FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


28/04/2016

28.04.2016-cı il tarixdə saat 1400-da  Nəzəri Fizika kafedrasında Bakı Dövlət Universiteti Fizika  Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsi və Fizika fakültəsi Nəzəri Fizika kafedrasının birgə seminarında   AMEA Fizika İnstitutu və Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutunun(Dubna) elmi işçisi Faiq Nizami oğlu Əhmədovun

2290.01 –Yüksək Enerjilər Fizikası ixtisası üzrəfəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq məqsədilə ATLAS detektorunda proton-proton toqquşması nəticəsində Hiqqs bozonun W-bozonla assosiativ yaranan bbbar kvark cütünə parçalanma prosesinin analizi haqqındqa yazılmış ATLAS EKSPERİMENTİNDƏ HİQQS VƏ  W- BOZONLARIN ASSOSİATİV YARANMA  REAKSİYASININ ANALİZİ adlı Dissertasiya işi müzakirə olunaraq müsbət Rəy verilmişdir.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti