FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Qocayev Niftali Mehrali oğlu

Optika və Molekulyar fizika kafedrasının Professoru

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,
Fizika Problemləri İnstitutu “Nəzəri Fizika” şöbəsinin müdiri 
Fizika Problemləri ETİ 
İş telefonu: +(994) 12 439 03 
e-mail: nqocayev@beu.edu.az

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1936-cı il 18 oktyabrda Qərbi Azərbaycanın (indiki Ermənistan) Dilican rayonunun Göyərçin kəndində anadan olmuşdur.
 • 1953-cü ildə orta məktəbi qızıl medalla bitirmişdir

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2003: Elmlər doktoru, mövzu: “ Tripsin ingibitorunun nəzəri konformasiya analizi və onun tripsin molekulu ilə qarşılıqlı təsirinin konformasyon-elektron aspektləri” Bakı Dövlət Universiteti (Bakı)
 • 1979: Professor
 • 1967: Dosent
 • 1963: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, mövzu: “Dezoksiribonuklein turşusu molekulunun reduplikasiyası kinetikasının və termodinamikasının bəzi məsələləri”, SSRİ EA “Yüksəkmolekullu Birləşmələr” institutu (Sankt-Peterburq)
 • 1959-1962: Aspirantura, SSRİ EA “Yüksəkmolekullu Birləşmələr” institutu (Sankt-Peterburq)
 • 1958: Ali təhsil, fizika fakültəsi, nəzəri fizika kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti, (fərqlənmə diplomu).
 • 1953 -1958: Tələbə, fizika fakultəsi, Bakı Dövlət Universiteti

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005-cı ildən indiyədək: Fizika Problemləri Elmi Tədqiqat İnstitutunun “Nəzəri Fizika” şöbəsinin müdiri, BDU
 • 1998-cı ildən: Azərbaycan Biofizika Cəmiyyətinin prezidenti.
 • 1980-2005: Molekulyar biofizika elmi-tədqiqat problem laboratoriyasının müdiri, BDU
 • 1968-1984: “Optika və molekulyar fizika” kafedrasının müdiri, fizika fakültəsi, BDU
 • 1965-1967: İttifaq Ali Məktəbləri müəllimlərinin İxtisasını Artırma Fakultəsinin dekanı
 • 1964-1966: “Optika və molekulyar fizika” kafedrasının baş müəllimi, fizika fakültəsi, BDU
 • 1963-1964: “Optika və molekulyar fizika” kafedrasının müəllimi, fizika fakültəsi, BDU
 • 250 elmi məqalənin, 10 monografiyanın, 11 dərsliyin müəllifidir.
 • 150 Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslardakı iştirakı
 • Apardığı dərslər: Ümumi fizika kursunun mexanika, molekulyar fizika və optika bölmələri. Molekulun quruluşu. Molekulyar qüvvələr. Biofizika.
 • Yetişdirdiyi elmlər namizədləri və elmlər doktoru: 30
 • Mükafatlar: American Medal of Honor (American Biographical İnstitute) 2003\2005

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Zülal,peptid və antibiotiklərin fəza quruluşlarının nəzəri modellişdirilməsi.
 • Bioloji aktiv molekulların quruluş-funksiya əlaqələrinin tədqiqi.
 • Tədqiq olunan molekulların nöqtəvi mutasiya və amin turşularının əvəz etməklə yeni, daha güclü analoqlarının araşdırılması.

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2019, октябрь, Сочи, Россия; VI съезд Биофизиков России,
 • 2019, May, Baku, Azerbaijan; International conference “Modern Trends in Physics” dedicated to the 100 th anniversary of Baku State University
 • 2019, Baku, III International Scientific Conference of young researches
 • 2018, апрель, Харьков,2018; II научно-практическая  конференция с международным участием
 • 2018, май, Сумгаит, Aзербайджан; Международная конференция «Актуальные вопросы прикладной физики и энергетики - 2018»
 • 2018, July, Baku, Azerbaijan, 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (COIA-2018)
 • 2018, April,  Baku,  II International Scientific conference of young researchers.
 • 2017, октябрь, Севастополь, Россия; XII международная научно-техническая конференция «Актуальные вопросы биологической физики и химии, БФФХ-2017»
 • 2017, Aprel, Baku, Azerbaijan; “Modern Trends in Physics” International Conference
 • 2017, September, Louisville, KY. USA, 4th International Congress on Carnosine and Anserine
 • 2016, апрель, Севастополь, Россия; XI международная научно-техническая конференция «Актуальные вопросы биологической физики и химии, БФФХ-2016»
 • 2016, Octobеr, Baku, Azerbaijan; 10th IЕЕЕ Intеrnational Confеrеncе on Application of Information and Communication Tеchnologiеs (AICT-2016).
 • 2016, апрель, Харьков;  I Научно-практическая конференция с международным участием «Фармацевтическая наука и практика: проблемы, перспективы, развития»
 • 2015, Octobеr, Rostov-on-Don, Russia; 11th IЕЕЕ Intеrnational Confеrеncе on Application of Information and Communication Tеchnologiеs (AICT-2015).
 • 2015, октябрь, Ростов-на-Дону, Россия; V съезд Биофизиков России,
 • 2015, dekabr, Bakı, Azərbayсan; BDU-nun Fizika Problеmləri İnstitutunun yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunmuş «Opto, nanoеlеktronika, kondеnsə olunmuş mühit və yüksək еnеrjilər fizikası» Bеynəlxalq konfransı
 • 2015, dekabr,  Bakı, Azərbayсan; «Fizikanın aktual problеmləri» Rеspublika еlmi konfransı
 • 2014, dekabr, Bakı, Azərbayсan; BDU-nun “Fizikanın müasir problemləri. Opto, nanoеlеktronika, kondеnsə olunmuş mühit və yüksək еnеrjilər fizikası» Bеynəlxalq konfransı
 • 2014, Май, Казань, Россия; Международный форум «Клиническая иммунология и аллергология – междисциплинарные проблемы»
 • 2014, October, Astana, Kazakhstan; 8th İEEE International Conference (AICT-2014)
 • 2013,dekabr, Bakı, Azərbayсan; Akademik B.M. Əskərovun 80 illiik yubileyinə həsr olunmuş “Fizikanın aktual problemləri” adlı Beynəlxalq elmi konfransı
 • 2013, Dekabr, Bakı, Azərbayсan; “Fizikanın müasir problemləri”. Opto, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası VII Respublika konfransının materialları
 • 2013, October, Baku, Azerbaijan; VII International Conference on Application of Information and Communication Technologies  (AICT2013)
 • 2013, April, Baku, Azerbaijan; 1st Interrnational Chemistry and Chemical Engineering Conference (CCE2013)
 • 2012,  Февраль, Москва, Россия; Национальная конференция «Клиническая иммунология и аллергология  – практическому здравохранению»
 • 2012, November, Ankara, Turkey; 9TH International Conference on Electronics, Computer and Computation (ICECCO12)
 • 2012, Август, Нижний Новгород, Россия; IV съезд биофизиков России. Симпозиум I  “  Физико-химические основы функционирования биополимеров и клеток”
 • 2012,  October, Tbilisi, Georgia; VI International Conference on Application of Information  and Communication Technologies (AICT2012)
 • 2011, Июль, Москва, Россия; XI Международный конгресс «Современные проблемы иммунологии и иммунофармокологии»
 • 2011, Июнь, Курск,  Россия; IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Биомедицинская инженерия и биотехнология»
 • 2011, October, Baku, Azerbaijan; VI International Conference on Application of Information  and Communication Technologies  (AICT2011)
 • 2011, Апрель, Москва, Россия; 7-я Всероссийская конференция "Mолекулярное моделирование"
 • 2010, Nevinnomisk. III İnternational scientific-practical conference
 • 2010, June, Baku, Azerbaijan, International Conference “Physics-2010”
 • 2010, June, Kursk, Russia, III All-Russian scientific-practical conference with international participation "Biotechnology and Medical Engineering"
 • 2009, April, Moscow, 6-th All-Russian Conference "Molecular modeling"
 • 2009, June, Novosibirsk, Scientific conference "Chemical biology - Fundamental problems bionanotechnology
 • 2009, November, Moscow, VII National Conference "X-rays, synchrotron radiation, neutrons and electrons for the study of nanosystems and materials. Nanobioinfo-cognitive technology. " RSNE - NBIK
 • 2009,October,Baku.The 3rd İnternational Conference on Application of İnformation and Communication Technologies, AİCT 2009
 • 2008, October, Minsk, Byelorussia; III International conference on chemistry, structure and function of biomolecules
 • 2008, August – September, Opatija, Groatia; XXIX Europian Congress on Molecular Spectroscopy
 • 2008, April, Moscow, Russia; ХV Russian Congress “Human and Drug”
 • 2006, October, Minsk, Byelorussia; II International conference on chemistry, structure and function of biomolecules
 • 2005, May, Saint-Petersburg, Russia; II Russian Symposium on chemistry and biology of peptides"
 • 2005, March, Sorrento, Italy; International Conference AD/PD-2005
 • 2005, Montpellier, France; 15th IUAP and 5th EBSA International Biophysics Congress.
 • 2004, October, Moscow, Russia; International Conference on Physical-chemical biology"
 • 2002, October, Istanbul, Turkey; 28th International Meeting of the Federation of European Biochemical Societies.
 • 2001, August, Moscow, Russia; 4th International Conference on Biological Physics.
 • 2000, October, Nagoya, Japan; 37th Japanese Peptide Symposium (JPS)
 • 2000, May, Erzurum, Turkey; International Symposium on Physics of Atom and Molecule (AMF- 2000)
 • 1999, September, Baku; Second International Symposium on Mathematical and Computational Applications.
 • 1998, Turkey, II Ulusal Atom ve Molecular Fizik Symposium, 1998, Turkey.
 • 1997, Istanbul, International symposium on Lasers, Atomic and Molecular Physics, LAMP 97.
 • 1996, March, Antalya, Turkey; XIII National (with International participation) Biochemistry Congress
 • 1996, July, Jerusalem, Israel; V World Congress of Theoretically oriented Chemists, WATOC-96.
 • 1995,September, Nevshehir, Turkey; 9th Meeting of the Mediterranean Blood club.
 • 1995, August, Istanbul, Turkey; VI International Seminar on inclusion compounds,
 • 1995, November, Ankara, Turkey; Eurasian Symposium on Current Trends in Biotechnology,
 • 1995, June, Erice, Italia; 22nd Conference on crystallography of supramolecular compounds, NATO advanced study Institute
 • 1995, Istanbul, Turkey; 35th IUPAC Congress.
 • 1995, April, Boston, USA; V Conference of the study of disorders of iron metabolism.
 • 1994, September, Istanbul, Turkey; VI International Biophysics Congress
 • 1993, May, Ankara, Turkey; Chemical Physics II
 • 1993, Israel; IV International Conference on Hematosis and Clinical problem in iron metabolism.
 • 1989, Australia; IX International Conference on Protein, Iron transport and Storage.
 • 1988, Split, Yugoslavia, 6th congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology (FESPP).
 • 1987, September, Hamburg, Germany; 3rd International Congress on hormones and Cancer.
 • 1987, Sofia, Bulgaria; International Symposium on Mineral Nutrion and Photosynthesis
 • 1986, Pushino, Russia; All-union Conference “Structural aspects of the biological activity”
 • 1985, August, Amsterdam, Netherland; 13th International Congress of Biochemistry.
 • 1984, December, Leningrad; The systems of brain and non-brain peptides
 • 1982, June, Vilnius, Lithuania; УI Symposium on intermolecular interactions and conformations of molecules
 • 1982, Moscow, Russia; I All-union Biophysical Congress

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Akverdieva G.A., Demukhamedova S.D., Godjayev N.M. Theoretical study of thymomimetic peptide H-Lys-Glu-OH (vilon) and its complex with the receptor. Collection of scientific papers “Modern Trends in Physics”, 2019
 • Агаева Г.А.,Агаева У.Т.,  Годжаев Н.М. Трехмерная структура молекулы гипотензивного пептида новокинина., Журнал Бакинского Инженерного Университета, серия Физика, том 2, №2, c.68-73, 2018,
 • С.Д. Демухамедова, З.И.Гаджиев, И.Н.Алиева, Н.М. Годжаев. Квантовохимическое исследование структуры и колебательного спектра комплекса олигомера полиэтиленгликоля ПЭГ5 с ионной парой KCl. Учен. зап. физ. фак-та Моск. ун-та.. № 3.1830401, с. 1-12, 2018
 • Akvеrdiеva G.A., Godjayev N.M.. Construction of the pharmacophore models of biologically active molecules based on a theoretical approach. Journal of low dimensional systems. v. 2, No 2, pp.29-35, 2018,
 • Akverdieva G.A, Godjayev N.M.. Improvement of program of calculation of molecular conformation. J.Modern Technology & Engineering, v.2, No. 2,  pp.140-145, 2017
 • Akverdieva G.A, Akhmedov N.A., Godjayev N.M.. Insights into bioactive conformation of melanotropins. Azerbaijan Journal of Physics, v. XXIII, No. 4, Sеction: Еn, December, pp.6-12, 2017
 • Агаева Г. А. Агаева У.Т.,  Годжаев Н.М., Электронные характеристики и конформационные особенности молекулы гемокинина -1 (4-11) человека. Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, №1, с.155-162, 2017
 • Agaeva G.A.,Agaeva U.T.,Godjaev N. M.,Сomparison of conformational properties of human hemokinin-1 and rat/mouse hemokinin-1. Journal of Qafqaz University, Physics,  Vol. 4, № 2, pp.93-98, 2016
 • Aгаева Г. А., Агаева У.Т.,  Годжаев Н.М., Моделирование конформационной подвижности молекул гемокинина-1 человека и  гемокинина-1 мыши/крысы. Journal of Qafqaz University, Chemistry and Biology, vol. 3, № 2, pp. 93-99, 2015
 • Г.А.Агаева, У.Т.Агаева, Н.М.Годжаев,Особенности пространственной организации молекул  гемокинина-1 человека и гемокинина-1 мыши/крысы., Биофизика,  т.60, вып.3, с.457-470, 2015
 • Ə.Kərimova, G.Ə.Ağayeva,N.M.Qocayev,  Baktenetsin 5 molekulunun Phe-Arg-Pro-Xaa  (Xaa=Trp,Phe,Tyr,Met) analoqlarının müqaisəli  konformasiya analizi., Journal of Qafqaz University –Physics, vol.2, number1, pp.40-46, 2014
 • S.D.Demuxamedova, Z.I.,Hajiyev, I.N. Alieva, N.М. Godjaev. Theoretical calculation of spatial and electronic structures of the complex of oligomer of polyethylene glycol PEG4 with NaCl ion pair. Fizika. v. XX, № 4, p. 15-22, 2014
 • Демухамедова С.Д., Гаджиев З.И., Алиева И.Н., Годжаев Н.М. Квантовохимическое исследование структуры и колебательного спектра комплекса олигомера полиэтиленгликоля ПЭГ4 с ионной парой NaCl. Journal of Qafqaz University-Physics, vol.2, № 2, p. 136-146, 2014
 • С.Д.Демухамедова, З.И.Гаджиев, И.Н.Алиева. “Моделирование и ab initio  исследование структуры и колебательного спектра молекулы карнозина”, «Fizikanın müasir problemləri»  III Respublika elmi konfransı, Bakı, ş. 129-131, 2009
 • Демухамедова С.Д., Гаджиев З.И., Алиева И.Н., Годжаев Н.М. Электронная и пространственная структура олигомеров полиэтиленгликоля ПЭГ4 и ПЭГ5  с атомом натрия. Journal of Qafqaz University-Physics, vol.1, № 1, s.40-46 ,2013
 • Ağayeva L.N. , Qocayev N.M.. Miomodulin B  molekulunun [MEARG4], [MEARG7] və [MELEU8] analoqlarının nəzəri konformasiya analizi. Journal of Qafqaz University, (Physics), vol.1, issue 1, 2013
 • Гаджиев З.И., Алиева И.Н., Годжаев Н.М., Демухамедова С.Д. Электронная и пространственная структура олигомеров полиэтиленгликоля ПЭГ4 и ПЭГ5  с атомом натрия. Journal of Qafqaz University, (Physics),  vol.1, issue 1, p.40-46, 2013
 • Гаджиева Ш.Н., Ахмедов Н.А., Масимов Э.А., Годжаев Н.М. Пространственная структура молекулы Thr-Pro-Ala-Glu-Asp-Phe-Met-Arg-Phe-NH2. Биофизика, том 58, вып. 4, с.587-590,  2013
 • Nəbiyev Ə.M., Haqverdiyeva G.Ə.,Qocayev N.M.  LVV-hemorfin-7 peptidinin quruluş-funksiya xassələri. АМЕА-nın Fizika jurnali, № 2, cild XVI,  seriya: AZ, с.70-72, 2010
 • Akverdieva G.A., Godjayev N.M., Akyuz S., Akyuz T., Dogan N.E. Molecular Mechanics   Studies of Antihypertensive Val-Tyr Dipeptide. Asian Journal of Chemistry, Vol. 22, No.1, 311-318, 2010
 • Набиев А.М., Ахвердиева Г., Годжаев Н.М.  Квантовохимические расчеты электронной структуры активного центра геморфинов. Российский аллергологический журнал, №1, вып.1., стр. 124-125, 2010
 • Набиев А.М., Ахвердиева Г.А., Годжаев.Н.М. Исследование электронной структуры пептида геморфин-4. Journal of Qafqaz University, N. 30, Volume 2, cтp.25-32, 2010
 • Агаева У.Т.  , Мусаев М.А. , Велиева Л.И., Алиева И.Н., Годжаев Н.М. Моделирование структуры нейропептидов семейства аллатостатинов. Journal of Qafqaz University, vol.1, № 29, с. 23-26, 2010
 • Демухамедова С.Д., Алиева И.Н., Годжаев Н.М.  “Пространственное и электронное строение мономерных и димерных комплексов  карнозина с цинком”, Журнал Структурной химии, 51, №5, с.860-869(C, импакт фактор 0,453), 2010
 • N.A.Akhmedov, Godjaev N.M.. Structural organization of Small Cardioactive. Peptide. Azerbaijan Journal of Physics, V. XVI, №2,   P. 47-50, 2010
 • Аббасова Г.Д., Алиева И.Н., Омарова А.И., Годжаев Н.М. Пространственная структура и конформационные свойства аналогов пептида CREKA. AMEA-nın Xəbərləri (fizika-riy.və texnika elm.seriyası), cild XXX, № 5, с. 112-120, 2010
 • Годжаев Н.М., Агаева Л.Н., Исмаилова Л.И., Ахмедов Н.А.. Структурно- функциональная организация кардиоативной гепта пептидной молекулы Ser-Asp-Asn- Phe-Met-Arg-Phe-NH2.Российский аллергологический журнал, №1, вып. 1, с. 46-47, 2010
 • Akverdieva G.A., Godjayev N.M., Akyuz S. Comparative conformational analysis of peptide T analogs. Journal of  Molecular Structure, v. 917, p. 21-26, 2009
 • S.D.Demukhamedova, I.N. Alieva, N.M. Godjayev, Carnosine and its analogies. Perspectives of using theoretical methods in the modelling of new medical drugs (in Russian). Russian Allergology Journal, N.1, p.81-82, 2008
 • L.İ.İsmailova, R.M.,Abbasli, N.A.Akhmedov, Godjayev N.M. Structure-functional organization of organization of analogues of the bioregulators fron bone marrow (in Russian). Russian Allergology Journal, N 1, p. 119-120, 2008
 • I.N.Aliyeva, L.I.Veliyeva, M.A.Musayev, N.M.Godjayev. Conformational features of the Dippu-Ast8 neuropeptide from the cockroach Diploptera punctata , Journal of Protein and Peptide Letters, v.13, No.10, p.1007-1015, 2006
 • I.N. Alieva, N.N. Mustafayeva, N.M. Godjayev, Conformational analysis of the N-terminal sequence Met1-Val60 of the tyrosine hydroxylase. Journal of Molecular Structure, v.785, N 1-3, p.76-84, 2006
 • N.M. Godjayev, I.N. Alieva, L.I. Velieva, M.A. Musayev, Conformational features of the Dippu-Ast8 neuropeptide from the cockroach Diploptera punctata. Journal of Protein and Peptide Lett., v.13, N 10, p.1-9, 2006.
 • G.A. Akverdieva, N.M. Godjayev. N.S. Nabiev, Conformational changes of kyotorphin and its biologically active analog. Biophysics, v.50, N 1, p.5-12, 2005.
 • G.A. Agaeva, N.N. Kerimli, N.M. Godjayev, Structure-function organization of neurokinin A and neurokinin B molecules.III.A conformational study of glycine-monosubstituted analogues of neurokininA and neurokininB. Biofizika, vol.50, N 4, p.613-22, 2005.
 • N.M. Mustafaeva, I.N. Alieva, N.M. Godjayev, Conformational states of the 1-60 N-end regulatory domain of tyrosine hydroxylasde (in Russian). Russian Journal of Physical Chemistry, v.79, p.590-599, 2005.
 • G.A. Agaeva, N.N. Kerimli, N.M. Godjayev, Structure-function organization of neurokinin A and neurokinin B molecules. I.Theoretical conformational analysis of neurokinin A. Biofizika, v.50, N 2, p.203-14, 2005.
 • G.A. Agaeva, N.N. Kerimli, N.M. Godjayev Structure-function organization of neurokinin A and neurokinin B molecules. II.Theoretical conformational analysis of neurokinin B. Biofizika, v.50, N 3, p.404-12, 2005.
 • I.N. Alieva, L.I. Velieva, D.I. Aliev, N.M. Godjayev N.M, S.D.Demukhamedova Conformational study of the proline rich peptide from bovine neurohypophysis secretory granules. Journal of Molecular Structure, v. 688, p. 137-142, 2004.
 • I.N. Alieva, N.A. Isakova, N.M. Godjayev, Theoretical study of the neuromedin U-8 (NmU-8) neuropeptide from porcine spinal cord Journal of Molecular Structure, v.701, p. 39-47, 2004.
 • N.A. Isakova, I.N. Alieva, N.M. Godjayev, Conformational properties of neuromedin NmU-8 and its modified analogs (in Russian). Russian Journal of Molecular Biology, v. 38, N 4, p.582-589, 2004.
 • G.A. Agaeva, N.M. Godjayev, Conformational properties of the CalliFMRFamide series neuropeptides (in Russian). Russian Journal of Bioorganic Chemistry, v.29, N 2, p.117-26, 2003.
 • I.N. Alieva, L.I. Velieva, D.I. Aliev, N.M. Godjayev, Spatial organization and conformational peculiarities of the callatostatin family of neuropeptides. Journal of Peptide Science, v.8, N 8, p.385-397, 2002.
 • G.A. Akverdieva, N.M. Godjayev, S. Akyuz, Conformational dynamics of peptide T molecule. Journal of Molecular Structure, v.609, p.115-128, 2002.
 • N.M. Godjayev, G.A. Agaeva, Conformational features of a pentapeptide as an element of the active center of human immunoglobulin E. Biofizika, v.45, N 4, p.581-85, 2000.
 • N.M. Godjayev, S. Akyuz, G.A. Akverdieva, A molecular mechanics conformational study of peptide T. Journal of Molecular Structure, v.403, p.95-110,1997.
 • N.M. Godjayev, R. Chalilov, I.S. Kurbanov, I.N. Alieva, D.I. Aliev, S. Akyuz, Electron spin resonance investigation of free iron in tobacco leaves. Journal of Spectroscopy Lett., v.28(5), p.709-714, 1995.
 • N.M. Godjayev, I.N. Alieva, S. Akyuz, D.I. Aliyev, Conformational analysis of argiopine molecule obtained from ArgiopeLobata spide rvenom. Journal of Molecular Structure, v.350, p.173-183, 1995.
 • N.M. Godjayev, I.N. Alieva, D.I. Aliev. Conformational Peculiarities of ferricrocyne molecule. Turkish Journal of Chemistry, v.17, N 2, p.114-118, 1993.
 • I.N. Alieva, D.I. Aliev, N.M. Godjayev, Effect of ligand environment on electron and iron protoxide dinitrosyl complexes with cysteine. Studia biophysica, v.139, N 1, p.17-28, 1990.
 • N.A. Akhmedov, G.A. Akverdieva, N.M. Godjayev, E.M. Popov, Theoretical conformational analysis of brain peptides.β  -melanosytostimulating hormone. International Journal of Peptide and Protein Res., v.27, N 2, p. 95-112, 1986.
 • N.M. Godjayev, Conformatianol aspects of interactions of the trypsyn with substrates and inhibitors. Studia Biophysica, v.113, N 1-2, p.89-94, 1986.
 • I.N. Alieva, N.M. Godjayev, Conformational dynamics of the ionophore lasalocid A (X-537A) at the complexation with catecholamines. Studia Biophysica, v.108, N 2, p.125-132, 1985.

 

KİTABLAR

 • M.V.Wolkenshtein, N. M. Godjayev, Yu.Ya. Gotlib, O.B.Ptisin. On the kinetics of biosynthesis, Institute of High Molecular Compounds, Academy of Sciences of the USSR, Leningrad, 1961.
 • M.S.Əliyev, N.M.Qocayev. Оptika, Bаkı, «Mааrif», 1974.
 • N.M.Qocayev. Оptik Kvаnt Gеnеrаtоru. Bаkı, «Еlm»,1975.
 • N.M.Qocayev. Qеyri-хətti оptikа və оnun bəzi məsələləri. Bаkı, «Еlm» , 1977.
 • N.M.Qocayev. Hоlоqrаfiyа. Bаkı, «Еlm» , 1979.
 • N.M.Qocayev .Ümumi Fizikа Kursu, 1-ci cild (Mехаnikа). Bаkı, «Mааrif» , 1978.
 • N.M.Qocayev .Optika.. (Rus dilində), «Vısşaya şkola», Mоskvа,1979.
 • E.M.Popov, L.I.Qasımova, N.Ə.Əhmədov, I.S.Maqsumov, N.M.Qocayev. BTI molekulunun  Arg1-Cys14 fragmentinin üçölçülü strukturunun təxmini hesablanması. (Rus dilində), Ukrayna  EA, Nəzəri  Fizika İnstitutu. İTF -79-45P,Kiev,1979
 • N.M.Qocayev, L.I.Qasımova, E.M.Popov. BTI molekulunun Arg1-Pro2-Asp3 -Phe4-Cys5-Leu6-Glu7-Pro8-Pro9 fraqmentinin nezeri konformasyon analaizi. (Rus dilində),  Ukrayna EA, Nəzəri  Fizika İnstitutu. İTF -79-43P,Kiev,1979
 • N.M.Qocayev Ümumi Fizikа Kursu, 4-cü cild (Оptikа), Bаkı, «Mааrif» , 1984.
 • N.M.Qocayev. Bioloji molekulun funksiya və konformasiyası. Nəzəri aspektləri.(Rus dilində), Latviya EA. “Znaniye”, Riqa, 1984
 • N.M.Qocayev, Y. Shahin.  Оptika  (türkcə), Erzurum, 1993.
 • N.M.Qocayev, Y. Shahin.   Mоlеkülün Yapısı, 1-ci cild, (türkcə), Erzurum, 1993.
 • N.M.Qocayev , Y. Shahin.  Mоlеkülün Yapısı, 2-ci cild, (türkcə), Erzurum, 1994.
 • N.M.Qocayev, Y. Shahin.  Temel Moleküler Fizik, (türkcə),  Erzurum, 1995.
 • N.M.Qocayev Оptik (2-ci nəşr), (türkcə), Erzurum, 1996.
 • N.M.Qocayev Ümumi Fizikа Kursu, 1-ci cild , Mехаnikа (2-ci nəşr), Bаkı, 2006.
 • N.M.Qocayev.Ümumi Fizikа Kursu, 2-ci cild , Molekulyar fizika, Bаkı, 2008.
 • N.M.Qocayev Molekülün Yapısı ve Özellikleri (türkcə),  Ankara, 2008.
 • Н.М. Годжаев. Оптика-учебное пособие(Texbook) для университетов, М.: 2016,.432 с.
 • N.M.Qocayev, Ümumi fizika kursu, 2-ci cild, Molekulyar fizika.Universitetlər üçün dərslik, Bakı: 2019, 431 s.

 

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • Internet Access and Training Program in Azerbaijan Founded by the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S. Department of State Administered by International  Research and Exchange Board for the project: “Creation of website for coordination of scientists activities in the field of biophysics and other related disciplines such as ecologic, biotechnology and pharmacology”

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti