FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


15/04/2021

BDU-nun Fizika Problemləri ETİ-nin əməkdaşlarının nüfuzlu (impakt faktorlu) jurnallarda dərc edilmişdir.

BDU-nun Fizika Problemləri ETİ-nin əməkdaşları Vidadi Bağıyev, Namiq Dərvişov, Sədiyar Rəhimovun tədqiqatlarının nəticələri nüfuzlu, Web of Science Clarivate Analytics beynəlxalq elmi məlumat bazasına daxil olan yüksək təsir əmsallı (impakt faktorlu) jurnallarda dərc edilmişdir.

Bi12Tio20 monokristalının struktur və optik xassələri tədqiq edilmiş. Spektroskopik ellipsometriya təcrübələrindən udma və əksetmə əmsalları, kompleks dielektrik funksiyaların əsasında qadağan ounmuş zonanın eni təyin edilmişdir. Raman  və temperaturdan asılı olan keçirici xassələrin tədqiqi əsasında 10K-300K temperatur intervalında qadağan ounmuş zonanın eninin 2.56 eV-dan 2.3 eV -a qədər  dəyişdiyi göstərilmişdir.

1. Temperature-tuned bandgap characteristics of Bi12TiO20 sillenite single crystals M. Isik, S. Delice, N. M. Gasanly, N. H. Darvishov, and V. E. Bagiev

J Mater Sci: Mater Electron (2021) 32:1316–1322, İF-2.220

https://doi.org/10.1007/s10854-020-04904-4

2. Spectroscopic ellipsometry study of Bi12TiO20 single crystals,

M. Isik, N. M. Gasanly, N. H. Darvishov, and V. E. Bagiev

J Mater Sci: Mater Electron 32, 7019–7025, (2021) İF-2.220

https://doi.org/10.1007/s10854-021-05411-w

Fotonların0,07-6,5eV enerji intervalında AgSbSe2- nin spektroskopik tədqiqatları aparılmış, dielektrik nüfuzluğu və optik sabitlərin spektrləri təyin edilmişdir. Alınmış spektrlərin analizi və müxtəlif modellər əsasında aparılmış hesablamalar nəticəsində AgSbSe2-in qadağan olunmuş zonanın eni təyin edilmişdir: Eg=0.32eV.

3. Рагимов С.С., Багиев В.Э., Алиева А.И., Саддинова А.А, О ширине запрещенной зоны AgSbSe2, Физика и техника полупроводников, том 55, в.4, c. 291-298, (2021)İF-0.848

DOI: 10.21883/FTP.2021.04.50727.9551


Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti