FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Qəzənfər M. Bayramov

Aparıcı elmiişçisi, kimya elmləri namizədi

BDU-nunFizika Problemləriİnstitutu

İş telefonu :(+994 12) 439-11-98

e-mail: gazanfar.bayramov@bsu.az

Şəxsi sayt: WWW.gm.bayramov.com


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 25 iyul 1953-cü ildə Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR-inSədərək kəndində anadan olub.
 • 1972-1974-cüillərdəOrdu sıralarındahərbi xidmətdəolmuşdur.


TƏHSİLİ , ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1990: k.e.n.,“Smektik maye kristallar əsasındakı kompozisiyaların fiziki-kimyəvi xassələri”,
 • “Fizikikimya”, Kimya Problemləri İnstitutu, AMEA
 • 1985-1989: dissertant, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, BDU
 • 1974-1980: tələbə, Kimya fakultəci, BDU


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005: aparıcı elmi işçi, Fizika Problemləri İnstitutu, BDU
 • 1999-2005: aparıcı elmi işçi, “Maye kristallar” Elmi-Tədqiqat Laboratoriyası, BDU
 • 1990-1999: böyük elmi işçi,“Maye kristallar” Elmi-Tədqiqat Laboratoriyası, BDU
 • 1982-1990: kiçik elmi işçi,Tələbə Elmi - Tədqiqatvə Konstruktor Bürosu, BDU
 • 1981-1982: mühəndis-konstruktor, Tələbə Elmi-Tədqiqat və Konstruktor Bürosu, BDU
 • 2000-ci tədris ilindən BDU-nun kimya fakultəsinin Fiziki və kolloid kimya kafedrasında dərs yükü aparır.
 • 77 elmi işin, o cümlədən , 4 ixtiranın, magistrantrlar üçün 15 fənn proqramı və 1 kitabın müəllifidir.


TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Maye kristal kompozitlərin fiziki-kimyəvi və elektrooptiki xassələrinin tədqiqi;
 • “Yarımkeçirici-maye kristal”strukturlarında kontaktproseslərinin tədqiqi;
 • Bioloji sistemlərin analoqu olan obyektlərdə baş verən proseslərin tədqiqi.


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Байрамов Г.М., Ибрагимов Т.Д., Имамалиев А.Р. Исследование эффекта Кларка-Лагерволла в сегнетоэлектрическом жидком кристалле, легирован­ном малыми вердыми частицами,  VI  Международная  Научная  Конференция, Самоорганизация  при  фазообразовании, Иваново, 21-24   сентября, 2010, с.262-263.
 • T.D.Ibragimov, G.M.Bayramov  Novel type of tunable infrared liquid crystalline filters. Abstracts Conference OPTO SPIE Photonics West. San Francisco, California, USA. 23-28 january 2010. p.266.
 • T.D.Ibragimov, N.J.Ismailov, G.M.Bayramov, A.R.Imamaliev  Orientation of Liquid Crystalline Molecules on the IR transparent Substrates Subjected to   Argon Ion Bombardment. Abstract  Book  the  23rd International  Liquid  Crystal  Conference. July 11-16, 2010, Krakow, Poland. P.273.
 • Т. Д. Ибрагимов, Э. А. Аллахвердиев, Г. М. Байрамов, А. Р. Имамалиев. Селективная модуляция инфракрасного излучения системой частицы Al2O3- жидкий кристалл // Журнал прикладной спектроскопии, 2011, т.78, №3, c464-468
 • 2008: Ноябрь,Москва


PATENT

 • Bayramov G.M., Imamaliyev A.R., Ibragimov T.D., Maharramov A.M. Colloid-Liquid crystal composite for Electrooptical devices. Eurasian Patent Organization  (EAPO),  Publication number: WO 2010/078631, 15 July 2010.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti