125.
 • Məsimov E.Ə., Paşayev B.G., Həsənov H.Ş. KI-id duzunun sulu məhlulunun özlü axınının aktivləşmə parametrləri və struktur xüsusiyyətləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2008, № 3, s.162-168.
 • Paşayev B.G., Həsənov H.Ş., Musayeva S.İ. n-Amil spirtinin özlü axininin aktivləşmə parametrləri və termik xassələri. «Fizikanın müasir problemləri», II Respublika elmi konfransı, BDU, Bakı, 28-29 noyabr, 2008, s.143-146.
 • Məsimov E.Ə., Paşayev B.G., Həsənov H.Ş. Etilpropionatın özlü axininin aktivləşmə parametrləri və struktur xüsusiyyətləri. AMEA, Fizika, CİLD XIV, №4, 2008, s.24-28.
 • Məsimov E.Ə., Paşayev B.G., Həsənov H.Ş., İbrahimov Ç.İ. Suyun xüsusi istilik tutumunun temperatur və təzyiqdən asililiği. Bakı Universitetinin Xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2009, № 2, s.100-105.
 • Məsimov E.Ə., Paşayev B.G., Həsənov H.Ş. İzopropil spirtinin özlü axininin aktivləşmə parametrləri və termik xassələri. AMEA, Fizika, CİLD XV, №3, 2009, s.17-19.
 • Məsimov E.Ə., Paşayev B.G., Həsənov H.Ş. Suyun istidən genişlənmə və izotermik sixilma əmsallarinin temperatur və təzyiqdən asililiği. Bakı Universitetinin Xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2010, № 2, s.114-120.
 • Məsimov E.Ə., Həsənov H.Ş., Paşayev B.G., İbrahimov Ç.İ. Qələvi metal hidroksidlərinin sulu məhlullarinin ion elektrik keçiriciliyinin aktivləşmə parametrləri. AMEA, Fizika, CİLD №3-4, 2010
 • Məsimov E.Ə., Həsənov H.Ş., Paşayev B.G. Maye məhlulların elektrik keçiriciliyi. Monoqrafiya, Bakı 2011, 84 s.


KİTABLAR

 • Bioloji sistemlərin ultrasəs metodu ilə tədqiqi, Bioloji sistemlərin termodinamikası.
 • Biosistemlərin ultrasəs metodu ilə tədqiqi
 • Maye məhlulların elektrik keçiriciliyi
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti