FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


Çingiz Q. Axundov

Fizika problemləri institutunun böyük elmi işçisi.

İş tel.: +(994) 12 439 06 93

e-mail: [email protected]


QISA
BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1950 Masallı r/n Ərkivan kəndi


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1992-ci il „Maqnetron tozlandırma üsuli ilə SrTiO3 nazik təbəqələrinin alınması və onların elektrofiziki xassələri“
 • 1976 cı ildə, Fizika fakultəsi, BDU

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005-böyük elmi işçi,Fizika Problemləri İnstitutu,BDU
 • 2003-2005 böyük elmi işçi, Yarımkeçiricilər Fizikası ETL-i,BDU
 • 1994-2003 elmi işçi Yarımkeçiricilər Fizikası ETL-i,BDU
 • 1988-1994 mühəndis-texnoloqYarımkeçiricilər Fizikası ETL-i,BDU
 • 1978-1988 böyük mühəndis Yarımkeçiricilər Fizikası ETL-i,BDU
 • 1975-1978 mühəndisYarımkeçiricilər Fizikası ETL-i,BDU
 • 1973- laborant Yarımkeçiricilər Fizikasıkafedrası, BDU
 • 2003- 1- patentin müəllifidir
 • 1998- Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarıKonfederasiyası“ Fizika elminin inkişafı,elmi-tədqiqat işləri sahəsində qazandığı nailiyyətlərinə görə “FƏXRİ FƏRMAN“- la

 

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Nazik təbəqələrin alınması tədqiqi.


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2008- Noyabr, Bakı, II Res. Konf. „Fizikanın müasir problemləri“
 • 2008- İyun, Bakı, V Beyn. Konf. „Fizikanın aktual problemləri“
 • 2007- Dekabr, Bakı, I Res. Konf. „Fizikanın müasir problemləri“
 • 2005- Dekabr, Bakı- Sumqayıt, V Beyn. Konf. „Mikroelektron əsasında çevricilət və cihazlar“
 • 2004- Dekabr, Bakı, IX Res. Konf. „Fiziki-kimyəvi analiz və qeyri-üzvi materialşünaslıq“
 • 1988- Moskva, Zveniqorod, Rusiya, III Beynəlxalq konfrans „Seqnetoelektrik və ona yaxın materialların fiziki-kimyəvi texnoloji əsasları“,

 

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • H.Koc, Chingiz G Akhundov, Amirullah M Mamedov, Ekmel Ozbay., Ab initio Modeling of Elastic and Optical properties of Bi Sesquioxides. Зrd International Conference on Rheology and Modeling of Materials (ic-rmm3) IOP Puhlishing IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf.Series 1045 (2018) 012021  doi:10.1088/1742-6596/1045/1/012021.
 • Husnu.Koc, Selami Palaz2, Chingiz Akhundov3,Amirullah M.Mamedov Ekmel Ozbay4, The Topological Phase and Optical  Properties of the NaSnX(X=Bi,As,Sb) Compounds: First Principal Calcualation. 5th International Conference on Competitive Materials and Technology Processes Miskolc-Lillafüred, Hungary October 8-12, 2018
 • Nelli N. Lebedeva, V.İ. Orbukh, G.M. Eyvazova, N.H. Darvishov, Ch.Q.Akhundov Mass transfer of aluminum film from the surface of zeolite on the cathode. Journal of Silicate Based and Composite Materials, 2018/4 § Vol. 70, No. 4. Page120-122
 • N.N.Lebedova, V.İ.Оrbux, Q.M.Eyvazova ŞN.X.Dərvişov., Alüminium təbəqənin zəif elektrik sahəsində Seolitin səthini sixan katodun üzərinə daşınması. Azərbaycan Texniki Universiteti. ELMİ ƏSƏRLƏR.№2-2017, s.27-30
 • Sevket Simsek1, Selami Palaz2,Chingiz Akhundov3,Amirullah M.Mamedov*3,4,Ekmel Ozbay4 . AIB IIICIV2 (A=Cu, Ag; B=Ga, In; C=S, Se, Te) Based Photonik Crystal Superlattices: Optikal Properties . Wiley Online Library. Phys.Status Solidi C,1600156 (2017)/DOI 10.1002/pssc.201600156. Physika Status Solidi C 14, No.6, 1600156 (2017) / DOI 10.1002/pssc.201600156.
 • Sevket Simsek1, Selami Palaz2,Chingiz Akhundov3,Amirullah M.Mamedov*3,4,Ekmel Ozbay4 AIB IIICIV2 (A=Cu, Ag; B=Ga, In; C=S, Se, Te) Based Photonik Crystal Superlattices: Optikal Properties.  20th International Conference on Ternary and Multinary Comppounds (ICTMC20).05-09September,2016, Leopoldina,Halle (Saale). REF67
 • A.X.Muradov, Ч.Г.Ахундов,V.I.Orbuch, G.M.Eyvazova, N.N.Lebedeva,A.M.Mamedov. The Dielectric Permittivity of Natural Clinoptilolite In The Wide Range of Frequencies. International Journal of Scientific and Technological Research ISSN 2422-8702 (Online) Vol-1, №. 9, Page55-59, 2015.Call For Research Papers-January 2016
 • А.Х.Мурадов,  Ч.Г.Ахундов,  Г.М.Эйвазова, В.И.Орбух, Н.Н.Лебедова. Диэлектрическая проницаемость природного клиноптилолита в широкой области частот. АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. Ученые ЗАПИСКИ №2. 2015.
 • Lebedeva N. N (AZ), Orbux V. İ (AZ), Axundov Ç,Q (AZ),  Bobrova Y. Y(AZ), Sultanov Ç. Ə (AZ). PATENT.İXTİRA, İ 2014 0045 ELEKTRON SELİ YARADAN QURĞU. Bakı Dövlət Universiteti (AZ) İddia sənədinin nömrəsi: a2010 0133 İkinlik tarixi: 07.06.2010 Dövlət reyesterində qeyd olunub: 24.07.2014
 • А.А. Агасиев ,Ч.Г.Ахундов, З М.Мамедов,С.Н.Сармасов .Электропроводность в дисперсных металлических пленках. Теоретический и прик-ладной научно-тех. Жур-нал Росс. АН «Нано и микросистемная техни-ка». Москва №10, 2012 г., стр.24-26.
 • A.A.Agasiyev, Ch. Akhundov E.M.Magerramov, M.Z.Mammadov, S.N.Sarmasov ,G.M. Mammadov. Optical properties of SrTiO3 films.Azerbaijan Journal Physics Fizika Volume XVI, Number 3-4 Series: En December,2010 p.142-145
 • А.А.Агасиев ,М.З.Мамедов ,С.Н.Сармасов ,Г.М.Мамедов. Наноструктурные и морфологические свойства пленок SrTiO3. Теоретический и прик-ладной научно-тех. Жур-нал Росс. АН «Нано и микросистемная техни-ка». Москва 2010 г., стр.36-38.
 • А.А.Агасиев,Б.Г.Саламова, М.З.Мамедов, В.Дж.Мамедов. Морфологические изменения островковых пленок  Azərbaycan  Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, fizika və astronomiya cild XXIХ №2,  s.79-82, Bakı, 2009.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti