FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Nəsirov Elşən Fayaz oğlu

Fizika riyaziyyat elmləri namizədi,

Böyük elmi işçi Fizika Problemləri ETİ BDU

İş tel.:+(994)12439 06 93

e-mail: elshan.nasirov@bsu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1969, Azərbaycn, Lerik

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2001-ci ildə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dissertasiyanin mövzusu “ Məhluldan çökdürülmüş
 • Cd1-xZnxSe nazik təbəqələrinin və onlar əsasında strukturların elektrik və fotoelektrik xassələri”
 • 1994 – 1998-ci illər: BDU-nun Bərk cisim elektronikası laboratoriyasında aspirant
 • 1987 – 1993-cü illər: Azərbaycan Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsində tələbə

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 11.2005-ci ildən indiyə qədər: BDU Fizika Problemləri İnstitutunda böyuk elmi işçi
 • 04.2002 - 11.2005: BDU Fizika fakültəsi, Bərk cisim elektronikası laboratoriyasında böyuk elmi işçi
 • 01.1994 - 04.2002: BDU Fizika fakültəsi, Bərk cisim elektronikası laboratoriyasında mühəndis

67-yə qədər elmi iş, onlardan 14-ü elmi məqalədir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Bərk cisim elektronikası və mikroelektronika, nazik təbəqələr, neqatronika, nanotexnologiya

  BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Əsas nəticələr aşağıdakı konfranslarda məruzə və müzakirə edilmişdir: « Bərk cisim elektronikası və mikroelektronikanın aktual problemləri» (Taqanroq, 2000, 2002, 2004), «Fotoelektronika və gecəgörmə cihazları» (Mockva, 2000, 2002, 2004, 2006), «Qeyri-üzvi Materiallar» ( Santa Barbara, 2000, 2002, Edinburq 2002), «Yüksək enerjilərin fiziki və texniki problemləri» (Bakı-2002, Təbriz -2004, Ankara 2006), «Amorf və mikrokristallik yarımkeciricilər»(Sankt-peterburq: 2002, 2004), «Yarımkeçiricilər fizikası» (Edinburq-2002), «Nazik təbəqələr və nanostrukturlu fotofoltaik materiallar» (Strasburq, 2003, 2005, 2007), «Opto-, nanoelektronika, nanotexnologiya və mikrosistemlər» (Ulyanov-2004, 2006, 2007, 2008), «Fizikanın aktual problemləri» ( Bakı: 2008) Beynəlxalq elmi konfransları və s.

 • Джафаров М.А, Насиров Э.Ф., Мамедов Г.М. МДП-структуры на основе пленок CdS1-xSex/ Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники. Труды 8-ой Международной конференции, Таганрог: 2002, с.186.
 • Джафаров М.А., Мамедов Г.М., Насиров Э.Ф. Физические свойства пленок Cd1-хZnхS, Cd1-хZnхSе и CdS1-хSeх, осажденных из раствора / III Международная конференция «Аморфные и микрокристаллические полупроводники», СПб.: 2002, с.107.
 • Abdinov A.Sh., Jafarov M.A., Mamedov H.M, Nasirov E.F. Special features of electric and photoelectric properties of Cd1-xZnxS/n-CdS1-xSexHeterojunctions / Thin film and nano-structured materials for photovoltaic E-MRS Spring Meeting, Strasbourg: 2003.
 • Джафаров М.А, Насиров Э.Ф. Преобразователь оптического изображения на основе гетероперехода Сd1-xZnxS-CdТе1-xSex / XVIII Международная конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения, Москва 2004, c202-203.
 • Джафаров М.А, Насиров Э.Ф. Гетеропереходы на основе пленока2в2с6, осажденных из раствора / IV Международная конференция «Аморфные и микрокристаллические полупроводники» Санкт-Петербург, 2004.
 • Jafarov M.A., Nasirov E.F. Obtaining of А2В2C6 type thin films by method of chemical deposition / Light in nanosize solide 1 International Scientific Seminar, Baku: 2004, p.35.
 • Джафаров М.А, Насиров Э.Ф., Тахмазова А.И. Фотоэлектрические свойства пленок типа А2В2С6, осажденных из раствора. /VI Международная конференция Опто-, нано-электроника, нанотехнология и микросистемы. Ульяновск , 2004
 • Джафаров М.А, Насиров Э.Ф. Фотолюминесцентные свойства пленок А2В2C6, осажденных из раствора. / VI Международная конференция Опто-, нано-электроника, нанотехнология и микросистемы. Ульяновск , 2004.
 • Abdinov A.Sh., Kazimzade A.H., Jafarov M.A., Nasirov E.F. features of electric and photoelectric properties of А2В6 thin films deposited from a solution in micro and nanoelectronics. / Thin film and nano-structured materials for photovoltaic E-MRS Spring Meeting, Strasbourg: 2005, F53/62.
 • Джафаров М.А, Насиров Э.Ф. Механизм образования донорно-акцепторных пар в наноразмерных пленках CdS1-xSexи CdSе1-xТex. / VI Международная конференция Опто-, нано-электроника, нанотехнология и микросистемы. Ульяновск , 2006.
 • Джафаров М.А, Насиров Э.Ф. Некоторые физические свойства пленок Cd1-xZnxS, полученных химическим способом. / VI Международная конференция Опто-, нано-электроника, нанотехнология и микросистемы. Ульяновск , 2006.
 • M.A.Jafarov, E.F.Nasirov, S.A.Mamedova, S.А.Jahangirova.Negatron Phenomenon in А2В2(6)С6 films Deposited from solution. Thin film and nanostructured materials for photovoltaics. E-MRSSpringMeetingStrasbourg, 2006.
 • Джафаров М.А., Мамедова С.А., Насиров Э.Ф., Аномальная фотопроводимость в наноразмерных пленках твердых растворов CdSe1-xTex, IX Международная Конференция опто-наноэлектроника, нанотехнологии и микросистемы, с.72, Ульяновск, 2007.
 • Джафаров М.А., Мамедова С.А., Насиров Э.Ф., Получение и физические свойства барьеров Шоттки на основе наноразмерных пленок CdSe1-xTex, IX Международная Конференция опто-наноэлектроника, нанотехнологии и микросистемы, с.59, Ульяновск, 2007.


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • M. A. Jafarov*, E. F. Nasirov, and R. S. Jafarli. Growth and Optical Properties of Nanostructured ZnS:Mn Films. ISSN 0020-1685, Inorganic Materials, 2017, Vol. 53, No. 1, pp. 39–44. © Pleiades Publishing, Ltd., 2017. Impact factor – 0.620.
 • G. Kyazym-zade, M. A. Jafarov, E. F. Nasirov, C. A. Jahangirova, and R. S. Jafarli. Specific Features of ZnCdS Nanoparticles Synthesized in Different Solvents. ISSN 1063-7826, Semiconductors, 2017, Vol. 51, No. 4, pp. 454–457. © Pleiades Publishing, Ltd., 2017. Impact factor – 0.602.
 • M. A. Dzhafarov, E. F. Nasirov, and R. S. Dzhafarli. Preparation and Optical Properties of Nanostructured ZnS:Сu Films. ISSN 1087-6596, Glass Physics and Chemistry, 2016, Vol. 42, No. 4, pp. 421–425. Impact factor 0.591(TR).
 • М. А. Джафаров, Е. Ф. Насиров, Р. С. Джафарли. Получение и оптические свойства наноструктурированных пленок ZnS:Мn. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 2016, том 53, № 1, с. 1–6. Impactfactor 0.567 (TR).
 • M.A. Jafarov, E.F. Nasirov, S.A.Jahangirova, Structural and Optical Properties of ZnS:Cr Thin Films, 13th International Conference on Nanosciences &Nanotechnologies – NN16 Porto Palace Conference Centre & Hotel, P2-33, 5-8 July 2016, Thessaloniki, Greece.
 • M. A. Jafarov, E. F. Nasirov, S. A. Jahangirova, R. Jafarli. Nano ZnS thin films for solar cell. NANOSYSTEMS: PHYSICS, CHEMISTRY, MATHEMATICS, 2015, 6 (5), P. 644–649.
 • M.A. Jafarov, E.F. Nasirov, S.A.Jahangirova, R.Jafarli. Photoelectric properties of thin film Si/Cd1-xZnxS heterojunctions. International Journal of Engineering Research and General Science, 2015, Volume 3, Issue 5, pp.624-628.
 • M.A.Jafarov Э.Ф.Насиров. Photoelectric properties of thin film p-CdS/n-CdS/n-CdZnSSe heterojunctions.International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering” (IJTPE),  June 2014, Issue 19, Vol. 6, Number 2,  P. 71-75.
 • M.A.Jafarov Э.Ф.Насиров, R.Jafarli. Generation of Cd1-xZnxS  nanoparticles by laser ablation in liquids. Proc. SPIE 9170, Nanoengineering: Fabrication, Properties, Optics, and Devices XI, 917015 (August 28, 2014); doi:10.1117/12.2061219.
 • М.А.Джафаров,Э.Ф.Насиров, С.А.Мамедова, Р.Ф.Мехтиев. Фотопроводимость пленок твердых растворов на основе АIIBVI, осажденных из раствора. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 2013, том 49, № 11, с. 1168-1172.
 • M.A.Jafarov, E.F.Nasirov. Nanoscale Structures based on the Zn1-xCdxS. NANOSYSTEMS: PHYSICS, CHEMISTRY, MATHEMATICS, 2013, 4 (5), P. 680-689.
 • М.А.Джафаров,Э.Ф.Насиров. Наноструктированные материалы на основе сульфида кадмия. НАНОСИСТЕМЫ: ФИЗИКА, ХИМИЯ, МАТЕМАТИКА, 2012, 3 (6), С. 91-97.
 • M.A.Jafarov, E.F.Nasirov. Preparation of nanosized A2B6 compound multilayer structures for solar cells. ICTPE-2012, Conference proceedings, Technical and physical problems of power Engineering, Norway – 2012, pp.445-448.
 • M.A.Jafarov, E.F.Nasirov. Characteristics of CdSeTe films. Bilateral Conference On Energy, E-MRS 2011 Spring Meeting, Strasbourg, France, 12 may, 2011, pp.18-41.

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti