FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


RAUF QƏDİR oğlu CƏFƏROV

Baş elmi işçi

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

İş telefonu: +99412 510 18 22 (of)

+99412 562 74 55 (of)

+99450 645 05 54 (mob)

+99470 645 05 54 (mob)

+99450 247 65 54 (mob)

+99455 987 62 54 (mob)

e-mail : [email protected]

[email protected]

SKYPE: rgjafarov

Page; http://ipp.bsu.edu.az/az

 

QISA BİOQRAFİK  MƏLUMAT

 • Doğulduğu tarix və yer: 10.02.1961-ci il, İrəvan şəhəri
 • Orta təhsil aldığı məktəb :  İrəvan şəhər M.F. Axundov ad. 9 saylı orta məktəb,
 • Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 248 N-li orta mərtəbi 1978-ci ildə gızıl medal ilə bitirmişdir.

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR

 • 2010   Nəzəri Fizika ixtisası üzrə dosent
 • 2007:   Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru "Nəzəri fizika" ixtisası üzrə,  Mövzu: "Çoxzərrəcikli tənliklər  nəzəriyyəsi  metodları ilə kvant sahəsinin Qrin funksiyalarının və fiziki kəmiyyətlərin tədqiqi", Bakı Dövlət Universiteti
 • 1995 - 1999: Fizika fakültəsi, Maddə Quruluşu kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti, doktorant
 • 1988:   Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi "Nəzəri və riyazi fizika" ixtisası üzrə, Mövzu: "Səpilmə amplitudunun skalyar, spinor və Yanq-Mills nəzəriyyələrində tədqiqi", Bakı Dövlət Universiteti
 • 1983 - 1988: Fizika fakültəsi, Maddə Quruluşu kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti, aspirant
 • 1978 -1983:  Diplom. (Ali təhsil), Bakı Dövlət Universiteti, fizika fakültəsi


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 09.2015- dən bugünədək:           Professor, Nəzəri Fizika kafedrası, Fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
 • 10.2009– dan bugünədək:          Baş elmi işçi, Fizika Problemləri Institutu, Bakı Dövlət Universiteti
 • 11.2005 – dən 10.2009-dək:      Aparıcı elmi işçi, Fizika Problemləri Institutu, Bakı Dövlət Universiteti
 • 10.2002- dən 11.2005-dək:        Aparıcı elmi işçi, Yüksək Enerjilər Fizikası elmi-tədqiqat laboratoriyası, Bakı Dövlət Universiteti
 • 12.1999- dən 10.2002-dək:        Aparıcı elmi işçi, Kvant Kimyası elmi-tədqiqat laboratoriyası, Bakı Dövlət Universiteti
 • 12.1995- dən  05.1999-dək:       Doktorantura, Maddə Quruluşu kafedrası, fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
 • 09.1993- dən 09.1995-dək:        Elmi işçi, İ.Y. Tamm adına Nəzəri Fizika şöbəsinin Elementar zərrəciklər fizikası sektoru, Rusiya EA P.N. Lebedev adına Fizika Institutu, Moskva, Rusiya
 • 12.1992- dən 09.1993-dək        Baş müəllim, Yarımkeçirijilər Fizikası kafedrası, fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
 • 11.1987- dən 09.1992-dək        laborant, baş laborant, Maddə Quruluşu kafedrası, fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
 • 10.1983- dən 11.1987-dək        mühəndis,  Fotoelektronika Elmi-tədqiqat İnstitutu, Bakı, AMEA


ELMİ  MARAQ
SAHƏSİ

 • Yürsək Enerjilər Fizikası
 • Rabitəli sistemlərin kvantlanması,
 • Kvant sahə nəzəriyyəsinin geyri-perturbativ metodları,
 • Çoxzərrəcikli tənliklər nəzəriyyəsi,
 • Plazma fizikası
 • Nsüvə fizikası
 • Alternativ Enerji Mənbələri
 • İqtisadi Fizika


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAK

 • 2019, May, Baku, Azerbaijan; XI International Conference on “Modern Trends in Physics” dedicated to the 100th anniversary of Baku state University, Baku State University, http://www.mtphysics.az/
 • 2018,July, Baku, Azerbaijan, The 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, http://www.coia-conf.org/en/view/index/
 • 2017, May, Baku, Azerbaijan; I International Scientific Conference of Young Researchers dedicated to the 94th Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Baku Engineering University
 • 2017, April, Baku, Azerbaijan; X International Conference on “Modern Trends in Physics”, Baku State University  http://www.mtphysics.az/
 • 2016, June, Tomsk, Russia; International Workshop “Strong Field Theory Problems in Quantum Theory” http://www.tamm.lpi.ru/
 • 2007 -2015, December, Baku, Azerbaijan; I - IX International Conferences on “Modern Trends in Physics” http://ipp.bsu.edu.az/az/content/konfranslar_77
 • 2015, August, Istanbul, Turkey; Conference of Physics of Balkan Physical Society http://bpu9.balkanphysicalunion.com/
 • 2014, October, Baku, Azerbaijan; VII Conference “Nuclear Science and its Applications”. file:///C:/Users/Casper/Downloads/vii_eurasian_conf-book-2014%20(1).pdf
 • 2011, September, Tbilisi, Georgia; International Conference “Continuum Mechanics and Related Problems of Analysis”. to Celebrate the 70th Anniversary of the Georgian National Academy of Science & the 120th Birthday of its First President Academician Nikoloz (Niko) Muskhelishvili. http://rmi.tsu.ge/muskhelishvili120
 • 2011,  July, Baku, Azerbaijan; 4-th Congress of the Turkic World Mathematical Society (TWMS)  http://www.twmsc2011.com
 • 2010, June, Kolomna, Moscow region, Russia; 16th International Seminar on High Energy Physics QUARKS'20010” http://quarks.inr.ac.ru/program.php
 • 2009, September, Dubna, Moscow region, Russia; “International Committee for Spin Physics Symposia XIII WORKSHOP ON HIGH ENERGY. SPIN PHYSICS. DSPIN-09” http://theor.jinr.ru/~spin/2009
 • 2006, November, Baku, Azerbaijan; “The Fourth Eurasian Conference on Nuclear Science and its Applications”
 • 2006, May, Tehran, Iran; IPM School & Conference on “Lepton and Hadron Physics” http://physics.ipm.ac.ir/conferences
 • 2005, September, Zaghulba, Azerbaijan;IV International Workshop “Quantum Particles and Fields”, www.science.az./physics/QPFS/QPFS.HTM
 • 2005, June, Protvino, Russia; XXVIII International Workshop  “On the Fundamental Problems of High Energy Physics and Field Theory”, http://web.ihep.su/library/pubs/tconf05/c1-3.htm
 • 2004, June, Protvino, Russia; XXVII International Workshop  “On the Fundamental Problems of High Energy Physics and Field Theory”
 • 2003, June, Protvino, Russia; XXVI International Workshop  “On the Fundamental Problems of High Energy Physics and Field Theory”
 • 2003, May, Sumgayit, Azerbaijan; I International Conference  “On Inverse Problems of Theoretical and Mathematical Physics” is devoted to the 80th anniversary of the President of Azerbaijan Republic Haydar Aliev
 • 2002, September, Zaghulba, Azerbaijan; I International Workshop  “Quantum Particles, Fields and Strings ”
 • 2001, June, Protvino, Russia; XXIV International Workshop  “On the Fundamental Problems of High Energy Physics and Field Theory”
 • 2001, May, Baku, Azerbaijan; International Regional N.TUSI Conference  “On Astronomy and Astrophysics”
 • 1993, June-July, ICTP, Trieste, Italy; Summer School in  “High Energy Physics and Cosmology”
 • 1990 April, Dubna, Russia; JINR IX International Conference  “On the Problems of Quantum Field Theory”
 • 1988, April, Baku-Leningrad, USSR; XXXVIII Workshop on the  “Nuclear Spectroscopy and   Nuclear Structure”
 • 1987 April, Moscow, USSR; “On the Problems of Weak and Strong  Interactions and of Gravity”


ELMİ-İCTİMAİ FƏALİYYƏT


ELMİ NƏTİCƏLƏR

 • Bete-Solpiter tənliyinin həlli metodu verilmişdir, Kratk.Soobshch.Fiz.FİAN Lebedeva 1986N11 (1986) 25-28
 • Ilk dəfə olaraq səpilmə amplitudu üçün Bete-Solpiter tənliyinin ötürmə impulsunun sıfırdan fərqli qiymətlərində  həlli tapılmışdır, Kratk.Soobshch.Fiz. FİAN Lebedeva 1986N11 (1986) 25-28;  Mod.Phys.Lett. A8 (1993) 237-243
 • Kvant Elektrodinamikasında, ilk dəfə olaraq, çox-elektronlu Qrin funksiyaları üçün seriya tənliklər  qurulmuş və həll edilmişdir,  Nakhchivan State Univ.News 15 (2004) 60-64; Trans.NAS Azerbaijan Ser.Phys.Tech.Math.Sci. 2005N5 (2005) 19-26
 • Nambu-Yona-Lazinio modelində orta sahə paylanmasında, ilk dəfə olaraq, çox-kvarklı Qrin funksiyaları üçün sistem tənliklər qurulmuş və həll edilmişdir, Phys.Atom.Nucl. 76 (2013) 1149-1156
 • Nambu-Yona-Lazinio modelində orta sahə paylanmasında, kvarkın kütləsinə NLO-düzəlişin psevdo-skalyar sektorda, regulyarlaşmadan asılı olmayaraq sıfıra bərabər olması göstərilmişdir,  Central Eur.J.Phys. 2 (2004) 367-381
 • Göstərilmişdir ki, Nambu-Yona-Lazinio modeli orta sahə paylanmasının baş həddən sonrakı həddində 4-ölçülü kəsmə requlyarlaşmasında stabilliyini itirir, ölçülü requlyarlaşmada isə müvəffəqiyyətlə işləyir, Russ.Phys.J. 49 (2006) 364-378
 • Qitman-Tyutin kvantlanmasına alternativ olan, zamandan aşkar asılı əlaqəli sistemlərin kvantlanma metodu təklif olunub, J.Phys. A40 (2007) 3665-3670

 

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏR (SPIRES-HEP: FIND AUTHOR JAFAROV, R G)

 

 

KİTABLAR

 • R.G. JafarovQuantum Mechanics(lecturesnotes), Jomard Publishing., 2020, 195 p.
 • R.Q. CəfərovKvant Mexanikası (mühazirələr), Comərd Publişinq Nəşriyyatı., 2020, 186s.
 • Р.Г. Джафаров Теория многочастичных уравнений в применении в физике адронов и атомных ядер высоких энергий, Jomard Publishing, 2020, 280 с
 • R.Q. Cəfərov. Kvant mexanikası(mühazirələr), Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2018, 200 s.

 

RESPUBLİKA-DAXİLİ  ELMİ  SEMİNARLAR

 • 02 İyul, 2016, Bakı Dövlət Universiteti, Fizika Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsi və fizika fakültəsinin “Nəzəri Fizika kafedrasının birgə seminarı(Kvant sahə nəzəriyyəsi elementar zərrəciklər və relyativistik nüvə fizikasında tətbiqi, YEFİ Kurçatov mərkəzi və MFTİ Protvinodakı Yüksək Enerjilər fizikası kafedrası, baş elmi işçi, f.-r.e.d. Vladimir Roçevlə birlikdə)
 • 17 oktyabr, 2015, Bakı Dövlət Universiteti, Fizika Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsi və fizika fakültəsinin “Nəzəri Fizika kafedrasının birgə seminarı(Kvant sahə nəzəriyyəsi və modellərində fundamental zərrəciklərin rabitəli halları üçün inteqral tənliklər metodları:  Hans Betedən bu günlərimizədək)
 • 15 sentabr, 2015, Bakı Dövlət Universiteti, Fizika Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsi, fizika fakültəsinin “Nəzəri Fizika kafedrası“ və Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutunun birgə seminarı (Kvant sahə nəzəriyyəsi və modellərində Landau polyusu problemi: N.N. Boqolyubovdan bu günlərimizədək, t.e.d. Mütəllim Mütəllimovla birlikdə)
 • 02 aprel, 2011-ci il,  Bakı Dövlət Universiteti;“Nəzəri Fizika kafedrasının növbəti seminarı“ ( Zamandan aşkar asılı olan əlaqəli sistemlərin kvantlanması. Hamilton nəzəriyyəsi)
 • 05 fevral 2011-ci il,  Bakı Dövlət Universiteti; “Nəzəri Fizika kafedrasının növbəti seminarı“ (Kvant-sahə modellərində çoxzərrəcikli tənliklər və onların mümkün tətbiqləri)


TƏLTİFLƏR

 

2007:Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru "Nəzəri fizika" ixtisası üzrə,Mövzu: "Çoxzərrəjikli tənliklərnəzəriyyəsimetodları ilə kvant sahəsinin Qrin funksiyalarının və fiziki kəmiyyətlərin tədqiqi",

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti