FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Samira E. Bağırova


Mühəndis

İş telefonu: +(99412) 539 06 93

e-mail: samira.baghirova @yahoo.com


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 08.03.1964  Bakı şəhəri


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ ELMİ ADLARI

 • 1981 -1986: tələbə, Fizika fakültəsi, BDU


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1993—cü ildən BDU-nun Yarımkeçiricilər fizikası ETL-də böyük mühəndis
 • 2005-ci ildən Fizika problemləri ETİ- da mühəndis
 • 2005-ci ildən hal-hazıra kimi Fizika Poblemləri ETİ-da  mühəndis


TƏDQİQATSAHƏSİ

 • Seolit və keçirici Nanoməsaməli silisiumun elektrokimyəvi və kimyəvi aşılama texnologiyası ilə alınması və lyuminessent xassələrinin tədqiqi


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2010: Bakı, Azərbaycan, Fizikanın müasir problemləri, IV Respublika konfransı


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Г.М.Эйвазова, В.И.Орбух, Н.Н.Лебедева, Ч.Г.Ахундов, С.Э.Багирова  Пороговые явления вблизи фазового перехода диэлектрик- проводник в смеси порошков цеолита с графитом. Ученые записки, Научно- технический журнал, N 2, 2019, Ст. 52 -56
 • I.M.Afandiyeva, L.K.Abdullayeva, Ş.Altındal,  T.Z.Guliyeva, Sh.M.Gojayeva,  S.E.Bagirova,  M.H.Hasanov The frequency and voltage dependent  and  characteristics  of  Al–TiW–PtSi/n–Si  structures at room temperature. Journal of  Qafqaz University, Number 2, Vol.3 , 2015, s.105-111.
 • И.М. Эфендиева, Л.К. Абдуллаева, Т.З. Кулиева, Ш.М. Годжаева, С.Э. Багирова AC-cundactivity of Al-TiW-PtSi/n-Si Schottky diodes.  Journal of Qafqaz University. 2015. v. 3. N 1. pp. 49-52.
 • С.Э.Багирова, Некоторые электрические свойства пленок аморфного кремния. SDU-nun “Elmi Xəbərlər” jurn., təbiət və texniki elmlər bölm., 2008, cild 8, №3,səh.15-18.

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti