FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Nelli Nikolayevna Lebedeva

f.r.e.n. BDU Fizika Problemləri İnstitutunun

aparıcı elmi işçisi

Tel.: +(994) 12 439 06 93

E-mail: nelli.lebedeva@bsu.az


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

22.10.1937-ci il tarixində Azərbaycanda, Bakı şəhərində anadan olmuşdur.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1960-ciildə Bakı Dövlət Universitetini bitirmişdir.
 • 1967-ci ildə yarımkeçiricilər fizikası ixtisası üzrə« İn4S5 monokristallarının alınması və onların bəzi fotoelektrik xassələrinin tədqiqi» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
 • 1976 -ci ildə Böyük elmi işçi diplomu almışdır.
 • 1995 –ci ildə Nyu-York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü diplomunu almışdır.


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 11.2005 tarixindən indiyə kimi: BDU-nunFizika Problemləri İnstitutunun aparıcı elmi işçisi,
 • 1987-11.2005: BDU-nun Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi ,
 • 1974-1987: BDU-nun Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyasının bölmə rəhbəri,
 • 1972-1974: BDU-nun Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyasının böyük elmi işçisii,
 • 1968-1972: BDU-nun Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyasının elmi işçisi,
 • 04.11.1968: BDU-nun Yarımkeçiricilər fizikası kafedrasının müəllimi,
 • 1966-1968 : BDU-nun Yarımkeçiricilər fizikası kafedrasının laborantı,
 • 170 elmi əsərlərin və 4 patentinmüəllifi


TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Kristalların və nazik təbəqələrin elektrik və fotoelektrik xassələrinin tədqiqi
 • Yarımkeçirici-qaz boşalması kontaktında nəzəri və eksperimental tədqiqatlar
 • Qaz boşalması plazmasında görünən təsvirin formalaşması
 • Yarımkeçirici-qaz boşalması kontaktında gedən fiziki proseslərintədqiqi


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • B.G.Salamov B.G., N.N.Lebedeva, V.I. Orbux, Ye.Yu.Bobrova, C.Kapacoce “İonizasiya tipli İQ- çevizicidə yarımkeçieiçinin səthində seolit layi ilə fotosiqnalın qüclənməsi. XXI Международная конференция по фотоэлектронике, 25-28 мая 2010, Москва, Россия
 • N.N.Lebedeva, V.I. Orbux, Ye.Yu.Bobrova, T.Z.Guliyeva, “ Seolit məsamələrindən işiq emissiyası” XVII  International Conference on Ternary and Multinary Compounds. 27-30, September, 2010, Baku, Azerbaijan
 • 2008, May, 20 International Conference on Photoelectronics Moscow, Russia;
 • 2008, June, InternationalConference Actual fizika problemləri, Bakı, Azərbaycan
 • 2006, May, 19 International Conference on Photoelectronics Moscow, Russia;
 • 1987, May, International Conference on Ferroelectric Physics, Chernovtzi, Ukraine;
 • 1981, June,; International Conference on Rare-Earth Research Rolla, Missouri, USA
 • 1979, September, Ljubljana, Yugoslavia; EMF-4


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Г.М. Эйвазова,  В.И.Орбух, Н.Н.Лебедева, З.А.Агамалиев Статическая проводимость смеси диэлектрика (цеолит) и проводника (графита). Trans.ANAS Sci.Phys. Astron. 2019, N2, p.149-154
 • Г.М.Эйвазова, В.И.Орбух, Н. Н. Лебедева, Н.Г. Дарвишов, Ч.Г. Ахундов , Влияние малых концентраций графитового порошка на статическую  проводимость цеолита ,  Азерб.Техн. Ун-т. Учен.Записки, №2, 2018. (26-29)
 • N.N.Lebedeva, V.I.Orbukh, G.M.Eyvasova, N.H.Darvishov, Ch.G.Akhundov.  Mass transfer aluminum film from the surface of zeolite on cathode, J. of Silicat Based and  Composite Materials 2018/4, vol. 70, N4, p.120-122
 • G.M.Eyvasova, V.I Orbukh, N.N.Lebedeva Dielectric-conductor transition in a mixture of zeolite and graphite powders. J.of low dimensional system, N 3 (2018), p.16-20
 • U.BunyatovaaV.I.OrbukhcG.M.EyvazovadN.N.LebedevacZ.A.AgamalievdI.C.KoçumaM.OzerbB.G.Salamovbe Peculiarities of unusual electret state in porous zeolite microstructure., Superlattices and Microstructures 111(2017) 1203-1210.
 • B.G. Salamov, G.M.Eyvazova, V.I.Orbukh, N.N.Lebedeva , Z.A.Agamaliev. “Resistance of the silver-modified and copper- modified zeolite”  J. of low Dimensional Sistems, v.1 (1), 2017, 19-23
 • Г.М.Эйвазова, В.И.Орбух, З.А.Агамалиев, Н.Н.Лебедева  « Изменение частотной зависимости сопртивления и емкости цеолита после воздействия на него постоянного электрического поля», Trans.ANAS Sci.Phys.Astron. N.2 (2017), 102-108
 • Н.Н.Лебедева, И.И.Орбух, Г.М.Эйвазова, Н.Г. Дарвишов « Массa перенос алюминиевой пленки с поверхности цеолита на катод»  Trans. ANAS Sci. Phys. Astron. N.5  (2017), 31-35
 • Н.Н. Лебедева, Газоразрядный ток в смеси цеолитового и кремниевого порошков. ЖТФ, 2014, вып.1, т. 84, стр. 150-154
 • Ozturk Koc S. , V.I. Orbukh b, G.M. Eyvazova b, N.N. Lebedeva b,B.G. Salamov a, c, * Peculiarities of the dielectric response of natural zeolitecomposites prepared by using zeolite and silicon powders «Superlattices and Microstructures» 91 (2016) 269-277
 • U.Bunyatova, S.Ozturk Koc, V.I.Orbukh, G.M.Eyvazova, Z.A.Agamaliev, N.N.Lebedeva, I.C.Kocum, B.G.Salamov, M. Ozer. “ Peculiarities of the dielectric response of the silver-modified-zeolite porous microstructure” superlattices and microstructure, 98 (2016) 295-305
 • V.I. Orbukh , G.M. Eyvazova , N.N. Lebedeva ,B.G.Salamov , “ The Pecularity of Electric Properties Of Clinoptilolit Modified By Argentium Ions” Az.J.of Physics FIZIKA ,v.XX1, N.4, December 2015, 44-46
 • S. Ozturk, K. Koseoğlu,V.I. Orburh, G.M. Eyvazova, A.H. Muradov, N.N. Lebedeva, B.G. Salamov, Influence of zeolite density and the content of the water vapor on the dielectric spectra. Optoelectronics and advanced materials - Rapid communications. v.8, N 7-8, 2014, p.733-740
 • V.I. Orburh, N.N.Lebedeva, S.Osturk, B.G.Salamov “Electrical Propertis of the zeolite     composites prepared by using zeolite and copper powders” J.Superlattices and Microstructures 54 (2013),16-25
 • of scien.,ser. Phys. and Astron., vol.XXX111, N 5    , 2013, p.49-55
 • Лебедева Н.Н.,Ч.Г. Ахундов, E.Ю.Боброва, Ч.А.Султанов , Патент:» Устройство для создания потока электронов», Официальный  Бюллетень «Промышленная собственность» N4, 30.12.2013, Баку
 • V. I. Orbukh, N. N. Lebedeva*, and B. G. Salamov, Gas_Discharge Currentin a Mixture of Zeolite and Silicon Powders riginal Russian Text ©, 2014, published in Zhurnal Tekhnicheskoi Fiziki, 2014, Vol. 84, No. 1, pp. 150–154
 • В.И.Oрбух, Г.М.Эйвазова, Н.Н.Лебедева, А.Х.Мурадов Зависимость диэлектрических спектров смеси цеолитовогои кремниевых порошков от концентрации кремния . anas sci. phys. astron.   2014, n 5, p.61-68
 • V.I. Orburh, N.N. Lebedeva, S. Osturk, B.G. Salamov “Electrical Properties of the zeolite composites prepared by using zeolite and copper powders” J. Superlattices and Microstructures 54 (2013),16-25
 • V.I. Orburh, N.N. Lebedeva, S. Osturk, S. Ucur, B.G. Salamov, “GaS Discharge electronic device based on the porous zeolite” , J. Optoelectronics and Advanced Materials, vol.6, N11-12, 2012.
 • N.N.Lebedeva, V.I. Orbux, Ye.Yu.Bobrova, T.Z.Guliyeva, Seolit məsamələrindən işiq emissiyası  “ Fizika,” Az.Nat. Akad. Scien.  N.N.L 2011, № 1,
 • V.İ.Orbux, N.N.Lebedeva, B.G.Salamov “Yarımkeçirici electrodun səthinin qaz. 2010, 1288-1291
 • N.N. Lebedeva, V.İ. Orbukh, Ch.A. Sultanov. “Gas – discharge system with a zeolite electrode. ЖТФ, 2010, т.55, № 4, 565-568
 • В.И. Орбух, Н.Н. Лебедева, Б.Г. Саламов, Влияние поверхностной проводимости полупроводникового электрода на распределение газоразрядного тока, ФТП,43,10, 2009,с.1329-1332.
 • N.N Lebedeva, V.I. Orbux, Ch.Sultanov, T.Z.Guliyeva”Seolit məsamələrində stasionar qas boşalması”XƏBƏRLƏR ” Az.Nat.Acad.Scien.vol XX1X, No 5, 2009, 162-165
 • N.Z.Guliyeva, N.N Lebedeva, V.I. Orbux, Ch.Sultanov “ Təbii seolit-klinoptilolit, identifirasiyası” Fizika, Az. Nat. Akad.,Scien, 2009, vol.XV,  N.3, 43-45
 • V.İ.Orbux, N.N.Lebedeva, Ye.Yu.Bobrova “Birbaşa yarımkeçirici-qaz məmasının cərəyanın paylanmasına məsiri” XƏBƏRLƏR, cild XXV111 , No 5, 2008, 130-133
 • N.N Lebedeva, V.I. Orbux, G.M.Eyvasova, Ye.Yu.Bobrova”Yarımkeçirici-qaz boşalması plazması kontaktında düzlənmə müşahidə edilmişdir” FİZİKA cild X111, No 4, 2007, 199-200
 • V.İ.Orbux, N.N.Lebedeva, E.Sultanov “Yuksəkomlu yarımkeçiricinin səthi ilə qaz boşalmasının sabötləşməsi”, XƏBƏRLƏR, cild XXV11, No 5, 2007, 94-98
 • V.I.Orbukh,N.N.Lebedeva, Ye.Yu.Bobrova « Влияниепрямогоконтактаполупроводниковогоэлектродасгазомнараспределениетока», Transations, v.XXV111, № 5, стр.130-132, 2008
 • N.N.Lebedeva, V.I.Orbukh, G.M.Eyvazova, Ye.Yu.Bobrova, «Выпрямление на контакте полупроводник- газоразрядная плазма», Fizika, v.X111, №4, стр.199-200, 2007
 • V.I.Oebukh, N.N.Lebedeva, E.A.Sultanov, «Стабилизация газового разряда поверхностным слоем высокоомного полупроводника», Transation, v.XX11, № 5, стр. 94-98, 2007­
 • B.G. Salamov, N.N. Lebedeva, H.Y. Kurt, V.I. Orburh, E.Yu. Bobrova
 • Formation of low resistance gas state near the surface of semiconductor electrode in pre-breakdown regime, J. Phys. D: v. 30, p.2732-2737, 2006.


INTERNATIONAL AND DOMESTIC GRANTS, PROGRAMS

 • Grant „SOROS“
 • Grant „3486“ STCU„Polimer matrisdə formalaşmış halkogenid yarımkeçiricilərin nanohissəciklərində diffuziya və ion mübadiləsi prosesləri“

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti