FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


Nəsirov Elşən Fayaz oğlu

Fizika riyaziyyat elmləri namizədi,

Dosent,  Böyük elmi işçi,  Fizika Problemləri ETİ, BDU

İş tel.:+(99412)539 06 93

e-mail:   elshan.nasir@bsu.edu.az, [email protected]

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 05.07.1969, Azərbaycan, Lerik rayonu, Pirəsora kəndi

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1984-1986-cı illər: Respublika 1№-li fizika-riyaziyyat təmayüllü məktəb
 • 1987 – 1993-cü illər: Azərbaycan Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsində tələbə
 • 1994 – 1998-ci illər: BDU-nun Bərk cisim elektronikası laboratoriyasında aspirant
 • 2001-ci ildə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dissertasiyanin mövzusu “ Məhluldan çökdürülmüş Cd1-xZnxSe nazik təbəqələrinin və onlar əsasında strukturların elektrik və fotoelektrik xassələri”
 • 2017-ci ildə: elektronika ixtisası üzrə Dosent.


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1994 - 2002: BDU Fizika fakültəsi, Bərk cisim elektronikası laboratoriyasında mühəndis
 • 2002 - 2005: BDU Fizika fakültəsi, Bərk cisim elektronikası laboratoriyasında böyuk elmi işçi
 • 2005-ci ildən indiyə qədər: BDU Fizika Problemləri ETİ-də böyuk elmi işçi

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Bərk cisim elektronikası və mikroelektronika,
 • Nazik təbəqələr,
 • Nanotexnologiya


BEYN
ƏLXALQSEMİNAR, SİMPOZİUMVƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники. Труды 8-ой Международной конференции, Таганрог: 2002, с.186.
 • Thin film and nano-structured materials for photovoltaic E-MRS Spring Meeting, Strasbourg: 2003.
 • XVIII Международная конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения, Москва 2004, c 202-203.
 • IV Международная конференция «Аморфные и микрокристаллические полупроводники» Санкт-Петербург, 2004.
 • Thin film and nano-structured materials for photovoltaic E-MRS Spring Meeting, Strasbourg: 2005, F53/62.
 • VI Международная конференция Опто-, нано-электроника, нанотехнология и микросистемы. Ульяновск , 2006.
 • Thin film and nanostructured materials for photovoltaics. E-MRS Spring Meeting Strasbourg, 2006.
 • IX Международная Конференция опто-наноэлектроника, нанотехнологии и микросистемы, с.72, Ульяновск, 2007.
 • X Международная Конференция опто-наноэлектроника, нанотехнологии и микросистемы, с.209, Ульяновск, 2008.
 • Bilateral Conference On Energy, E-MRS 2011 Spring Meeting, Strasbourg, France, 12 may, 2011, pp.18-21
 • Proc. SPIE 8470, Thin Film Solar Technology IV, San Diego, California, USA, August 12, 2012
 • ICTPE-2012, Conference proceedings, Technical and physical problems of power Engineering, Norway – 2012, pp.445-448.
 • International Conference “Micro- and Nanoelectronics – 2012.  ICMNE-2012, Moscow – Zvenigorod, Russia, P2-30
 • Nanotechnology Platform for Electronics and Photonics, International Workshop-NAPEP, Sensor elements on base of organic-inorganic hybrid materials, 21-25 May 2013, Baku
 • 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, 24-27 August 2015, İstanbul University, İstanbul / Turkey, 13_OP6.
 • 13th International Conference on Nanosciences &Nanotechnologies – NN16 Porto Palace Conference Centre & Hotel, P2-33, 5-8 July 2016, Thessaloniki, Greece.
 • MODERN TRENDS IN PHYSICS, International conference, 20-22 April 2017, Baku, pp.235-238.

150-dən cox elmi əsərin müəllifi


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Абдинов А.Ш., Джафаров М.А, Насиров Э.Ф., Бабаева Р.Ф., Мамедов Г.М. Фотопроводимость осажденных из раствора пленок Cd1-xZnxSe в ИК области // Прикладная физика, Москва, 2000, В.6., с.56-62.
 • Абдинов А.Ш., Джафаров М.А., Мамедов Г.М., Насиров Э.Ф. Отрицательная инфракрасная фотопроводимость в пленках CdS1-xSex, осажденных из раствора // “Прикладная физика”. Москва, 2004. В.3, с.94-97.
 • Abdinov A.Sh., Jafarov M.A., Nasirov E.F. Photoelectric properties of films A2B2C6, deposited from solution / Proc. SPIE, 2004, v.5834, p.254-259.
 • М.А.Джафаров, Э.Ф.Насиров, С.А.Мамедова, Р.М.Багиров. МДП-структуры на основе пленок CdSе1-хТeх, FİZİKA, b.4, cild XIII, səh. 189-191, 2007.
 • М.А.Джафаров, С.А.Мамедова, Э.Ф.Насиров, Фотоэлектрические свойства пленок CdSе1-хТeх, осажденных из водного раствора, Bakı Universitetinin xəbərləri, Fizika-Riyaziyyat elmləri seriyası, b.3, səh. 124-131, 2007.
 • A.Ш.Абдинов, М.А.Джафаров, Э.Ф.Насиров, С.А.Мамедова. Функциональные возможности пленок CdSе1-хТeх, в ИК-области спектра. Журнал ПРИКЛАДНАЯ FİZİKA, Москва, 2008, N5, ст. 103-106.
 • М.А.Джафаров, Э.Ф.Насиров, Наноструктированные материалы на основе сульфида кадмия, НАНОСИСТЕМЫ: ФИЗИКА, ХИМИЯ, МАТЕМАТИКА, 2012, 3 (6), С. 91-97, УДК 621.315.592
 • М.А.Джафаров, С.А.Мамедова, Р.Ф.Мехтиев, Э.Ф.Насиров, Фотопроводимость пленок твердых растворов на основе АIIBVI, осажденных из раствора, НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 2013, том 49, № 11, с. 1168-1172
 • М.А.Джафаров, Э.Ф.Насиров, С.А.Джахангирова, Е.А. Ханмамедова, Фотохимическая реакция в наноразмерных пленках твердых растворов А2В6, осажденных из раствора, КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, Том 15, № 3, с. 260-265, 2013
 • М.А.Джафаров, С.А.Мамедова, Э.Ф.Насиров, Отрицательная фотопроводимость в пленках твердых растворов соединений AIIBVI. Физика и техника полупроводников, 2014, том 48, вып. 5, c. 590-596
 • M.A. Jafarov, S.A.Mamedova, R.F.Mekhtiyev, E.F. Nasirov. Negatron Phenomena in CdSe1–хTeх and ZnS1–хSeх Thin Films. Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2014, pp.1-2.
 • M.A.Jafarov E.F. Nasirov. Photoelectric properties of thin film p-CdS/n-CdS/n-CdZnSSe heterojunctions.International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering” (IJTPE), June 2014, Issue 19, Vol. 6, Number 2, P. 71-75.
 • M.A.Jafarov Э.Ф.Насиров, R.Jafarli. Generation of Cd1-xZnxS nanoparticles by laser ablation in liquids. Proc. SPIE 9170, Nanoengineering: Fabrication, Properties, Optics, and Devices XI, 917015 (August 28, 2014); doi:10.1117/12.2061219.
 • M.A. Jafarov, E.F. Nasirov, S.A.Jahanqirova. Cu2ZnSnS4 thin film solar cells. IJSR - international journal of scientific research, vol.3, issue 11, november 2014, pp.354-357.
 • M.A.Jafarov, E.F.Nasirov. Investigation of p-CuInGaSe2/n-Cd1-xZnxS heterojunctions obtained by electrochemical deposition. International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT) Volume 3, Issue 6, november 2014
 • M.A. Jafarov, E.F. Nasirov, S.A.Jahanqirova. The features of nanosized Zn1-хCdхSе films deposited on porous Si. Paripex - Indian Journal Of Research Volume 3, Issue 12, Dec 2014
 • M.A. Jafarov, E.F. Nasirov, S.A.Jahangirova. Nano-CdS/ porous silicon heterojunction for solar cell, International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 6, Issue 7, July-2015, ISSN 2229-5518, IJSER © 2015 , pp. 849-853.
 • M.A. Jafarov, E.F. Nasirov, S.A.Jahangirova, R.Jafarli. Al/CZTS/ZnS solar cells, International Journal of Engineering Research and General Science, Volume 3, Issue 4, July-August, 2015, ISSN 2091-2730, pp. 21-25.
 • M.A. Jafarov, E.F. Nasirov, S.A. Jahangirova. Electrochemical deposition of CZTS thin films. 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, 24-27 August 2015, İstanbul University, İstanbul / Turkey, 13_OP6.
 • M. A. Jafarov, E. F. Nasirov, S. A. Jahangirova, R. Jafarli. Nano ZnS thin films for solar cell. NANOSYSTEMS: PHYSICS, CHEMISTRY, MATHEMATICS, 2015, 6 (5), P. 644–649.
 • M.A. Jafarov, E.F. Nasirov, S.A.Jahangirova, R.Jafarli. Photoelectric properties of thin film Si/Cd1-xZnxS heterojunctions. International Journal of Engineering Research and General Science, 2015, Volume 3, Issue 5, pp.624-628.
 • M.A. Jafarov, E.F. Nasirov, S.A.Jahanqirova. Nanostructured Zinc Sulphide Thin Films. International Journal of Scientific and Engineering Research, Volume 6, Issue 7, July- 2015 http://www.ijser.org , pp.1268-1279.
 • M.A. Jafarov, E.F. Nasirov, S.A. Jahangirova. Photoelectric Properties of Thin Film Si/ZnS1-xSex heterojunctions. International Journal of Engineering Innovation & Research. Volume 3, Issue 6, ISSN: 2277 – 5668. pp. 863-867.
 • M.A. Jafarov, E.F. Nasirov, S.A. Jahangirova. Preparation of Nanosized CZTS Structures for Solar Cells. International Journal of Engineering Innovation & Research. Volume 3, Issue 6, ISSN: 2277 – 5668. pp. 741-745.
 • M.A.Dzhafarov, E.F.Nasirov, and R.S.Dzhafarli. Preparation and Optical Properties of Nanostructured ZnS:Сu Films. ISSN 1087-6596, Glass Physics and Chemistry, 2016, Vol. 42, No. 4, pp. 421–425. Impact factor, 0.591(TR).
 • М.А. Джафаров, Е.Ф. Насиров, Р.С. Джафарли. Получение и оптические свойства наноструктурированных пленок ZnS:Мn. Неорганические материалы, 2016, том 53, № 1, с. 1–6. Impact factor 0.567 (TR).
 • M.A. Dzhafarov, E.F. Nasirov, and R.S. Dzhafarli. Synthesis and Optical Properties of Nanostructured ZnS:Мn Films. ISSN 1995-0780, Nanotechnologies in Russia, 2016, Vol. 11, Nos. 5–6, pp. 344–348.
 • M.A. Jafarov, E.F. Nasirov, S.A.Jahangirova, Structural and Optical Properties of ZnS:Cr Thin Films, 13th International Conference on Nanosciences &Nanotechnologies – NN16 Porto Palace Conference Centre & Hotel, P2-33, 5-8 July 2016, Thessaloniki, Greece.
 • M.A.Jafarov, E.F.Nasirov, S.A. Jahangirova, R.C.Jafarli. Photoelectric properties of thin film Si/Cd1-xZnxS heterojunctions, International Journal of Engineering Research and General Science Volume 4, Issue 1, January-February, 2016, ISSN 2091-2730, pp. 174-180.
 • A.G. Kyazym-zade, M.A. Jafarov, E.F. Nasirov, C.A. Jahangirova, and R.S. Jafarli. Specific Features of ZnCdS Nanoparticles Synthesized in Different Solvents. ISSN 1063-7826, Semiconductors, 2017, Vol. 51, No. 4, pp. 454–457. Pleiades Publishing, Ltd.
 • M.A.Jafarov*, E.F.Nasirov, and R.S.Jafarli. Growth and Optical Properties of Nanostructured ZnS:Mn Films. ISSN 0020-1685, Inorganic Materials, 2017, Vol. 53, No. 1, pp. 39–44. © Pleiades Publishing, Ltd., 2017.
 • M.A. Jafarov, E.F. Nasirov and S.A. Jahangirova, CdS nanocrystalline Structured Deposited on Al Substrates. JOJ Material Science (JOJMS), Volume 4, Issue 4, April 2018, DOI: 10.19080/JOJMS. 2018.04. 555641.
 • Jafarov M.A., Nasirov E.F. and Jahangirova S.A. Luminescence Properties of ZnS:Co nanoparticles. Madridge Journal of Nanotechnology & Nanoscience. Volume 3, Issue 1, 2018, 1000116, pp. 89-91.
 • M.A. Jafarov, E.F. Nasirov, S.A.Jahangirova, ZnS/Cu2ZnSnS4/CdTe/In Thin Film Structure for Solar Cells. Journal of Advances in Physics, CIRWORLD, ISSN: 2347-3487, Volume: 14 Issue: 2, 2018, pp. 5435-5441
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti