FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


09/01/2023

Fizika Problemləri ETİ-nin Biofizika şöbəsinin aparıcı mühəndisiRəşid Əli oğlu Əliyev vəfat edib. (31.01.1954-08.01.2023)

 

Rəşid Əli oğlu Əliyev 1954-cü il yanvar ayının 31-də Gürcüstan Respublikasının Bolnisi rayonunun Faxralı kən­dində qul­luqçu ailəsində anadan olmuşdur.
O, 1971-ci ildə BDU-nun Fizika fakültəsinə daxil olmuşdur. 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Univer­site­tinin Fizika fakültəsini bitirmiş və Uni­ver­si­te­tin fizika fakültəsində də saxlanılmışdır. R. Əliyev  bu müd­dət ərzində baş la­bo­rant­dan aparıcı mühəndis vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. O, 2005-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Prob­lemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunda aparıcı mühəndis vəzifəsində çalışmışdır. BDU-da yüksək ixtisaslı mütəxəssis kimi tanınmış Rəşid Əliyev bir çox elmi məqalələrin, ixtira­ların, səmərələşdirici təkliflərin müəl­­lifi olmuşdur.

Erməni faşistləri tərəfindən xal­qımızın başına gətiril­miş Xocalı soyqrımından  sonra Rə­şid mü­əllim bu müsibətlərə dözmə­yərək, 1992-ci ilin may ayında öz dissertasiyası üzərində elmi fəaliy­yə­tini dayan­dı­raraq könüllü silaha sarılmış, Vətənin müdafiəsinə qalx­mışdır. O, 1999-cu ilə qədər öz bilik və qabiliyyətindən isti­fadə edə­rək xüsusi təyinatlı hərbi hissədə əvvəlcə kəş­fiy­yatçı rota ko­mandiri, sonra isə rabitə rəisi vəzifəsində çalış­mış, hərbi hissənin rabitə sistemini yaratmış və müvafiq kadr­lar hazır­la­mışdır. Bu dövr ərzində o, baş çavuş­dan kapitan rüt­bə­sinə qədər yüksəlmişdir. O, Füzuli, Qubadlı, Ağdam, Ağ­dərə, Mu­rov, Tərtər döyüşləri kimi qanlı döyüşlərdə iştirak et­mişdir.

Allah rəhmət eləsin!Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti