FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


Namiq Abduləvvəl oğlu Əhmədov

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, baş elmi işçi, 
“Nəzəri Fizika” şöbəsi, Fizika Problemləri İnstitutu, BDU
İş tel.: 510 18 22
e-mail: Namiq.Əhmə[email protected]


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1949-cu il iyun ayının 23-də Şəki şəhərində doğulmuşdur
 • 1966-ci ildə Şəki şəhəri 12 saylı məktəbi bitirmişəm

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2007: Professor
 • 1991: Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, mövzu: “Peptid hormonların quruluş-funksiya təşkili“, „Ekolo¬giya“, SSSRİ EA-nın Kimyavi-fizika İnstitutu
 • 1984: Dosent “Molekulyar biologiya” ixtisası üzrə
 • 1976: Fizika-riyaziyyat elmləri namizadi, mövzu:“Oliqopeptidlərin nəzəri konformasiya analizi“
 • 1972-1975: SSRİ EA Bioüzvü Kimya İnstitutu, aspirant
 • 1966-1971: Fizika fakultəsi, Azərbaycan Dövlət Universiteti, tələbə

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 11.2005 – bu qünə kimi: Baş elmi işçi, “Nəzəri Fizika” şöbəsi, Fizika Problemləri İnstitutu, BDU
 • 01.1994-11.2005: Baş elmi işçi,“Molekulyar Biofizika“ ETL, BDU
 • 05.1978-01.1994: Böyük elmi işçi, ,“Molekulyar Biofizika“ ETL, BDU
 • 05.1975-05.1978: “Molekulyar Biofizika“ ETL, mühəndis, Azərbaycan Dövlət Universiteti
 • 260-dan çox elmi əsəri var.


TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Peptid molekullarının fəza quruluşları, quruluş-funksiya əlaqələrinin tədqiqi


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2019, 01-03 may , Baku, International Conference «Modern Trends In Physics»
 • 2019, 16-21 сентября,  Сочи, VI  Cъезд биофизиков России
 • 2018, July 11-13, Baku, Azerbaijan, Proceedings of the 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications COIA
 • 2018, Харьков, II научно-практическая конференция с международным участием.
 • 2017, 2-6 октября, Севастополь, XII международная научно-техническая конференция «Актуальные вопросы биологической физики и химии (БФФХ-2017)»
 • 2017, 20-22 аpril, Baku, International Conference «Modern Trends In Physics»
 • 2016, Севастополь , XI международная научно-техническая конференция «Актуальные вопросы биологической физики и химии  БФФХ -2016»,
 • 2016, 12-14 October, Baku, 10-th International Conference, Molecule by Computer Modeling Application of information and communication technologies – AICT
 • 2014 il , 20-21 dekabr, Bakı , “Fizikanın müasir problemləri”. “Opto, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” VII Respublika elmi-praktik konfransı
 • 2014, 14-17 мая Казань, Международный форум «Клиническая иммунология и аллергология-междисциплинарные проблемы»
 • 2014, 25 October, Japan, Tokyo, The 1-st International Academic Congress.«Fundamental and Applied Studies in the Pacitic and Atlantic Oceans Countries»
 • 2013, 17-21 Aprel, Bakı, Beynəlxalq Kimya və Kimya mühəndisliyi konfransı,
 • 2012, 20-26 августа , Нижний Новгород ,IV Cъезд Биофизиков России
 • 2012, 17-19 October, Tbilisi, Georgia, VI International Conference, Application of Information and Communication Technologies
 • 2011, 13-15 апреля, Москва, Всероссийская конференция « Молекулярное моделирование»
 • 2010, Курск, Россия, III Всесоюзная конференция по Биотехнологии и Биомедицинской инженерии.
 • 2010, June, Baku, Azerbaijan International Conference «Physics- 2010»
 • 2009, Апрель, Москва , 6-ая Всероссийская конференция «Молекулярное моделирование»
 • 2009, 10-14 июня, Новосибирск, Научная конференция «Химическая биология – Фундаментальные проблемы бионанотехнологии»
 • 2009, 16-21 ноября, Москва, VII Национальная конференция «Рентгеновское, Синхронное излучения, Нейтроны и Электроны для исследования наносистем и материалов. Нано-Био-Инфо-Конгитивные технологии» РСНЭ-НБИК
 • 2008, 1-3 октября, Минск, Белоруссия III Международная конференция «Химия, структура и функция биомолекул
 • 2008, 14-18 апреля, Москва,V Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»
 • 2008, 25-27июня, Баку,V Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы физики»
 • 2008, 26-27 февраля, Москва, Национальная конференция «Аллергология и Клиническая иммунология – междисциплинарные проблемы»
 • 2006, 3-5 октября, Минск, Белоруссия, II Международная конференция «Химия,структура и функция биомолекул»
 • 2005, 23-25 мая, Санкт-Петербург ,II Российский симпозиум по химии и биологии пептидов
 • 2005, 25-28 Mayis, Erzurum, Geleneksel Erzurum fizik qünleri


SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • L.I.Ismailova, R.M.Abbasli, N.A.Akhmedov Spatial Structure of arginin-cjntaining pentapeptides, Matirials International Conference «Modern Trends In Physics», Baku, 2019, p. 104-105
 • N.A.Akhmedov, R.M.Abbasli, L.N.Agaeva, L.I.Ismailova Three-dimensional structureof exorphin B5 molecule, Matirials International Conference «Modern Trends In Physics», Baku, 2019, p. 131-132
 • N.A.Akhmedov, R.M.Abbasli, L.I.Ismailova Computer modeling in study of the spatial structure of glyproline molecules, GESJ: Physics, issn 1512-1461, No 2 (20), 2018, pp.18-23
 • E.M.Hasanov, N.A.Arhmedov Spatial Structure of Peptide BAM-20P, International Journal of Innovative science and Research Technology ISSN, No 2456-2165 , 2018, vol.3, Issue 3, pp.72-76.
 • E.M.Hasanov, Z.H.Tağiyev, N.Ə.Əhmədov BAM-20P molekulunun yüklənmiş  yan zəncirlərinin konformasiya imkanlarıç Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2018, N 1ç s.126-133.
 • Исмаилова Л.И., Аббаслы Р.М., Ахмедов Н.A. Пространственнаяструктурамолекулглипролинов Pro-Gly-Pro-Val и Val-Pro-Gly-Pro, Материалы II научно-практической конференции с международным участием., Харьков, 2018, .с.28-32
 • L.I.Ismailova, R.M.Abbasli, N.A.Akhmedov, Computer Modeling of the Spatial Structure of Peptides, Proceedings of the 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications COIA, July 11-13, 2018,Baku, Azerbaijan, vol.II, pp. 175-177.
 • Ахмедов Н.А., Аббаслы Р.М., Исмаилова Л.И., Ахмедов Н.Ф., Агаева Л.Н  ПространственнаяструктурамолекулыэкзорфинаА., J.Radiation Rescarches, 2018 ,vol. 5, No 2, pp.414-418

 • Л.И.Исмаилова, Р.М.Аббаслы, Н.А.Ахмедов Структурнаяорганизациямолекулглипролиновсостаткомлейцина, GESJ: Physics, 2017, No 2(18) Tbilisi, pp.79-84
 • Н.А.Ахмедов, Л.Н. Агаева, Р.М. Аббаслы., Л.И.Исмаилова  Пространственнаяструктурааналога [MeLeu3] молекулыоктарфина, GESJ: Physics, 2017, No 2(18) Tbilisi, pp.73-78
 • Л.И.Исмаилова, Р.М.Аббаслы, Н.А.Ахмедов Пространственная структура имму­ноактивного тетрапептида Phe-Pro-Gly-Pro Международный научный журнал «Актуальная наука», ноябрь 2017, Волгоград, с.17-20
 • С.Р.Ахмедова, Н.Ф.Ахмедов, Л.Н. Агаева, Н.А.Ахмедов  Пространственная структура молекулы ACTH-(5-7)-PGP Scientific Journal “Scientific Pages” ноябрь 2017, Брно, Чехия, с.37-41
 • Л.И.Исмаилова, Р.М.Аббаслы, Н.А.Ахмедов  Теоретический конформационный анализ гексапептидных глипролинов XII международная научно-техническая конференция «Актуальные вопросы биологической физики и химии (БФФХ-2017)», Севастополь, 2-6 октября 2017 г., стр.305-308
 • L.N.Agayeva, N.A.Akhmedov, L.I.Ismailova, R.M.Abbasli  Investigation of the Spatial Structure of Octarphine  Molecule by Computer Modeling Application of information and communication technologies – AICT 2016, 10-th International Conference, 12-14 October, 2016, Baku, pp.312-315
 • Н.А.Ахмедов, Р.М.Аббаслы, Л.И.Исмаилова  Структурно-функциональная организация кардиоактивного нонапептида Материалы XI международной научно-технической конференции «Актуальные вопросы биологической физики и химии  БФФХ-2016», Севастополь том 1, стр.144-148.
 • N.A.Akhmedov, L.I.Ismailova, R.M.Abbasli, L.N.Agayeva, S.R. Akhmedova  Spatial structure of Octarphine molecule IOSR Journal of Applied Physics. E-ISSN: 2278-4861, Vol.8, Issue 1,Ver III, pp.66-70  2016Imp.fak. 1.4
 • L.Ismailova, R.Abbasli, N.Akhmedov. Structure-functional organization of the spleno­pentine molecule Oxford Journal of Scientifik Research No.1. (9), January-June, 2015, Vol.IV, p. 110-117 “Oxford University Press 2015
 • L.Ismailova, R.Abbasli, N.Akhmedov  Spatial structure of the achitine molecules family «Fundamental and Applied Studies in the Pacitic and Atlantic Oceans Countries» The 1-st International Academic Congress. Japan, Tokyo, 25 October 2014 Vol.II, Tokyo University Press, pp. 419-425
 • Ismailova L.I., AkhmedovN.A. Abbasli R.M. Spatial organization of the tetrapeptide molecules. Journal of Qafqaz University, №35, 2013.
 • İsmailova L.İ., Abbaslı R.M, Axmedov N.A. Prostranstvennaя struktura kardioaktivnıx tetrapeptidov İ Beynəlxalq Kimya və Kimya mühəndisliyi konfransı. Məqalələr. 17-21 Aprel, Bakı, 2013, s.838-846
 • Ismailova L.I., AkhmedovN.A.  Abbasli R.M. Spatial organization of the tetrapeptide molecules Journal of Qafqaz University, №35, 2013
 • Qadjieva Ş.N., Axmedov N.A., Masimov G.A., Qodjaev N.M. Prostranstvennaя struktura mhlekulı Thr-Pro-Ala-Glu-Asp-Phe-Met-Arg-Phe-NH2Biofizika, 2013, tom 58, vıp. 4, s.587-590
 • AkhmedovN.A. Agaeva L.N., Abbasli R.M., Godjaev N.M. Investigation of the Spatial Structure of Myomodulin E Molecule by Computer Modeling. AICT 2012 VI International Conference, Application of Information and Communication Technologies, 17-19 October, Tbilisi, Georgia, 2012, p. 438-440
 • İsmailova L.İ., Abbaslı R.M., Axmedov N.A. Prostranstvennaя struktura immunomoduliruöhix peptidnıx molekul. Rossiyskiy allerqoloqiçeskiy jurnal, №1, vıp. 1, 2012, s.140-141
 • Qodjaev N.M., Aqaeva L.N., İsmailova L.İ., Abbaslı R.M., Axmedov N.A. Strukturno-funküionalğnaя orqanizaüiя miomodulina S Rossiyskiy allerqoloqiçeskiy jurnal, №1, vıp.1, 2012, s. 83
 • Исмаилова Л.И., Аббаслы Р.М., Ахмедов Н.А. Компьютерное моделирование пространственной структуры аналогов миелопептидов. AICT, V International Conference, 12-14 October, Baku, Azerbaijan, 2011, c. 294-298
 • Исмаилова Л.И., Аббаслы Р.М., Ахмедов Н.А. Сравнительный анализ пространственной структуры иммуноактивных пептидных молекул. Российский аллергологический журнал, №4, вып. 1, 2011, с.158-160
 • Akhmedov N.A., Agayeva L.N., Ismailova, Gocayev N.M. The spatial structure of the cardio active peptides. J. Current Topics in Peptide & Protein Research,  V.11, 2011, pp.87-93
 • Н.А.Ахмедов, Р.М. Аббаслы, Л.И.Исмаилова Структурная организация опиоидного октапептида, Journal of Qafgaz University, 2010, №29, с.30-37
 • Годжаев Н.М., Агаева Л.Н., Исмаилова Л.И., Ахмедов Н.Н. Структурно-функциональная организация кардиоактивной гептапептидной молекулы Ser-Asp-Asn-Phe-Met-Arg-Phe-NH2 Российский Аллергологический журнал, 2010, № 1 вып 1, с.46-47
 • ГаджиеваШ.Н., Аббаслы Р.М.,  Ахмедов Н.А.Структурно-функциональная организация кардиоактивной нонапептидной молекулы Ser-Pro-Lys-Gln-Asp-Phe-Arg-Phe-NH2, Российский аллергологический журнал, 2010, №1, вып.1, с.40-41
 • Əhmədov N.A., Ismayilova L.I., Abbaslı R.M., Həsənov E.M. Miomodulin D molekulunun fəza quruluşu.  FİZİKA, Cild XVI, №2, 2010, s.51-53
 • Ismailova L.I., Abbasli R.M., Akhmedov N.A., Qodjayev N.M. Structural Organization of Small Cardioactive Peptide. Azerbaijan Journal of Physics FIZIKA, Vol.XVI, №2, 2010, p.47-50
 • Исмаилова Л.И., Аббаслы Р.М., Ахмедов Н.А. Структурная организация опиоидного октапептида. Journal of Qafgaz  University, 2010, №29, р.30-36
 • N.A. Əhmədov, R.M.,  Abbaslı Həsənov E.M. Heptapeptide molekulunun nəzəri konformasoya analizi, Journal of Qafgaz University, 2009, №25, s.49-53
 • Н.А.Ахмедов, Аббаслы Р.М.Исмаилова Л.И. Структурно-функциональная связь опиоидных пептидов, Journal of Qafgaz University, 2009, №27, с.33-37
 • N.A.Əhmədov, R.M.Abbasli, L.İ.Imayılova, L.S.Haciyeva, Kardiofəal heptapeptid molekalunun fəza quruluşu, Journal of Qafgaz University, 2008, №21, s.60-65
 • Ş.N.Hacıyeva, R.M.Abbasli, L.İ.Imayılova, Z.İ.Qədirova, N.A.Əhmədov, SPREPİRE Molekalunun fəza quruluşu, Journal of Qafgaz University, 2008, №23, s.79-83
 • Л.И.Исмаилова, Н.А.Ахмедов, Р.М.Аббаслы, Пространственна структура изолейциновых пентапептидов Glu-Phe-Leu-Arg-Ile-NH2 и Pro-Phe-Tyr-Arg-Ile-NH2, Биофизика, 2008, т.53, вып.1, с.14-21
 • Л.И.Исмаилова, Р.М.Аббаслы, Н.А.Ахмедов, Н.М.Годжаев, Структурно-функциональные свойст¬ва аналогов костно-мозговых медиаторов пептидной природы, Российский аллергологический журнал, 2008, №1, с.119-120
 • Л.И.Исмаилова, Р.М.Аббаслы., Н.А.Ахмедов, Пространственная структура нейропептида нейропептида Gly-Ser-Pro-His-Phe-Ile-NH2 c ингибиторными свойствами, Журнал Университета Кавказ, 2008, №21, с.54-59
 • Л.И.Исмаилова, Р.М.Аббаслы, Н.А..Ахмедов, Пространственная структура кардиоактивного октапептида, Биофизика, 2007, т.52, вып.6, с.1141-1147
 • Н.А.Ахмедов, Л.И.Исмаилова, Р.М.Аббаслы, Н.Ф.Ахмедов, Н.М.Годжаев Пространственная структура миелопептидов I. Конформационный анализ молекул Phe-Leu-Gly-Phe-Pro-Thr, Leu-Val-Val-Tyr-Thr-Trp и, Leu-Val-Cys-Tyr-Pro-Gln,Биоорганическая химия, 2005, т.31, №1, с.31-38
 • Л.И.Исмаилова, Н.А.Ахмедов, Р.М.Аббаслы, Н.М.Годжаев, Пространственная структура миелопептидов II. Конформационный анализ молекул Phe-Arg-Pro-Arg-Ile-Met-Thr-Pro, Val-Val-Tyr-Pro-Asp, Val-Asp-Pro-Pro, Биоорганическая химия, 2005, т.31, №2, с.140-146
 • Н.А.Ахмедов, З.Г.Тагиев, Э.М.Гасанов, Т.А.Махмудова, Пространственная структура молекулы пептида ВАМ-12 и его аналогов, Биоорганическая химия, 2005, т.31, №3, с.245-250
 • N.A.Akhmedov, Z.H.Tagiyev, E.M.Hasanov, G.A.Akhverdieva, Theoretical conformational analysis of the bovine adrenal medulla 12 residue peptide molecule, J.Molecular Structure, 2003, V.646, p.75-80


KİTABLAR

 • M.A.Musayev, N.A.Əhmədov və başqaları, 11-ci sinif , Fizika Test tapşırıgları.,  Bakı, 2018, 134 s.
 • A.M.Süleymanov, M.A.Musayev, K.M.Sultanov, N.A.Əhmədov və başqaları.Fizika, Dərsvəsaiti, Bakı, 2007, 496 s.
 • N.A.Əhmədov, R.İ.Xalilov Biomolekulların fəza quruluşlarının nəzəri konformasiya analizi usulu ilə öyrənilməsi, metodik göstəriş, Bakı, 1993, 36 s.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti