FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏBiz Sizi, Bakı Dövlət Universitetinin “Fizika Problemləri İnstitutu”-nun elektron saytında salamlayırıq və ümidvar olduğumuzu bildirik ki, institutumuzun yaranma tarixi, apardığı elmi tədqiqatlar və əldə etdiyi nailiyyətlər, beynəlxalq əlaqələrimiz, əməkdaşlarımızın qazandığı qrantlar, mükafatlar haqqında məlumat Sizin üçün maraqlı olacaq. Biz saytdakı informasiyanın tələbələrimizi elmi-tədqiqatlara həvəsləndirəcəyinə, onlarda elmə böyük maraq oyadacağına da inanırıq.

İnstitutun direktoru, f.-r.e.d., professor Sədiyar Soltan oğlu Rəhimov


“Fizika Problemləri İnstitutu” BDU-nun nəzdində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 07.01.2005-ci il tarixli 4 saylı qərarı, Təhsil Nazirliyinin 22.02.2005 tarixli 123 saylı əmri və BDU-nin rektorunun 29.03.2005-ci il tarixli R-16 saylı əmri ilə BDU-nin fizika fakültəsindəki “Yarımkeçiricilər fizikası”, “Kvant kimyası”, “Amorf təbəqələr fizikası”, “Bərk cisim elektronikası”, “Makromolekul məhlullarının fiziki-kimyası”, “Molekulyar biofizika”, “Yüksək enerjilər fizikası”, “Maye kristallar”, “Günəşin Fraunhofer spektri” və “Ozon generatorları” elmi-tədqiqat laboratoriyalarının bazasında yaradılmışdır. İnstitut 2005-ci ilin noyabr ayında fəaliyyətə başlamışdır.

İnstitutda “Yarımkeçiricilər fizikası”, “Nəzəri fizika” , “Bioloji sistemlər fizikası” şöbələri və “Yüksək enerjilər fizikası” qrupu fəaliyyət göstərir. Əməkdaşlarımız arasında AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 15 elmlər doktoru, 43 elmlər namizədi var. “Fizika Problemləri” institutunda Bakı Dövlət Universitetinin kafedralarının müəllimləri, tələbə və magistrləri , aspirant və dissertantları elmi-tədqiqat işləri aparır, ayrı-ayrı sahələr üzrə praktika keçirlər.

“Fizika Problemləri İnstitutu”-nda “Elektronika üçün perspektivli olan material və strukturların alınması və tədqiqi”, “Bioloji proseslərin molekulyar təşkilinin fiziki əsasları”, “Yüksək enerjilər fizikası”, “Bioloji sistemlərin təşkilinin fiziki-kimyəvi əsasları” istiqamətləri üzrə tədqiqatlar aparılır və bu mövzular ətrafında mütəmadi olaraq seminarlar keçirilir.

Əməkdaşlarımızın əldə etdikləri nəticələr mötəbər elmi jurnallarda çap olunmuş, ABŞ, Fransa, İtaliya, Türkiyə, Rusiya, İran, Pakistan və s. kimi ölkələrdə keçirilmiş beynəlxalq konfrans, simpozium və seminarlarda dəfələrlə mərüzə edilmişdir. Bu fəaliyyətin nəticəsi kimi onlar dəfələrlə DAAD, NATO, TUBİTAK və digər elmi qurumların qrantlarını qazanmışlar.

İnstitutumuzun İngiltərənin İmperial Kolleci və Durham Universiteti, Almaniyanın Boxum, Regensburq, Vuppertal, Kayzerslautern Universitetləri, Fransanın Ecole Polytechnique məktəbi və Nüvə Tədqiqatları İnstitutu, Moskva Dövlət Universitetinin “Molekulyar biologiya və bioüzvi kimya” kafedrası, Rusiya EA-nın “Yüksək Enerjilər Fizikası” İnstitutu, Türkiyənin İstanbul və Erciyez universitetləri, İran İslam Respublikasının “Riyaziyyat və Fizika” İnstitutu, Sankt-Peterburq “Fizika Texniki İnstitutu”, AMEA-nın Fizika və Radiasiya Problemləri İnstitutları ilə elmi əməkdaşlıq əlaqələri mövcuddur.

“Fizika Problemləri İnstitutu” 2007-ci ildə “Fizikanın müasir problemləri” mövzusunda I Respublika elmi-praktik konfransı, 2008-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi, “Şöhrət” ordenli, prof. S.A.Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr edilmiş “Fizikanın müasir problemləri” mövzusunda II Respublika elmi-praktik konfransını yüksək səviyyədə keçirmişdir. 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti