FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


Vladimir İsaakoviç Orbux

BDU Fizika Problemləri İnstitutunun

elmi işçisi

Telefon:+(994) 12 439 06 93

E-mail: [email protected]


QISA
BİOQRAFİK MƏLUMAT

28.03.1949-ci il tarixində Azərbaycanda, Bakı şəhərində anadan olmuşdur.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1987: Yarimkeçiricilər fizikası ixtisası uzrə namizədlik dıssertasıyası müdafiə edib və mövzu:”Anizotrop yarımkeçiricilərin elektrik və optik xassələri”
 • 1982-1986: aspirant, EA-da YFİ, Kiyev
 • 1966-1971: tələbə, Fizika fakültəsi, BDU


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005-ci ildən bu günə kimi BDU-nun Fizika Problemləri İnstitutunun elmi işçisi,
 • 1976-2005: BDU-nun Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyasının elmi işçisi ,
 • 1971-1976: mühəndis, mikroelektronika BXKB

 

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Kristalların və nazik təbəqələrin electrik və fotoelektrik xassələrinin tədqiqi
 • Yarımkeçirici-qaz boşalması kontaktında nəzəri və eksperimental tədqiqatlar
 • Qazboşalması plazmasında görünən təsvirin formalaşması
 • Yarımkeçirici-qaz boşalması kontaktında gedən fiziki proseslərintədqiqi


ELMİ ƏSƏRLƏRİN SİYAHISI

 • Г.М. Эйвазова,  В.И.Орбух, Н.Н.Лебедева, З.А.Агамалиев,  Статическая проводимость смеси диэлектрика (цеолит) и проводника (графита) Trans.ANAS Sci.Phys. Astron. 2019, N2, p.149-154
 • Г.М.Эйвазова, В.И.Орбух, Н. Н. Лебедева, Н.Г. Дарвишов, Ч.Г. Ахундов,  Влияние малых концентраций графитового порошка на статическую  проводимость цеолита Азерб.Техн. Ун-т. Учен.Записки, №2, 2018. (26-29)
 • N.N.Lebedeva, V.I.Orbukh, G.M.Eyvasova, N.H.Darvishov, Ch.G.Akhundov, Mass transfer aluminum film from the surface of zeolite on cathode, J. of Silicat Based and  Composite Materials 2018/4, vol. 70, N4, p.120-122
 • G.M.Eyvasova, V.I Orbukh, N.N.Lebedeva,  Dielectric-conductor transition in a mixture of zeolite and graphite powders. J.of low dimensional system, N 3 (2018), p.16-20
 • U.BunyatovaaV.I.OrbukhcG.M.EyvazovadN.N.LebedevacZ.A.AgamalievdI.C.KoçumaM.OzerbB.G.Salamovbe Peculiarities of unusual electret state in porous zeolite microstructure., Superlattices and Microstructures 111(2017) 1203-1210.
 • B.G. Salamov, G.M.Eyvazova, V.I.Orbukh, N.N.Lebedeva , Z.A.Agamaliev. “Resistance of the silver-modified and copper- modified zeolite”  J. of low Dimensional Sistems, v.1 (1), 2017, 19-23
 • Г.М.Эйвазова, В.И.Орбух, З.А.Агамалиев, Н.Н.Лебедева  « Изменение частотной зависимости сопртивления и емкости цеолита после воздействия на него постоянного электрического поля», Trans.ANAS Sci.Phys.Astron. N.2 (2017), 102-108
 • Н.Н.Лебедева, И.И.Орбух, Г.М.Эйвазова, Н.Г. Дарвишов « Масса перенос алюминиевой пленки с поверхности цеолита на катод»  Trans. ANAS Sci. Phys. Astron. N.5  (2017), 31-35
 • Ozturk Koc S. , V.I. Orbukh b, G.M. Eyvazova b, N.N. Lebedeva b,B.G. Salamov a, c, *Peculiarities of the dielectric response of natural zeolitecomposites prepared by using zeolite and silicon powders «Superlattices and Microstructures» 91 (2016) 269-277
 • U.Bunyatova, S.Ozturk Koc, V.I.Orbukh, G.M.Eyvazova, Z.A.Agamaliev, N.N.Lebedeva, I.C.Kocum, B.G.Salamov, M. Ozer. “ Peculiarities of the dielectric response of the silver-modified-zeolite porous microstructure” superlattices and microstructure, 98 (2016) 295-305
 • V.I. Orbukh , G.M. Eyvazova , N.N. Lebedeva ,B.G.Salamov,  “ The Pecularity of Electric Properties Of Clinoptilolit Modified By Argentium Ions” Az.J.of Physics FIZIKA ,v.XX1, N.4, December 2015, 44-46
 • V. I. Orbukh, N. N. Lebedeva*, and B. G. Salamov, Gas_Discharge Currentin a Mixture of Zeolite and Silicon Powders riginal Russian Text ©, 2014, published in Zhurnal Tekhnicheskoi Fiziki, 2014, Vol. 84, No. 1, pp. 150–154
 • Зависимость диэлектрических спектров смеси цеолитовогои кремниевых порошков от концентрации кремния . В.И.Oрбух, Г.М.Эйвазова, Н.Н.Лебедева, А.Х.Мурадов  anas sci. phys. astron.   2014, n 5, p.61-68
 • V.I. Orburh, N.N.Lebedeva, S.Osturk, B.G.Salamov “Electrical Propertis of the zeolite     composites prepared by using zeolite and copper powders” J.Superlattices and Microstructures 54 (2013), 16-25 of scien.,ser. Phys. and Astron., vol.XXX111, N 5, 2013, p.49-55
 • Лебедева Н.Н.,Ч.Г. Ахундов, E.Ю.Боброва, Ч.А.Султанов, Патент: “Устройство для создания потока электронов”, Официальный  Бюллетень «Промышленная собственность» N4, 30.12.2013, Баку

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2008, май, Москва,
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti