FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


Maarif Ə. Cəfərov

Fizika-riyaziyyat elmlər doktoru

Aparıcı elmi işçi,Fizika Problemləri İnstitutu, BDU

İş tel.: +(994)12439 06 93

e-mail: [email protected]

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1960, Laçın, Azərbaycan


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1989: f.r.e.n. „Cd1-xZnx S nazik təbəqələrinin və n və p-tip SdS:Cu monokristallarının fotoelektrik xassələri
 • 2007: f.r.e.d. „AIIBVI tipli bəzi birləşmələrinin monokristallarında və onların bərk məhlullarında kimyəvi çökdürülmüş təbəqələrində elektron prosesləri”

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005: Fizika Problemləri İnstitutu, BDU, Aparıcı elmi işçi, Bərk cisimlər fizikası, Bərk cisim elektronikası və mikro­elektronika, Bərk cisim elektronikasınin cihazları, nanoelektronikanın fiziki əsasları, Yarımkeçiricilər fizikası, optoelek­tronika, optoelektron cihazlar-kursları
 • 1994 -2005: Bərk cisim elektronikası ETL-nin müdiri
 • 1991-1993: Fotoelektronika ETİ –böyük elmi işçi
 • 1982-1991: Tətbiqi Fizika İnstitutu mühəndis-elmi işçi
 • 1982-1986: AMEA Fizika Institutunun aspirantı

140-aqədər elmi iş, 60 elmi məqalə, 6 patentin müəllifidir, 2 nəfər elimlər namizədi


TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Bərk cisim elektronikası və mikroelektronika, nanotexnologiya, neqatronika, elektrokimyəvi çökdürmə


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Əsas nəticələr aşağıdakı konfranslarda məruzə və müzakirə edilmişdir:

 • «Yarımkecirici heterokeçidlərdə fiziki proseslər» (Kaluqa, 1990), «Yarımkeçiricilərdə dərin səviyyələr» (Daşkənd, 1991)«Yarımkeçiricilərdə fotoelektrik hadisələri» (Aşqabad, 1991) Ümumittifaq elmi konfransları, «Nazik təbəqələr və səth hadisələri» (Tayvan, 1994), « Yarımkeçiricilərdə və yarımkeçirici strukturlardə dərin səviyyələr» (Ulyanov 1997), « Yarımkeçirici materialların elmi problemləri» (Çernovtsı: 1997, 1999), «Bərk cisim elektronikası və mikroelektronikanın aktual problemləri» (Taqanroq, 2000, 2002, 2004), «Fotoelektronika və gecəgörmə cihazları» (Mockva, 2000, 2002, 2004, 2006), «Qeyri-üzvi Materiallar» ( Santa Barbara, 2000, 2002, Edinburq 2002), «Yüksək enerjilərin fiziki və texniki problemləri» (Bakı-2002, Təbriz -2004, Ankara 2006), «Amorf və mikrokristallik yarımkeciricilər» (Sankt-peterburq: 2002, 2004), «Yarımkeçiricilər fizikası» (Edinburq-2002), «Nazik təbəqələr və nanostrukturlu fotofoltaik materiallar» (Strasburq, 2003, 2005, 2007), «Opto-, nanoelektronika, nanotexnologiya və mikrosistemlər» (Ulyanov-2004, 2006, 2007, 2008), «Fizikanın aktual problemləri» ( Bakı: 2008) Beynəlxalq elmi konfransları və s.
 • Jafarov M.A., Mechtiev N.M. Infrared quenching of photoconductivity in Cd1-xZnxS films deposited from the solution / Physical problems in material science of semiconductors. Chernivitsi: 1997, p.327.
 • Jafarov M.A. Noise characteristics of CdZnS films deposited from the solution. / Physical problems in material science of semiconductors, Chernivitsi: 1997, p.278.
 • Джафаров М.А.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti