FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Vladimir İsaakoviç Orbux

BDU Fizika Problemləri İnstitutunun

elmi işçisi

Telefon:+(994) 12 439 06 93

E-mail: orbukh.vladimir@bsu.az


QISA
BİOQRAFİK MƏLUMAT

28.03.1949-ci il tarixində Azərbaycanda, Bakı şəhərində anadan olmuşdur.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1987: Yarimkeçiricilər fizikası ixtisası uzrə namizədlik dıssertasıyası müdafiə edib və mövzu:”Anizotrop yarımkeçiricilərin elektrik və optik xassələri”
 • 1982-1986: aspirant, EA-da YFİ, Kiyev
 • 1966-1971: tələbə, Fizika fakültəsi, BDU


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005-ci ildən bu günə kimi BDU-nun Fizika Problemləri İnstitutunun elmi işçisi,
 • 1976-2005: BDU-nun Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyasının elmi işçisi ,
 • 1971-1976: mühəndis, mikroelektronika BXKB

 

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Kristalların və nazik təbəqələrin electrik və fotoelektrik xassələrinin tədqiqi
 • Yarımkeçirici-qaz boşalması kontaktında nəzəri və eksperimental tədqiqatlar
 • Qazboşalması plazmasında görünən təsvirin formalaşması
 • Yarımkeçirici-qaz boşalması kontaktında gedən fiziki proseslərintədqiqi


ELMİ ƏSƏRLƏRİN SİYAHISI

 • Г.М. Эйвазова,  В.И.Орбух, Н.Н.Лебедева, З.А.Агамалиев,  Статическая проводимость смеси диэлектрика (цеолит) и проводника (графита) Trans.ANAS Sci.Phys. Astron. 2019, N2, p.149-154
 • Г.М.Эйвазова, В.И.Орбух, Н. Н. Лебедева, Н.Г. Дарвишов, Ч.Г. Ахундов,  Влияние малых концентраций графитового порошка на статическую  проводимость цеолита Азерб.Техн. Ун-т. Учен.Записки, №2, 2018. (26-29)
 • N.N.Lebedeva, V.I.Orbukh, G.M.Eyvasova, N.H.Darvishov, Ch.G.Akhundov, Mass transfer aluminum film from the surface of zeolite on cathode, J. of Silicat Based and  Composite Materials 2018/4, vol. 70, N4, p.120-122
 • G.M.Eyvasova, V.I Orbukh, N.N.Lebedeva,  Dielectric-conductor transition in a mixture of zeolite and graphite powders. J.of low dimensional system, N 3 (2018), p.16-20
 • U.BunyatovaaV.I.OrbukhcG.M.EyvazovadN.N.LebedevacZ.A.AgamalievdI.C.KoçumaM.OzerbB.G.Salamovbe Peculiarities of unusual electret state in porous zeolite microstructure., Superlattices and Microstructures 111(2017) 1203-1210.
 • B.G. Salamov, G.M.Eyvazova, V.I.Orbukh, N.N.Lebedeva , Z.A.Agamaliev. “Resistance of the silver-modified and copper- modified zeolite”  J. of low Dimensional Sistems, v.1 (1), 2017, 19-23
 • Г.М.Эйвазова, В.И.Орбух, З.А.Агамалиев, Н.Н.Лебедева  « Изменение частотной зависимости сопртивления и емкости цеолита после воздействия на него постоянного электрического поля», Trans.ANAS Sci.Phys.Astron. N.2 (2017), 102-108
 • Н.Н.Лебедева, И.И.Орбух, Г.М.Эйвазова, Н.Г. Дарвишов « Масса перенос алюминиевой пленки с поверхности цеолита на катод»  Trans. ANAS Sci. Phys. Astron. N.5  (2017), 31-35
 • Ozturk Koc S. , V.I. Orbukh b, G.M. Eyvazova b, N.N. Lebedeva b,B.G. Salamov a, c, *Peculiarities of the dielectric response of natural zeolitecomposites prepared by using zeolite and silicon powders «Superlattices and Microstructures» 91 (2016) 269-277
 • U.Bunyatova, S.Ozturk Koc, V.I.Orbukh, G.M.Eyvazova, Z.A.Agamaliev, N.N.Lebedeva, I.C.Kocum, B.G.Salamov, M. Ozer. “ Peculiarities of the dielectric response of the silver-modified-zeolite porous microstructure” superlattices and microstructure, 98 (2016) 295-305
 • V.I. Orbukh , G.M. Eyvazova , N.N. Lebedeva ,B.G.Salamov,  “ The Pecularity of Electric Properties Of Clinoptilolit Modified By Argentium Ions” Az.J.of Physics FIZIKA ,v.XX1, N.4, December 2015, 44-46
 • V. I. Orbukh, N. N. Lebedeva*, and B. G. Salamov, Gas_Discharge Currentin a Mixture of Zeolite and Silicon Powders riginal Russian Text ©, 2014, published in Zhurnal Tekhnicheskoi Fiziki, 2014, Vol. 84, No. 1, pp. 150–154
 • Зависимость диэлектрических спектров смеси цеолитовогои кремниевых порошков от концентрации кремния . В.И.Oрбух, Г.М.Эйвазова, Н.Н.Лебедева, А.Х.Мурадов  anas sci. phys. astron.   2014, n 5, p.61-68
 • V.I. Orburh, N.N.Lebedeva, S.Osturk, B.G.Salamov “Electrical Propertis of the zeolite     composites prepared by using zeolite and copper powders” J.Superlattices and Microstructures 54 (2013), 16-25 of scien.,ser. Phys. and Astron., vol.XXX111, N 5, 2013, p.49-55
 • Лебедева Н.Н.,Ч.Г. Ахундов, E.Ю.Боброва, Ч.А.Султанов, Патент: “Устройство для создания потока электронов”, Официальный  Бюллетень «Промышленная собственность» N4, 30.12.2013, Баку

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2008, май, Москва,
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti