FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Təranə İmamova Əli qızı

BDUFizika Problemləri İnstitutu,

“Nəzəri fizika” şöbəsi, elmi işçi

İş tel.: (+99412) 510 18 22

e-mail: taranaimamova@rambler.ru


QISA
BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1960-ci il avqust ayının 25-də Şəki şəhərində doğulmuşam.
 • 1977-ci ildə, Bakı şəhəri 21 N-li orta məktəbi bitirmişəm.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1982: JV N 049669, Diplom. (Ali təhsil), BDU
 • 1990-1994: aspirant, Geologiya fakültəsi, BDU
 • 1977-1982: tələbə, Geoloji-coğrafiya fakültəsi, BDU

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 11.2005 – dən: elmi işçi, Nəzəri fizika şöbəsi, Fizika Problemləri Institutu, BDU
 • 04.1998-dən 2005-dək: elmi işçi, Günəşin Fraunhofer spektri ETL, BDU
 • 02.1995– dən 1998-dək: elmi işçi, Günəşin Fraunhofer spektri ETL, BDU
 • 12.1993- dən 1998-dək: Azərbaycan Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsində “Rabitə, informasiya və proqnozlar birliyinin dəniz hidroproqnozlar qrupunun rəhbəri
 • 02.1989-dən 1993-dək: kicik elmi işci, Az. Dövlət Universitetində, 9/88 N-li t/m üzrə
 • 02.1983-dən 1995-dək: mühəndis, Azərbaycan Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsində


TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Hidrogeologiya


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1989, Bakı, Azərbaycan; “Bakı şəhərinin ekoloji təmizliyi haqqında” ADU-nin 70 illiyinə həsr olunmuş konfrans
 • 1989, Bakı, Azərbaycan; “Böyük dərinliklərin neft-qazlılığı və palcıq vulkanizmi” I Respublika konfransı
 • 1992, 29-30 may, Bakı, Azərbaycan; “Qafqaz regionunun yağıntı örtüyü və onun stratiqrafiyası”, Respublika Elmi konfransı
 • 1993, Bakı, Azərbaycan; “Xəzəryanı düzənliyi hidrotermlərinin səmərəli istifadəsi haqqında”, Aspirantların Elmi konfransı
 • 1994, Bakı Azərbaycan; “Aşağı Kur depressiyasının neogen cöküntülərinin zəif minerallaşmış və yodlu-bromlu lay sularının tədqiqi və səmərəli istifadəsi“, BDU-nun 75 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi konfrans
 • 1998, Bakı Azərbaycan; „Samur-Atacay caylararası sahənin yeraltı sularının kimyəvi tərkiblərinin formalaşması şəraiti“, II respublika Elmi konfransı
 • 1999, Bakı Azərbaycan; „Samur-Atacay caylararası sahənin mineral və termal sularının qaz tərkibi“, BDU-nin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi konfrans


SEÇİLMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • Имамова Т.А., Охрана месторождений минеральных и термальных вод междуречья Самур-Атачай от загрязнения и истощения ресурсов, Общество "Тахсил" Азерб. Республики, Журнал "Бильги", Серия "Физика, Математика, Науки о Земле", Баку-2001
 • Имамова Т.А., Закономерности размещения месторождений минеральных  и термальных вод междуречье Самур-Атачай, Азербайджанский Технический Университет, Журнал "Научные труды", Серия "Фундаментальные науки, "№4, Баку-2004
 • Имамова Т.А., Гидрогеологические условия залегания и закономерности размещения месторождений минеральных и термальных вод междуречья Самур-Атачай Общество "Тахсил" Азерб. Республики, Журнал "Бильги", Серия "Физика, Математика, Науки о Земле", №3, Баку-2004
 • Имамова Т.А., Перспективы использования термальных вод междуречья Самур-Атачай в народном хозяйстве, Вестник Бакинского Университета, Баку-2005
 • Имамова Т.А., Подземные и надземные воды нашей республики Азербайджанский Технический Университет, Журнал "Научные труды", Серия "Фундаментальные науки, "№3, Баку-2009
 • Имамова Т.А., Гидротермы Прикаспийской низменности, Журнал Университета Кавказ, Серия Естествознания и Техники/Физика, №29,Том 1, Баку-2010
 • Имамова Т.А.,Газовый состав подземных вод прикаспийской низменности, Проблемы современной физики, Материалы Y республиканской конференции, 16-17 декабр, Баку-2011
 • Имамова Т.А., Гидрогеохимическая характеристика подземных вод Прикаспийской низменности, Проблемы современной физики, Материалы YII  республиканской конференции, 20-21 декабр, Баку-2013
 • Имамова Т.А.Гидрохимическая характеристика подземных вод Прикаспийской низменности.“Fizikanın müasir problemləri”. “Opto, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası”  VII Respublika elmi-praktik konfransı, 20-21 dekabr, 2013
 • T.A.Имамова Факторы и процессы формирующие химический состав подземных вод прикаспийской низменности. “Fizikanın müasir problemləri”. “Opto, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” VII Respublika elmi-praktik konfransı, 20-21 dekabr, 2014
 • T.A.Имамова. Радиоактивность и химические анализы минеральных и термальных вод Прикаспийской низменности.“Fizikanın müasir problemləri”. “Opto, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” IX Respublika elmi-praktiki konfransın materialları,  25-26 dekabr, 2015-ci il, Bakı, Azərbaycan c.414-417
 • Имамова Т.А. физико – химическиe свойства минеральных и термальных вод. Fizikanın Aktual Problemləri XI Respublika Elm Konfransı, 22 dekabr 2016, səh.190-193
 • T.A.Имамова. Радиоактивность и микроэлементы минеральных и термальных вод Прикаспийской низменности. “Modern Trends in Physics” International Conference, Baku, 20-22 Aprel 2017, p.220-222
 • Имамова Т.А., Наджафова С.Г. Гидротермы Прикаспийской низменности (Самур-Атачай). Наука, техника и образование  №7. 2018

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti