FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Masimov Eldar Ali oğlu

Məsimov Eldar Əli oğlu

Rusiya Pyotr Elm və İncəsənət Akademiyasının akademiki,
f.r.e.d., professor, Maddə quruluşu kafedrasının müdiri,
Fizika Problemləri İnstitutunun “Bioloji sistemlər fizikası” bölməsinin müdiri
İş tel.: 439 09 14
e-mail: masimovspectr@rambler.ru
sayt: www.eldarmasimov.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1941-ci ildə Şamxor rayonunda ziyalı ailəsində anadan olmuş
 • 1957-ci ildə Şamxor rayonunun, Çinarlı kəndinin orta məktəbini qızıl medalla bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2011: Elmdəki payını yüksək qiymətləndirərək müxbir üzvü olduğu Rusiya Təbiətşünaslıq Akademiyasının Təltif və Mükafatlar Komissiyası onu «Bioloji strukturların təşkili prinsiplər» elmi məktəbinin Banisi adlandırmış və Alfred Nobel adına və V.İ.Vernadskiy adına medallarla təltif etmişdir. Prof. E.Ə.Məsimov«Əməkdar elm və təhsil xadimi» fəxri adına layiq görülmüş və «Rusiyanın Elmi məktəbləri» ensiklopediyasına daxil edilmişdir.
 • 1998: Rusiya Pyotr Elm və İncəsənət Akademiyasının müxbir üzvü, 2003-cü ildə həqiqi üzvü seçilmişdir. Həmin ildə Akademiyanın Azərbaycan Filialının rəhbəri seçilmişdir.
 • 1984: F.r.e.d, «Müxtəlif sintetik və bioloji mənşəli polimerləri su məhlullarında suyun termodinamik halına təsiri», bioloji fizika, Moskva Dövlət İnstitutu, Xarkov ş.
 • 1969: f.r.e.n., 03.00.02-biofizika, Xarkov Dövlət İnstitutu;
 • 1966-1970: elmi işçi, Aşağı Temperaturlar Fizika Texniki İnstitutu, Xarkov ş.
 • 1963-1966: aspirant, Aşağı Temperaturlar Fizika Texniki İnstitutu, Xarkov ş.
 • 1960-1963: tələbə, fizika fakültəsi, Xarkov Dövlət İnstitutu
 • 1970-ci ildən indiyə qədər: Atom və nüvə fizikası, maddə quruluşu, biofizika, molekulyar fizika, rəqslər və dalğalar fizikası və s. fənlərdən mühazirə oxuyur.
 • 400-dən çox elmi əsərin, 22 monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir. Onun rəhbərliyi ilə 20 namizədlik və 2 doktorluq dissertasiyaları müdafiə edilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1992: Maddə quruluşu kafedrasının müdiri, BDU
 • 1989: Bioloji fizikası bölməsinin müdiri, Fizika Problemləri İnstitutu,BDU
 • 1989-1992: Elmi işlər üzrə prorektor, BDU
 • 1987-1989: baş elm idarəsinin rəisi, Azərbaycan Təhsil Nazirliyi
 • 1985-1987: professor, Maddə quruluşu kafedrası, BDU
 • 1974-1985: dosent, Maddə quruluşu kafedrası, BDU
 • 1972-1974: baş müəllim, Maddə quruluşu kafedrası, ADU, (BDU)
 • 1970-1972: assistent, Maddə quruluşu kafedrası, ADU, (BDU)

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Bioloji və sintetik mənşəli polimerlərin Sulu məhlullarında qarşılıqlı təsirlərin və strukturun (termodinamik halı) tədqiqi. Bioloji molekulların və onların sulu məhlullarının nisbi hidrofobluqlarının, dərman maddələrinin canlı orqanizimdə istiqamətlənmiş nəqli problemlərinin öyrənilməsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2007, XVI International conference “Chemical Thermodynamics“, Russia (RCCT 2007), Suzdal July 1-6.
 • 2008, XV Russian conference “Structure and dynamics of molecular systems”, Yalchik. VIII International congress “Solid state chemic and micro and nano-technology” Kislovodsk, Russia, 14-19 September.
 • 2005, May, Sankt-Petersburg, Russia, II Russian Symposium of Chemistry and Biology of Peptides
 • 2005, September, Tabakhmela (Tbilisi), Georgia, NATO Advanced Research Workshop on Air, Water and Soil Quality Modeling for Risk and Impact Assessment
 • 2001, July, Kyoto, Japan, 4th International Conference of Biological Physics
 • 2001, October, Moscow, Russia, 6th Multidisciplinary Regional Conference of Biological Physics.
 • 2000, May, Erzurum, Ataturk University, Turkey, III National Atomic and Molecular Physics Symposium.
 • 1998, May, Moscow, Russia, XVI Mendeleyev Meeting on General and Applied Chemistry.
 • 1998, July, Ankara, Turkey, International Symposium on Atomic and Molecular Physics.
 • 1997, August, Krakov, Poland, International Symposium Europ.Cat. III.
 • 1997, April, Rolduc, Netherlands, International Symposium on Acid-Base Catalysis III.
 • 1997, June, Brussels, Belgium, 4-th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics.
 • 1997, June , Biarritz, France, 4-th International Symposium on Bioorganic Chemistry.
 • 1996, Keystone, Colorado, USA, XII-th Int. Conf. On Magnetic Resonance in Biological Systems (17-th ICMRBS).
 • 1995, Istanbul, Turkey, XIII-th Meeting of the International Society of Hematology.
 • 1994, Conference Bio-chromatography and Bioengineering ESBC-94.
 • 1992, Grand Momne, France, IV European Conference on Bio-chromatography and Molecular Biology.
 • 1992, Ankara, Turkey, II Turkish – Azerbaijani a Polymer Symposium.
 • 1985, Sweden, IV International Conference of Partition of Two-Phase Water Systems.
 • 1982, Sverdlovsk, USSR, III International Conference High Molecular Compounds.
 • 1982, Irkutsk, USSR, II International Conference Water Soluble Polymers.
 • 1968, Tbilisi, USSR, XV International Meeting on Low Temperature Physics.
 • 1968, Sent-Andros, USA, XI International Conference of Low Temperature Physics

KİTABLAR

 • Məsimov E.D. Polimerlərin fiziki kimyası. Bakı: BDU-nun nəşr., 2010, 416 s.
 • Məsimov E.D. Ümumi fizika kursun. V cild. Atom fizikası (Ali məktəblər üçün dərslik). Bakı: 2010, 657 s.

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti