FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Rəna Mədat qızı Abbaslı

Biologiya elmləri namizadi, böyük elmi işçi,

“Nəzəri Fizika” şöbəsi,

İş tel.: (+99412) 510 18 22

e-mail: Rəna.Abbaslı@bsu.az

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1954-cü il iyun ayının 5-də Bakı şəhərində doğulub.
 • 1971-ci ildə Bakı şəhəri 6 saylı məktəbi bitirib.

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2000: Dosent „Biofizika“ ixtisası üzrə
 • 1995:Biologiya elmləri namizədi, mövzu: „Yuxu peptidləri və onların analoqlarının fəza quruluşları“.
 • 1971-1976: Biologiya fakultəsi, Azərbaycan Dövlət Universiteti, tələbə
 • 1976-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmib


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2010-ci ildən indiyə qədər aparıcı elmi işçi, “Nəzəri Fizika” şöbəsi, Fizika Problemləri İnstitutu, BDU
 • 2005-2010: Böyuk elmi işçi, “Nəzəri Fizika” şöbəsi, Fizika Problemləri İnstitutu, BDU
 • 1997-2005: Böyuk elmi işçi, “Molekulyar Biofizika“ ETL, BDU
 • 1994-1997: Elmi işçi, “Molekulyar Biofizika“ ETL,BDU
 • 1978-1994: böyük laborant, Yarımkeçiricilər problem laboratoriyası, Azərbaycan Dövlət Universiteti

130-dan çox elmi əsərin müəllifidir


TƏDQIQAT SAHƏSI

Peptid molekullarının fəza quruluşları, quruluş-funksiya əlaqələrinin tədqiqi


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • I Beynəlxalq Kimya və Kimya mühəndisliyi konfransı. 17-21 Aprel, 2013, Bakı
 • IV Cъезд Биофизиков России, 20-26 августа, 2012,Нижний Новгород
 • VI International Conference, Application of Information and Communication Technologies, 17-19 October, 2012, Tbilisi, Georgia
 • Всероссийская конференция « Молекулярное моделирование» ,13-15 апреля, 2011, Москва
 • III Всесоюзная конференция по Биотехнологии и Биомедицинской инженерии. 2010, Курск, Россия
 • International Conference «Physics - 2010»2010, June, Baku, Azerbaijan
 • 6-ая Всероссийская конференция «Молекулярное моделирование» 2009, Апрель, Москва
 • Научная конференция «Химическая биология – Фундаментальные проблемы бионанотехнологии» 2009, 10-14 июня, Новосибирск
 • VII Национальная конференция «Рентгеновское, Синхронное излучения, Нейтроны и Электроны для исследования наносистем и материалов. Нано-Био-Инфо-Конгитивные технологии» РСНЭ-НБИК 2009, 16-21 ноября, Москва
 • III Международная конференция «Химия, структура и функция биомолекул» 2008, 1-3 октября, Минск, Белоруссия
 • XV Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» 2008, 14-18 апреля, Москва
 • V Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы физики» 2008, 25-27июня, Баку
 • Национальная конференция «Аллергология и Клиническая иммунология – междисциплинарные проблемы» 2008, 26-27 февраля, Москва
 • II Международная конференция «Химия,структура и функция биомолекул» 2006, 3-5 октября, Минск, Белоруссия
 • II Российский симпозиум по химии и биологии пептидов 2005, 23-25 мая, Санкт-Петербург
 • Erzurum, Geleneksel Erzurum fizik qünleri – II 2005, 25-28 Mayis


SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • Л.И.Исмаилова, Р.М.Аббаслы, Н.А.Ахмедов  Пространственная структура иммуноактивного тетрапептида  Phe-Pro-Gly-Pro  Международный научный журнал «Актуальная наука», ноябрь 2017, Волгоград, с.17-20
 • С.Р.Ахмедова, Н.Ф.Ахмедов, Л.Н. Агаева, Н.А.Ахмедов  Пространственная структура молекулы ACTH-(5-7)-PGP  Scientific Journal “Scientific Pages” ноябрь 2017, Брно, Чехия, с.37-41
 • Л.И.Исмаилова, Р.М.Аббаслы, Н.А.Ахмедов  Теоретический конформационный анализ гексапептидных глипролинов  XII международная научно-техническая конференция «Актуальные вопросы биологической физики и химии (БФФХ-2017)», Севастополь, 2-6 октября 2017 г., стр.305-308
 • Н.А.Ахмедов, Р.М.Аббаслы, Л.И.Исмаилова  Структурно-функциональная организация кардиоактивного нонапептида  Материалы XI международной научно-технической конференции «Актуальные вопросы биологической физики и химии  БФФХ-2016», Севастополь том 1, стр.144-148.
 • N.A.Akhmedov, L.I.Ismailova, R.M.Abbasli, L.N.Agayeva, S.R. Akhmedova  Spatial structure of Octarphine molecule  IOSR Journal of Applied Physics. E-ISSN: 2278-4861, Vol.8, Issue 1,Ver III, pp.66-70  2016 Imp.fak. 1.4
 • L.N.Agayeva, N.A.Akhmedov, L.I.Ismailova, R.M.Abbasli  Investigation of the Spatial Structure of Octarphine  Molecule by Computer Modeling Applicationof information and communication technologies – AICT 2016, 10-th International Conference, 12-14 October, 2016, Baku, pp.312-315
 • L.Ismailova, R.Abbasli, N.Akhmedov  Structure-functional organization of the splenopentine molecule  Oxford Journal of Scientifik Research No.1. (9), January-June, 2015, Vol.IV, p. 110-117 “Oxford University Press 2015
 • L.Ismailova, R.Abbasli, N.Akhmedov  Spatial structure of the achitine molecules family «Fundamental and Applied Studies in the Pacitic and Atlantic Oceans Countries» The 1-st International Academic Congress. Japan, Tokyo, 25 October 2014 Vol.II, Tokyo University Press, pp. 419-425
 • Ismailova L.I., AkhmedovN.A. Abbasli R.M. Spatial organization of the tetrapeptide molecules. Journal of Qafqaz University, №35, 2013.
 • İsmailova L.İ., Abbaslı R.M, Axmedov N.A. Prostranstvennaя struktura kardioaktivnıx tetrapeptidov İ Beynəlxalq Kimya və Kimya mühəndisliyi konfransı. Məqalələr. 17-21 Aprel, Bakı, 2013, s.838-846
 • Abbasli R.M. Spatial organization of the tetrapeptide molecules Journal of Qafqaz University, №35, 2013, s.
 • AkhmedovN.A. Agaeva L.N., Abbasli R.M., Godjaev N.M. Investigation of the Spatial Structure of Myomodulin E Molecule by Computer Modeling. AICT 2012 VI International Conference, Application of Information and Communication Technologies, 17-19 October, Tbilisi, Georgia, 2012, p. 438-440
 • İsmailova L.İ., Abbaslı R.M., Axmedov N.A. Prostranstvennaя struktura immunomoduliruöhix peptidnıx molekul. Rossiyskiy allerqoloqiçeskiy jurnal, №1, vıp. 1, 2012, s.140-141
 • Qodjaev N.M., Aqaeva L.N., İsmailova L.İ., Abbaslı R.M., Axmedov N.A. Strukturno-funküionalğnaя orqanizaüiя miomodulina S Rossiyskiy allerqoloqiçeskiy jurnal, №1, vıp.1, 2012, s. 83
 • Исмаилова Л.И., Аббаслы Р.М., Ахмедов Н.А. Компьютерное моделирование пространственной структуры аналогов миелопептидов. AICT, V International Conference, 12-14 October, Baku, Azerbaijan, 2011, c. 294-298
 • Исмаилова Л.И., Аббаслы Р.М., Ахмедов Н.А. Сравнительный анализ пространственной структуры иммуноактивных пептидных молекул. Российский аллергологический журнал, №4, вып. 1, 2011, с.158-160
 • Akhmedov N.A., Agayeva L.N., Ismailova, Gocayev N.M. The spatial structure of the cardio active peptides. J. Current Topics in Peptide & Protein Research,  V.11, 2011, pp.87-93
 • Исмаилова Л.И., Аббаслы Р.М., Ахмедов Н.А. Структурная организация опиоидного октапептида. Journal of Qafgaz  University, 2010, №29, р.30-36
 • Исмаилова Л.И., Исмаилова Т.И., Аббаслы Р.М. Сравнительный анализ конформационных свойств некоторых аналогов молекулы Семакс Российский Аллергологический журнал, 2010, № 1 вып 1, с.77-78
 • Годжаев Н.М., Агаева Л.Н., Исмаилова Л.И., Ахмедов Н.Н. Структурно-функциональная организация кардиоактивной гептапептидной молекулы Ser-Asp-Asn-Phe-Met-Arg-Phe-NH2 Российский Аллергологический журнал, 2010, № 1 вып 1, с.46-47
 • Ismailova L.I., Abbasli R.M., Akhmedov N.A., Qodjayev N.M. Structural Organization of Small Cardioactive Peptide. Azerbaijan Journal of Physics FIZIKA, Vol.XVI, №2, 2010, p.47-50
 • Əhmədov N.A., Ismayilova L.I., Abbaslı R.M., Həsənov E.M. Miomodulin D molekulunun fəza quruluşu.  FİZİKA, Cild XVİ, №2, 2010, s.51-53
 • Н.А.Ахмедов, Р.М. Аббаслы, Л.И.Исмаилова Структурная организация опиоидного октапептида, Journal of Qafgaz University, 2010, №29, с.30-37
 • Ш.Н.Гаджиева, Р.М.Аббаслы, Н.А. Ахмедов Структурно-функциональная организация кардиоактивной нонапептидной молекулы Ser-Pro-Lys-Gln-Asp-Phe-Arg-Phe-NH2, Российский аллергологический журнал, 2010, №1, вып.1, с.40-41
 • N.A. Əhmədov, R.M. Abbaslı, Həsənov E.M. Heptapeptide molekulunun nəzəri konformasoya analizi, Journal of Qafgaz University, 2009, №25, s.49-53
 • Н.А.Ахмедов, Аббаслы Р.М.Исмаилова Л.И. Структурно-функциональная связь опиоидных пептидов, Journal of Qafgaz University, 2009, №27, с.33-37
 • N.A.Əhmədov, R.M.Abbasli, L.İ.Imayılova, L.S.Haciyeva, Kardiofəal heptapeptid molekalunun fəza quruluşu, Journal of Qafgaz University, 2008, №21, s.60-65
 • Ş.N.Hacıyeva, R.M.Abbasli, L.İ.Imayılova, Z.İ.Qədirova, N.A.Əhmədov, SPREPİRE Molekalunun fəza quruluşu, Journal of Qafgaz University, 2008, №23, s.79-83
 • Л.И.Исмаилова, Н.А.Ахмедов, Р.М.Аббаслы, Пространственна структура изолейциновых пентапептидов Glu-Phe-Leu-Arg-Ile-NH2 и Pro-Phe-Tyr-Arg-Ile-NH2, Биофизика, 2008, т.53, вып.1, с.14-21
 • Л.И.Исмаилова, Р.М.Аббаслы, Н.А.Ахмедов, Н.М.Годжаев, Структурно-функциональные свойст¬ва аналогов костно-мозговых медиаторов пептидной природы, Российский аллергологический журнал, 2008, №1, с.119-120
 • Л.И.Исмаилова, Р.М.Аббаслы., Н.А.Ахмедов, Пространственная структура нейропептида нейропептида Gly-Ser-Pro-His-Phe-Ile-NH2 c ингибиторными свойствами,  Журнал Университета Кавказ, 2008, №21, с.54-59
 • Л.И.Исмаилова, Р.М.Аббаслы, Н.А..Ахмедов, Пространственная структура кардиоактивного октапептида, Биофизика, 2007, т.52, вып.6, с.1141-1147
 • Н.А.Ахмедов, Л.И.Исмаилова, Р.М.Аббаслы, Н.Ф.Ахмедов, Н.М.Годжаев Пространственная структура миелопептидов I. Конформационный анализ молекул Phe-Leu-Gly-Phe-Pro-Thr, Leu-Val-Val-Tyr-Thr-Trp и, Leu-Val-Cys-Tyr-Pro-Gln,Биоорганическая химия, 2005, т.31, №1, с.31-38
 • Л.И.Исмаилова, Н.А.Ахмедов, Р.М.Аббаслы, Н.М.Годжаев, Пространственная структура миелопептидов II. Конформационный анализ молекул Phe-Arg-Pro-Arg-Ile-Met-Thr-Pro, Val-Val-Tyr-Pro-Asp, Val-Asp-Pro-Pro, Биоорганическая химия, 2005, т.31, №2, с.140-146

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti