FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Tahirə Z.Quliyeva

f.r.e.n. Yarımkeçiricilər fizikasi şöbəsi, b.e.işçi.

İş tel.:+(994)12 439-06-93

e-mail: tahire.quliyeva@bsu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1935, Azərbaycan, Bakı.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1984: f.r.e.n.

1953-1958: tələbə, fizika fakultəsi, BDU.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2005: böyük elmi işçi. Fizika Problemləri İnstitutu, BDU.

1977-2005: böyük elmi işçi, Yarımkeçiricilər Fizikası ETL, BDU.

1958 -1977: Azərb.EA Qeyri Üzvü və Fiziki Kimya İnstitutu, kiçik el.işçi, böyük elmi işçi.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası, kristallik quruluş.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Fizikanın aktual problemləri” Beynəlxalg konfrans, 25-27 iyun, 2008, Bakı..

Atom-Molekul ve cekirdek sistemlerinin yapilari ve spektrumlari, Uluslararasi konfrarans, Canakkale, 18 mart Universitesi, 8-9 temmuz, 2005

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

Кулиева Т.З. Чирагов М.Синтез и кристллическая структура CaCr2Sb4S9/ Вестник БГУ, сер. Естествен. Наук2001,№3, С.56-58.

Кулиева Т.З. Чирагов М Математические методы полирования структуры Са-силикатов, Кристаллография, 2001,№5, С.68-70.

Чирагов М. Кулиева Т.З. Ширинова А.Ф. Сравнительная кристаллохимия апатито-бритолито-подобных Caи TR-орто силикатов и их аналогов.

Чирагов М. Гулиев, Кулиева Т.З. Кристаллохимические особенности фазовых превращений In6Se7/ Журнал неорганической химии,2003,т.48,№12, с.2097-2099.

Ağayeva E., Quliyeva T.Z., Əfəndiyeva İ.M.Elektronsogurmaspektrumlarinin1Lbbandinaspectralkaymayontemininuygulanmasi/ Atom-Moleklvecekirdeksistemlerininyapilarivesp-ektrumlari,Ulus-lararasiko-nfrarans,Canakkale,18 martUniversitesi, 8-9 temmuz, OzetKitabi, s.28. 2005.

Чирагов М., Ширинова А.Ф.,

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti