FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


Nelli Nikolayevna Lebedeva

f.r.e.n. BDU Fizika Problemləri İnstitutunun

aparıcı elmi işçisi

Tel.: +(994) 12 439 06 93

E-mail: [email protected]


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

22.10.1937-ci il tarixində Azərbaycanda, Bakı şəhərində anadan olmuşdur.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1960-ciildə Bakı Dövlət Universitetini bitirmişdir.
 • 1967-ci ildə yarımkeçiricilər fizikası ixtisası üzrə« İn4S5 monokristallarının alınması və onların bəzi fotoelektrik xassələrinin tədqiqi» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
 • 1976 -ci ildə Böyük elmi işçi diplomu almışdır.
 • 1995 –ci ildə Nyu-York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü diplomunu almışdır.


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 11.2005 tarixindən indiyə kimi: BDU-nunFizika Problemləri İnstitutunun aparıcı elmi işçisi,
 • 1987-11.2005: BDU-nun Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi ,
 • 1974-1987: BDU-nun Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyasının bölmə rəhbəri,
 • 1972-1974: BDU-nun Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyasının böyük elmi işçisii,
 • 1968-1972: BDU-nun Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyasının elmi işçisi,
 • 04.11.1968: BDU-nun Yarımkeçiricilər fizikası kafedrasının müəllimi,
 • 1966-1968 : BDU-nun Yarımkeçiricilər fizikası kafedrasının laborantı,
 • 170 elmi əsərlərin və 4 patentinmüəllifi


TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Kristalların və nazik təbəqələrin elektrik və fotoelektrik xassələrinin tədqiqi
 • Yarımkeçirici-qaz boşalması kontaktında nəzəri və eksperimental tədqiqatlar
 • Qaz boşalması plazmasında görünən təsvirin formalaşması
 • Yarımkeçirici-qaz boşalması kontaktında gedən fiziki proseslərintədqiqi


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • B.G.Salamov B.G., N.N.Lebedeva, V.I. Orbux, Ye.Yu.Bobrova, C.Kapacoce “İonizasiya tipli İQ- çevizicidə yarımkeçieiçinin səthində seolit layi ilə fotosiqnalın qüclənməsi. XXI Международная конференция по фотоэлектронике, 25-28 мая 2010, Москва, Россия
 • N.N.Lebedeva, V.I. Orbux, Ye.Yu.Bobrova, T.Z.Guliyeva, “ Seolit məsamələrindən işiq emissiyası” XVII  International Conference on Ternary and Multinary Compounds. 27-30, September, 2010, Baku, Azerbaijan
 • 2008, May, 20 International Conference on Photoelectronics Moscow, Russia;
 • 2008, June, InternationalConference Actual fizika problemləri, Bakı, Azərbaycan
 • 2006, May, 19 International Conference on Photoelectronics Moscow, Russia;
 • 1987, May, International Conference on Ferroelectric Physics, Chernovtzi, Ukraine;
 • 1981, June,; International Conference on Rare-Earth Research Rolla, Missouri, USA
 • 1979, September, Ljubljana, Yugoslavia; EMF-4


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Г.М. Эйвазова,  В.И.Орбух, Н.Н.Лебедева, З.А.Агамалиев Статическая проводимость смеси диэлектрика (цеолит) и проводника (графита). Trans.ANAS Sci.Phys. Astron. 2019, N2, p.149-154
 • Г.М.Эйвазова, В.И.Орбух, Н. Н. Лебедева, Н.Г. Дарвишов, Ч.Г. Ахундов , Влияние малых концентраций графитового порошка на статическую  проводимость цеолита ,  Азерб.Техн. Ун-т. Учен.Записки, №2, 2018. (26-29)
 • N.N.Lebedeva, V.I.Orbukh, G.M.Eyvasova, N.H.Darvishov, Ch.G.Akhundov.  Mass transfer aluminum film from the surface of zeolite on cathode, J. of Silicat Based and  Composite Materials 2018/4, vol. 70, N4, p.120-122
 • G.M.Eyvasova, V.I Orbukh, N.N.Lebedeva Dielectric-conductor transition in a mixture of zeolite and graphite powders. J.of low dimensional system, N 3 (2018), p.16-20
 • U.BunyatovaaV.I.OrbukhcG.M.EyvazovadN.N.LebedevacZ.A.AgamalievdI.C.KoçumaM.OzerbB.G.Salamovbe Peculiarities of unusual electret state in porous zeolite microstructure., Superlattices and Microstructures 111(2017) 1203-1210.
 • B.G. Salamov, G.M.Eyvazova, V.I.Orbukh, N.N.Lebedeva , Z.A.Agamaliev. “Resistance of the silver-modified and copper- modified zeolite”  J. of low Dimensional Sistems, v.1 (1), 2017, 19-23
 • Г.М.Эйвазова, В.И.Орбух, З.А.Агамалиев, Н.Н.Лебедева  « Изменение частотной зависимости сопртивления и емкости цеолита после воздействия на него постоянного электрического поля», Trans.ANAS Sci.Phys.Astron. N.2 (2017), 102-108
 • Н.Н.Лебедева, И.И.Орбух, Г.М.Эйвазова, Н.Г. Дарвишов « Массa перенос алюминиевой пленки с поверхности цеолита на катод»  Trans. ANAS Sci. Phys. Astron. N.5  (2017), 31-35
 • Н.Н. Лебедева, Газоразрядный ток в смеси цеолитового и кремниевого порошков. ЖТФ, 2014, вып.1, т. 84, стр. 150-154
 • Ozturk Koc S. , V.I. Orbukh b, G.M. Eyvazova b, N.N. Lebedeva b,B.G. Salamov a, c, * Peculiarities of the dielectric response of natural zeolitecomposites prepared by using zeolite and silicon powders «Superlattices and Microstructures» 91 (2016) 269-277
 • U.Bunyatova, S.Ozturk Koc, V.I.Orbukh, G.M.Eyvazova, Z.A.Agamaliev, N.N.Lebedeva, I.C.Kocum, B.G.Salamov, M. Ozer. “ Peculiarities of the dielectric response of the silver-modified-zeolite porous microstructure” superlattices and microstructure, 98 (2016) 295-305
 • V.I. Orbukh , G.M. Eyvazova , N.N. Lebedeva ,B.G.Salamov , “ The Pecularity of Electric Properties Of Clinoptilolit Modified By Argentium Ions” Az.J.of Physics FIZIKA ,v.XX1, N.4, December 2015, 44-46
 • S. Ozturk, K. Koseoğlu,V.I. Orburh, G.M. Eyvazova, A.H. Muradov, N.N. Lebedeva, B.G. Salamov, Influence of zeolite density and the content of the water vapor on the dielectric spectra. Optoelectronics and advanced materials - Rapid communications. v.8, N 7-8, 2014, p.733-740
 • V.I. Orburh, N.N.Lebedeva, S.Osturk, B.G.Salamov “Electrical Propertis of the zeolite     composites prepared by using zeolite and copper powders” J.Superlattices and Microstructures 54 (2013),16-25
 • of scien.,ser. Phys. and Astron., vol.XXX111, N 5    , 2013, p.49-55
 • Лебедева Н.Н.,Ч.Г. Ахундов, E.Ю.Боброва, Ч.А.Султанов , Патент:» Устройство для создания потока электронов», Официальный  Бюллетень «Промышленная собственность» N4, 30.12.2013, Баку
 • V. I. Orbukh, N. N. Lebedeva*, and B. G. Salamov, Gas_Discharge Currentin a Mixture of Zeolite and Silicon Powders riginal Russian Text ©, 2014, published in Zhurnal Tekhnicheskoi Fiziki, 2014, Vol. 84, No. 1, pp. 150–154
 • В.И.Oрбух, Г.М.Эйвазова, Н.Н.Лебедева, А.Х.Мурадов Зависимость диэлектрических спектров смеси цеолитовогои кремниевых порошков от концентрации кремния . anas sci. phys. astron.   2014, n 5, p.61-68
 • V.I. Orburh, N.N. Lebedeva, S. Osturk, B.G. Salamov “Electrical Properties of the zeolite composites prepared by using zeolite and copper powders” J. Superlattices and Microstructures 54 (2013),16-25
 • V.I. Orburh, N.N. Lebedeva, S. Osturk, S. Ucur, B.G. Salamov, “GaS Discharge electronic device based on the porous zeolite” , J. Optoelectronics and Advanced Materials, vol.6, N11-12, 2012.
 • N.N.Lebedeva, V.I. Orbux, Ye.Yu.Bobrova, T.Z.Guliyeva, Seolit məsamələrindən işiq emissiyası  “ Fizika,” Az.Nat. Akad. Scien.  N.N.L 2011, № 1,
 • V.İ.Orbux, N.N.Lebedeva, B.G.Salamov “Yarımkeçirici electrodun səthinin qaz. 2010, 1288-1291
 • N.N. Lebedeva, V.İ. Orbukh, Ch.A. Sultanov. “Gas – discharge system with a zeolite electrode. ЖТФ, 2010, т.55, № 4, 565-568
 • В.И. Орбух, Н.Н. Лебедева, Б.Г. Саламов, Влияние поверхностной проводимости полупроводникового электрода на распределение газоразрядного тока, ФТП,43,10, 2009,с.1329-1332.
 • N.N Lebedeva, V.I. Orbux, Ch.Sultanov, T.Z.Guliyeva”Seolit məsamələrində stasionar qas boşalması”XƏBƏRLƏR ” Az.Nat.Acad.Scien.vol XX1X, No 5, 2009, 162-165
 • N.Z.Guliyeva, N.N Lebedeva, V.I. Orbux, Ch.Sultanov “ Təbii seolit-klinoptilolit, identifirasiyası” Fizika, Az. Nat. Akad.,Scien, 2009, vol.XV,  N.3, 43-45
 • V.İ.Orbux, N.N.Lebedeva, Ye.Yu.Bobrova “Birbaşa yarımkeçirici-qaz məmasının cərəyanın paylanmasına məsiri” XƏBƏRLƏR, cild XXV111 , No 5, 2008, 130-133
 • N.N Lebedeva, V.I. Orbux, G.M.Eyvasova, Ye.Yu.Bobrova”Yarımkeçirici-qaz boşalması plazması kontaktında düzlənmə müşahidə edilmişdir” FİZİKA cild X111, No 4, 2007, 199-200
 • V.İ.Orbux, N.N.Lebedeva, E.Sultanov “Yuksəkomlu yarımkeçiricinin səthi ilə qaz boşalmasının sabötləşməsi”, XƏBƏRLƏR, cild XXV11, No 5, 2007, 94-98
 • V.I.Orbukh,N.N.Lebedeva, Ye.Yu.Bobrova « Влияниепрямогоконтактаполупроводниковогоэлектродасгазомнараспределениетока», Transations, v.XXV111, № 5, стр.130-132, 2008
 • N.N.Lebedeva, V.I.Orbukh, G.M.Eyvazova, Ye.Yu.Bobrova, «Выпрямление на контакте полупроводник- газоразрядная плазма», Fizika, v.X111, №4, стр.199-200, 2007
 • V.I.Oebukh, N.N.Lebedeva, E.A.Sultanov, «Стабилизация газового разряда поверхностным слоем высокоомного полупроводника», Transation, v.XX11, № 5, стр. 94-98, 2007­
 • B.G. Salamov, N.N. Lebedeva, H.Y. Kurt, V.I. Orburh, E.Yu. Bobrova
 • Formation of low resistance gas state near the surface of semiconductor electrode in pre-breakdown regime, J. Phys. D: v. 30, p.2732-2737, 2006.


INTERNATIONAL AND DOMESTIC GRANTS, PROGRAMS

 • Grant „SOROS“
 • Grant „3486“ STCU„Polimer matrisdə formalaşmış halkogenid yarımkeçiricilərin nanohissəciklərində diffuziya və ion mübadiləsi prosesləri“

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti