FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Larisa İsmayıl qızı İsmayılova

Fizika elmləri doktoru, baş elmi işçi,
“Nəzəri Fizika” şöbəsi, Fizika Problemləri İnstitutu, BDU

İş tel: 510 18 22

e-mail: Larisa.Ismailova@bsu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1952-ci il dekabr ayının 8-də Bakı şəhərində doğulmuşdur
 • 1970-ci ildə Bakı şəhəri 47 saylı məktəbi bitirib (qızıl medal)
 • 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universiteti bitirmib (qırmızı diplom)

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2010: Fizika elmləri doktoru, mövzu: “Biomolekullar və molekulyar komplekslərin quruluş-funksiya əlagələrii“, „İstilik fizikası və molekulyar fizika“, BDU, Bakı
 • 1987: Dosent, “Biofizika” ixtisası üzrə
 • 1979: Fizika-riyaziyyat elmləri namizadi, mövzu: „BPTI Molekulunun fraqmentinin üçölçülu quruşunun nəzəri hesablanması“, Moskva Dövlət Universiteti, Moskva
 • 1975-1979: SSRİ EA Bioüzvü Kimya İnstitutu, aspirant
 • 1970-1975: Fizika fakultəsi, Azərbaycan Dövlət Universiteti, tələbə

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 11.2010 – bu qünə kimi: Baş elmi işçi, “Nəzəri Fizika” şöbəsi, Fizika Problemləri İnstitutu, BDU
 • 11.2005- 11.2010: Aparıçı elmi işçi, “Nəzəri Fizika” şöbəsi, Fizika Problemləri İnstitutu, BDU
 • 02.1999-11.2005: Aparıçı elmi işçi,“Molekulyar Biofizika“ ETL, Bakı Dövlət Universiteti
 • 05.1980-02.1989: Böyük elmi işçi, ,“Molekulyar Biofizika“ ETL,Bakı DövlətUniversiteti
 • 01.1979-05.1980: Kiçik elmi işçi, yarımkeçiricilər problem laboratoriyası , Azərb. Dövlət Universiteti
 • 12.1975: SSRİEA Bioüzvü Kimya İnstitutu, aspirant

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Biomolekullarının və molekullər komplekslərinin fəza quruluşları, quruluş-funksiya əlaqələrinin tədqiqi
 • 160-dən çox elmi əsəri var

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • İ Beynəlxalq Kimya və Kimya mühəndisliyi konfransı. 17-21 Aprel, 2013, Bakı
 • IV Cъезд Биофизиков России, 20-26 августа, 2012,Нижний Новгород
 • VI International Conference, Application of Information and Communication Technologies, 17-19 October, 2012, Tbilisi, Georgia
 • Всероссийская конференция « Молекулярное моделирование» ,13-15 апреля, 2011, Москва
 • III Всесоюзная конференция по Биотехнологии и Биомедицинской инженерии. 2010, Курск, Россия
 • International Conference «Physics - 2010»2010, June, Baku, Azerbaijan
 • 6-ая Всероссийская конференция «Молекулярное моделирование» 2009, Апрель, Москва
 • Научная конференция «Химическая биология – Фундаментальные проблемы бионанотехнологии» 2009, 10-14 июня, Новосибирск
 • VII Национальная конференция «Рентгеновское, Синхронное излучения, Нейтроны и Электроны для исследования наносистем и материалов. Нано-Био-Инфо-Конгитивные технологии» РСНЭ-НБИК 2009, 16-21 ноября, Москва
 • III Международная конференция «Химия, структура и функция биомолекул» 2008, 1-3 октября, Минск, Белоруссия
 • XV Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» 2008, 14-18 апреля, Москва
 • V Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы физики» 2008, 25-27июня, Баку
 • Национальная конференция «Аллергология и Клиническая иммунология – междисциплинарные проблемы» 2008, 26-27 февраля, Москва
 • II Международная конференция «Химия,структура и функция биомолекул» 2006, 3-5 октября, Минск, Белоруссия
 • II Российский симпозиум по химии и биологии пептидов 2005, 23-25 мая, Санкт-Петербург
 • Erzurum, Geleneksel Erzurum fizik qünleri – II 2005, 25-28 Mayis


SEÇ
ILMIŞ ƏRLƏRI

 • Л.И.Исмаилова, Р.М.Аббаслы, Н.А.Ахмедов  Пространственная структура иммуноактивного тетрапептида  Phe-Pro-Gly-Pro  Международный научный журнал «Актуальная наука», ноябрь 2017, Волгоград, с.17-20
 • С.Р.Ахмедова, Н.Ф.Ахмедов, Л.Н. Агаева, Н.А.Ахмедов  Пространственная структура молекулы ACTH-(5-7)-PGP  Scientific Journal “Scientific Pages” ноябрь 2017, Брно, Чехия, с.37-41
 • Л.И.Исмаилова, Р.М.Аббаслы, Н.А.Ахмедов  Теоретический конформационный анализ гексапептидных глипролинов  XII международная научно-техническая конференция «Актуальные вопросы биологической физики и химии (БФФХ-2017)», Севастополь, 2-6 октября 2017 г., стр.305-308
 • L.N.Agayeva, N.A.Akhmedov, L.I.Ismailova, R.M.Abbasli  Investigation of the Spatial Structure of Octarphine  Molecule by Computer Modeling Application of information and communication technologies – AICT 2016, 10-th International Conference, 12-14 October, 2016, Baku, pp.312-315
 • Н.А.Ахмедов, Р.М.Аббаслы, Л.И.Исмаилова  Структурно-функциональная организация кардиоактивного нонапептида  Материалы XI международной научно-технической конференции «Актуальные вопросы биологической физики и химии  БФФХ-2016», Севастополь том 1, стр.144-148.
 • N.A.Akhmedov, L.I.Ismailova, R.M.Abbasli, L.N.Agayeva, S.R. Akhmedova  Spatial structure of Octarphine molecule  IOSR Journal of Applied Physics. E-ISSN: 2278-4861, Vol.8, Issue 1,Ver III, pp.66-70  2016 Imp.fak. 1.4
 • L.Ismailova, R.Abbasli, N.Akhmedov  Structure-functional organization of the splenopentine molecule  Oxford Journal of Scientifik Research No.1. (9), January-June, 2015, Vol.IV, p. 110-117 “Oxford University Press 2015
 • L.Ismailova, R.Abbasli, N.Akhmedov  Spatial structure of the achitine molecules family «Fundamental and Applied Studies in the Pacitic and Atlantic Oceans Countries» The 1-st International Academic Congress. Japan, Tokyo, 25 October 2014, Vol.II, Tokyo University Press, pp. 419-425
 • Ismailova L.I., AkhmedovN.A. Abbasli R.M. Spatial organization of the tetrapeptide molecules. Journal of Qafqaz University, №35, 2013.
 • İsmailova L.İ., Abbaslı R.M, Axmedov N.A. Prostranstvennaя struktura kardioaktivnıx tetrapeptidov İ Beynəlxalq Kimya və Kimya mühəndisliyi konfransı. Məqalələr. 17-21 Aprel, Bakı, 2013, s.838-846
 • Ismailova L.I., AkhmedovN.A.  Abbasli R.M. Spatial organization of the tetrapeptide molecules Journal of Qafqaz University, №35, 2013, s.
 • İsmailova L.İ., Abbaslı R.M., Axmedov N.A. Prostranstvennaя struktura immunomoduliruöhix peptidnıx molekul. Rossiyskiy allerqoloqiçeskiy jurnal,  №1, vıp. 1, 2012, s.140-141
 • Qodjaev N.M., Aqaeva L.N., İsmailova L.İ., Abbaslı R.M.,  Axmedov N.A. Strukturno-funküionalğnaя orqanizaüiя miomodulina S Rossiyskiy allerqoloqiçeskiy jurnal,  №1, vıp. 1, 2012, s. 83
 • AkhmedovN.A. Agaeva L.N., Abbasli R.M., Godjaev N.M. Investigation of the Spatial Structure of Myomodulin E Molecule by Computer Modeling. AICT 2012 VI International Conference, Application of Information and Communication Technologies, 17-19 October, Tbilisi, Georgia, 2012, p. 438-440
 • Akhmedov N.A., Agayeva L.N., Ismailova, Gocayev N.M. The spatial structure of the cardio active peptides. J. Current Topics in Peptide & Protein Research,  V.11, 2011, pp.87-93
 • Исмаилова Л.И., Аббаслы Р.М., Ахмедов Н.А. Компьютерное моделирование пространственной структуры аналогов миелопептидов. AICT, V International Conference, 12-14 October, Baku, Azerbaijan, 2011, c. 294-298
 • Исмаилова Л.И., Аббаслы Р.М., Ахмедов Н.А. Сравнительный анализ простран­ственной структуры иммуноактивных пептидных молекул. Российский аллер­голо­гический журнал, №4, вып. 1, 2011, с.158-160
 • AkhmedovN.A. , Agaeva L.N., Ismailova L.I.Abbasli R.M.,  Godjaev N.M. Investigation of the Spatial Structure of Myomodulin E Molecule by Computer Modeling AICT 2012 VI International Conference, Application of Information and Communication Technologies, 17-19 October, Tbilisi, Georgia, 2012, p. 438-440
 • Ismailova L.I., Abbasli R.M., AkhmedovaS.R AkhmedovN.A. Use of Informational Technologies in Study of the Spatial Structure of Glyprolines AICT 2012 VI International Conference, Application of Information and Communication Technologies, 17-19 October, Tbilisi, Georgia, 2012, p. 389-392
 • İsmailova L.İ., Abbaslı R.M., Axmedov N.A. Prostranstvennaя struktura immunomoduliruöhix peptidnıx molekul Rossiyskiy allerqoloqiçeskiy jurnal,  №1, vıp. 1, 2012, s.140-141
 • Axmedov N.F.,Abbaslı R.M., İsmailova L.İ. Strukturnaя orqanizaüiя opioidnoqo oktapeptida, Journal of Qafgaz University, 2010, №29, s.30-37
 • Qodjaev N.M., Aqaeva L.N., İsmailova L.İ., Axmedov N.A. Strukturno-funküionalğnaя orqanizaüiя kardioaktivnoy qeptapeptidnoy molekulı Ser-Asp-Asn-Phe-Met-Arg-Phe-NH2, Rossiyskiy allerqoloqiçeskiy jurnal, 2010, №1, vıp.1,s.6-47
 • Qadjieva Ş.N., Abbaslı R.M., Axmedov N.A.  Strukturno-funküionalğnaя orqanizaüiя kardioaktivnoy nonapeptidnoy molekulı Ser-Pro-Lys-Gln-Asp-Phe-Arg-Phe-NH2, Rossiyskiy allerqoloqiçeskiy jurnal, 2010, №1, vıp.1, s.40-41
 • Ismailova L.I., Abbasli R.M., Akhmedov N.A., Qodjayev N.M. Structural Orga­nization of Small Cardioactive Peptide. Azerbaijan Journal of Physics FIZIKA, Vol.XVI, №2, 2010, p.47-50
 • Исмаилова Л.И., Аббаслы Р.М., Ахмедов Н.А. Структурная организация опиоидного октапептида. Journal of Qafgaz  University, 2010, №29, р.30-36
 • Исмаилова Л.И., Исмаилова Т.И., Аббаслы Р.М. Сравнительный анализ конформационных свойств некоторых аналогов молекулы Семакс Российский Аллергологический журнал, 2010, № 1 вып 1, с.77-78
 • Годжаев Н.М., Агаева Л.Н., Исмаилова Л.И., Ахмедов Н.Н. Структурно-функциональная организация кардиоактивной гептапептидной молекулы Ser-Asp-Asn-Phe-Met-Arg-Phe-NH2 Российский Аллергологический журнал, 2010, № 1 вып 1, с.46-47
 • N.A. Akhmedov, L.I.Ismailova, L.N. Agayeva, N.M.Gocayev The spatial structure of the cfrdio active peptides. J. Current Topics in Peptide & Protein Research,  V.11, pp.87-93, 2010
 • Əhmədov N.A., Abbaslı R.M., Həsənov E.M. Heptapeptide molekulunun nəzəri konformasoya analizi, Journal of Qafgaz University, 2009, №25, s.49-53
 • Axmedov N.F.,Abbaslı R.M., İsmailova L.İ. Strukturno-funküionalğnaя svяzğ opioidnıx peptidov, Journal of Qafgaz University, 2009, №27, s.33-37
 • N.A. Əhmədov, R.M. Abbasli, L.İ. Imayılova, L.S. Haciyeva Kardiofəal heptapeptid molekalunun fəza quruluşu,/ Journal of Qafgaz University, 2008, №21, s.60-65
 • Ş.N.Hacıyeva, R.M. Abbasli, L.İ. Imayılova, Z.İ.Qədirova, N.A. Əhmədov, SPREPİRE Molekalunun fəza quruluşu, Journal of Qafgaz University, 2008, №23, s.79-83
 • L.İ.İsmailova, N.A.Axmedov, R.M.Abbaslı, Prostranstvenna struktura izoleyüinovıx pentapeptidov Glu-Phe-Leu-Arg-Ile-NH2 i Pro-Phe-Tyr-Arg-Ile-NH2 , Biofizika, 2008, t.53, vıp.1, s.14-21
 • L.İ.İsmailova, R.M.Abbaslı, N.A.Axmedov, N.M.Qodjaev, Strukturno-funküionalğnıe svoystva analoqov kostno-mozqovıx mediatorov peptidnoy prirodı, Rossiyskiy allerqoloqiçeskiy jurnal, 2008, №1, s.119-120
 • L.İ.İsmailova, R.M.Abbaslı, N.A.Axmedov, Prostranstvennaя struktura neyropeptida neyropeptida Gly-Ser-Pro-His-Phe-Ile-NH2 c inqibitornımi svoystvami, Jurnal Universiteta Kavkaz, 2008, №21, s.54-59
 • L.İ.İsmailova, R.M.Abbaslı, N.A.Axmedov, Prostranstvennaя struktura kardioaktivnoqo oktapeptida/ Biofizika, 2007, t.52, vıp.6, s.1141-1147
 • N.A.Axmedov, L.İ.İsmailova, R.M.Abbaslı, N.F.Axmedov, N.M.Qodjaev Prostranstvennaя struktura mielopeptidov I. Konformaüionnıy analiz molekul Phe-Leu-Gly-Phe-Pro-Thr, Leu-Val-Val-Tyr-Thr-Trp, Leu-Val-Cys-Tyr-Pro-Gln, Bioorqaniçeskaя ximiя, 2005, t.31, №1, s.31-38
 • L.İ.İsmailova, N.A.Axmedov, R.M.Abbaslı, N.M.Qodjaev, Prostranstvennaя struktura mielopeptidov II. Konformaüionnıy analiz molekul Phe-Arg-Pro-Arg-Ile-Met-Thr-Pro, Val-Val-Tyr-Pro-Asp, Val-Asp-Pro-Pro, Bioorqaniçeskaя ximiя, 2005, t.31, №2, s.140-146
 • N.A.Axmedov, Z.Q.Taqiev, G.M.Qasanov, T.A.Maxmudova, Prostranstvennaя struktura molekulı peptida VAM-12R i eqo analoqov, Bioorqaniçeskaя ximiя, 2005, t.31, №3, s.245-250
 • N.A.Akhmedov, Z.H.Tagiyev, E.M.Hasanov, G.A.Akhverdieva, Theoretical conformational analysis of the bovine adrenal medulla 12 residue peptide molecule, J.Molecular Structure, 2003, V.646, p.75-80

KİTAB

 • Л.И. Исмаилова, И.С.Максумов, Методические указания по использованию программы полуэмпирического расчета конформаций молекулярных комплексов на ЭВМ, методические указания для студентов, 45с., Баку, 1991

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti