FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Larisa İsmayıl qızı İsmayılova

Fizika elmləri doktoru, baş elmi işçi,
“Nəzəri Fizika” şöbəsi, Fizika Problemləri İnstitutu, BDU

İş tel: 510 18 22

e-mail: Larisa.Ismailova@bsu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1952-ci il dekabr ayının 8-də Bakı şəhərində doğulmuşdur
 • 1970-ci ildə Bakı şəhəri 47 saylı məktəbi bitirib (qızıl medal)
 • 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universiteti bitirmib (qırmızı diplom)

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2010: Fizika elmləri doktoru, mövzu: “Biomolekullar və molekulyar komplekslərin quruluş-funksiya əlagələrii“, „İstilik fizikası və molekulyar fizika“, BDU, Bakı
 • 1987: Dosent, “Biofizika” ixtisası üzrə
 • 1979: Fizika-riyaziyyat elmləri namizadi, mövzu: „BPTI Molekulunun fraqmentinin üçölçülu quruşunun nəzəri hesablanması“, Moskva Dövlət Universiteti, Moskva
 • 1975-1979: SSRİ EA Bioüzvü Kimya İnstitutu, aspirant
 • 1970-1975: Fizika fakultəsi, Azərbaycan Dövlət Universiteti, tələbə

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 11.2010 – bu qünə kimi: Baş elmi işçi, “Nəzəri Fizika” şöbəsi, Fizika Problemləri İnstitutu, BDU
 • 11.2005- 11.2010: Aparıçı elmi işçi, “Nəzəri Fizika” şöbəsi, Fizika Problemləri İnstitutu, BDU
 • 02.1999-11.2005: Aparıçı elmi işçi,“Molekulyar Biofizika“ ETL, Bakı Dövlət Universiteti
 • 05.1980-02.1989: Böyük elmi işçi, ,“Molekulyar Biofizika“ ETL,Bakı DövlətUniversiteti
 • 01.1979-05.1980: Kiçik elmi işçi, yarımkeçiricilər problem laboratoriyası , Azərb. Dövlət Universiteti
 • 12.1975: SSRİEA Bioüzvü Kimya İnstitutu, aspirant

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Biomolekullarının və molekullər komplekslərinin fəza quruluşları, quruluş-funksiya əlaqələrinin tədqiqi
 • 160-dən çox elmi əsəri var

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • İ Beynəlxalq Kimya və Kimya mühəndisliyi konfransı. 17-21 Aprel, 2013, Bakı
 • IV Cъезд Биофизиков России, 20-26 августа, 2012,Нижний Новгород
 • VI International Conference, Application of Information and Communication Technologies, 17-19 October, 2012, Tbilisi, Georgia
 • Всероссийская конференция « Молекулярное моделирование» ,13-15 апреля, 2011, Москва
 • III Всесоюзная конференция по Биотехнологии и Биомедицинской инженерии. 2010, Курск, Россия
 • International Conference «Physics - 2010»2010, June, Baku, Azerbaijan
 • 6-ая Всероссийская конференция «Молекулярное моделирование» 2009, Апрель, Москва
 • Научная конференция «Химическая биология – Фундаментальные проблемы бионанотехнологии» 2009, 10-14 июня, Новосибирск
 • VII Национальная конференция «Рентгеновское, Синхронное излучения, Нейтроны и Электроны для исследования наносистем и материалов. Нано-Био-Инфо-Конгитивные технологии» РСНЭ-НБИК 2009, 16-21 ноября, Москва
 • III Международная конференция «Химия, структура и функция биомолекул» 2008, 1-3 октября, Минск, Белоруссия
 • XV Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» 2008, 14-18 апреля, Москва
 • V Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы физики» 2008, 25-27июня, Баку
 • Национальная конференция «Аллергология и Клиническая иммунология – междисциплинарные проблемы» 2008, 26-27 февраля, Москва
 • II Международная конференция «Химия,структура и функция биомолекул» 2006, 3-5 октября, Минск, Белоруссия
 • II Российский симпозиум по химии и биологии пептидов 2005, 23-25 мая, Санкт-Петербург
 • Erzurum, Geleneksel Erzurum fizik qünleri – II 2005, 25-28 Mayis

SEÇILMIŞ ƏRLƏRI

 • İsmailova L.İ., Abbaslı R.M, Axmedov N.A. Prostranstvennaя struktura kardioaktivnıx tetrapeptidov İ Beynəlxalq Kimya və Kimya mühəndisliyi konfransı. Məqalələr. 17-21 Aprel, Bakı, 2013, s.838-846
 • Ismailova L.I., AkhmedovN.A.  Abbasli R.M. Spatial organization of the tetrapeptide molecules Journal of Qafqaz University, №35, 2013, s.
 • İsmailova L.İ., Abbaslı R.M., Axmedov N.A. Prostranstvennaя struktura immunomoduliruöhix peptidnıx molekul. Rossiyskiy allerqoloqiçeskiy jurnal,  №1, vıp. 1, 2012, s.140-141
 • Qodjaev N.M., Aqaeva L.N., İsmailova L.İ., Abbaslı R.M.,  Axmedov N.A. Strukturno-funküionalğnaя orqanizaüiя miomodulina S Rossiyskiy allerqoloqiçeskiy jurnal,  №1, vıp. 1, 2012, s. 83
 • N.A. Akhmedov, L.I.Ismailova, L.N. Agayeva, N.M.Gocayev The spatial structure of the cfrdio active peptides. J. Current Topics in Peptide & Protein Research,  V.11, pp.87-93, 2010
 • AkhmedovN.A. , Agaeva L.N., Ismailova L.I.Abbasli R.M.,  Godjaev N.M. Investigation of the Spatial Structure of Myomodulin E Molecule by Computer Modeling AICT 2012 VI International Conference, Application of Information and Communication Technologies, 17-19 October, Tbilisi, Georgia, 2012, p. 438-440
 • Ismailova L.I., Abbasli R.M., AkhmedovaS.R AkhmedovN.A. Use of Informational Technologies in Study of the Spatial Structure of Glyprolines AICT 2012 VI International Conference, Application of Information and Communication Technologies, 17-19 October, Tbilisi, Georgia, 2012, p. 389-392
 • İsmailova L.İ., Abbaslı R.M., Axmedov N.A. Prostranstvennaя struktura immunomoduliruöhix peptidnıx molekul Rossiyskiy allerqoloqiçeskiy jurnal,  №1, vıp. 1, 2012, s.140-141
 • Axmedov N.F.,Abbaslı R.M., İsmailova L.İ. Strukturnaя orqanizaüiя opioidnoqo oktapeptida, Journal of Qafgaz University, 2010, №29, s.30-37
 • Qodjaev N.M., Aqaeva L.N., İsmailova L.İ., Axmedov N.A. Strukturno-funküionalğnaя orqanizaüiя kardioaktivnoy qeptapeptidnoy molekulı Ser-Asp-Asn-Phe-Met-Arg-Phe-NH2, Rossiyskiy allerqoloqiçeskiy jurnal, 2010, №1, vıp.1, s.46-47
 • Qadjieva Ş.N., Abbaslı R.M., Axmedov N.A.  Strukturno-funküionalğnaя orqanizaüiя kardioaktivnoy nonapeptidnoy molekulı Ser-Pro-Lys-Gln-Asp-Phe-Arg-Phe-NH2, Rossiyskiy allerqoloqiçeskiy jurnal, 2010, №1, vıp.1, s.40-41
 • Əhmədov N.A., Abbaslı R.M., Həsənov E.M. Heptapeptide molekulunun nəzəri konformasoya analizi, Journal of Qafgaz University, 2009, №25, s.49-53
 • Axmedov N.F.,Abbaslı R.M., İsmailova L.İ. Strukturno-funküionalğnaя svяzğ opioidnıx peptidov, Journal of Qafgaz University, 2009, №27, s.33-37
 • N.A. Əhmədov, R.M. Abbasli, L.İ. Imayılova, L.S. Haciyeva Kardiofəal heptapeptid molekalunun fəza quruluşu,/ Journal of Qafgaz University, 2008, №21, s.60-65
 • Ş.N.Hacıyeva, R.M. Abbasli, L.İ. Imayılova, Z.İ.Qədirova, N.A. Əhmədov, SPREPİRE Molekalunun fəza quruluşu, Journal of Qafgaz University, 2008, №23, s.79-83
 • L.İ.İsmailova, N.A.Axmedov, R.M.Abbaslı, Prostranstvenna struktura izoleyüinovıx pentapeptidov Glu-Phe-Leu-Arg-Ile-NH2 i Pro-Phe-Tyr-Arg-Ile-NH2 , Biofizika, 2008, t.53, vıp.1, s.14-21
 • L.İ.İsmailova, R.M.Abbaslı, N.A.Axmedov, N.M.Qodjaev, Strukturno-funküionalğnıe svoystva analoqov kostno-mozqovıx mediatorov peptidnoy prirodı, Rossiyskiy allerqoloqiçeskiy jurnal, 2008, №1, s.119-120
 • L.İ.İsmailova, R.M.Abbaslı, N.A.Axmedov, Prostranstvennaя struktura neyropeptida neyropeptida Gly-Ser-Pro-His-Phe-Ile-NH2 c inqibitornımi svoystvami, Jurnal Universiteta Kavkaz, 2008, №21, s.54-59
 • L.İ.İsmailova, R.M.Abbaslı, N.A.Axmedov, Prostranstvennaя struktura kardioaktivnoqo oktapeptida/ Biofizika, 2007, t.52, vıp.6, s.1141-1147
 • N.A.Axmedov, L.İ.İsmailova, R.M.Abbaslı, N.F.Axmedov, N.M.Qodjaev Prostranstvennaя struktura mielopeptidov I. Konformaüionnıy analiz molekul Phe-Leu-Gly-Phe-Pro-Thr, Leu-Val-Val-Tyr-Thr-Trp, Leu-Val-Cys-Tyr-Pro-Gln, Bioorqaniçeskaя ximiя, 2005, t.31, №1, s.31-38
 • L.İ.İsmailova, N.A.Axmedov, R.M.Abbaslı, N.M.Qodjaev, Prostranstvennaя struktura mielopeptidov II. Konformaüionnıy analiz molekul Phe-Arg-Pro-Arg-Ile-Met-Thr-Pro, Val-Val-Tyr-Pro-Asp, Val-Asp-Pro-Pro, Bioorqaniçeskaя ximiя, 2005, t.31, №2, s.140-146
 • N.A.Axmedov, Z.Q.Taqiev, G.M.Qasanov, T.A.Maxmudova, Prostranstvennaя struktura molekulı peptida VAM-12R i eqo analoqov, Bioorqaniçeskaя ximiя, 2005, t.31, №3, s.245-250
 • N.A.Akhmedov, Z.H.Tagiyev, E.M.Hasanov, G.A.Akhverdieva, Theoretical conformational analysis of the bovine adrenal medulla 12 residue peptide molecule, J.Molecular Structure, 2003, V.646, p.75-80

KİTAB

 • Л.И. Исмаилова, И.С.Максумов, Методические указания по использованию программы полуэмпирического расчета конформаций молекулярных комплексов на ЭВМ, методические указания для студентов, 45с., Баку, 1991

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti