FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


“NƏZƏRİ FİZİKA” ŞÖBƏSİ

Tədqiqatlar, əsasən, Kvant xromodinamikası çərçivəsində adron proseslərinin nəzəri və fenomenoloji problemlərini əhatə edir. Adronların öyrənilməsində KXD-nin həm perturbativ, həm də qeyri-perturbativ metodlarından istifadə edilir. Yanq-Millz nəzəriyyəsində müxtəlif xarici sahələrdə zərrəciklərin hərəkəti öyrənilir. Adronların holoqrafik KXD yaxınlaşmasında araşdırılmasına başlanılmışdır.

TƏDQİQAT SAHƏLƏRİ

 • Perturbativ və qeyri-perturbativ KXD: eksklüziv və inklüziv adron prosesləri
 • Çoxkvarklı adronların spektroskopiyası və parçalanma kanalları
 • Holoqrafik KXD
 • Yanq-Millz nəzəriyyəsi
 • Kiral modellər
 • Elementar hissəciklər fizikasının riyazi metodları

ƏSAS NƏTİCƏLƏR

Ş. S. Ağayev

 • Drell-Yan prosesinə yüksək tvist altproseslərin verdiyi düzəlişlişlər Brodski-Lepaj metodu ilə hesablanmışdır
 • Eksklüziv adron proseslərində ötürülən Q2 impulsunun qiymətinə görə üstlü (Λ2/Q2)n düzəlişlərin hesablanması üçün dəyişən qarşılıqlı təsir sabiti (DQTS) üsulu təklif edilmiş və bu metod vasitəsilə psevdoskalyar, vektor mezonların elektromaqnit form-faktorları hesablanmışdır
 • DQTS metodu və infraqırmızı renormalon texnikası çərçivəsində tək mezonun fotoyaranması, qlüon-qlüon-ηtəpə funksiyası,  iki pionun foton-foton prosesində yaranması öyrənilmişdir
 • Psevdoskalyar η və η mezonların elektromaqnit keçid form-faktorları DQTS metodu ilə hesablanmış, bu mezonların paylanma funksiyalarında qlüon komponentinin payı tapılmışdır
 • Pion-foton keçid form-faktorları DQTS üsulu ilə hesablanmış və pionun paylanma funksiyasının parametrləri təyin edilmişdir
 • Renormalon metodundan istifadə etməklə pionun yüksək tvist paylanma funksiyaları tapılmış və onlardan istifadə etməklə kvant xromodinamikasınin işıq konusunda cəmləmə qaydaları (LCSR) vasitəsilə pionun elektromaqnit və keçid form-faktorları hesablanmışdır
 • Pionun holoqrafik KXD-da alınmış əsas paylanma funksiyasından və renormalon metodundan istifadə etməklə pionun yüksək tvist paylanma funksiyalarının alternativ ifadələri hesablanmış və onlar LCSR metodunda pionun elektromaqnit form-faktorunun analizi məqsədilə tətbiq edilmişdir
 • Müxtəlif dördkvarklı mezonların spectroskopik parametrləri və müxtəlif parçalanma kanalları tədqiq edilmişdir

Cəfərov R.Q.

 • Səpilmə amplitudu üçün Bete-Solpiter tənliyinin yüksək enerjilərdə Recce asimptotikası şəklində həll metodu hazırlanmış və müxtəlif nəzəriyyələrdə tətbiq olunmuşdur.
 • Zamandan aşkar şəkildə asılı olan sistemlər üçün Qitman-Tyutin kvantlanmasına alternativ yaxınlaşma hazırlanmışdır.
 • Kvant elektrodinamikasında çockvarklı Qrin funksiyaları üçün tənliklər alınmış və həll edilmişdir
 • Bilokal sahə formalizmində Nambu - İona-Lasinio modeli üçün orta sahə paylanması metodu təkmilləşdirilmişdir. Orta sahə paylanmasının baş həddindən sonrakı həddə ölçülü-analitik requlyarlaşmalı Nambu - İona-Lasinio modeli geniş tədqiq olunmuşdur
 • Dörd-ölçülü kəsmə requlyarlaşmalı Nambu - İona-Lasinio modeli tədqiq olunaraq, kiral kondensata düzəlişlər hesabına modelin yaxşılaşdırılmış parametrləri müəyyanləşdirilmişdir.
 • Dörd-ölçülü kəsmə requlyarlaşmalı və ölçülü-analitik requlyarlaşmalı Nambu - İona-Lasinio modeli sistemli şəkildə tədqiq olunaraq göstərilmişdir ki, hər iki requlyarlaşmada pionun kvarkın kütləsinə payı sıfıra bərabərdir. Bu fakt Nambu - İona-Lasinio modelinin requlyarlaşmadan asılı olmayan məxsusiyyətini müəyyən edir.
 • Nambu - İona-Lasinio modelində orta sahə paylanmasının yürsək tərtib çoxkvarklı: altı-,beş-dörd-,üç-kvarklı Qrin funksiyaları üçün tənliklər alınmış və həll olunmuşdur.

A.İ. Əhmədov

 • Proton-proton toqquşmasında tək mezonun inklüziv yaranmasının effektiv en kəsiyinə yüksək tvistin verdiyi əlavələr, həmin əlavələrin mezonun dalğa funksiyalarından asılılığı dəyişən qarşılıqlı təsir sabiti üsulu ilə hesablanmışdır
 • Proton-proton toqquşmasında tək mezonun inklüziv yaranmasının effektiv en kəsiyinə yüksək tvistin verdiyi əlavələr, həmin əlavələrin mezonun dalğa funksiyalarından asılılıqları dondurulmuş qarşılıqlı təsir sabiti üsulu ilə hesablanmışdır
 • Foton-foton toqquşmasında tək mezonun inklüziv yaranmasının effektiv en kəsiyinə yüksək tvistin verdiyi əlavələr hesablanmışdır
 • Böyük Adron Kollayderində planlaşdırılan eksperiment üçün önəmli olan proton-proton toqquşmasında neytralino cütünün yaranması prosesinin diferensial və tam effektiv en kəsiyi hesablanmışdır

Ş.Ə.Məmmədov

 • Rəng yüklü skalyar və spinor hissəciklərin sabit xromomaqnit sahədəki hərəkətinə baxılmışdır. Belə hissəciklər üçün Kleyn-Qordon və Dirak tənlikləri həll edilmişdir. Unitar çevirmə ilə Dirak tənliyinin kvadratı diaqonallaşdırılmış və müəyyən enerjili halların dalğa funksiyası tapılmışdır
 • Diaqonal Hamiltonian halı üçün Dirak tənliyinin supersimmetriyası və enerji hallarının superpartnyorluğu müəyyən edilmişdir. Xarici xromomaqnit və xromoelektrik sahələri konfiqurasiyası adronların oyuncaq kisə modeli qurmaq üçün istifadə edilmişdir.
 • R-cərəyanları korrelyatorlarının AdS/CFT uyğunluğu dünya xətləri formalizmini istifadə etməklə öyrənilmişdir.
 • Vektor sahənin iki və üç nöqtəli korrelyatorları AdS superqravitasiyasının uygun korrelyatorları ilə əlaqədirilmişdir. Skalyar və spinor həlqələrin əlavələri nəzərə alınmışdır və daxil-sərhəd propaqatorları ilə ifadə olunmuşdur.
 • A1 aksial-vektor mezon- nuklon və A1 aksial-vektor mezon- 3/2 spinli delta barion qarşılıqlı təsir sabitləri AdS/KXD-nin müxtəlif  modellərində hesablanmışdır


V.H. Bədələv

 • Harmonik ossilyator yaxınlaşmasında Şrödinger tənliyinin Li simmetriyası vasitəsilə  kvant həllərindən kəsilməz həlləri alınmışdır
 • Born-İnfeld tənliyinin genişlənmış simmetriya qrupu müəyyən edilmişdir
 • Maqnit-hidrodinamik-qravitasiya dalğalarının modeli qurulmuş və onun simmetriya qrupu müəyyən edilmişdir
 • Qrup nəzəriyyəsi vasitəsilə saxlanma qanunlarının bazisi müəyyən edilmiş və simmetriya qrupunun bu bazisə təsiri öyrənilmişdir
 • Dirak tənliyinin Li metodunun köməyilə simmetriya qrupu müəyyən edilmişdir
 • Orbital kvant ədədinin ixtiyari qiymətində Vuds-Sakson potensialı üçün Şrödinger, Kleyn-Qordon və Dirak tənliklərinin kvazi-həlləri və enerji spektrləri hesablanmışdır
 • Orbital kvant ədədinin ixtiyari qiymətində ümumiləşmiş Vuds-Sakson potensialı üçün Şrödinger tənliyinin  kvazi-həlləri və enerji spektrləri hesablanmışdır

N.C. Hüseynova

 • Vektor mezon- nuklon qarşılıqlı təsir sabitinin ədədi qiyməti AdS/KXD-nin yumşaq divar modelində hesablanmışdır
 • Vektor mezon- 3/2 spinli  delta barion qarşılıqlı təsir sabiti AdS/KXD-nin yumşaq divar modelində müəyyən edilmişdir
 • Nuklonların aksial-vektor form faktoru AdS/KXD-nin sərt divar modelində müəyyən edilmişdir
 • A1 aksial-vektor mezon- nuklon qarşılıqlı təsir sabitinin ədədi qiyməti AdS/KXD-nin yumşaq və sərt divar modellərində hesablanmışdır
 • A1 aksial-vektor mezon- 3/2 spinli  delta barion qarşılıqlı təsir sabiti AdS/KXD-nin sərt divar modelində müəyyən edilmişdir

 

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti