FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Bayramov Qəzənfər Müzəffər oğlu

Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

BDU-nun Fizika Problemləri Elmi Tədqiqat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi.

İş telefonu : (+994 12) 439-11-98,  (+994 12) 438-10-49. Mob. (+994 50) 335-50-24

e-mail: gazanfarb@mail.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1953-cü ildə anadan olub.
 • 1972-1974-cü illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur.


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2009: Dosent (Fiziki kimya ixtisası  üzrə)
 • 1990: Kimya elmləri namizədi (Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru)
 • 1985-1989: dissertant, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, BDU
 • 1974-1980: tələbə, kimya fakultəci, BDU


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005- ci ildən aparıcı elmi işçi, Fizika Problemləri İnstitutu, BDU
 • 1999-2005: aparıcı elmi işçi, “Maye kristallar” Elmi-Tədqiqat Laboratoriyası, BDU
 • 1990-1999: böyük elmi işçi,“Maye kristallar” Elmi-Tədqiqat Laboratoriyası, BDU
 • 1982-1990: kiçik elmi işçi,Tələbə Elmi - Tədqiqatvə Konstruktor Bürosu, BDU
 • 1981-1982: mühəndis-konstruktor, Tələbə Elmi-Tədqiqat və Konstruktor Bürosu, BDU
 • 2000-ci tədris ilindən BDU-nun Fiziki və kolloid kimya kafedrasında dərs yükü aparır.


TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Maye kristal kompozitlərin fiziki-kimyəvi və elektrooptiki xassələrinin tədqiqi;
 • Yarımkeçirici-maye kristal və məsaməli silisium-maye kristal sistemlərində baş verən  proseslərinin tədqiqi;
 • Bioloji sistemlərin analoqu olan obyektlərdə baş verən proseslərin tədqiqi.

200 elmi işin, o cümlədən, 5 ixtiranın, magistrlər üçün 20 fənn proqramının və 2 kitabın müəllifidir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2018 - Baku, Azerbaijan. XII International Scientific Conference on “Actual Problems of Chemistry” dedicated to 95th anniversary of National Lider Heydar Aliyev.
 • 2018 - Ganja, Azerbaijan. International Scientific Conference on “Actual Problems of Modern Nature and Economic Sciences”
 • 2017 - Москва, Россия. V-VI Международной научно-практической конференция «Химия, Физика, Биология, Математика: Теоретические и прикладные исследования». Интернаука.
 • 2017 - Ganja, Azerbaijan. International scientific Conference: Actual Problems of the Modern Nature Sciences.
 • 2017 - Baku, Azerbaijan. International Conference Modern Trends in Physics.
 • 2015 - Amsterdam, The Netherland. Proceeding of 17th International Conference on Physics and Engineering Physics.
 • 2015 - Prague, Czech Republic. The 15th International conference on Ferroelectric Liquid Crystals: Challenges in polar self-assembling systems.
 • 2015 - Riva del Garda, Italy. Frontiers in polymer sciences.
 • 2015 - Paris, France. Proceeding of International Conference on Condensed Matter and Materials Physics.
 • 2015 - Fethiya, Turkey. 5th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition (APMAS-2015).
 • 2015 - San Francisco, California, USA. SPIE Photonic West Opto:Emerging Liquid Crystal Technologies X.
 • 2015 - Busan, Korea. 2nd Asian Conference on Liquid Crystals.
 • 2014 - Lisbon, Portugal. 9th Liquid Matter Conference.
 • 2013 - San Diego, California, USA. Conference SPIE Organic Photonics + Electronics,
 • 2013 - Mikolaki, Poland. X Conference on Liquid Crytals. Chemistry, Physics and Applications.
 • 2013 - Rhodes Island, Greece. 12-th European conference on Liquid Crystals.
 • 2013 - Минск, Беларусь. Межд. Науч. Конф. «Актуальные проблемы физики твердого тела».
 • 2012 - Иваново, Россия. VII  Международная Научная Конференция «Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы нового поколения»
 • 2011 - Maribor, Slovenia. 11th European Conference on Liquid Crystals.
 • 2010 - San Francisco, California, USA. Conference OPTO SPIE Photonics West.
 • 2010 - Krakow, Poland. 23rd International Liquid Crystal Conference.
 • 2010 - Иваново, Россия. VI  Межд. Науч. Конф. «Самоорганизация  при  фазаобразовании»
 • 2009 - Colmar, France.10th European Conference on Liquid Crystals.
 • 2009 - Erice, Italy.13th Topical Meeting on the Optics of Liquid Crystals.
 • 2009 - Antalya, Turkey. 17th International Conference on Advanced Laser Technologies.
 • 2009 - Moscow, Russia. Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS).
 • 2009 - Иваново, Россия.VII Международная научная  конференция «Лиотропные жидкие кристаллы и наноматериалы».
 • 2009 - Баку, Азербайджан. Международная научная  конференция посвященной 90-летию БГУ.
 • 2008 - Москва, Россия. XIII  Конференция  по росту кристаллов.
 • 2008 - Иваново, Россия. V Международная научная конференция «Кинетика и Механизм кристаллизации. Кристаллизация для нанотехнологии, техники и медицины».
 • 2008 - Cambridge, UK. Conference  “Phase Separation and Mixing”.
 • 2007 - Bakı, Azərbaycan. Beynəlxalq elmi konfrans “Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri”.
 • 2005 - Bakı, Azərbaycan. Beynəlxalq konfrans “Fizika-2005”.
 • 2001 - Одесса, Украина. II Международная научно-практическая конференция «Современные информационные и электронные технологии».
 • 2000 - Киев, Украина. Международная конференция по Нелинейной оптике жидких и фоторефрактивных  кристаллов.
 • 1991 - Vilnius, Lithuania. European Conference “Liquid Crystals”.
 • 1990 - Красноярск, Россия. II Всесоюзный Семинар «Оптика жидких кристаллов».
 • 1989 - Krakow, Poland. 8-th Liquid Crystal Conference of socialist countries.
 • 1988 - Звенигород, Россия. III Всесоюзная конференция по Физико-химическим основам технологии  сегнетоэлектрических и родственных материалов.
 • 1987 - Borovets, Bulgaria. 5-th European Winter Liquid Crystal Conference.
 • 1986 - Львов, Украина. Всесоюзная совещания  «Надмолекулярная структура и электрооптика жидких кристаллов».
 • 1986 - Berkeley, USA. XI International Liquid Crystal Conference.
 • 1984 - Москва, Россия. II Всесоюзная конференция «Актуальные проблемы получения и применения сегнето- и пьезоэлектрических материалов».
 • 1983 - Ленинград, Россия. III научно-практический се­ми­на­р «Оптические свойст­ва жидких крис­таллов и их применение».


SEÇİLMİŞ
ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Maye kristalların tədqiqinə aid məqalələr:

 • Байрамов Г.М. Физико-химическое исследование композитов на основе нематических жидких кристаллов // Жидк. крист. и их практич. использ. / Liq. Cryst. and their Appl., 2017, 17 (1), 5-19.
 • Ibragimov  T.D., Bayramov G.M., Imamaliyev A.R. Design and electro-optic behavior of novel polymer-liquid crystalline composites // Journal of Molecular Liquids. 221, 2016, pp.1151-1154.
 • Ibragimov T.D., Imamaliyev A.R., Bayramov G.M. Influence of barium titanate particles on electro-optic characteristics of liquid crystalline mixture H-37 // Int. Journal for Light and Electron Optics. Optik. 127, No 3 (2016), p.1217-1220.
 • Ibragimov T.D., Imamaliyev A.R., Bayramov G.M. Electro-optic properties of the BaTiO3+liquid crystal 5СВ colloid // Int. Journal for Light and Electron Optics. Optik. 127, No 4 (2016), p.2278-2281.
 • Ibragimov T.D., Imamaliyev A.R., Bayramov G.M., Formation of local electric fields in the ferroelectric BaTiO3 particles-liquid crystal colloids // Ferroelectrics. Vol.495, 2016, p.60-68.
 • Ibragimov T.D., Imamaliyev A.R., Bayramov G.M., Peculiarities of Electro-optic Properties of the Ferroelectric Particles-Liquid Crystal Colloids // Published by American Institute of Physics (AIP) Publishing. 1727, (2016), p.020011-1–020011-8.
 • Будагов К.М., Байрамов Г.М., Ибрагимов Ч.И., Алекберов Ш.Ш. О механизме проводимости тонких слоев смектических жидких кристаллов // Научный журнал “Globus”, Вып. 9(13), Том 1, 2016, с.128-132.
 • Ibragimov T.D., Bayramov G.M., Imamaliyev A.R. Network formation and electro-optic parameters of the polymer-liquid crystalline composite based on polymethylvinylpirydine // Int. Journal for Light and Electron Optics. Optik. 126, №19 (2015) 1848-1850.
 • Ibragimov T.D., Imamaliyev A.R., Allahvediyev E.A., Azizov S.T., Aliyev O.A.,Bayramov G.M., Dielectric relaxation in the BaTiO3 particles - liquid crystal colloids // Azerbaijan Journal of Physics. En, v.21, № 4 (2015) 31-33.
 • Ibragimov T.D., Imamaliyev A.R., Bayramov G.M. Preparation and Electro-optic characteristics of Polymer Network Liquid Crystals Based on Poly  methylvinilpirydine and Polyethyleneglycol // International Science Index Physical and Mathematical Sciences Vol:2, № 8, 2015. P.151.
 • Ibragimov T.D., Imamaliyev A.R., Bayramov G.M. Electro-Optic Parameters of Ferroelectric Particles - Liquid Crystal Composites / International Science Index Physical and Mathematical Sciences. Vol.2, № 8, 2015. P.1.
 • Ибрагимов Т.Д., Имамалиев А.Р., Байрамов Г.М. Влияние малых частиц титаната бария на электрооптические характеристики жидкого кристалла 5СВ при слабом сцеплении // Transactions of Azerbaijan National Academy of sciences. v. 35, № 2 (2015) 23-29.
 • Ibragimov T.D., Imamaliyev A.R., Bayramov G.M. Electro-optic characteristics of liquid crystalline mixture H-37 doped by ferroelectric particles // Azerbaijan Journal of Physics. v.21, №2 (2015) 27-31.
 • Ibragimov T.D., Bayramov G.M., Darvishov N.H. Peculiarities of photolumin-escence of porous silicon with luminescent liquid crystal fillers // International Journal for Light and Electron Optics. 125 (2014) p.5738-5740.
 • Ibragimov T.D., Imamaliyev A.R., Mammadov A.K., Bayramov G.M. About possibility of using a dual-frequency liquid crystal for selective modulation of radiation // Azerbaijan Journal of Physics. (En). №1 (2014) p.7-9.
 • Ibragimov T.D., Bayramov G.M., Imamaliyev A.R. Electro-opticsof novel polymer-liquid crystalline composites // Azerbaijan Journal of Physics. (En). №3 (2014) p.5-11.
 • Bayramov G.M., Ibragimov Т.D. Application of dual-frequency liquid crystal for tunable selective filtration of infrared radiation. International Journal for Light and Electron Optics. v.124 (2013)No24, pp.6666-6668.
 • Ibragimov Т.D., Bayramov G.M.. Influence of small particles on Carr–Helfrich electrohydro-dynamic instability in the liquid crystal. // International Journal for Light and Electron Optics. v.124 (2013) No17, pp.3004-3006.
 • Bayramov G.M., Ibragimov T.D., Imamaliyev A.R. Clark-Lagerwall effect in the small particles ferroelectric liquid crystal system. //International Journal for Light and Electron Optics. v.124(2013) No4, pp.343-346.
 • Ибрагимов Т.Д., Аллахвердиев Э.А., Байрамов Г.М. Эффект Христиансена в “твист” ячейке с жидкокристаллическим коллоидом. // Transactions. 33 №2 (2013) 35-43.
 • Ibragimov T.D., Qacar Ch.O., Samedov Sh.Yu., Bayramov G.M. Influence of small particles on electrohydro-dynamic instability in the nematic liquid crystal. // Azerbaijan Journal of Physics, En. V.19, No1, 2013, p.42-45.
 • Ибрагимов Т.Д., Дарвишов Н.Г., Байрамов Г.М. Влияние жидкокристаллических наполнителей на фотолюминесценцию пористого кремния. Актуальные проблемы физики твердого тела. Сборник Докладов Международной научной конф.  15-18 октября 2013, Минск, Том 2. С.32-34.
 • Ibragimov T.D., Mamedov A.K., Bayramov G.M. Dielectric properties of dual-frequency liquid crystal 5CB-C2-H22. // Azerbaijan Journal of Physics, 2012, v. XVIII, №1, En. p.16-18.
 • Ibragimov T.D., Tagiyev O.B., Abushov S.A., Allahverdiyev E.A., Bayramov G.M., Darvishov N.H. Photoluminesence of porous silicon with liquid crystalline fillers. // Azerbaijan Journal of Physics, Fizika, 2012, vol. XVIII, No2, Sec. En. p.3-7.
 • Байрамов Г.М. Жидкокристаллическая композиция с двухчастотным управлением. // BDU-nun xəbərləri. Тəbiət elmləri seriyası, № 1, 2012, səh.21-25.
 • Байрамов Г.М. Исследование эффекта Кристиансена в сочетании с "твист" эффектом. // Bakı Universitetinin Xəbərləri, fizika-riya-ziyyat elmləri seriyası, 2011, № 4, s.145-149.
 • Ibragimov T.D., Bayramov G.M. Novel type of tunable infrared filteres based on the Al2O3 particles-liquid crystal sistem. // Infrared Physics and Technology, 2012, vol.55, p.56-59.
 • Байрамов Г.М. Жидкокристаллический композит, проявляющий образование простран-ственной сетки. Тезисы Докладов VII Международной научной конференции "Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы нового поколения", Иваново, 2012, с.146.
 • Ibragimov T.D., Allakhverdiyev  E.A., Bayramov G.M., Imamaliyev A.R. Selective modulation ofinfrared light by the Al2O3 particles - liquid crystal system. // Journal of Applied Spectroscopy, 2011. Vol. 78, No 3, pp.445-449.
 • İbragimov T.D., Ismaylov N.J., Bayramov G.M., Imamaliyev A.R. Orientation of liquid crystal molecules on Mid-IR transparent plates subjected to ion bombardment. // Mol.Cryst.Liq.Cryst. 2011, v.541, p.260-265.
 • Ибрагимов Т.Д., Аллахвердиев Э.А., Байрамов Г.М., Имамалиев А.Р. Селективное отражение инфракрасного излучения системой наночастицы Al2O3– жидкий кристалл. // Журнал Прикладной Спектроскопии, 2011, т.78, № 3, c.464-468.
 • Байрамов Г.М. Физико-химические свойства жидкокристаллических  композитов на основе полимеров. «Biokimyəvi Nəzəriyyələrin Aktual Problemləri» II Beynəlxalq konfransının Materialları, Gəncə, 2011, s.29-33.
 • Ibragimov T.D., Bayramov G.M., Imamaliyev A.R.  Investigation of Clark-Lagerwall effect in the small particles-liquid crystal system. // Azerbaijan Journal of Physics, Section: En, 2011. Vol. XVII, No2, pp.42-47.
 • Ibragimov T.D., Allakhverdiyev E.A., Bayramov G.M., Imamaliyev A.R. Investigation of Christiansen effect in the small particles of aluminum oxide-liquid crystalline system.// Azerbaijan Journal of Physics, Section: En, 2011. Vol. XVII, No1, pp. 61-69
 • Байрамов Г.М., Ибрагимов Т.Д., Имамалиев А.Р.Исследование эффекта Кларка-Лагерволла в сегнетоэлектрическом жидком кристалле, легирован­ном малыми твердыми частицами,VI  Международная  Научная  Конференция, Самоорганизация  при  фазaобразовании, Иваново, 21-24 сентября, 2010, с.262-263.
 • Ibragimov T.D., G.M.Bayramov Novel type of tunable infrared liquid crystalline filters. Abstracts Conference OPTO SPIE Photonics West. San Francisco, California, USA. 23-28 January 2010. p.266
 • Ibragimov T.D., Ismailov N.J., Bayramov G.M., Imamaliev A.R. Orientation of Liquid Crystalline Molecules on the IR transparent Substrates Subjected to Argon Ion Bombardment. Abstract  Book  the  23rd International  Liquid  Crystal  Conference. 2010, Krakow, Poland. p.273.
 • Bayramov Q.M., Əhmədov E.İ., Qasımov Ü.M. Nematik maye kristallar və polimerlər əsasındakı kompozitlərin tədqiqi.  IV Respublika  Elmi  Konfransının  Materialları. BDU, Kimya fakultəsi, Bakı, 2010. S.94-95.
 • Байрамов Г.М. Влияние малых частиц  серебра  на  порог  электрогидродинамической неустойчивости нематического жидкого кристалла. // Жидкие кристаллы и их практическое использование. 2009. Вып. 3 (29). С.74-79.
 • Байрамов Г.М., Имамалиев А.Р. Получение коллоидно-жидкокристаллических компо-зитов на основе полимеров. // Химические проблемы,  2008,  №1, с.29-36.
 • Байрамов Г.М., Имамалиев А.Р. Электрооптические свойства коллоидно-жидкокристаллического композита на основе полиэтиленгликоля. Труды 5-ой Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы физики». Баку,  2008, с.99-101.
 • Ibragimov T.D., Aliyev A.A., Bayramov G.M., Imamaliyev A.R. Network formation and electrooptical effects in nowel colloid-liquid crystalline composites. // Transactions.  Azerbaijan National Academy of Sciences. 2008, Vol.28, No 5, pp.19-36.
 • Ibragimov T.D., Bayramov G.M., Imamaliyev A.R. Novel colloid-liquid crystalline composites on the base of polymers. // Fizika,  2008, vol.14,  No 1,  p.5-6.
 • Ibragimov T.D., Bayramov G.M. et al.  Influence of preliminary argon ion bombardment of silicon and germanium substrates on orientation of liquid crystalline molecules. // Fizika, 2008, vol.14, No4, p.10-17.
 • Байрамов Г.М.,Будагов К.М. Энергетическая модель и механизмы  переноса заряда контакта полупроводник-электролит. // Химические проблемы, 2006, № 3, с.468-471.
 • Будагов К.М., Байрамов Г.М. Энергетическая модель контакта жидкий кристалл-электрод. // Химические проблемы, 2006, №1, с.57-62.
 • Байрамов Г.М., Будагов К.М. Релаксация прямого и обратного тока и механизмы поляризации в структуре «SnO2 -CЖK- SnO2». // Химические проблемы,  2005,  №3, с.86-88.
 • Будагов К.М., Байрамов Г.М. Релаксация тока и механизмы поляризации в нематических жидких кристаллах. Межд. конференция Физика-2005, Сборник трудов. Баку, 2005, с.648-649.
 • Будагов К.М., Байрамов Г.М. Некоторые физико-химические аспекты оптически управ-ляемых структур. // Химические проблемы,  2004,  №3,  с.73-76
 • Aliev D.F., Bayramov G.M., Mitrokhin V.V., Shikhalibeyly Sh.Sh. On the Elektrophysical properties of polycomponent mixtures exhibiting the smektic A-phase. // Mol.Cryst.Liq.Cryst., 1992, vol.213, p.137-143.
 • Алиев Д.Ф., Байрамов Г.М., Кулиев А.А. Индуцирование сегнетоэлектричества в смектической С-фазе с помощью монозамещенных производных холестерилбензоата. // Журнал физической химии. 1988, т.62, Вып.11, с.3044-3047.
 • Aliev D.F., Bayramov G.M., Mirbaghirova G.M. On the physico-chemical properties of new Liquid Crystalline compositions exhibiting the smectic A-phase. // Mol.Cryst. Liq.Cryst. 1987, v.151, p.335-344.
 • Алиев Д.Ф., Байрамов Г.М., Тищенко В.Г. Влияние производных L-ментона на свойства смектической С-фазы жидкого кристалла. // Журнал физической химии. 1987, т.61, вып.3, с.693-696.
 • Алиев Д.Ф., Байрамов Г.М., Черкашина Р.М. Смектическая Сх фаза, индуцированная производными холестерина. // Кристаллография. 1987, т.32, вып.5, с.1215-1221.
 • Алиев Д.Ф., Байрамов Г.М. Смектические жидкие кристаллы в уст­ройствах цветного изображения. // Журнал технической физики, 1983, т.53, вып.9, с.1764-1766.

Bioloji sistemlər fizikasına aid məqalələr:

 • Məsimov E.Ə., Budaqov K.M., Bayramov Q.M., Bağırov T.O. Dekstran (60000)-H2O-PEQ(3000) sisteminin səthi gərilməsi. // Journal of Qafqaz Unversity, N 34, 2012. s.31-33.
 • Məsimov E.Ə., Budaqov K.M., Bayramov Q.M., Ələkbərov Ş.Ş. CH3COOH, NaCl, H2O-dan ibarət iki və üç komponentli  sistemlərin səth xassələri haqqinda. // BDU-nun xəbərləri Fizika –Riyaziyyat elmləri seriyası № 2, 2012, səh. 83-86.
 • Məsimov E.Ə., Budaqov K.M., Bayramov Q.M., Ələkbərov Ş.Ş. Polietilenqlükol (3000) - NaCl - H2O-sistemində səthi gərilmənin tədqiqi. // Journal of Qafqaz  University. Phisics. №34. 2012.
 • Budaqov K.M., Bayramov Q.M., İbrahimov Ç.İ., Cəfərov Z.R., Ələkbərov, Ş.Ş., Cəfərov S.Z. Ürəyin fəaliyyətində həcm-təzyiq asılılığı. // Kimya Problemləri, AMEA, 2011, №1, s.75-78.
 • Məsimov E.Ə., Budaqov K.M., Bayramov Q.M., Ələkbərov Ş.Ş. Aqar-su məhlullarının səthi gərilməsinə temperaturun və konsentrasiyanın təsiri. // BDU Xəbərləri, №3, 2011, s.133-138.
 • Məsimov E.Ə., Abbasov H.F., Bayramov Q.M. “Magnezium sulfatın və karbomidin duru sulu məhlullalarının strukur xassələri”. // Journal of Qafqaz University, v. 2, № 29, 2010, s.31-33.
 • Budaqov K.M., Bayramov Q.M., İdrahimov Ç.İ., Səfərova F.C. Orqanizmdə Na-un arıqlığı halında sərbəst suyun qıtlığının təyini metodu haqqında. // Kimya problemləri jurnalı, №1. 2010, s.98-100.
 • Bağırov T.O., Məsimov E.Ə., Bayramov Q.M., Mehdiyev H.F. Suyun strukturunun canlı orqani-zmlərdə rolu. // Azerbaijan Journal of Physics, Fizika,AMEA.Cild XVI, No2, 2010s.38-42.
 • Budaqov K.M., Bayramov Q.M., İbrahimiov Ç.İ., Ələkbərov Ş.Ş.  Əzələ relaksantlarının təsir mexanizminin bəzi fiziki-kimyəvi aspektləri. // Kimya Problemləri, AMEA, 2009, №1, s.56-60.


PATENT  VƏ  İXTİRALAR

 • Bayramov G.M., Imamaliyev A.R., Ibragimov T.D., Maharramov A.M.  Colloid-Liquid crystal composite for Electrooptical devices.  Eurasian  Patent  Organization (EAPO: AZ, AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM ),  № 016136, 28.02.2012.
 • Rzayev Ə.X., Bayramov Q.M., Səlimova M.Ə. Səthi aktiv maddələrin alınması üsulu. Azərbaycan Respublikası, Patent № İ 2018 0004, 15.03.2018.
 • Алиев Д.Ф., Байрамов Г.М., Митрохин В.В., Шихалибейли Ш.Ш. Жидкокристаллическая композиция для записи информации. Авт.свид-во СССР №1783825, 1992.
 • Алиев Д.Ф., Байрамов Г.М., Ахмедов А.И., Моричев И.Е. Жидкокристаллическая композиция с низ­котемпературной смектической-А фазой для электрооптических устройств. Авт. свид-во  СССР №1542026, 08.10.89.
 • Алиев Д.Ф., Байрамов Г.М. Жидкокристаллическое устройство для записи цветного изображения. Авт. свид-во  СССР № 1487622,  15.02.89.

 

ELMİ  QRANTLAR

 • Bayramov Q.M. 2007-2010-cu il tarixində UETM-nin Avropa Komitəsi tərəfindən maliyyələşdirilmiş 4172-saylı “Yeni foton cihazlarının yaradılması üçün kolloid-maye kristal kompozitlərin optiki xassələrinin tədqiqi” mövzusunda yerinə yetirilmiş qrant layihəsinin rəhbəri olmuşdur. Proyekt AMEA-nın Fizika İnstitutu ilə birgə yerinə yetirilmiş və onun ümumi dəyəri 135.000 Avro olmuşdur.
 • Bayramov Q.M. AMEA-da 2010-2011 illərdə yerinə yetirilmiş  Ф10АЗ-004 nömrəli “Ətraf  mühitin monitorinqi  üçün  kicik  zərrəcik - maye  kristal  əsasında  orta İQ diapozonda işləyən idarə olunan dispersiya filtirlərinin işlənib hazırlanması” mövzusunda  Belarusiya - Azərbaycan  birgə qrant layihəsinin  iştirakçısı olmuşdur.
 • Bayramov Q.M. (01.10.2012-01.07.2013). BDU-nun Universitetdaxili 50+50 qrant nominasiyası çərçivəsində "Maye kristal və polimer nanozərrəcikləri əsasında kompozitlərin işlənib hazırlanması və fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi" mövzusunda fundamental-tətbiqi xarakterli layihəsi ilə qalib olmuşdur.
 • Bayramov Q.M. (01.10.2014-01.07.2015). BDU-nun Universitetdaxili 50+50 qrant nominasiyası çərçivəsində "Optiki tətbiqi üçün idarə olunan maye kristal nano-kolloidlərin əsasında kompozitlərin alınması" mövzusunda fundamental-tətbiqi xarakterli layihəsi ilə qalib olmuşdur.

 

 

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti