FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


Rəhimov Sədiyar Soltan oğlu

Fizika üzrə elmlər doktoru
BDU-nun Fizika Problemləri ETİ, direktor

e-mail: [email protected]

[email protected]

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 25.03.1958, İsmayıllı rayonu, Qalacıq kəndi

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1971-1974-cü illərdə Respublika 1 nömrəli fizika-riyaziyyat təmayüllü orta məktəbi
 • 1974-1982-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Fizika fakultəsi
 • 1985-1988-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunun aspiranturası
 • 1990-cı ildə “Ag-Sb-Te sistemində kinetik hadisələr” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını,
 • 2010-cu ildə “Yuxarı temperaturlu ifratkeçirici Y-Ba-Cu-O, Bi-Sr-Ca-Cu-O sistemlərində elektrik yüklərinin və istiliyin daşınması hadisələri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1987-1990-AMEA Fizika İnstitutunda kiçik elmi işçi
 • 1990-1992- AMEA Fizika İnstitutunda elmi işçi
 • 1993-2003- AMEA Fizika İnstitutunda böyük elmi işçi
 • 2003- 2016- AMEA Fizika İnstitutunda aparıcı elmi işçi
 • 2016-2019- AMEA Fizika İnstitutunda  laboratoriya rəhbəri
 • 2016-2019- AMEA Fizika İnstitutunun İnnovasiya Sektorunun rəhbəri
 • 23.04.2019-tarixdən BDU-nun FPİ-nun direktoru


TƏDQIQAT SAHƏSİ

 • Yarımkeçiricilərdə daşınma hadisələri
 • Yuxarı temperaturlu ifratkeiricilərdə daşınma hadisələri
 • Termoelektrik, termomaqnit və qalvanomaqnit hadisələr


BEYNALXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Всесоюзный семинар “Полупроводниковые материалы для термоэлектрических преобразователей”, Ленинград,1985
 • The second Symposium on the solid state chemistry, Pardubice, Czechoslovakia, 1989
 • International school-conference “Physical problems in material Science of Semiconductors” Chernivitsi, 1995
 • Международная конференция СФА-95, Сверхпроводимость, физические аспекты , Москва, 1995
 • The 14th European conference on thermophysical properties, Lion, France, 1996
 • First Regional Conference on Magnetic and Superconducting materials  MSM-99, Tehran, Iran, 1999
 • The XI Czech and Slovak Coference on magnetism, Kosice, 2001
 • Mеждународная конференция “Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных средах ”, Россия, Махачкала,2002
 • XVIII Международная конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения, Россия, Москва-2004
 • Mеждународная конференция “Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных средах ”, Россия, Махачкала,2004
 • Международная конференция ”Термоэлектрики и их применение”, Россия, С.Петербург, 2004
 • Mеждународная конференция “Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных средах ”, Россия, Махачкала,2007
 • Международная конференция по росту кристаллов, Россия, Москва, 2008
 • Fourth National Superconductors Symposium, Trabzon, Turkey-2009
 • IV International conference on superconductivity and magnetism, Antalya, Turkey-2014
 • Mеждународная конференция “Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных средах”  Челябинск, Россия, 2015
 • XI Международный семинар, «Магнитные фазовые переходы»  Махачкала, Россия, 2015
 • VIII Международная научно-техническая конференция “Микро- и нанотехнологии в электронике”, Россия, Нальчик, 2016
 • IХ Международная научно-техническая конференция “Микро- и нанотехнологии в электронике”, Россия, Нальчик, 2017
 • Х Международная научно-техническая конференция “Микро- и нанотехнологии в электронике”, Россия, Нальчик, 2018
 • 6th International conference on superconductivity and magnetizm, Antalya, Turkey, 2018


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

150-dən çox elmi əsər, 5 müəlliflik şəhadətnaməsi almışdır. Onun müəllifliyi ilə yaradılmış “Termoelektrik İnfraqırmızı qəbuledici” SSRİ XTNS-nin bürünc medalına layiq görülmüşdir (1985).

 • S.S.Ragimov, I.N.Askerzade, G.I.Agayeva The influence of Zn on superconducting properties of Bi2Sr2Ca1Cu2OX, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2019, v.32, N10, p.3033-3036, https://doi.org/10.1007/s10948-019-5010-y
 • S. I. Ibragimova, G. G. Guseinov, S. S. Ragimov,  Yu. G. Asadov, Crystal Structure and Some Physical Properties of CuGaIn2Se5, Crystallography Reports, 2019, Vol. 64, No. 6, pp. 883–886, DOI: 10.1134/S1063774519060075
 • F.М. Mammadov,I. R. Amiraslanov,Y. R. Aliyeva, S. S. Ragimov, L. F. Mashadiyeva, М.B. Babanly, Phase Equilibria in The MnGa2Tе4-MnIn2Tе4 SystemCrystal Structure and Physical Properties of  MnGaInTе4,  Acta Chimica Slovenica 66(2):466-472 , June 2019, DOI: 10.17344/acsi.2019.4988
 • Nazim T. Mamedov, Elvin H. Alizade, Zakir A. Jahangirli, Ziya S. Aliev, Nadir A. Abdullayev, Samir N.Mammadov, Imamaddin R. Amiraslanov, Yong-Gu Shim, Kazuki Wakita, Sadiyar S. Ragimov, Ayaz I. Bayramov, Mahammad B. Babanly, Alexander M. Shikin, and Evgueni V. Chulkov, Infrared spectroscopic ellipsometry and optical spectroscopy of plasmons in classic 3D topological insulators, Citation: Journal of Vacuum Science & Technology B 37, 062602 (2019); doi: 10.1116/1.5122776
 • С.С. Рагимов, А.Э.Бабаева, А.И. Алиева, О теплопроводности AgSbTe2 и Ag0.82Sb1.18Te2,18, Физика Низких Температур,  2018, т.44, №11, c.1528-1531
 • В.М.Алиев, A.Н.Мамедова, С.С.Рагимов, Р.И.Селим-заде, Б.А.Таиров, Исследование псевдощелового состояния в Bi2Sr2CaCu2Oх и Bi2Sr2ZnCu2Oу ВТСП материалах, Физика Низких Температур,  2016, т. 42, № 10, c. 1184-1191
 • S.S.Ragimov A.A.Saddinova V.M.Aliev R.I.Selim-zade, “The influence of fluctuations on the superconducting properties of Bi2Sr2Ca0.6Zn0.4Cu2OX and Bi2Sr2Ca1Cu2OX”, J. Materials Science Forum Vol. 845, (2016), pp 17-20 Trans Tech Publications, Switzerland
 • В.М. Алиев, С.С. Рагимов, Р.И. Селим-заде, Псевдощель в CdBa2Cu3O7–δ ВТСП материале, Физика Низких Температур,  2013, т. 39, № 6, c. 635–641
 • Г Дж.Хасани Барбаран, Г.Гусейнов, В.А.Гасымов, С.С.Рагимов, Фазовые переходы и электрофизические свойства кристаллов Cu3Co0.5Se2, Неорганические материалы, 2012, т.48, №8, с.1321-1323
 • Н. А.Мамедова, С. С. Рагимов, Ф. М. Садыхов, И. И. Алиев, Получение и физико-химическое исследование тиостанната никеля(II) в системе NiCl2–SnS2–H2O, Журнал неорганической химии, том 57, № 2, 2012 с. 201-203
 • В.М. Алиев, С.А. Алиев, С.С. Рагимов, Г.Дж. Султанов, Б.А. Таиров, Получение сверхпроводящей керамики CdBa2Cu3O7–δ и исследование ее электрофизических свойств, Физика Низких Температур, 2011, т.37, №4, стр.351-355
 • Г.Г.Гусейнов, С.С.Рагимов, Дж.Хасани Барбаран, Г.М.Агамирзоева, Рентгенографическое исследование, магнитная восприимчивость и электрические свойства кристалла Cu3Fe0.5Se2, Кристаллография, 2010, т.55, №4, с.719-721
 • С.А.Алиев, Р.И.Селим-заде, С.С.Рагимов, Явления переноса тепла в сплавах Bi1-XSbX, ФТП, 2010, т.44, в.10, с.1318-1322
 • J. Hasani  Barbaran, G. G. Guseinov, S. S. Rahimov , G. M. Agamirzoeva, Study of the structure, electrical properties and magnetic susceptibility of Cu3Fe0.5Se2 crystals, Optoelectronics and advanced materials – rapid communications, 2010,Vol. 4, No. 8, p. 1141 – 1143
 • С.С.Рагимов, И.Н.Аскерзаде,  Термоэдс в висмутовых высокотемпературных сверхпроводниках Bi2Sr2Ca2Cu4O11, Журнал технической физики, 2010, том 80, вып. 10, с.150-151
 • С.С.Рагимов, С.А.Алиев, В.М.Алиев,  Влияние магнитного поля на теплопроводность Bi2Sr2CaCu2OX в области сверхпроводящего фазового перехода, Физика Низких Температур, 2009, т.35, №11, стр.1085-1088
 • В.М. Алиев, С.А. Алиев, С.С.Рагимов, Г.Дж.Султанов, А.Н. Мамедова,  Получение сверхпроводящей Bi2Sr2ZnCu2OX керамики и исследование ее электрофизических свойств,  Физика Низких Температур, 2009, т.35, №11, стр.1081-1084
 • И.Н. Аскерзаде, С.С.Рагимов, Флуктуационная проводимостьBi2Sr2CaCu2O8+δв двухзонной модели  сверхпроводимости, Письма в ЖТФ, 2009, т.35, и.11, стр.82-87
 • С.С.Рагимов, С.А.Алиев, Характер α→β –перехода Ag2Te в сплаве системы Ag-Sb-Te, отвечающем составу AgSbTe2, Неорганические материалы, 2007, т.43, №11, с.1321-1323
 • С.С.Рагимов, С.А.Алиев, Д.Г.Араслы Прибор для обнаружения движущегося источника теплового излучения Прикладная физика, 2007, №4, с.144-145
 • С.А.Алиев, А.А.Мовсумзаде, С.С.Рагимов, О неупругом характере рассеяния электронов в сильно-легированном Bi0.88Sb0.12, Физика техника полупроводников, 1997, т.31, №5, стр.559-562
 • С.А.Алиев, С.С.Рагимов, В.М.Алиев, Термоэдс и магнитотермоэдс в    Bi-Sr-Ca-Cu-O, Физика низких температур, 1996, т.22, №6, стр. 679-682
 • С.А.Алиев, С.С.Рагимов, И.Тагиев, О механизмах рассеяния фононов в системе Ag-Sb-Te при низких температурах, Известия ВУЗ-ов, сер.Физика, №1, стр.123-125, 1995
 • С.А.Алиев, С.С.Рагимов, Термоэлектрические свойства образцов системы Ag-Sb-Te, Известия РАН “Неорганические Материалы” 1992, т.28,№2, стр.329-334
 • S.A.Aliev, J.A.Bagirov, S.S.Ragimov, S.A.Huseynov, V.M.Aliev, I.A.Ismailov, A.Sh.Mechtiev, On critical fields and paraconductivity in high-temperature superconductors, Journal of Rare Earth (China), v.3, p.1060-1067, 1991
 • S.A.Aliev, J.A.Bagirov, S.S.Ragimov, V.M.Aliev, I.A.Ismailov, A.Sh.Mechtiev, Superconductivity in systems YNdBa2Cu3O7-δand YCaBa2Cu3O7-δ, Journal of Rare Earth (China), v.3, p.1054-1059, 1991
 • М.Г.Рамазанзаде, С.А.Алиев, С.С.Рагимов, С.Г.Абдинова, Дж.М.Рагимова, Кинетические эффекты в системе AgSbXBi1-XTe2, Известия ВУЗ-ов, сер.Физика, №12, 1987, стр.87-89
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti