FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Şoqiyə M. Qocayeva (Hüseynova)

Kiçik elmi işçi, Fizika Problemləri İnstitutu

İş telefonu: +(994) 12 439-06-93

e-mail: shogiya.godjaeva@bsu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1935-ci ildə Gəncədə doğulub.
 • 1943-1953: Gəncədə 1 saylı məktəbdə oxuyub.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1977-dən bu günədək: kiçik elmi işçi, Fizika Problemləri İnstitutu BDU
 • 1968-1977: baş laborant, Bakı Dövlət Universiteti
 • 1962-1968: müəllim, Azərb. Pedaqoji İnstitutunda
 • 1958-1962: müəllim, Gəncə şəhərində məktəbdə
 • 1953-1958: Fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti, tələbə

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005: k.e.i. Fizika Problemləri İnstitutu, BDU
 • 1977-2005: k.e.i., Yarımkeçiricilər fizikası ETL, BDU.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • “Fizikanın aktual problemləri“ 25-27 iyun, 2008, Bakı.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • Ş.M. Qocayeva-Hüseynova. AZTU, Elmi əsərlər – fundamental elmlər, c.II(6), №3, 2003, səh. 60-62.
 • A.M. Süleymanova, Ş. Hüseynova. AZTU, Elmi əsərlər – fundamental elmlər, c.II(6), №2, 2003, səh. 107-111.
 • Mamedov Z.N., Quseynova Ş.M. AZTU, Elmi əsərlər – fundamental elmlər, c.III(12), №4, 2004, səh. 139-142.
 • G.M. Qodjaev, Ş.M. Quseynova. AZTU, Elmi əsərlər – fundamental elmlər, c.IV(15), №3, 2005, səh. 3-5.
 • G.M. Qodjaev, K.D. Qülmamedov, Ş.M. Quseynova, N.M. Suleymanova. AZTU, Elmi əsərlər – fundamental elmlər, c.V(19), №3, 2006, səh. 7-8.
 • D.M. Kafarova, Ş.M. Quseynova, S.K. Rustamova. AZTU, Elmi əsərlər – fundamental elmlər, c.VI(22), №2, 2007, səh. 21-22.
 • Darvişov N.Q., Baqiev V.A., Quseynova Ş.M.. Fizikanın müasir problemləri, Bakı, 1 Respublika konfransı, 6-8 dekabr, 2007.
 • Baqiev V.G., Darvışov N.Q., Kuliyeva T.Z., Qodjaeva Ş.M. Труды 5 Международнойконференции «Актуальныепроблемыфизики»,25-27 июня 2008, Баку. С302-304.
 • Эфендиева И.М., Асланов Г.С., Годжаева Ш.М., Кулиева Т.З., Абдуллаева Л.К. “II respublika konfransının materialları” 28-29 noyabr, Bakı, 2008, sah. 39-41.
 • Qodjaev G.M., Osmanova S., Zeynalov Ş., Qodjaeva Ş. Journal of Qafqaz University, 2008, 21, p. 22-29
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti