FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Rəna Mədat qızı Abbaslı

Biologiya elmləri namizadi, aparıci elmi işçi, “Nəzəri Fizika” şöbəsi, Fizika Problemləri İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti

İş telefonu: (+99412) 510 18 22

e-mail: Rəna.Abbaslı@bsu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1954-cü il iyun ayının 5-də Bakı şəhərində doğulmuşam
 • 1971-ci ildə Bakı şəhəri 6 saylı məktəbi bitirmişəm
 • 1976-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmişəm


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2000:  Dosent “Biofizika“ ixtisası üzrə
 • 1995:  Biologiya elmləri namizədi, mövzu: „Yuxu peptidləri və onların analoqlarının fəza  quruluşları“
 • 1971-1976: Biologiya fakultəsi, Azərbaycan Dövlət Universiteti, tələbə
 • 1976-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmib
 • Biologiya fakultəsi, Azərbaycan Dövlət Universiteti, tələbə

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 26.11.2010 – bu günə kimi:  aparıcı  elmi işçi,“Nəzəri Fizika” şöbəsi, Fizika Problemləri İnstitutu,Bakı Dövlət Universiteti
 • 03.1997-11.2005:  böyük elmi işçi, ,“Molekulyar Biofizika“ ETL, Bakı Dövlət Universiteti
 • 03.1994-02.1997: elmi işçi, “Molekulyar Biofizika“ ETL, Bakı Dövlət Universiteti
 • 05.1978-03.1994 :  böyük laborant, yarımkeçiricilər problem laboratoriyası, Azərbaycan Dövlət Universiteti
 • 150-dən çox elmi əsəri


TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Biomolekullarının və molekullər komplekslərinin fəza quruluşları, quruluş-funksiya əlaqələrinin tədqiqi


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2019, 01-03 may , Baku, International Conference «Modern Trends In Physics»
 • 2019, 16-21 сентября,  Сочи, VI  Cъезд биофизиков России
 • 2018, July 11-13, Baku, Azerbaijan, Proceedings of the 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications COIA
 • 2018, Харьков, II научно-практическая конференция с международным участием.
 • 2017, 2-6 октября , Севастополь, XII международная научно-техническая конференция «Актуальные вопросы биологической физики и химии (БФФХ-2017)»
 • 2017, 20-22 аpril, Baku, International Conference «Modern Trends In Physics»
 • 2016, Севастополь , XI международная научно-техническая конференция «Актуальные вопросы биологической физики и химии  БФФХ -2016»,
 • 2016, 12-14 October, Baku, 10-th International Conference, Molecule by Computer Modeling Application of information and communication technologies – AICT
 • 2014 il , 20-21 dekabr, Bakı , “Fizikanın müasir problemləri”. “Opto, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” VII Respublika elmi-praktik konfransı
 • 2014, 14-17 мая Казань, Международный форум «Клиническая иммунология и аллергология-междисциплинарные проблемы»
 • 2014, 25 October , Japan, Tokyo, The 1-st International Academic Congress.«Fundamental and Applied Studies in the Pacitic and Atlantic Oceans Countries»


SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • L.I.Ismailova, R.M.Abbasli, N.A.Akhmedov Spatial Structure of arginin-cjntaining pentapeptides, Matirials International Conference «Modern Trends In Physics», Baku, 2019, p. 104-105
 • N.A.Akhmedov, R.M.Abbasli, L.N.Agaeva, L.I.Ismailova Three-dimensional structureof exorphin B5 molecule, Matirials International Conference «Modern Trends In Physics», Baku, 2019, p. 131-132
 • N.A.Akhmedov, R.M.Abbasli, L.I.Ismailova Computer modeling in study of the spatial structure of glyproline molecules, GESJ: Physics, issn 1512-1461, No 2 (20), 2018, pp.18-23
 • Л.И.Исмаилова, Р.М.Аббаслы, Н.А.Ахмедов Структурнаяорганизациямолекулглипролиновсостаткомлейцина, GESJ: Physics, 2017, No 2(18) Tbilisi, pp.79-84
 • Н.А.Ахмедов, Л.Н. Агаева, Р.М. Аббаслы., Л.И.Исмаилова  Пространственнаяструктурааналога [MeLeu3] молекулыоктарфина, GESJ: Physics, 2017, No 2(18) Tbilisi, pp.73-78
 • Исмаилова Л.И., Аббаслы Р.М., Ахмедов Н.A. Пространственнаяструктурамолекулглипролинов Pro-Gly-Pro-Val и Val-Pro-Gly-Pro, Материалы II научно-практической конференции с международным участием., Харьков, 2018, .с.28-32
 • L.I.Ismailova, R.M.Abbasli, N.A.Akhmedov, Computer Modeling of the Spatial Structure of Peptides, Proceedings of the 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications COIA, July 11-13, 2018,Baku, Azerbaijan, vol.II, pp. 175-177.
 • Ахмедов Н.А., Аббаслы Р.М., Исмаилова Л.И., Ахмедов Н.Ф., Агаева Л.Н  ПространственнаяструктурамолекулыэкзорфинаА., J.Radiation Rescarches, 2018 ,vol. 5, No 2, pp.414-418
 • Л.И.Исмаилова, Р.М.Аббаслы, Н.А.Ахмедов, Пространственная структура иммуноактивного тетрапептида Phe-Pro-Gly-Pro, Международный научный журнал «Актуальная наука», ноябрь 2017, Волгоград, с.17-20
 • Л.И.Исмаилова, Р.М.Аббаслы, Н.А.Ахмедов, Пространственнаяструктурагексапептидныхглипролинов, Scientific Journal “Scientific Pages” ноябрь 2017, Брно, Чехия, с.41-45
 • Л.И.Исмаилова, Р.М.Аббаслы, Н.А.Ахмедов, Структурнаяорганизациятрипептидныхмолекулглипролинов , Journal of Baku Engineering University (Physics), 2017, Vol.1, №1, pp. 32-38
 • L.N.Agayeva, N.A.Akhmedov, L.I.Ismailova, R.M.Abbasli, Investigation of the Spatial Structure of Octarphine, Molecule by Computer Modeling Application of information and communication technologies – AICT 2016, 10-th International Conference, 12-14 October, 2016, Baku, pp.312-315
 • L.I.Ismailova, R.M.Abbasli, N.A.Akhmedov, Spatial structure of the Gliproline tetrapeptides, Journal of Qafqaz University (Physics), 2016, Vol.4, №2, pp.99-102
 • N.A.Akhmedov, L.I.Ismailova, R.M.Abbasli et all, Spatial structure of Octarphine molecule, IOSR Journal of Applied Physics. E-ISSN: 2278-4861, 2016, Vol.8, Issue 1,Ver III, pp.66-70 Imp.fak. 1.4
 • Л.И.Исмаилова, Р.М.Аббаслы, Н.А.Ахмедов, Структурно-функциональная организация кардиоактивного нонапептида, Материалы XI международной научно-технической конференции «Актуальные вопросы биологической физики и химии  БФФХ-2016», Севастополь том 1, стр.144-148.
 • Н.А. Исмаилова Л.И., Аббаслы Р.М., Ахмедов Н.А., Структурно-функциональнаяорганизациянанопептидноймолекулыиееаналогов, Journal of Qafqaz University, Number 3, 2015.
 • L.Ismailova, R.Abbasli, N.Akhmedov, Structure-functional organization of the splenopentine molecule, Oxford Journal of Scientifik Research No.1. (9), January-June, 2015, Vol.IV, p. 110-117 “Oxford University Press
 • L.Ismailova, R.Abbasli, N.Akhmedov, Spatial structure of the achitine molecules family, «Fundamental and Applied Studies in the Pacitic and Atlantic Oceans Countries» The 1-st International Academic Congress. Japan, Tokyo, 25 October 2014 Vol.II, Tokyo University Press, pp. 419-425
 • Исмаилова Л.И., Аббаслы Р.М., Ахмедов Н.А., Электронно-конформационные свойства кардиоактивных тетрапептидных молекул, Труды Международного форума «Клиническая иммунология и аллергология-междисциплинарные проблемы», 14-17 мая 2014, Казань, с.96-98
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti