FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


Nizami N. Qocayev


Mühəndis

İş telefonu: +(994)12539 06 93

e-mail: n.naqdalioqli61@gmail.com


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 10.11.1961.  Bakı şəhəri


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ ELMİ ADLARI

 • 1979 -1988: tələbə, Fizika fakültəsi, BDU


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1979-1994-cü illərdə BDU-nun Yarımkeçiricilər fizikası ETL-də laborant
 • 1994 -cü ildən BDU-nun Yarımkeçiricilər fizikası ETL-də mühəndis -texnoloq
 • 2005-ci ildən Fizika problemləri ETİ- da mühəndis- texnoloq
 • 2005-ci ildən hal-hazıra kimi Fizika Poblemləri ETİ-də  mühəndis- texnoloq


TƏDQİQATSAHƏSİ

 • Nazik təbəqələrin termik buxarlanma metodu ilə alınma texnologiyası


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2010: Bakı, Azərbaycan, Fizikanın müasir problemləri, IV Respublika konfransı


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Ağasiyev A.A. , Məhərrəmov E.M. ,.Мамедов М.З, Cabbarov C.H. , Qocayev N.N. Influence of interatomic distance change on linear dimensions of solid state. AMEA Fİ Fizika jurn, Bakı- 2009, cild XV, №1, səh.66-68.
 • А.А.Агасиев, М.З.Мамедов, Н.Н.Годжаев, С.Э.Багирова  Некоторые электрические свойства пленок аморфного кремния. SDU, Elmi  Xəbərlər, cild 8, Təbiət elmləri bölməsi, №3, 2008, s. 15-18.
 • А.А.Агасиев, М.З.Мамедов , Н.Н.Годжаев , Х.О.Гафарова  Пленки Si, полученные методом  магнетронного Распления. AMEA Xəbərləri Fizika-2007, cild XIII. №4,səh. 196-198.

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti