FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Ülkər Teymur qızı Ağayeva

Böyük elmi işçi, “Nəzəri Fizika” şöbəsi,

Fizika Problemləri İnstitutu, BDU

İş telefonu: 4390305

e-mail: Aghaeva_Ulker@bsu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1976-ci il may ayının 30-da Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1982-ci ildə Bakı şəhəri 53 saylı məktəbi bitirib.
 • 1993-cü ildə AzərbaycanTexniki Universiteti bitirib
 • 1998-ci ildən Azərbaycan Biofizika Cəmiyyətinin baş mühasibi


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1993-1999: metallurgiya fakultəsi, Azərbaycan Texniki Universiteti, tələbə
 • 2006: „Fizika problemləri“ ETİ-nun dissertantı, mövzu: „Şistostatin sinfinə mənsub molekulların guruluş-funksiya əlagələrinnin konformasiya aspektləri“


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 28.08.2008–bu günə kimi: Elmi işçi, “Nəzəri Fizika” şöbəsi, Fizika Problemləri İnstitutu, BDU
 • 08.1997-12.2002: Laborant “Molekulyar Biofizika“ ETL,BDU
 • 01.2003-02.2005: Baş laborant “Molekulyar Biofizika“ ETL, BDU
 • 03.2005-09.2008: Elmi işçi “Nəzəri fizifa” şöbəsində“FP.” ETİ , BDU
 • 11.2010 - indiyə kimi: Böyük elmi işçi “Nəzəri fizifa” şöbəsində“FP.” ETİ , BDU


TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Biomolekullarının və molekullər komplekslərinin fəza quruluşları, quruluş-funksiya əlaqələrinin tədqiqi


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Годжаев Н.М., Агаева У.Т., Велиева Л.И.Конформационные аспекты структурно-функциональной взаимосвязи шистостатинов.Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем. Минск, Международная конференция биофизиков, 21-23 июня,стр. 66-68, 2006
 • Годжаев Н.М., Агаева У.Т., Велиева Л.И. АST4 neyropeptidinin fəza guruluşunun tədqiqi.Труды пятой международной научно-технической конференции посвященной 85-летию Гейдара Алиева «Актуальные проблемы физики», 25-27 июнь 2008, Баку, стр.132-134
 • Ağayeva Ü.T., Vəliyeva L.İ. Şistostatin 5 molekulunun fəza guruluşunun riyazi modelləşdirmə yolu ilə tədgigi.Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, İkinci Beynəlxalq konfransı (мəqalələr), Bakı-2007, səh.577-582, 1-3 noyabr, 2007

 

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • Агаева У.Т., Годжаев Н.М., Агаева Г.А. Электронные характеристики  и конформационные особенности  молекулы  гемокинина-1 (4-11) человека. / “Bakı Universitetinin xəbərləri” fizika-riyaziyyat seriyası №  3, 2017  , s.155-162
 • · Agaeva .G.A. Agaeva U.T., Godjaev N. M.Сomparison of conformational properties of  human hemokinin-1 and rat/mouse hemokinin-1.  Journal of Qafqaz University, Physics,  Vol. 3, № 2, 2016,  pp.93-98
 • Agaeva U.T., Agaeva G.A., Godjaev N.M Molecular Dynamics Simulation of Spatial Structure of Rat/Mouse Hemokinin-1 / Application of Information and Communication Technologies AICT (14-16 october 2015), konfransın materialları, Rostov-on-Don, Russia, 2015, p. 524-526
 • Агаева У.Т., Агаева Г.А., Годжаев Н.М. Конформационная динамика молекул гемокинина-1 человека и гемокинина-1 мыши/крысы. / V Съезд Биофизиков России, Южный Федеральный Университет, Материалы докладов, Том 1, 4-10 октября, Ростов-на-Дону, 2015, с. 62.
 • Агаева У.Т. Конформационный анализ N-концевых пентапептидов молекул гемокинина-1 человека и молекулы гемокинина-1 мыши/крысы / Fizika problemləri İnstitunun yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunmuş “Opto-, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası, 18-19 декабрь 2015, Bakı, 2015, s. 320-322
 • У.Т.Агаева, Г.А.Агаева, Н.М.Годжаев Моделирование конформационной подвижности молекул гемокинина-1 человека и гемокинина-1 мыши/крысы // Journal of Qafqaz University,  Chemistry and Biology, 2015, Vol. 3, №2, p. 93-106
 • Agaeva G.A., Agayeva U.T., Godjaev N.M. The Spatial Organization of the Human Hemokinin-1 and Mouse/Rat Hemokinin-1 molecules //  Biophysics, (Russia) 2015, Vol. 60, Issu. 3, pp. 365-377
 • Агаева У.Т. Молекулярное моделирование конфор­мацион­ного поведения молекулы гемокинина-1 мыши / II International Scientific Conference of Young Reseatchers Proceedings (18-19 aprel 2014) Materiallar, Bakı, p.64-65
 • Агаева У.Т., Агаева Г.А., Годжаев Н.М. Структурно-функциональ­ные взаимосвязи молекулы гемокинина-1 человека / Труды Между­на­родного форума Клиническая иммунология и аллергология – междисциплинарные проблемы» 14-17 мая, 2014, Казань, с. 10-11
 • Agaeva U.T., Agaeva G.A., Godjaev N.M. Computer Simulation of Conformational Behaviour of Human and Rat/Mouse Hemokinin-1 / Application of Information and Communication Technologies AICT, (15-17 october 2014), Materiallar, Astana, Kazakhstan, 2014, p. 464-466
 • Агаева У.Т. Конформационная динамика молекулы гемокинина 1 человека / III International Scientific Conference of Young Researchers, Qafqaz Universiteti, 17-18 april 2015, Baku, p.63-64
 • Agaeva U.T., Agaeva G.A., Godjaev N.M. Moleculyar mechanics and dynamics study of the spatial structur of human hemokinin-1 / I Beynəlxalq kimya mühəndisliyi konfransı (17-21 aprel 2013). Konfransın materialları, Bakı, 2013, s. 765-769
 • Agaeva U.T., Agaeva G.A. Conformational particularities of mouse/rat hemokinin-1 molecule / I Beynəlxalq kimya mühən­disliyi konfransı (17-21 aprel 2013). Konfransın materialları, Bakı, 2013 s. 760-764
 • Агаева Г.А., Агаева У.Т. Особенности пространственного строения молекулы гемокинина-1 человека / Azərbaycan Xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı il dönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransı.  Konfransın materialları, 26-27 Aprel 2013, Bakı, s. 284
 • Agaeva U.T., Agaeva G.A., Godjaeva N.M. Computer Study of Spatial and Electronic Structure of the C-terminal Pentapeptides of Hemokinin-1 Molecules // Application of Information and Communication Technologies AICT 2013 VII International Con­ference, (23-25 october 2013), Materiallar, Bakı 2013, p. 452-455
 • Годжаев Н.М., Агаева У.Т. Исследование структурно-функциональной связи пептида SCG-AST8 Труды национальной конференции «Клиническая иммунология и аллергология –практическому здравоохранению» Москва, Российский аллергологический журнал, №1, вып.1,  20-21 февраль, 2012 г., стр. 4-5
 • Агаева Г.А., Агаева У.Т., Годжаев Н.М.  Kонформационные особенности  N-концевого домена  молекулы гемокинина 1 человека Journal of Qafqaz University   number 33,  2012, s. 46-52
 • Агаева Г.А., Агаева У.Т., Годжаев Н.М Пространственное строение молекулы гемокиника -1 человека. “Bakı Universitetinin xəbərləri” fizika-riyaziyyat seriyası №  3, 2012  , s. 120-129
 • Агаева У.Т., Агаева Г.А., Годжаев Н.М. Компьютерное моделирование конформационного поведения октапеп­тидного фрагмента молекулы гемокинина-1 человека // Journal of Qafqaz University, 2012, №32 с. 105-111
 • Агаева У.Т., Агаева Г.А., Годжаев Н.М. Kонформационные особенности N-концевого домена молекулы гемокинина 1 человека // Journal of Qafqaz University, 2012, № 33, с. 46-52
 • Agaeva U.T., Agaeva G.A., Godjaev N.M. Computer Deter­mination of Preferred Conformations of Human Hemokinin-1 / Application of Information and Communication Technologies AICT 2012 VI International Conference (17-19 october 2012) materiallar, Tbilisi, 2012, p. 402-404
 • Agaeva U.T., Godjaev N.M, Gasimov B.M. Computer Modeling of  Hemokinins using Molecular Dynamics Method: Hemokinin-1 (human) / Application of Information and Communication Technologies AICT 2012 VI International Conference (17-19 october2012),  materiallar, Tbilisi, 2012 p. 512-514
 • Агаева У.Т., Агаева Г.А., Годжаев Н.М. Пространственное строение молекулы гемокиника-1 человека. // Bakı Universi­tetinin xəbərləri fizika-riyaziyyat seriyası, 2012, №3, s. 120-129
 • Агаева Г.А., Агаева У.Т., Годжаев Н.М. Компьютерное моделирование конформационного поведения октапептидного фрагмента молекулы гемокинина-1 человека Journal of Qafqaz University  Number 32, 2011, стр. 105-111
 • Агаева У.Т. Компьютерное моделирование биомолекул наноразмера пентапептиа  ССО-Tyr-Ser-Phe-Gly-Leu Elmi əsərlər fundamental elmlər, №2 Cild X(38),  Bakı 2011, s.45-48
 • Qocayev  N.М, Vəliyeva  L.İ, Ağayeva Ü.T. Пространственная структура и конформационные свойства молекулы шистостатина SCG-AST2. Journal of Qafqaz University  Number 31, 2011 s. 59 -71
 • Агаева У.Т., Мусаев  М.А., Велиева Л.И., Алиева И.Н.Моделирование и изучение структуры нейропептидов класса алластатиров Journal of Qafqaz University Number 29, 2010, p. 23
 • ГоджаевН.М. , АгаеваУ.Т. ВелиеваЛ.И. АST4 neyropeptidinin fəza guruluşunun tədgigi.Труды пятой международной научно-технической конференции посвященной 85-летию Гейдара Алиева «Актуальные проблемы физики», 25-27 июнь 2008, Баку, с.132-134
 • Akverdiyeva G.A., Eminzade U.T. A proposed bioactive conformation of Deltorphins I and II. Geleneksel Erzurum Fizik Gunleri-II, 25-28 mayis, 2005
 • Агаева У.Т.Теоретический конформационный анализ С-концевого пентапептидного фрагментамолекул семействашистостатинов.Журнал Гафгаз Университети. №17, с.51-55,2006
 • Ağayeva Ü.T, Şistostatin molekullarının son uclu pentapeptid fraqmentlərinin muqayisəli təhlili. «Bakı Universitetinin xəbərləri», fiz.-riy.elmləri seriyası jurnalı 2009.
 • Ağayeva Ü.T. SCG-AST-8neyropeptidini konformasiya xüsusiyyətlərinin tədgigi. S.A.Hacıyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Fizikanın müasir problemləri» II Respublika Konfransı 28-29 oktyabr, 2008
 • Qocayev N.M., Ağayeva Ü.T. Phe-Gly-Leu-NH2 тtripeptidinin kompyuterdə modelləşməsi. Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyasının tətbigi. Bakı 16-17 sentyabr,səh.192, 2004
 • Ağayeva Ü.T. Теоретический конформационный анализ С-концевого пентапептидного фрагмента Tyr-Asn-Phe-Gly-Leu-NH2. «Gənc fizik-2006» Gənc tədgigatçıların və magistrların IXelmi konfransının materialları 20 may,səh. 64,2006
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti