FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Yusif Quşu oğlu Nurullayev

BDU-nun “Ümumi fizika” kafedrasının professoru,
Fizika Problemləri İnstitutunun direktor müavini
İş telefonu: +(994) 12 510 18 22

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1946, Azərbaycan Respublikasının Lerik rayonunun Kəlvəz kəndində anadan olmuşam.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1974: Namizədlik dissertasiyasının mövzusu “İon-radikal tetrasianxinodimetan duzlarının bəzi istilik və elektrik xassələrinin tədqiqi”
 • 2005: Doktorluq dissertasiyasının mövzusu “Qismən nizamsız kristallarda elektron-defekt qarşılıqlı təsiri”


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1968, Azərbaycan Dövlət Universitetinın fizika fakültəsini bitirmişəm. Lerik rayonunda müəllim işləmişəm.
 • 1970-1973 Leninqrad Fizika Texnika İnstitutunda aspirant olmuşam.
 • 1973 BDU-nun „Ümumi fizika“ kafedrasında assisent, baş müəllim, dosent, professor
 • Ümumi fizika kursu, fizikanın tədrisi metodikası, yarımkeçiricilər fizikası kursundan mühazirə, seminar və laboratoriya dərsləri aparıram.
  məqalə, 1 monoqrafiya, 12 kitabın müəllifidir. 2 elmlər namizədinin elmi rəhbəri olmub.


TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Bəzi yarımkeçiricilərdə qeyri-tarazlıq elektron prosesləri. Radiasiya şüalanmasinin yarımkeçiricilərin elektrik xassələrinə təsiri.


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • XVI-ый Международной конференции «Опто-.наноэлектроника, наноеехнологии и микросистемы» Ульяновск-2013.
 • XIX-ый Международной конференции «Ядерная и радиационная физика» , Алмата, Казахстан, 24-27 сентябр,  2013.
 • XV-ый Международной конференции «Опто-.наноэлектроника, наноеехнологии и  микросистемы» Ульяновск-2012.
 • International Conference  Nuclier Science and its Application, Samarkand, Uzbekistan, September, 2012
 • The V International Conference  Perspegtives of peaceful Use of Nuclier Energy, 2012. Baku, Azerbaijan, 2011.
 • XIV-ый Международной конференции «Опто-.наноэлектроника, наноеехнологии и  микросистемы» Ульяновск-2010.
 • XIII-ый Международной конференции «Опто-.наноэлектроника, наноеехнологии и  микросистемы» Ульяновск-2009.
 • Bakı Dövlət Universitetinin 90 illiyinə həsr olunmuşBeynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı 2009.
 • XII-ый Международной конференции «Опто-.наноэлектроника, нанотехнологии и  микросистемы» Ульяновск-2008.
 • V-ой Международной научно-технической коиференции посиященнщй 85-летию Гейдара Алиева. Актуальные проблемы физики, Баку, 25-27 июня 2008.
 • 2013 - XVI-ый Международной конференции «Опто-наноэлектроника, нанотехнологии и микросистемы» Ульяновск.
 • 2013 - 9-ый Международной конференции «Ядерная и радиационная физика» 24-27 сентябр,2013, Алмата, Казахстан.
 • 2012 - XV-ый Международной конференции «Опто-наноэлектроника, нанотехнологии и  микросистемы» Ульяновск.
 • 2012 - International Conference  Nuclier Science and its Application, Samarkand, Uzbekistan, September.
 • 2011 - The V International Conference  Perspegtives of peaceful Use of Nuclier Energy, 2012. Baku, Azerbaijan.
 • 2010 - XIV-ый Международной конференции «Опто-наноэлектроника, нанотехнологии и  микросистемы» Ульяновск.
 • 2009 - XIII-ый Международной конференции «Опто-наноэлектроника, нанотехнологии и  микросистемы» Ульяновск.
 • 2009 - Bakı Dövlət Universitetinin 90 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı.
 • 2008 - XII-ый Международной конференции «Опто-наноэлектроника, нанотехнологии и  микросистемы» Ульяновск.
 • 2008 - V-ой Международной научно-технической коиференции посиященнщй 85-летию Гейдара Алиева. Актуальные проблемы физики, Баку, 25-27 июня, 2008
 • 2008 – May, Baku, Azerbaijan; İnternational Conference Physical Problems
 • 2006 - May, Moskow, Russia, Science-technical international conference on fotoelectronic and night-see equipment.
 • 2004 – June, Tabriz, İran: 2nd İnternational Conference on Technical and Physical Problems in Power Enginering
 • 2004 - June, Tabriz, İran: 2nd İnternational Conference on Technical and Physical Problems in Power Enginering
 • 2002 - May, Baku, Azerbaijan; I İnternational Conference on Tecnical and Problems in Power Enginering
 • 2000 – October, Erzurum, TFD II Ulusal Yogun Madde Fiziki Kongersi
 • 1997 - October, Chernovsty, Ukraine; İnternational Conference on Physical problems of semiconductior materials
 • 1997 - October, Ulyanovsk, Russia; İnternational Conference on the centers with deep levels in semi-conductor structures
 • 1991 - October, Chernovsty, Ukraine; Conference on Chalocogenide semiconductiors
 • 1989 – November, Pavlodar, Russia; Conference on İmpurity and defects in narrowly zoned semiconductiors, including radiating
 • 1989 – Semptember, Tashkent, Uzbekistan; Conference on Photo-electric phenomena in semiconductiors
 • 1986 – October, Chernovtsy, Ukraine; Conference on chalcogenide and oxygen-containing semiconductiors
 • 1985 – May, Moscov, Russia; Meeting on physics of narrowly zoned semiconductiors
 • 1980 – November, Vilnius, Lithuania; Symposium on Plasma and nonstability in semiconductiors
 • 1979 - May, Baku, Azerbaijan; IV Conference on Physical, Chemical and Technical applicationa of chalogenige semiconductiors
 • 1978 - October, Baku, Azerbaijan; III Symposium on Physical properties of complex semiconductors
 • 1971- October, Kiev, Ukraine; III Meeting on Organic semiconductiors


SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • Нуруллаев Ю.Г., Вердиева Н.А., Джафаров М.Б. Влияние ионизирую излучений на электрофизические свойства кристаллов  / Ж. Наука, техника и образование, №10, с.9-14, 2018.
 • Нуруллаев Ю.Г., Исмаилова Р.Н., Сармасов С.Н. Эффек холла в высакомных монокристаллах  и  / Ж. Наука, техника и образование, №5, с.3-9, 2018,
 • Y.Q. Nurullayev, B.Sh. Barkhalov /American Journal of Physics and Application, Modern trens in physics/ Baku State University, 20-22 april 2017.
 • Ю.Г.Нуруллаев, Б.Ш. Бархалов. Влияние электронного облучения на электрические.2017.
 • Ю.Г.Нуруллаев, Н.С. Сардарлы, Б.Ш. Бархалов. Электрические свойство кристаллов . / Ж. Наука, техника и образование, №11. с.2-9, 2016.
 • N.F. Qahramanov, A.I. Hashimova, Y.Q. Nurullayev. “Preparation binary solid solition single crystals by zone melting. /Journal of Qafqaz University physics, v4, N3, 2016.
 • Гахраманов Н.Ф., Гашимова А.И., Нуруллаев Ю.Г., Караев Э.С. Электрические свойства кристаллов твердых растваров , полученных новом способ зонной плавки / Ж. Наука, техника и образование, 2016, №5, с.5-8.
 • Гашимова А.И., Гахраманов Н.Ф., Сардарова Н.С., Нуруллаев Ю.Г., Бархалов Б.Ш. Влияние примеси меди на энергетические уровни кристаллов твердых растворов   / Ж. Наука, техника и образование, 2016, №7, с.6-10.
 • A.İ. Haşımov, N.F.Qəhrəmanov, E.S.Qarayev, N.S.Sərdarova, Y.Q.Nuryullayev. Binar bərk məhlul monokristallarının zona eritmə üsulu ilə alınmasında tənzimləyici həlqənin tətbiqi. / Bakı Universitetin Xəbərləri, 2016, N2.
 • A.İ. Haşımov, N.F.Qəhrəmanov, N.S.Sərdarova, Y.Q.Nuryullayev, E.S.Qarayev  - bərk məhlul kristalının enerji səviyyələrinə Cu aşqar atomlarının təsiri / Elmi-texniki jurnal, Azərbaycan Texniki Universiteti, 2016, N3.
 • Y.Q.Nurullayev, F.Ə.Məmmədov, A.S.Rzayeva Tədris prosesində atom fizikası bölməsinin respublika ərazisində radionuklidlərin paylanması ilə əlaqələndirməsi. “Opto-,. Nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək emerjilər fizikası üzrə Beynəlxalq konfransının materialları, Bakı Dövlət Universiteti, 2015.
 • Y.Q.Nurullayev, R.M. Sardarli, O.A. Samedov, A.I. Nadjafov. Conductivity of  crystals subjected to -radiation. //VII Eurasian conference “ Nuclear sevence and ITS application”. 21-24, 2014, Baku, Azerbaijan.
 • Ю.Г.Нуруллаев, Б.Ш. Бархалов. Термоэдс горяих носителей тока в - облученных монокристаллах теллуридов кадмия-ртути. // Ж.. Химия высоких энергий Т.47, №3 с.223-225. 2013.
 • Yu. Q. Nurullayev, B.S. Barkhalov. Termal Electromotive Force of Hot carriers in -Iradiated Single Cryustals of Cadmium Mercury Telluriedes. ISSN 0018-1439.High Enerjy Cemistry, 2013, Vol.47.No. 3, pp.127-129.
 • G.Nurullayev, B. Sh. Barkhalov and S. K. Novruzova “Effect of radiaation on conductivity of cadmium-mercury-tellirium sinqle crystals in weak an stronq electric fields”// ISSN 018-1439. High Energy Chemistry, 2012, Vol. 46. № 4, pp. 265-269.
 • O. A. Samedov, I.Sh.Dadashov, S.F.Samedov, Y.Q.Nurullayev, E.Z.Aliev “Influence of gamma irradiation on dielectric properties of TlInS2Sm ”, /  THE V INTERNATIONAL CONFERENCE “Perspektives of peaceful USE of nuclear energy ”, Baku, Azerbaijan. Book of absracts Novemb’ 21-23, 2012.
 • Y.Q.Nurullaev, B.Ş. Barxalov.  monokristalının fotokeçiriciliyi. ”Opto-, nanoelektronika və kondensə edilmiş mühit fizikası”, V Respublika konfransı, Bakı, 2011, s.78-871.
 • Ю.Г.Нуруллаев, Б.Ш. Бархалов, С.К.Новрузова, «Влияние -облучения на термоэдс горячих носителей тока в монокристалле », Fizikanın müasir problemləri Elmi praktik konfrans materiallar, Bakı, 2010. s.37-41.
 • Ю.Г.Нуруллаев, В. Г.Сафаров, Э.С. Гараев, «Влияние облучеия-квантами на электрофизические свойстиа монокристаллов при », Материалы XIII-ый Международной конференции «Опто-.наноэлектроника, наноеехнологии и  микросистемы». Ульяновск-2009, с.45-46.
 • М.А.Джафаров, Ю.Г.Нуруллаев, .Ф.Мехтиев. Физические свойства пленок CdxSe1-xTex осажденных из водного раствора // Вестник БГУ, №4, 2008, с.127-134.
 • Y.Q.Nurullayev, V.H.Səfərov, S.K.Novruzova, N.S.Sərdarova, S.X.Xəlilov. “ şüşəvarı sistem birləşmələrin istilikkeçirməsi” Bakı Universiteti Xəbərləri, №2, 2008, s.130-134.
 • B.Sh.Barkalov, N.F.Gahramanov, Yu.Q.Nurullayev. Current oscillations in Ag3In5Se9 stimulated by electric field and irradiation // Fizika, 13 №1-2, 2007, pp.87-90.
 • Ю.Г.Нуруллаев, В.Г.Сафаров, А..Мехтиева. Влияние электронного облучения на электрические свойства монокристаллов при слабых электрических полях. Вестник БГУ, №4, 2007, с.118-123.
 • R.M.İsmayılov, Y.Q.Nurullayev. CdxHg1-xTe bərk məhlul kristallarında fotokeçiriciliyin relaksasiya prosesinə maqnetokonsentrasiya effektinin təsiri. Bakı Universiteti Xəbərləri, №4, 2006, s.130-134.


KITABLAR

 • Nurullayev Y.Q.,„Bəzi halkogen birləşmələrdə qeyri tarazlıq elektron prosesləri“ (rus dilində), 1999., Bakı, s. 117.
 • Nurullayev Y.Q., Pənahov M.M., Həmidov Ş.Q., Ömərzadə T.H. Fizika məsələləri "Elektromaqnetizm" Universitetlərin fizika fakültələri üçün. "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, Bakı 1996, 104s.
 • Nurullayev Y.Q., Qəhrəmanov N.F., Hüseynov Y.Y. Fizika praktikumu "Elektromaqnetizm", II hissə. Universitetlərin fizika fakültələri üçün. "Sumqayıt Universiteti " nəşriyyatı, Sumqayıt, 2002, 134 s.
 • Nurullayev Y.Q., Qarayev E.S., Kərimov V.M. Fizika praktikumu (Universitetin təbiət fakültəsi tələbələri üçün) "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, Bakı 2003, 184 s.
 • Nurullayev Y.Q., Qarayev E.S. Mexanika kursu və onun tədrisi. "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, Bakı 2003, 142 s.
 • Nurullayev Y.Q., Babayeva R.F., Tağıyev M.M., Rzayev R.M. Fizika praktikumu (İqtisadyönümlü texniki və texnoloji ixtisaslar üçün) Çaşoğlu nəşriyyatı, Bakı, 2003, 225 s.
 • Nurullayev Y.Q., Qocayev M.Ş., Nurullayeva U.H. Fizikadan frontal laboratoriya işləri və nümayiş təcrübələri. "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, Bakı 2004, 100 s.
 • Nurullayev Y.Q., Qəhrəmanov N.F., Hüseynov Y.Y. Fizika praktikumu "Optika və atom fizikası", III hissə. Universitetlərin fizika ixtisası üçün. "Sumqayıt Universiteti " nəşriyyatı, Sumqayıt, 2004, 180 s.
 • Y.Q.Nurullayev. Fizikanın tədrisi üsulları fənn proqrammı. Fizika fakültəsi bakalavr təhsil pilləsi üçün fənn proqramları toplusu, 2006. səh.31
 • Y.Q.Nurullayev, Ə.Z.Məmmədov. Ümumi fizika kursundan laboratoriya işlərinə rəhbərlik. Bakı Universiteti nəşriyyatı, Bakı-2006, 150. səh
 • Y.Q.Nurullayev, E.Ş.Qarayev. «Fizika praktikumu» Təbiət fakültələri üçün (yenidən işlənmiş nəşri) dərs vəsaiti. Bakı Universiteti nəşriyyatı, Bakı-2007,184 s.
 • С.А.Джахангирова, Ю.Г.Нуруллаев. Практикум по общему курсу физики. Баку, 2008, Из-во Бакинского Государственного Университета, 110 стр.
 • Y.Q.Nurullayev, S.X.Xəlilov, S.C.Məmmədov. Orta ümumtəhsil məktəblərində fizikadan laboratoriya dərslərinin tədrisi metodikası. Sumqayıt, 2008, SDU nəşriyyatı, 105 s.
 • N.F. Qəhrəmanov, B.Ş. Barxalov, Y.Q.Nurullayev.”Radiasiya və həyat fəaliyyəti”  , Sumqayıt, 2012, 155 s.
 • Y.Q. Nurullayev, “Fizika kursunun tədrisi metodikası”, Bakı, 2009, 112 s.
 • Y.Q. Nurullayev, Ümumtəhdil məktəblərində mexanika və molekulyar fizika  bölməsindən laboratoriya dərslərinin tədrisi metodikası (Dərs vəsaiti). Bakı, 2013, 72 s.
 • Y.Q. Nurullayev, Fizika kursunun tədrisi metodikası (Dərs vəsaiti). Bakı, 2013, 163 s.
 • Y.Q. Nurullayev, F.Ə.Məmmədov Fizika tədrisi metodikasının müasir problemləri, BDU-nun nəşriyyatı, 2016, 120 s.
 • Y.Q. Nurullayev, R.M.Məmmədov Orta məktəb kursunda Molekulyar fizika və onun tədrisi. BDU-nəşriyyatı, Dərs vəsaiti 2016 100 s.
 • Y.Q. NurullayevFizika kursunun tədrisi. Yeni proqrama uyğun yeniləşmiş nəşri, Bakı, BDU, 2018, 200 s.
 • Y.Q. Nurullayev, A.K. Orucov, N.N. Məmmədov Məktəb fizika eksperimenti.Bakı, BDU, 2018, 140 s.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti