FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Ülkər Teymur qızı Ağayeva

Böyük elmi işçi, “Nəzəri Fizika” şöbəsi,

Fizika Problemləri İnstitutu, BDU

İş telefonu: 4390305

e-mail: Aghaeva_Ulker@bsu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1976-ci il may ayının 30-da Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1982-ci ildə Bakı şəhəri 53 saylı məktəbi bitirib.
 • 1993-cü ildə AzərbaycanTexniki Universiteti bitirib
 • 1998-ci ildən Azərbaycan Biofizika Cəmiyyətinin baş mühasibi

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1993-1999: metallurgiya fakultəsi, Azərbaycan Texniki Universiteti, tələbə
 • 2006: „Fizika problemləri“ ETİ-nun dissertantı, mövzu: „Şistostatin sinfinə mənsub molekulların guruluş-funksiya əlagələrinnin konformasiya aspektləri“

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 28.08.2008–bu günə kimi: Elmi işçi, “Nəzəri Fizika” şöbəsi, Fizika Problemləri İnstitutu, BDU
 • 08.1997-12.2002: Laborant “Molekulyar Biofizika“ ETL,BDU
 • 01.2003-02.2005: Baş laborant “Molekulyar Biofizika“ ETL, BDU
 • 03.2005-09.2008: Elmi işçi “Nəzəri fizifa” şöbəsində“FP.” ETİ , BDU
 • 11.2010 - indiyə kimi: Böyük elmi işçi “Nəzəri fizifa” şöbəsində“FP.” ETİ , BDU

TƏDQIQAT SAHƏSI

Biomolekullarının və molekullər komplekslərinin fəza quruluşları, quruluş-funksiya əlaqələrinin tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Годжаев Н.М., Агаева У.Т., Велиева Л.И.Конформационные аспекты структурно-функциональной взаимосвязи шистостатинов.Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем. Минск, Международная конференция биофизиков, 21-23 июня,стр. 66-68, 2006
 • Годжаев Н.М., Агаева У.Т., Велиева Л.И. АST4 neyropeptidinin fəza guruluşunun tədqiqi.Труды пятой международной научно-технической конференции посвященной 85-летию Гейдара Алиева «Актуальные проблемы физики», 25-27 июнь 2008, Баку, стр.132-134
 • Ağayeva Ü.T., Vəliyeva L.İ. Şistostatin 5 molekulunun fəza guruluşunun riyazi modelləşdirmə yolu ilə tədgigi.Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, İkinci Beynəlxalq konfransı (мəqalələr), Bakı-2007, səh.577-582, 1-3 noyabr, 2007

 

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • ГоджаевН.М. , АгаеваУ.Т. ВелиеваЛ.И. АST4 neyropeptidinin fəza guruluşunun tədgigi.Трудыпятоймеждународнойнаучно-техническойконференциипосвященной 85-летиюГейдараАлиева «Актуальныепроблемыфизики», 25-27 июнь 2008, Баку, с.132-134
 • Akverdiyeva G.A., Eminzade U.T. A proposed bioactive conformation of Deltorphins I and II. Geleneksel Erzurum Fizik Gunleri-II, 25-28 mayis, 2005
 • Агаева У.Т.Теоретический конформационный анализ С-концевого пентапептидного фрагментамолекул семействашистостатинов.Журнал Гафгаз Университети. №17, с.51-55,2006
 • Ağayeva Ü.T, Шистостатин молекулларынын сон уълу пентапептид фрагментляринин мугайисяли тящлили. «Бакы Университетинин хябярляри», физ.-рий.елмляри серийасы журналы 2009.
 • Ağayeva Ü.T. SCG-AST-8neyropeptidini konformasiya xüsusiyyətlərinin tədgigi. S.A.Hacıyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Fizikanın müasir problemləri» II Respublika Konfransı 28-29 oktyabr, 2008
 • Qocayev N.M., Ağayeva Ü.T. Phe-Gly-Leu-NH2 тtripeptidinin kompyuterdə modelləşməsi. Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyasının tətbigi. Bakı 16-17 sentyabr,səh.192, 2004
 • Ağayeva Ü.T. Теоретический конформационный анализ С-концевого пентапептидного фрагмента Tyr-Asn-Phe-Gly-Leu-NH2. «Gənc fizik-2006» Gənc tədgigatçıların və magistrların IXelmi konfransının materialları 20 may,səh. 64,2006
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti